Xã Cổ Loa (giới thiệu khái quát, thông tin về bộ máy, nhân sự) - Huyện Đông ANh - HN

admin

Thanh Niên Xóm
Địa chỉ: Xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 04.9611076; 04.9611075; 04.9611485​

Diện tích đất tự nhiên: 802,38ha. Trong đó:
- Diện tích nông nghiệp: 476,28 ha
- Diện tích đất ở: 105,93 ha
- Diện tích đất chuyên dùng: 158,20 ha
- Diện tích đất chưa sử dụng: 61,97 ha
Tổng số nhân khẩu: 16.514. Trong đó: Nam: 8 083; Nữ: 8 431
Số lao động trong độ tuổi: 9 061. Trong đó: Nam: 4 077; Nữ: 4 984
Tổng số hộ: 4.448 hộ. Trong đó:
Hộ nông nghiệp: 2.446 hộ
Hộ thương nghiệp - dịch vụ: 1.334 hộ
Hộ xây dựng, tiểu thủ CN, vận tải: 542 hộ
Hộ khác: 126 hộ
* Cơ cấu kinh tế (% theo giá trị)
- Nông nghiệp: 55%
- Công nghiệp - XDCB: 15%
- Thương mại - dịch vụ và du lịch: 30%
* Làng nghề đặc trưng:
Cổ Loa là đất thuần nông do vậy làng nghề tập trung không có mà chỉ có một số nghề truyền thống đặc trưng của Cổ Loa với các đặc sản như: Bỏng chủ, Bún Mạch Tràng
* Di tích lịch sử văn hóa:
Xã Cổ Loa gồm 3 làng Chùa, Đông và Đoài. Xưa, ba làng gồm mười hai xóm mà tới nay tên gọi vẫn còn như chứng tích của lịch sử: Thượng, Nhồi, Dõng, Gà, Lan Trì, Chùa, Chợ Vang, Hương, Mít, Bãi và Trại. Mười hai xóm ấy xưa nay vẫn cùng nhau thờ phụng, trông coi di tích nổi tiếng này của cả nước và hàng năm cứ mồng 6 tháng Giêng lại mở hội để tưởng nhớ vua An Dương Vương, nhớ một trang sử cổ đại vừa oai hùng, vừa bi thảm của đất nước gắn liền với một mối tình éo le, nổi tiếng, đồng thời là một bài học lớn về tinh thần cảnh giác.
Cổ Loa có khu di tích lịch sử văn hóa thờ vua An Dương Vương được xếp hạng Quốc gia, trong quần thể di tích có nhiều Đình, Đền, Miếu mạo. Có bát xã Loa Thành đó là các địa danh thờ An Dương Vương như: Văn Thượng, Ngoại Sát, Thư Kưu, Đài Bi, Mạch Tràng, Cầu Cả, Sằn Giã, Cổ Loa. Bên cạnh đó còn 15 thôn xóm thì 11 thôn xóm có điếm kiến trúc cổ. Đặc biệt, trong khu di tích có hệ thống Thành cổ bằng đất hình xoáy trôn ốc (hiện vòng 3 vòng Thành). Đây là đặc trưng nổi bật của khu di tích lịch sử Cổ Loa. Khu di tích lịch sử này hàng năm đón hàng chục vạn khách đến thăm quan. Đây là thế mạnh của Cổ Loa trong những năm tới.

1. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ :
* Nhiệm vụ của Ban thường vụ Đảng uỷ (Gồm Bí thư, các Phó bí thư):
- Lãnh, chỉ đạo, kiểm tra mọi hoạt động của Đảng bộ xã giữa 2 kỳ họp BCH.
- Chuẩn bị và triệu tập các kỳ họp BCH.
- Trực tiếp xem xét cho ý kiến chỉ đạo hoặc quyết định, phê duyệt các chủ trương, mục tiêu kế hoạch, chương trình đề án, dự án kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị.
- Trong thẩm quyền của mình ban hành văn bản, quy định, quy chế chi tiết trong từng lĩnh vực hoạt động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên phạm vi toàn xã.
- Quyết định những việc về tổ chức và cán bộ theo phân cấp.
* Tổ chức bộ máy Đảng uỷ xã Cổ Loa:
1/ Đồng chí : Đỗ Phương Bão – Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐND xã.
Điện thoại : 043.9611074
2/ Đồng chí Nguyễn Văn Nhân - Phó bí thư thường trực .
Điện thoại: 043.9611368
3/ Đồng chí : Nguyễn Thị Hường - Văn phòng Đảng uỷ
Điện thoại: 043.9616306
2. Vị trí, chức năng của bộ máy HĐND:
2.1 Chủ tịch HĐND xã: Đồng chí Đỗ Phương Bão.
Điện thoại: 043.961 1074
Phụ trách chung, đảm bảo cho hoạt động của HĐND, thường trực HĐND và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật.
Phụ trách công tác tổ chức bộ máy của HĐND theo phân cấp quản lý cán bộ và quy định của pháp luât.
Ký nghị quyết, kết luận kỳ họp HĐND; ký các văn bản quan trọng của HĐND xã, ký chứng thực chứng nhận đại biểu HĐND xã.
Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm; duyệt phương án dự toán và phân bổ ngân sách hàng năm theo nghị quyết HĐND.
Phụ trách công tác đối ngoại của thường trực HĐND.
Chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc họp của Thường trực HĐND.
2.2. Phó chủ tịch HĐND xã:
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cương - Điện thoại: 01685266586
Làm nhiệm vụ chuyên trách.
Thay mặt chủ tịch HĐND xã chỉ đạo, điều hành các hoạt động của thường trực HĐND và HĐND xã khi đồng chí Chủ tịch HĐND đi vắng.
Tham gia chuẩn bị nội dung chủ toạ các cuộc họp của HĐND xã.
Phụ trách tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc.
Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của HĐND và thường trực HĐND xã.
Chủ trì giao ban với các tổ đại biểu HĐND.
Ký các văn bản đựơc Chủ tịch HĐND uỷ quyền.
Mỗi tuần đi kiểm tra 1 đến 2 lần.
3. Nhiệm vụ công tác của UBND xã Cổ Loa:
- UBND xã thảo luận và quyết định tập thể những nội dung trước khi trình UBND huyện, cấp ủy và HĐND xã.
+ Chương trình công tác của UBND xã từng quý, năm và phân công chỉ đạo thực hiện.
+ Báo cáo thực hiện kế hoạch về KT - XH, an ninh - quốc phòng, thu - chi ngân sách, những đề án công tác cần thiết trình tại các kỳ họp của cấp ủy - HĐND xã.
+ Tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý đối với hệ thống chính quyền từ xã đến các thôn, các đơn vị sự nghiệp do xã trực tiếp quản lý.
+ Xem xét, kết luận những vụ việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền hoặc kết luận của ngành nội chính.
- Hàng tháng, quý, năm kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, quyết định nhiệm vụ tiếp theo.
* Công tác đối với thành viên của UBND xã
(Chi tiết tại file đính kèm)
* Nguyên tắc điều hành công việc của chủ tịch - phó chủ tịch UBND xã:
- Tôn trọng và phát huy trách nhiệm, quyền hạn của các ban, ngành chuyên môn, mà người đứng đầu chịu trách nhiệm và trưởng các ban, ngành. Vì vậy, việc điều hành công việc chuyên môn trưởng ngành ban chịu trách nhiệm trước UBND xã toàn bộ hoạt động của ngành mình theo chức năng nhiệm vụ được giao.
- Chủ tịch - phó chủ tịch xã làm việc và giao nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện, song vẫn thực hiện tốt công việc thường xuyên của ban, ngành được phân công, chịu trách nhiệm trước nhà nước về nội dung phân công, công việc được giao.
- Chủ tịch và các phó chủ tịch xã điều hành công việc:
+ Thông qua chương trình, kế hoạch cụ thể giao cho các ngành chuyên môn tham mưu, chuẩn bị nội dung và phương án thực hiện nhằm hoàn thành tốt những công việc được giao.
+ Khi cần nghỉ hoặc đi vắng các nhân viên có trách nhiệm báo cáo với chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND xã, hoặc cán bộ chuyên môn phụ trách (theo khối phân công)
+ Chủ tịch - phó chủ tịch - thành viên UBND - cán bộ chuyên môn - các phòng làm việc tại trụ sở UBND xã đến làm việc đúng giờ quy định.
- Chủ tịch - phó chủ tịch và một số thành viên hàng tuần dành một buổi hội ý. Trong nội dung hội ý: Phó chủ tịch và ngành ban báo cáo kiểm điểm công tác tuần của khối mình, những nội dung chỉ đạo trong thời gian tới, trình tập thể xem xét để chủ tịch quyết định giao công tác.
- Chủ tịch - phó chủ tịch căn cứ kế hoạch phát triển KT - XH, an ninh quốc phòng trong năm. Có trách nhiệm tổ chức lập các đề án, chương trình cụ thể, soạn thảo văn bản trình thường vụ cấp ủy - HĐND - UBND, việc lập đề án trên thông qua việc điều hành hệ thống các ban, ngành chuyên môn của xã.
- Khi chủ tịch đi vắng, những công việc cụ thể của chủ tịch được ủy nhiệm cho Phó chủ tịch, phó chủ tịch có trách nhiệm làm tốt các nội dung được giao trong thời gian chủ tịch ủy quyền.
- Khi phó chủ tịch đi vắng, công việc của khối đó chủ tịch sẽ điều hành trực tiếp hoặc giao cho phó chủ tịch khối khác điều hành khi cần thiết.
- Chủ tịch - phó chủ tịch - các ủy viên ủy ban phải sắp xếp thời gian để tiếp dân và kiểm tra giải quyết công việc tại công sở và các thôn theo lịch trực.
- Trách nhiệm giải quyết công việc của các ngành ban và nhân viên chuyên môn
+ Các ngành ban thuộc UBND giúp UBND về công tác chuyên môn, chịu trách nhiệm trước UBND xã và huyện về nội dung chuyên môn thuộc chức năng nhiệm vụ của mình
+ Các ủy viên UBND làm công tác chuyên môn của xã khi tiếp nhận các đề nghị của các thôn hoặc ban, ngành và công dân phải coi đó là công việc của UBND được chủ tịch hoặc phó chủ tịch giao.
- Nhận hồ sơ, đơn phải có phiếu hẹn thời gian trả lời. Phải báo cáo sớm và trình bày ý kiến để chủ tịch hoặc Phó chủ tịch cho hướng chỉ đạo: Công việc phức tạp không được tự ý giải quyết, chỉ được giải quyết công việc tại công sở, không đùn đẩy trách nhiệm giải quyết công việc hoặc thiếu sự trao đổi phối hợp trước khi quyết định.
* Kiểm tra giải quyết các khiếu nại, tố cáo:
- Các thành viên UBND xã có trách nhiệm kiểm tra các ngành, ban, thôn, xóm của xã trong việc thực hiện các quyết định UBND xã, nghị quyết HĐND thuộc lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo pháp lệnh của nhà nước.
- Ngành nội chính trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn việc tiến hành công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan nhà nước thuộc xã.
- UBND xã có trách nhiệm báo cáo định kỳ và lập kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy - HĐND xã về kinh tế - xã hội tại địa phương, các quyết định, chế độ chủ trương của nhà nước cấp trên. UBND xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình KT - XH - an ninh quốc phòng trên địa bàn xã.
- UBND xã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể quần chúng trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước và của xã. Định kỳ làm việc, trao đổi và phối hợp công tác giữa chính quyền với các đoàn thể nhân dân, nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng xã Cổ Loa giàu mạnh.
Tải về tài liệu tham khảo: phan cong thanh vien UBND xa.doc

Nguồn: UBND huyện ĐA
 

vanthanh89

Thanh Niên Xóm
mình rất thích đọc các bài như thế này
bạn có bàn nào nó về Kim chung không?
 

admin

Thanh Niên Xóm
Bên trên