vt.Lai VBB Redirect Link 4.0 For vBB 4 - Tạo trang chuyển tiếp đối với liên kết ngoài

Sơn Nguyễn

♥ Forever Alone ♥
Staff member
Chức năng:
+ Tạo trang chuyển tiếp cho các liên kết ngoài
+ Tùy chọn rel="nofollow" vào các liên kết ngoài
+ Trang chuyển tiếp có trạng thái loading
+ Tùy chọn không đi qua trang chuyển tiếp nếu liên kết có phần mở rộng dạng png,bmp...
+ Tự chuyển sang trang đích nếu trang đích load chậm hoặc sử dụng header X-Frame-Options:SAMEORIGIN
+ Tự động phát hiện tên miền của URL có giống tên miền đang chạy hay không để không đưa qua trang chuyển tiếp

Screen shot:
SinhVienIT.NET---vtlai-vbb-redirect-link-vn.png

vt.Lai VBB Redirect Link 4.0 Option

SinhVienIT.NET---vtlai-vbb-redirect-link-postbit.png

vt.Lai VBB Redirect Link 4.0 Postbit

SinhVienIT.NET---vtlai-vbb-redirect-link-r-vn.png

vt.Lai VBB Redirect Link 4.0 Redirect Page​


Cách sử dụng:
+ Upload file redirect.php và thư mục vtlai_img lên ngang hàng file index.php
+ AdminCP-> Product Management-> Add/Import product: Import file product-vtlai_redirect_link-4.0-vietnam.xml nếu muốn dùng tiếng việt, product-vtlai_redirect_link-4.0-english.xml nếu muốn dùng tiếng anh


Sử dụng được cho mọi version vBB 4.x

Download:
Bản Tiếng Anh
Bản Tiếng Việt

Nguồn SinhVienIT
 
Bên trên