Việt Châu

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Làm Cha Người Ta
Điều kiện nhiêm vụ: lv 25
Đia điểm: Cung Đô Đại Trại, Trại Lê Dương (Dự Châu), sơn động Thái Sơn (Thanh Châu).
vật phẩm có được: không.
Nhiệm vụ tiếp theo: Kích Bại Vinh Dương
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến Cung Độ Đại Trại (ngõ vào Hoàng Hà) đối thoại với Viên Thiệu đồng ý giúp đỡ.
2. Đến trại Lê Dương (Dự Châu) đối thoại với Viên Thượng đồng ý giúp đở.
3. Đến động Thái Sơn lên tầng 3 tại khúc quanh ta bị chặn đánh, đánh thắng được Binh phù.
4. Trở về trại Lê Dương (Dự Châu) đưa binh phù cho Viên Thượng.
5. Trở về Cung Độ Đại Trại đối thoại với Viên Thiệu tại Cung đô đại Trại, hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: Kích Bại Vinh Dương
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Làm Cha Người Ta.
Địa điểm: Cung Độ đại trại (Dự Châu), Rừng Vĩnh Dương (Việt Châu).
Vật phẩm có được: găng tay Xương hà lv20 +8 INT, mũ Trường đẳng +9 DEF.
NV tiếp theo: Tìm tướng giỏi
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Cung Độ Đại Trại (ngõ vào Hoàng Hà) đối thoại với Viên Thiệu đồng ý giúp đỡ.
Đến Rừng Vĩnh Dương (Việt Châu) tại cửa gặp sự cản trở và chiến đấu của Huyền võ binh và Kiện võ binh. Thắng lợi tiêp tục đi vào tầng 2 chiến đấu với Triệu Sầm, Huyền võ Binh, Kiện võ Binh.
Vào trong tiếp tục chiến đấu với Hồ Trân, Huyền võ Binh, Kiện Võ Binh.
Tiếp tục vào trong chiến đấu với Lý Túc, Huyền võ binh, Kiện võ binh.
Vào Trại đối thoại với Tôn Kiên đồng ý dẫn ông ta khỏi Rừng Vĩnh Dương đi ra đến cửa gạp sư cản trở của Hoa Hùng, Lý Túc, Triệu Sầm.
Trở về Cung Độ Đại Trại đối thoại với Viên Thiệu, tiếp tục đến trại Thứ 2 đối thoại với Tôn Sách thì hoàn thành nhiêm vụ.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Hưng binh Tào Tháo cướp Hán Trung
Khu vực: Việt Châu, thành Hứa Xương
ĐKNV: lv25
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều(0.8%)、[tùy trường hợp nhận được]tiên sơn linh sâm x25、thanh hồ dược thủy x25
Nhiệm vụ tiếp theo: Sơ chiến Hán Trung
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến hoàng cung Hứa Xương nói chuyện Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến cửa thành Trần Lưu nói chuyện Hạ Hầu Đôn, và đến Phạm Thủy Quan nói chuyện Tào Nhân.
3. Trở về Hứa Xương đến trước cửa nhà Tào Cửu (Tào Tháo) xảy ra đối thoại, tiến hành chiến đấu với Tào Nhân (trong 1 turn phải xong).
4. Thắng lợi đến hoàng cung Hứa Xương nói chuyện Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ.Tên Q: Sơ chiến Hán Trung.
ĐKVN: hoàn thành nhiệm vụ Hưng binh Tào Tháo cướp Hán Trung.
Khu Vực: Việt Châu, thành Hứa Xương, Ích châu.
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều(0.3%)、[tùy trường hợp nhận được ]vải rồng ngũ chảo x10 20đ、thiêntầmtinh sa x10 19đ
Nhiệm vụ tiếp theo: Đoạt lấy Dương Bình Quan
Nội dung nhiệm vụ:
1. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Hưng binh Tào Tháo cướp Hán Trung, lập tức nói chuyện, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến rừng Tạ Cúc tầng 4 ( đi từ Quan Trung xuống 1 lèo sẽ tới; từ Ích châu đi lên cũng được nhưng sẽ ngược ) tọa độ 4720-350 xảy ra đối thoại, tiến hành chiến đấu Dương Nhâm, Dương Bỉnh, Binh Ích châu x2, Binh Nam Trịnh x2.
3. Thắng lợi đến Bắc Sơn trại (núi Bắc Sơn, Ích châu) tọa độ 170-530 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ.
4. Đi xuống gần cổng vào núi Bắc Sơn tọa độ 324-2369 xảy ra đối thoại, sau đó đi lên phía trên bên phải tọa độ 2135-421 xảy ra đối thoại, tiến hành chiến đấu với Dương Nhâm, Dương Bỉnh, Thục binh x2, Hán Trung binh x2 (phải kết thúc trong 5 turn)
5. Thắng lợi quay trở lại Bắc Sơn trại nói chuyện hoàn thành nhiệm vụ.
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Âm mưu giết Tào Tháo
ĐKNV: lv25
Khu vực: thành Hứa Xương
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều(1.5%)
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến hoàng cung Hứa Xương vào Phòng Hoàng Đế, nói chuyện Hoàng Đế, đồng ý giúp đỡ.
2. Ra ngoài nói chuyện Mộc Thuận, quay lại nói chuyện với Hoàng Đế.
3. Đến phú hộ bên cạnh Tiền Trang nói chuyện Phục Nguyên, quay về hoàng cung, trước cửa xảy ra đối thoại. Quay lại nói chuyện Phục Nguyên, chiến đấu với Hứa Chử (phải kết thúc trong 2 hiệp)
4. Quay trở lại tẩm cung nói chuyện Hoàng Đế, ra khỏi hoàng cung lập tức chiến đấu Đại võ quan, Dúc Liệt sĩ x6.
5. Thắng lợi đi ra cổng thành, nói chuyện và chiến đấu với Hứa Chử, Hổ Vệ Binh x7. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Ngũ Thần Thảo Tặc
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Tam mã đồng tàu
Địa điểm: Hứa Xương -Việt Châu.
Vật phẩm nhận đc: exp 0.5%
Nội dung nhiệm vụ:
1.Đến đường sau hứa xương đối thoại Điêu Kỉ đồng ý tìm kim vệ.
2.Trong hộ Thường Hứa Xương đối thoại Kim Vệ đồng ý giúp tìm 2 đứa con CÁt Bình
3.Đến quán trà trên lầu 1042 335 xảy ra đối thoại .
4. trở lai nhà Kim Vệ đối thoại Kim Vệ đồng ý tìm kích chấn địa + kim diện giáp (đẳng 15)
5.Giao đầy đủ cho Kim Vệ đến hang động hứa xương đối thoại Điêu Kỉ vào chiến đấu 1 trận
6.Trở lại đường sau Hứa Xương đối thoại Điêu Kỉ vào chiến đấu vào chiến đấu trận nữa.
7.Trở lại trước nhà Kim Vệ đối thoại và chiến đấu HHD Huyện Úy 5 người
8.Thắng lợi thì hoàn thành nv
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Thu hàng Trương Hiệp (Trương Hợp)
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Quan Độ đại chiến
Vật phẩm nhận được: túi trừ điểm.
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến quân trướng Quan Độ Tào Trại nói chuyện Tuân Du, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến nói chuyện Hứa Du, tìm kiếm giáp hoàng lục, mũ hoàng sư.
3. Kiếm đủ đến trại Viên Thiệu, nói chuyện Viên Thiệu.
4. Quay lại Tào trại nói chuyện Tuân Du, đồng ý giúp đỡ.
5. Đến chiến trường Quan Độ tầng 2, nói chuyện và chiến đấu Hoắc Nô, Cao Lãm, Triệu Độc...Thắng lợi lập tức chiến đấu Vương Tùng Trương Hợp, Cao Nhu...Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Giúp Trần Gia Gia cứu con gái ông.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Việt Châu, Uyễn Thành.
Vật phẩm có được: phong tục thông (trí + 6, lv. 15).
Quá trình nhiệm vụ:
1. Tại ngôi nhà nhỏ kế bên tiệm thuốc tìm Trần Gia Gia, đồng ý giúp ông ta cứu con gái.
2. Đến khu Từ Châu Mạng Thạch Sơn, khi vào trong gặp và chiến đấu với Lôi Công, Ngũ Lục.
3. Sau khi vào trong đến cuối Dinh đối thoại với Đại Hồng, vào chiến đấu.
4. Thắng lợi Sơn Trại Phu Nhân xuất hiện, được kim tóc của mẹ.
5. Ta trở về Uyển Thành tìm Trần Gia Gia thì hoàn thành nhiệm vụ.
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Chung Thái Phụ.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
Vật phẩm có được: Dịch Đạo Chú (trí + 6, lv. 15).
Quá trình nhiệm vụ:
1. Ta đối thoại với Chung Diều, giúp tìm g cuốn thương ban 5 cái, giấy vô danh 5 cái.
2. Tìm xong đưa cho ông ta thì hoàn thành nhiệm vụ.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Ngô tiểu muội.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
Vật phẩm có được: Áo Ấu Bì (nhanh nhẹn + 10, phòng – 2, lv. 20).
Quá trình nhiệm vụ:
1. Tại ngôi nhà nhỏ bên phải Quan Phủ ta đối thoại với Ngô tiểu muội, đồng ý cho cô ta làm quần áo, giúp tìm miếng da nhỏ 5 cái, vải bố đinh 5 cái, vải bảy màu 3 cái, thê tước thảo 5 cái, 2000 tiền.
2. Tìm xong đưa cho cô ta thì hoàn thành nhiệm vụ.
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Trừ khử Trương Dương.
Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
Địa điểm: Việt Châu, Thành Trần Lưu.
Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: theo thuộc tính ta có được văn chương triệu gọi, phúc thần 1 cái
Quá trình nhiệm vụ:
1. Đến Thành Trần Lưu Quan Phủ đối thoại với Tào Nhân, đồng ý giúp đỡ.
2. Ta đến Rừng Đông Quận tại tầng 2 đối thoại với Lý Tấn, vào chiến đấu với Trương Dương, Tiết Hồng, Miêu Thượng, Giai Cố, Dương Xú.
3. Thắng lợi ta đối thoại với Lý Tấn và vào chiến đấu với Quản Thừa, Trương Dương, Lý Điều, Tòng Tiền, Vương Doanh.
4. Trở về Trần Lưu Quan Phủ đối thoại với Tào Nhân thì hoàn thành nhiệm vụ.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Giúp Mạnh Công Uy.
Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa điểm: Việt Châu, Thành Phạm Nam.
Vật phẩm có được: Tử Vân Cân (nhanh nhẹn 4, lv. 5).
Quá trình nhiệm vụ:
1. Đến Thành Phạm Nam tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Mãnh Lão Lão, lúc này trên người có mang theo Quân Quốc Luận, đồng ý giúp dẫn Mãnh Công Uy đi tìm Trịnh Huyền, Mãnh Công Uy gia nhập đội ngũ.
2. Đến Khủng Miếu đối thoại với Trịnh Huyền, được thư hỏi thăm của Trịnh Huyền.
3. Ta đến Thôn Vinh Châu tìm Quách Gia thì hoàn thành nhiệm vụ.
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Bình loạn lâm nguy.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Việt Châu, Rừng Vũ Âm.
Vật phẩm có được: Lính khí kiếm (công + 9, nhanh nhẹn + 1, lv. 35).
Quá trình nhiệm vụ:
1. Đến Việt Châu tại Rừng Vũ Âm, đối thoại với Tào Thuần, đồng ý đi điều tra.
2. Đến Rừng Vinh Xuyên, vào trong ta đi lên phía trên đối thoại với Thành Châu Binh, vào chiến đấu thắng lợi Dư Cấm xuất hiện, đồng ý giúp ông ta vào thôn giúp đỡ dân làng.
3. Trong ngôi nhà nhỏ đối thoại với Trần Bá vào chiến đấu với Thái Dương, Hà Hỷ, Tần Kỳ, Vương Trung.
4. Thắng lợi Hạ Hầu Tôn và Hạ Hầu Huyên xuất hiện, vào chiến đấu với Hạ Hầu Tôn, Hạ Hầu Huyên, Thái Dương, Hà Hỷ, Tần Kỳ, Vương Trung.
5. Thắng lợi trở về Rừng Vũ Âm đối thoại với Tào Thuần thì hoàn thành nhiệm vụ.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Cẩm nang diệu kế Quách Gia.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Việt Châu, thành hứa thương.
Vật phẩm có được: nón phương sĩ (trí + 9, công – 1, lv. 25)
Quá trình nhiệm vụ:
1.Tại ngôi nhà nhỏ kế bên tiền trang ta đối thoại với Quách Gia, đồng ý đem cẩm nang đến Rừng Vi Sơn cho Tào Tháo.
2.Vào Sơn Động Hứa Xương, chiến đấu với Vương Đang, Tôn Khanh, Bạch Chim, thắng lợi tiếp tục đi vào.
3.Trước khi ra khỏi động, vào chiến đấu với Ngưu Giác, Vương Đang, Tôn Khanh, Bạch Chim, thắng lợi có thể ra khỏi động.
4.Ta đến Rừng Vi Sơn Thanh Châu, vào bên trong gặp và chiến đấu với Triệu.H.Cương, Vương Đang, Tôn Khanh, Bạch Chim.
5.Thắng lợi theo hướng bên trái đi đối thoại với Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Kích lui Quân Khăn Vàng.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Việt Châu, Cát Ba Ô. Ghi chú: nhiệm vụ thất bại, phải trở về tìm Hứa chu làm lại.
Vật phẩm có được: Mũ Huỳnh Sư (phòng + 5, lv. 10).
Quá trình nhiệm vụ:
1. Đến ngôi nhà chính giữa tại Cát Ba Ô đối thoại với Hứa Chu, đồng ý giúp ông ta bảo vệ Cát Ba Ô.
2. Vừa mới ra khỏi ngôi nhà gặp và vào chiến đấu với Hà Nghi, Triệu Hoành, Bùi Nguyên Thiệu.
3. Thắng lợi ta bắt Hà Nghi giao cho Hứa Chu thì hoàn thành nhiệm vụ.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Hành động cứu viện Thôn Vinh Xuyên.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Việt Châu, Thôn Vinh Xuyên.
Vật phẩm có được: chọn lựa 1: súng ngân điểm (công + 6, lv. 15), chọn lựa 2: xuân thu phàn lộ (trí + 6, lv. 15).
Quá trình nhiệm vụ:
1. Trong Thôn Vinh Xuyên tại ngôi nhà nhỏ tìm Quách Gia sẽ có 2 chọn lựa:
Chọn lựa 1:
2. Đến khách sạn phía trên bên tay trái có Rừng Vinh Xuyên, ở tận cùng bên phải ta gặp Mã Nguyên Nghị, đối thoại xong vào chiến đấu.
3. Thắng lợi, trở về tìm Quách Gia thì hoàn thành nhiệm vụ.
Chọn lựa 2:
1. Ông ta kêu bạn đi tìm Hạ Hầu Tôn.
2. Đến Thành Hứa Xương trong Quan Phủ tìm Hạ Hầu Tôn, ông ta sẽ kêu bạn đi bắt một tên Chấn Viễn Binh.
3. Đến khách sạn phía trên tay phải Rừng Vinh Xuyên, ở tận bên tay phải ta gặp Mã Nguyên Nghị, đối thoại xong xảy ra chiến đấu.
4. Thắng lợi, trở về tìm Quách Gia thì hoàn thành nhiệm vụ.
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Giúp Cửu Hoặc về đầu quân cho Tào Tháo.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Việt Châu, Thôn Dinh Châu.
Vật phẩm có được: Lục Thao (trí + 5, công + 1, lv. 15)
Quá trình nhiệm vụ:
1.Trong Thôn Vinh Xuyên tại ngôi nhà nhỏ ta tìm Cửu Hoặc, đồng ý dẫn anh ta đi gặp Tào Tháo, Cửu Hoặc gia nhập đội ngũ.
2.Trước khi ra khỏi thôn ta gặp và chiến đấu với Tiêu Xúc, đánh thắng thì có thể dẫn Cửu Hoặc ra khỏi thôn.
3.Đến Thành Trần Lưu trong nhà Quan tìm Tào Tháo, trước khi vào trong phải đánh thắng Phi Hồng Quân.
4.Vào trong ta đối thoại với Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Kỳ tập quân Khăn Vàng.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Việt Châu, Thành Trần Lưu.
Vật phẩm có được: Lần a. Huỳnh Thiên Hộ Thủ (trí + 6, lv. 15). Lần b. Phá Băng Đao (công + 9, nhanh nhẹn – 2, lv. 20)
Quá trình nhiệm vụ:
1.Ta đến Quan Phủ Trần Lưu đối thoại với Tào Tháo, đồng ý đến nhà trọ điều tra.
2.Tại nhà trọ đối thoại với Vương Độ.
Lựa chọn 1.
1.Ta chọn giúp đỡ Giặc Khăn Vàng tiến đánh Trần Lưu.
2.Ta đến Huyệt Động ở rừng Lan Sơn đối thoại với Trương Bảo.
3.Trở về Trần Lưu, trước khi vào thành sẽ xảy ra chiến đấu với Tiểu Binh (5 vị Diệu Võ Quân, 3 vị Chấn Võ Quân).
4.Thắng lợi tiếp đó ta vào chiến đấu với Tào Hồng và Tào Chân.
5.Thắng lợi ta đến khách sạn đối thoại với Vương Độ thì hoàn thành nhiệm vụ.
Lựa chọn 2.
1.Ta chọn báo đáp lại cho Tào Tháo, liền đến Quan Phủ đối thoại với Tào Tháo.
2.Đến khách sạn đối thoại với Vương Độ, vào chiến đấu.
3.Đến Huyệt Động ở rừng Lan Sơn vào chiến đấu với Trương Bửu, …
4.Thắng lợi ta đến Rừng Trực Dương, vào trong theo hướng bên trái đi xuống vào chiến đấu với Trương Lương, Ngưu Giác, Khư Tinh.
5.thắng lợi về Trần Lưu đối thoại với Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Bỏ giáp về quê.
Điều kiện nhiệm vụ: thành nhiệm vụ Hộ tống Quản Ninh.
Địa điểm: Việt Châu, Cát Ba Ô.
Vật phẩm có được: Phàn Vân Kiếm (công + 6, lv. 20).
Quá trình nhiệm vụ:
1. Đến Cát Ba Ô ngôi nhà nhỏ phía bên tay trái tìm Đơn Kinh đối thoại, đồng ý giúp đỡ ông ta về ở ẩn, Đơn Kinh gia nhập đội của bạn.
2. Trước khi ra khỏi cửa ngôi nhà nhỏ gặp và vào chiến đấu với Công Tôn Việt, Công Tôn Độ, thắng lợi có thể ra đi ra.
3. Ta đến Vi Sơn Lương Đình, trên Mộc Đạo ta gặp và chiến đấu với Công Tôn Phàm, Công Tôn Khang, thắng lợi tiếp tục đi.
4. Đưa Đơn Kinh lên thuyền nhỏ xong đối thoại với ông ta thì hoàn thành nhiệm vụ.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Ông say rượu khả nghi.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Thương.
Vật phẩm có được: Găng tay Thanh yêu (trí + 8, công -1, lv. 20)
Quá trình nhiệm vụ:
1.Ta đến trước nhà Quan Phủ đối thoại với Tào Hồng, đồng ý giúp ông ta đi điều tra người khả nghi.
2.Ta vào trong khách sạn đối thoại với Đai Phong, chọn chiến đấu, thắng lợi được mật lệnh hoàng thiên.
3.Trở về tìm Tào Hồng thì hoàn thành nhiệm vụ.
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Kế phản gián.
Điều kiện nhiệm vụ: cần có Mật lệnh hoàng thiên để có thể dùng mưu
Địa điểm: Việt Châu, Uyển Thành.
Vật phẩm có được: Vũ lực: kim chinh ngạn (HP lớn nhất + 6). Dùng mưu: Nón Linh Vương(trí + 6, lv. 15).
Quá trình nhiệm vụ:
- Vào trong thành tại ngôi nhà nhỏ phía trên cùng đối thoại với Giả Dực, đồng ý giúp ông ta lúc này có 2 mục chọn lựa.

Giải quyết theo vũ lực:
1. Đến Thành Phạm Nam Ngọa Ngưu Sơn Trại phía bên tay trái, trước cửa đường hầm Ngọa Ngưu ta gặp sự cản trở của Thi Mã Cư, vào chiến đấu thắng lợi có thể đi vào.
2. Vào Rừng Ngọa Ngưu, trên đường ta gặp Thi Mã Cư, Từ Hòa, vào chiến đấu, thắng lợi tiếp tục đi vào.
3. Trên đường đi đến Chủ Dinh ta sẽ gặp tiếp Thi Mã Cư, Từ Hòa, vào chiến đấu, thắng lợi tiếp tục đi.
5. Vào Chủ Dinh tìm Trương Mạn Thành đối thoại, vào chiến đấu.
6. Thắng lợi ta đến Thiên Độc Động, tại cửa động gặp và chiến đấu với Bạch Hiểu, Mục Cố, thắng lợi có thể vào bên trong.
7. Vào trong động giữa đường ta gặp và chiến đấu tiếp với Bạch Hiểu, Mục Cố, Đường Chu, thắng lợi tiếp tục đi vào.
8. Tìm được Thiên Độc đối thoại với ông ta vào chiến đấu với Bạch Hiểu, Mục Cố, Đường Chu.
9. Thắng lợi ta về tìm Giả Dực thì hoàn thành nhiệm vụ.

Dùng mưu:
1. Đến Thành Phạm Nam Ngọa Ngưu Sơn Trại, tại cửa đường hầm Ngọa Ngưu ta gặp sự cản trở của Thi Mã Cư, trả lời câu hỏi của ông ta, đáp đúng có thể vào trong.
2. Theo đường hầm ra tới Ngọa Ngưu Sơn Trại đối thoại với Trương Mãn Thành, trả lời một câu hỏi, được “kế hoạch đồ UT”.
3. Trở về tìm Giả Dực, được “bản đồ công thành phỏng chế”.
4. Ta trở vào động tìm Thiên Độc đối thoại.
5. Trở về tìm Giả Dực thì hoàn thành nhiệm vụ.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Thiết trượng Hứa Xương.
Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
Vật phẩm có được: Ngoan thạch súng (công + 8, phòng – 1, lv. 20).
Quá trình nhiệm vụ:
1. Ta đối thoại với Đại Ngốc trong ngôi nhà nhỏ, đồng ý cho anh ta chế vũ khí, giúp tìm tiểu thiết miếng 5 cái (mỏ khoáng Đông Quận, đào khoáng 10), gỗ đàn hương 3 cái (lượm trong mỏ Đông Quận), đá giác miếng 5 cái (mỏ khoáng Đông Quận, đào khoáng 10), 2000 tiền.
2. Tìm xong đưa cho anh ta thì hoàn thành nhiệm vụ.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên