Xenplaza Toolbar - Thanh Công Cụ Đa Năng

Sơn Nguyễn

♥ Forever Alone ♥
Staff member
Cái này mình convert từ Xenforo sang VBB
Demo: http://4r.thptdonganh.in/

Chức năng:
-Up to top
-Down to bottom
-Refresh
-Back
-Contact

Tạo một template mới có tên là xenplaza_toolbar

Nội dung:

PHP:
<!-- Css Toolbar -->
<script type="text/css">
#xenplaza_toolbox {
  z-index: 99;
  width:26px;
  position:fixed;
  right:1px;
  top:250px;
  background: transparent;
  -moz-border-radius: 5px;
}
#xenplaza_toolbox a:hover {
  opacity:1
}
</script>

<!-- Toolbar -->
<script language="javascript" type="text/javascript">
function confirmRefresh() {
var okToRefresh = confirm("Bạn có muốn tải lại trang?");
if (okToRefresh)
  {
      setTimeout("location.reload(true);",1000);
  }
}
</script>
 
<script language="javascript">
  suspendcode="<div id='xenplaza_toolbox' align='center'><a onclick='javascript:amutop();return false;' href='#' title='Lên Trên'><img border=0 src=\"http://4r.thptdonganh.in/styles/xenplaza/toolbox/up.png\" width=\"24\"></a><br><a onclick='javascript:history.back();return false;' href='#' title='Quay Lại'><img border=0 src=\"http://4r.thptdonganh.in/styles/xenplaza/toolbox/back.png\" width=\"24\"></a><br><a href='misc/contact' class='OverlayTrigger' title='Liên Hệ'><img border=0 src=\"http://4r.thptdonganh.in/styles/xenplaza/toolbox/contact.png\" width=\"24\"></a><br><a href='javascript:confirmRefresh();' title='Tải Lại Trang'><img border=0 src=\"http://4r.thptdonganh.in/styles/xenplaza/toolbox/refresh.png\" width=\"24\"></a><br><a onclick='javascript:sc();return false;' href='#' title='Ngừng Cuộn'><img border=0 src=\"http://4r.thptdonganh.in/styles/xenplaza/toolbox/pause.png\" width=\"24\"></a><br><a onclick='javascript:clearInterval(timer);initialize();return false;' href='#' title='Cuộn Xuống'><img border=0 src=\"http://4r.thptdonganh.in/styles/xenplaza/toolbox/autodown.png\" width=\"24\"></a><br><a onclick='javascript:amubutton();return false;' href='#' title='Xuống Dưới'><img border=0 src=\"http://4r.thptdonganh.in/styles/xenplaza/toolbox/down.png\" width=\"24\"></a></div>"
  document.write(suspendcode);
 
  var currentpos,timer;
 
  function initialize()
  {
    timer=setInterval ("scrollwindow ()",30);
  }
  function sc()
  {
    clearInterval(timer);
  }
  function scrollwindow()
  {
    currentpos = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop;
    window.scrollTo(0,++currentpos);
  }
  function amutop()
  {
    window.scrollTo(0,0)
    clearInterval(timer);
  }
  function amubutton()
  {
    window.scrollTo(0,80000)
    clearInterval(timer);
  }
</script>


Chèn vào cuối footer code sau:

PHP:
{vb:raw xenplaza_toolbar}
 
Bên trên