Việt Châu

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Chứ rượu luận anh hùng
ĐKNV: lv25
Địa điểm: Hứa Xương - Việt Châu
Vật phẩm: Điểm kinh nghiệm + 1 danh mã
Quá trình nhiệm vụ:
1. Đến điểm binh đài Hứa Xương nói chuyện với Hạ Hầu Uyên
2. Đến hoàng cung Hứa Xương gần Hoàng Đế xảy ra đối thoại , đồng ý tìm heo quay (tại quầy hàng của người bán hoa quả) và rượu Xí Muội (trong quán trọ).Tìm đủ mang đến cho Thào Táo ở hoàng cung Hứa Xương.
3. Đến vườn hoa Hứa Xương đối thoại với Tào Tháo và trả lời 2 lần:
-1,2,3,1,3
-2,3,1,2,1(ai rảnh thì post câu trả lời lên)
4. Xong thì hoàn thành nhiệm vụ.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Đại bại Nhục Thủy
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Phụng nghinh Thiên Tử.
Địa điểm: Việt Châu, Uyển Thành
Vật phẩm có được: Vé đoái hoán ác ma, vé đoái hoán túi đeo
Nhiệm vụ tiếp theo: Trận chiến Thọ Xuân
Nội dung nhiệm vụ:
Đến điểm binh đài Hứa Xương đối thoại với Tào Tháo đồng ý giúp đở.
Đến phổ hộ Uyển Thành đối thoại với Tào An Dân, đi tìm Trương Tú tại phú hộ đối thoại.
Trở về tìm Tào An Dân đối thoại và vào chiến đấu với 6 vị Uy Võ Quân.
Thắng lợi đến Rừng Vũ Âm đối thoại với Tào Tháo và vào chiến đấu với Trương Tiên, Lôi Tự, Trương Thạc, Đặng Tề Uy Võ Quân 2 người, Duyệt.Ch.Binh 4 người.
Thắng lợi, ta đi đến Thiên Độc Động, trong động gặp Điển Vi đối thoại xong vào chiến đấu với Hàn Hy, Trương Tú, Hồ Cư Nhi, Văn Thính, Giả Hủ, Bút Dao Tướng 2 người, Thi Lệ Binh 3 người, Trần Sanh, Huỳnh Xạ, Trương Hổ, Lưu Hổ, Sái Mạo, Lưu Biểu.
Về Duyệt Binh Đài Thành Hứa Xương đối thoại với Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Trận chiến Thọ Xuân
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Đại bại Nhục Thủy
Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
Vật phẩm có được: Liệp chuẩn vũ (hỏa +2).
Nhiệm vụ tiếp theo: Bạch Môn bắt Lữ Bố
Nội dung nhiệm vụ:
Đến điểm binh đài Hứa Xương đối thoại với Trình Lập đồng ý giúp đở.
Đến Mạng Thạch Sơn (Từ Châu) phía bên tay phải tầng thứ 2, khi vào trong đối thoại với Lang Binh bên tay trái, gặp Hứa Can vào chiến đấu. Lưới bắt Hứa Can, trở về Hứa Xương đối thoại với Trình Lập.
Đến Thành Đức Sơn Động ( Thành Đức triệu trạc) , trong động đối thoại với Tàn Binh, và vào chiến đấu với Viên Trị, Trương Đa, Trịnh Bửu, Lý Nghiệp, tàn binh ? người.
Thắng lợi, ta đến Sơn Động Thọ Xuân, trong động đối thoại với Tr.Đao Binh, vào chiến đấu với Viên Nhân, Xích Ký, Tư Trọng Ứng, Hoàng Uyển, Chu Thượng, Tần Dực, Tr.Đao Binh 4 người, tiếp viện Kiện Võ Quân 4 người.
Thắng lợi ta vào đối thoại với Kiều Sanh vào chiến đấu vớiLương Can, Trần Kỉ, Lý Phong, Kim Thượng, Lạc Tựu tiếp viện Kiều Sanh, BinhThươngSắt 4người. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Bạch Môn bắt Lữ Bố
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Trận chiến Thọ Xuân.
Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
Vật phẩm có được: CNTT, Cẩm nang hồi ức, hương bao của Tâm Tâm, tuấn mã 2 con, ngựa quí 3 con
Nhiệm vụ tiếp theo: Điêu Thuyền về quê.
Nội dung nhiệm vụ:
Đến điểm binh đìa Hứa Xương đối thoại với Quách Gia đồng ý giúp đở.
Đến tầng 2 rừng Tương Huyện (Từ Châu) đối thoại với Hầu Giai chiến đấu với Lưu Hà, Triệu Cam, Lý Châu, Tần Nghi Lộc, Hầu Giai.
Đến Rừng Chuẩn Âm, vào trong ta theo hướng bên phải đi lên, đối thoại với Hứa Kỷ và vào chiến đấu với Vương Giai, Hứa Kỷ, Tào Tính, Xích Minh, Thành Liêm.
Thắng lợi ta đến Hạ Phỉ Thành, vào trong con đường lớn đối thoại với Hầu Thành, đồng ý giúp đỡ. Giúp tìm viên thuốc trị thương 3 cái (tiệm thuốc Diệp Thành), rượu tướng quân 3 cái (khách sạn Từ Châu), dây phục hổ kim cang (tại nhà Đỗ Bình tại Từ Châu) một cái giao cho Hầu Thành.
Đến Hạ Phỉ Bắc Môn, đi vào cửa thành gặp và chiến đấu với Đai Cang, Từ Tuyên, Trần Kiều. Thắng lợi ta đi tiếp và vào chiến đấu với Trương Liêu, Trần Cung, Cao Thuận, Trần Quần, Viên Hoan, Diệu Võ Quân 3 người. Thắng lợi ta đối thoại với Lữ Bố và vào chiến đấu với Lữ Bố 4 màu.
Thắng lợi trở về Thành Hứa Xương Điểm Binh Đài đối thoại với Quách Gia thì hoàn thành nhiệm vụ.
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Đại phá Lưu Bị
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Tả kích chiến
Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
Vật phẩm có được: lông của hỏa phụng hoàng (hỏa + 2).
Nhiệm vụ tiếp theo: Quan Đô đại chiến
Nội dung nhiệm vụ:
Đến quan phủ Hứa Xương (Việt Châu) đối thoại với Cửu Du, đồng ý tìm phù du mộc (Rừng Bồng Lai-Phùng Phùng Binh hoặc hang động Hứa Xương), nam hà kim sa (hộp châu báu nhà Tào Cửu) mỗi thứ một cái giao cho ông ta.
Đến rừng Oa Dương (tầng 2 rừng Trục Dương - Việt Châu) đối thoại với Cửu Du.
Trở về Thành Hứa Xương đối thoại với Tào Cửu, đối thoại tiếp với Tào tháo vào chiến đấu với Cát Bình, Đại Phụ 3 người, Thái Giám 2 người, Thần Quan 4 người.
Đến nhà Đổng Thừa đối thoại với ông ta và vào chiến đấu với Đổng Thừa, Ngô Thạc, Vương Tử Phục, Ngô Tử Lan, thắng lợi được chiếu chí sĩ sách.
Trở về đối thoại với Tào Cửu, đối thoại tiếp với Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ.
Đến Từ Châu Rừng Hạ Thái đối thoại với Lạc Tấn và vào chiến đấu với Trương Phi, Lưu Bị, Tôn Can, Giản Ung, Ma Phương, Ma Xiêu.
Thắng lợi đến Hạ Phỉ Thành đối thoại với Ma phu nhân đưa vải vá (Rừng Hà Nội -Hùng Quân Trưởng), miếng da nhỏ (Hạ Phỉ Thành trong nhà của Trần Giai) mỗi thứ một cái.
Trở về Thành Hứa Xương đối thoại với Tào Cửu, đối thoại tiếp với Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Quan Đô đại chiến
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Quan Vũ hàng Hán, Đại phá Lưu Bị.
Địa điểm: Việt Châu, Thanh Châu.
Vật phẩm có được: khăn lục phong
Nhiệm vụ tiếp theo: Công phòng chiến, Thu hàng Trương Hiệp
Nội dung nhiệm vụ:
Đến dinh Tào Tháo tại quan độ Tào Dinh (Việt Châu) đối thoại với Tào Tháo đồng ý giúp đở.
Đến rừng Đôn khưu (Thanh Châu) đối thoại với Tào Tháo, đối thoại tiếp với Nhan Lương chiến đấu 2 trận. Thắng lợi được khăn lục phong (+15 AGI, -2 DEF, lv 45).
Đến rừng Vi Sơn (Thanh Châu) đối thoại với xe lương thực chiến đấu 2 trân.
Về dinh Tào Tháo tại quan độ Tào Dinh (Việt Châu) đối thoại với Tào Tháo đồng ý giúp đở.
Đến Dinh Binh tại quan độ Tào Dinh (Việt Châu) đối thoại với Lưu Hoa giúp tìm gỗ Ngô Đồng (sơn động Ngọa ngưu), gỗ Tùng loại kém (sơn động Ngọa ngưu), Da mèo sọc (sơn động Hứa Xương) giao cho ông ta.
Đến chiến trường Cung Độ (quan độ Tào Dinh tầng 2 - Việt Châu) đối thoại với Tào Nhân. Tiếp tục vào trong đối thoại với Thẩm Phối chíến đấu. Thắng lợi đối thoại tiếp với Tào Nhân.
Đến quan dinh tại quan độ Tào Dinh (Việt Châu) đối thoại với Từ Hoảng.
Đến tầng 2 cung độ chiến trường đối thoại với Hàn Mãnh, chiến đấu thăng lợi được ngọc triệu gọi.
Trở về dinh Tào Tháo tại quan độ Tào Dinh (Việt Châu) đối thoại với Tào Tháo tiếp tục giúp đở.
Đến Ô Trào lương đình (tầng 2 qaun độ Tào Dinh) gặp sự cản trở và chiến đấu của Lữ Huy Hoàng. Tiếp tục vào trong đối thoại với Tào Tháo. Vào quân dinh đối thoại và chiến đấu với Thuần Như Quỳnh.
Đến Cung độ Nguyễn Trại gặp sự cản trở và chiến đấu của Trương Hợp. Thắng lợi đi tiếp đối thoại với Cao Cang, chiến đấu 2 trận.
Tiếp tục đi vào trong, đến Dinh Nguyễn Triệu đói thoại với Viên Thiệu và chiến đấu.
Thắng lợi trở về dinh Tào Tháo (quan độ Tào Dinh -Việt Châu) đối thoại với Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ.
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Công phòng chiến
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Quan độ đại chiến, Vũ Nam tái phá Lưu Bị.
Địa điềm: Việt Châu, Dự Châu.
Vật phẩm có được: lông +5 thuộc tính
Nhiệm vụ tiếp theo: Tào Tháo chiếm Nghiệp Thành
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến dinh Tào Tháo tại quan độ Tào Dinh (Việt Châu) đối thoại với Tào Tháo, đối thoại tiếp với Đổng Chiêu đồng ý giúp tìm lụa dệt tay (thùng đồ dinh Tào Tháo), hạt đá dao mài, bột đồng thường, ngọc sa chân kinh (mỏ khoáng Phạm Nam) đưa cho ông ta.
2. Đến rừng Hà Nội (Dự Châu) đối thoại với Xuân Khánh, Xuân Khánh gia nhập đội ngũ.
3. Trở về dinh Tào Tháo (cung độ Tào dinh - Việt Châu) đối thoại với Đổng Chiêu, Xuân Khánh rời bỏ đội ngũ.
4. Đến tầng 2 rừng Triều Ca (Dự Châu) đối thoại với Uông Siêu chiến đấu. Thắng lợi tiếp tục đến mộ nguyệt Triều Ca đối thoại vè chiến đấu với Viên Đàm.
5. Đến rừng Lê Dương ( trại Lê Dương - Dự Châu) đối thoại và chiến đấu với Cao Cang. Thắng lợi tiếp tục vào tầng 2 đến Quan Trương Lê Dương đối thoại và chiến đấu với Viên Thượng.
6. Trở về dinh Tào Tháo (quan độ Tào Dinh - Việt Châu) đối thoại với Tào Tháo hòan thành nhiệm vụ.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Tào Tháo chiếm Nghiệp Thành
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Công phòng chiến
Địa điểm: Việt Châu, Dự Châu, Bình Châu.
Vật phẩm có được: hoàn hồn đơn 20 cái, phúc thần 3 cái.
Nhiệm vụ tiếp theo: Đại chiến Bột Hải
Nội dung nhiệm vụ:
Tại dinh Tào Tháo (quan độ Tào Dinh - Việt Châu) đối thoại với Quách Gia đồng ý giúp đở.
Đến nguyệt động Triều Ca (Dự Châu) đối thoại và chiến đấu với Lữ Khoáng.
Đến rừng Nai Quỳnh (Dự Châu) đối thoại và chiến đấu với Tữ Hộc.
Đến rừng Tây Sơn đối thoại với Phi Hùng Võ Sĩ vào chiến đấu với Thẩm Vinh, Thẩm Phối, Khiên Chiêu, Trần Lâm, Phi Hùng Võ Sĩ 5 người. Thắng lợi, lập tức vào chiến đấu với Trương Tử Khiêm, Trương Dĩ, Mã Diên, Viên Thượng, Âm Khuê, Nộ Giáp Binh 5 người.
Đến phú hộ Thựơng Đẳng đối thoại với Thôi Diệm giúp tìm Lão thiết sa, bột đồng hạ (mỏ khoáng Nhị Châu) mỗi thứ một cái giao cho ông ta đượcthư đầu hàng. Đến cổng thành Diệp Thành đối thoại với Thẩm Vinh.
Ta đến con hẽm Diệp Thành đối thoại với Thẩm Phối và vào chiến đấu với Tượng Nghĩa Cừ, Thẩm Phối, Tô Do, Lý Phù, Nghiêm Kính, Trần Lâm. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Trận chiến Thái tử.
ĐKNV: lv 25.
Địa điểm: Hứa Xương - Việt Châu.
Quá trình nhiệm vụ:
1.Đến Dương Tu gia- Hứa Xương, nc với Dương Tu, đồng ý giúp đỡ.
2.Ra công thành Hứa Xương (604:393) xảy ra đối thoại.
3.Quay lại nc vơi Dương Tu, nhận đc mật hàm Dương Tu.
4.Đến nhà Tào Tháo nc ,sau đó quay lại nc vơi Dương Tu.
5.Ra ngoài rùi vào nc lại với Dương Tu.
6.Ra Cửa thành (604:393) đối thoại, tiến ra nc với xe mã chiến đấu với mã phu.
7.Đối thoại xong, chiến đấu với Tào Phi, Ngô Chất ,Môn Hạ Đốc x4, Hổ Dũng sĩ x4
8.Quay lại nhà Dương Tu nc, hoàn thành nhiệm vụ.
Vật phẩm nhận đc: Dương Tu mê.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Vũ Nam tái phá Lưu Bị
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thập diện mai phục
Địa điểm: Diệp Thành, Việt Châu.
Vật phẩm có được: tuấn mã 1 con.
Nội dung nhiệm vụ:
Ngay sau khi hòan thành Q thập diện mai phục đối thoại với Tào Tháo đồng ý giúp đở.
Đến đại độ Phạm Nam (Việt Châu) đối thoại với Hứa Chử.
Đến sơn động Ngọa Ngưu (Việt Châu) đối thoại với Lưu Bích chiến đấu.
Đến tần 2 rừng Trục Dương (= Oa Dương, Việt Châu) đối thoại với Cù Cung chiến đấu. Thắng lợi tiếp tục đối thoại với Trần Chấn chiến đấu.
Đến Lang Sơn (Việt Châu) đối thoại với Sơn Binh KhVàng chiến đấu. Thắng lợi tiếp tục vào nguyệt động đối thoại với Sơn Binh KhVàng chiến đấu. Thắng lợi tiêp tục đối thoại với Hứa Chử hoàn thành nhiệm vụ.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên