Việt Châu

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Vị trí địa lý:
- Bắc tiếp giáp Dự Châu.
- Tây tiếp giáp Quan Trung.
- Nam tiếp giáp Kinh Châu.
- Đông tiếp giáp Thanh Châu, Từ Châu.


CÁC QUEST CUẢ KHU VỰC

Mã:
[CENTER][COLOR="Red"][B][URL="http://lienha.net/5476-post23.html"]Âm mưu giết Tào Tháo[/URL]
[URL="http://lienha.net/5457-post4.html"]Ẩn sĩ xa rời tục thế[/URL]
[URL="http://lienha.net/5499-post44.html"]Bạch Môn bắt Lữ Bố[/URL]
[URL="http://lienha.net/5473-post20.html"]Bãi bình Nhũ Nam[/URL]
[URL="http://lienha.net/5486-post31.html"]Bình loạn lâm nguy[/URL]
[URL="http://lienha.net/5492-post37.html"]Bỏ giáp về quê[/URL]
[URL="http://lienha.net/5487-post32.html"]Cẩm nang diệu kế Quách Gia[/URL]
[URL="http://lienha.net/5460-post7.html"]Chiêu hàng Từ Quảng[/URL]
[URL="http://lienha.net/5481-post27.html"]Chung Thái Phụ[/URL]
[URL="http://lienha.net/5496-post41.html"]Chứ rượu luận anh hùng[/URL]
[URL="http://lienha.net/5502-post47.html"]Công phòng chiến[/URL]
[URL="http://lienha.net/5470-post17.html"]Cổ thành hội[/URL]
[URL="http://lienha.net/5497-post42.html"]Đại bại Nhục Thủy[/URL]
[URL="http://lienha.net/5500-post45.html"]Đại phá Lưu Bị[/URL]
[URL="http://lienha.net/5459-post6.html"]Dùng võ kết bạn[/URL]
[URL="http://lienha.net/5459-post6.html"]Giải cứu Hạ Hầu Huyên[/URL]
[URL="http://lienha.net/5490-post35.html"]Giúp Cửu Hoặc về đầu quân cho Tào Tháo[/URL]
[URL="http://lienha.net/5485-post30.html"]Giúp Mãnh Công Uy[/URL]
[URL="http://lienha.net/5480-post26.html"]Giúp Trần Gia Gia cứu con gái ông[/URL]
[URL="http://lienha.net/5489-post34.html"]Hành động cứu viện Thôn Vinh Xuyên[/URL]
[URL="http://lienha.net/5458-post5.html"]Hỏa Đức Tinh Quân[/URL]
[URL="http://lienha.net/5475-post22.html"]Hưng binh Tào Tháo cướp Hán Trung[/URL]
[URL="http://lienha.net/5494-post39.html"]Kế phản gián[/URL]
[URL="http://lienha.net/5488-post33.html"]Kích lui Quân Khăn Vàng[/URL]
[URL="http://lienha.net/5474-post21.html"]Kích Bại Vinh Dương[/URL]
[URL="http://lienha.net/5491-post36.html"]Kỳ tập quân Khăn Vàng[/URL]
[URL="http://lienha.net/5474-post21.html"]Làm Cha Người Ta[/URL]
[URL="http://lienha.net/5464-post11.html"]Lý Vĩnh Sám hối[/URL]
[URL="http://lienha.net/5464-post11.html"]Mối thù của Lưu Thị[/URL]
[URL="http://lienha.net/5483-post28.html"]Ngô tiểu muội[/URL]
[URL="http://lienha.net/5477-post24.html"]Ngũ Thần Thảo Tặc[/URL]
[URL="http://lienha.net/5455-post2.html"]Nhà nghiên cưu binh pháp Tôn Tử số 1[/URL]
[URL="http://lienha.net/5468-post15.html"]Nhử Mã Đằng ra để giết[/URL]
[URL="http://lienha.net/5493-post38.html"]Ông say rượu khả nghi[/URL]
[URL="http://lienha.net/5463-post10.html"]Phụng nghinh Thiên Tử[/URL]
[URL="http://lienha.net/5470-post17.html"]Qua 5 ải chém 6 tướng[/URL]
[URL="http://lienha.net/5501-post46.html"]Quan Đô đại chiến[/URL]
[URL="http://lienha.net/5459-post6.html"]Quen biết Điển vi[/URL]
[URL="http://lienha.net/5475-post22.html"]Sơ chiến Hán Trung[/URL]
[URL="http://lienha.net/5469-post16.html"]Tả kích chiến[/URL]
[URL="http://lienha.net/5472-post19.html"]Tấn Ví Nguy Công[/URL]
[URL="http://lienha.net/5503-post48.html"]Tào Tháo chiếm Nghiệp Thành[/URL]
[URL="http://lienha.net/5462-post9.html"]Thập diện mai phục[/URL]
[URL="http://lienha.net/5471-post18.html"]Thất quân Vu Cấm[/URL]
[URL="http://lienha.net/5461-post8.html"]Thi Mã Nhật[/URL]
[URL="http://lienha.net/5467-post14.html"]Thiên Độc Sơn Động[/URL]
[URL="http://lienha.net/5495-post40.html"]Thiết trượng Hứa Xương[/URL]
[URL="http://lienha.net/5465-post12.html"]Thôi Diễm thức tĩnh[/URL]
[URL="http://lienha.net/5478-post25.html"]Thu hàng Trương Hiệp[/URL]
[URL="http://lienha.net/5498-post43.html"]Trận chiến Thọ Xuân[/URL]
[URL="http://lienha.net/5484-post29.html"]Trừ khử Trương Dương[/URL]
[URL="http://lienha.net/5456-post3.html"]Tử Mã Chinh và Từ Thứ[/URL]
[URL="http://lienha.net/5466-post13.html"]Từ Hoảng thức tỉnh[/URL]
[URL="http://lienha.net/5456-post3.html"]Tư Mã Chinh và Từ Thứ[/URL]
[URL="http://lienha.net/5504-post49.html"]Trận Chiến Thái Tử[/URL]
[URL="http://lienha.net/5460-post7.html"]Vĩnh Xuyên Tùng Điền[/URL][/B]
[B][URL="http://lienha.net/5505-post50.html"]Vũ Nam tái phá Lưu Bị[/URL][/B][/COLOR][/CENTER]

PhotoHandler.ashx


Động Thiên Độc
Mỏ Khoáng Phạm Nam
 
T

TrợLý_Mèn

Guest

Tên Q: Nhà nghiên cưu binh pháp Tôn Tử số 1
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
Vật phẩm có được: băng cấp đông (tâm + 3), ngoc skill
Nội dung nhiệm vụ:
Đến đại độ Hứa Xương đối thoại với Chu Linh.
Đến hoàng cung Hứa Xương đối thoại với Tào Tháo.
Đối thoại với Giả Hủ, theo thứ tự trả lời như sau:
- Giả Hủ : Bức , Bách chiến bách kiêu , Tuần binh trác nhược , Xảo chi cửu giả
- Cửu Du : Ngô , 13 , Toàn , Kỳ chánh tương sinh , Tốc chiến tốc quyết
- Trình Lập : Tồn vong chi đạo , thiện chi thiện giả dã , Mưu dã , Bất động như sơn , Mộ khí quy
- Quách Gia : Quốc bất tả , Công thành , Bức thực nhi thủ hư , Lợi , Ngã chuyên nhi khiêu phân.
Trả lời hết toàn bộ thì hoàn thành nhiệm vụ.
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Tư Mã Chinh và Từ Thứ.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Việt Châu, Thôn Dinh Châu.
Vật phẩm có được: Kính đồng của Tư Mã Chinh
Quá trình nhiệm vụ:
1.Đến Vinh Xuyên Thảo Lư đối thoại với Tư Mã Chinh, đồng ý giúp tìm Từ Thứ.
2.Đến Rừng Dương Thành, vào trong đối thoại với Tiểu Lưu, vào chiến đấu với Ngũ Tập, Đoạn Uy.
3.Thắng lợi ta lên phía bên trái trong Dinh Quân đối thoại với Phi Hồng Sĩ Binh vào chiến đấu với Lý Dư, Vương Phương, Lý Mông, Hồ Phong, Cao Thạc.
4.Thắng lợi trở về tìm Tư Mã Chinh thì hoàn thành nhiệm vụ.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Ẩn sĩ xa rời tục thế.
Điều kiện nhiệm vụ: lv 25. hoàn thành nhiệm vụ Em có ý anh vô tình và nhận được văn chương ly miêu
Địa điểm: Việt Châu, Thôn Dinh Châu.
Quá trình nhiệm vụ:
1. Đến Thôn Dinh Châu đối thoại với Lý Ma Ma, đồng ý giúp đỡ.
2. Giúp tìm vải nhuộm (trong nhà Trần Ma Ma) một cái đưa cho bà ta.
3. Sau đó ta đến cây cổ thụ đằng sau chợ bấm vào đấy, Ẩn sĩ sẽ xuất hiện.
4. Đối thoại với Ẩn sĩ, hứa giúp tìm văn chương ly miêu, diệp sinh ngọt (tại con sông nhỏ phía trước ngôi nhà tranh), cỏ thơm (Tại Thành Phạm Nam trong nhà Mãnh Lão Lão) mỗi thứ một cái.
5. Đối thoại với Lý Ma Ma, sẽ biết được những nguyên liệu cần tìm ở đâu.
6. Giao cho Ẩn sĩ thì hoàn thành nhiệm vụ.

Vật phẩm có được: Văn chương ly miêu thật (trí + 2, SP lớn nhất + 20, lv. 20).
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Hỏa Đức Tinh Quân
Điều kiện nhiệm vụ: không
Địa điểm: Kĩ năng tâm, Thôn Dinh Xuyên.
Vật phẩm có được:
+ Chọn theo I: Học được thuật bỏ độc
+ Chọn theo II: Được Giày thanh hổ (phòng + 12, nhanh nhẹn – 1, lv. 40).
Nội dung nhiệm vụ:
Đến quán trà Dinh Xuyên ta gặp Phỏng Chức Nương, đồng ý giúp đỡ, cô ta gia nhập đội ngũ.
Đến Thành Từ Châu đối thoại với Bà Lão Thẩm, bà ta sẽ biến thành Hỏa Đức Tinh Quân, đồng ý giúp đỡ.
Đến Thôn Tiểu Phí đối thoại với Ma Xiêu, có 2 trường hợp lựa chọn:
I - Chọ giúp đỡ Ma Xiêu, lúc này Hỏa Đức Tinh Quân xuất hiện, đối thoại xong vào chiến đấu với Hỏa Đức Tinh Quân, Ác Ma Ba Đậu Yêu. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
II - Chọn không giúp đỡ thì hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Dùng võ kết bạn.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
Vật phẩm có được: Găng tay Phù Bo (phòng + 6, lv. 15)
Nhiệm vụ tiếp theo: Quen biết Điển vi.
Quá trình nhiệm vụ:
1.Trước cửa thành ta đối thoại với Hứa Chu, đồng ý so tài với ông ta, vào chiến đấu.
2.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: Quen biết Điển vi.
Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ Dùng võ kết bạn.
Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
Vật phẩm có được: Mũ Thiên Thủy (phòng + 6, lv. 15)
Nhiệm vụ tiếp theo: Giải cứu Hạ Hầu Huyên
Quá trình nhiệm vụ:
1.Trước nhà Quan Phủ ta đối thoại với Điển Vi, đồng ý so tài với ông ta, vào chiến đấu.
2.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: Giải cứu Hạ Hầu Huyên.
Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ Quen biết Điển vi.
Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Thương.
Vật phẩm có được: Quỷ Hỏa Giáp (phòng + 12, nhanh nhẹn – 2, lv. 30)
Quá trình nhiệm vụ:
1.Ta đến nhà Quan Phủ đối thoại với Hạ Hầu Tôn, đồng ý đi giải cứu Hạ Hầu Huyên.
2.Đến Ngọa Ngưu Sơn, trong Đai Dinh đối thoại với Trương Mạn Thành, vào chiến đấu, thắng lợi Hạ Hầu Huyên gia nhập đội ngũ của bạn.
3.Sau khi ra khỏi Ngọa Ngưu Sơn, vào chiến đấu với Trương Lương, Mã Nguyên Nghĩa, Trương Mạn Thành, thắng lợi thì có thể ra ngoài.
4.Trở về Hứa Xương tìm Hạ Hầu Tôn thì hoàn thành nhiệm vụ.
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Vinh Xuyên Tùng Điền
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Việt Châu, Thôn Dinh Châu.
Vật phẩm có được: Trị Quân thuật
Nhiệm vụ tiếp theo: Chiêu hàng Từ Quảng
Quá trình nhiệm vụ:
1. Vào Thôn Vinh Xuyên đối thoại với Nhậm Tuấn, đồng ý giúp ông ta lấy lại cái lê.
2. Đến ngôi nhà nhỏ kế bên quán trà đối thoại với Lại Tiều Phu, đồng ý giúp đỡ.
3. Đến Thành Hứa Xương, trong nhà Đại Ngốc tìm lấy lê.
4. Đem giao cho Lại Tiều Phu thì hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: Chiêu hàng Từ Quảng.
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Vinh Xuyên Tùng Điền.
Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Thương.
Vật phẩm có được: Kích Phong Hồng (công+ 11, sức phòng vệ -2, lv. 30)
Quá trình nhiệm vụ:
1.Ta vào Thành Hứa Xương tại ngôi nhà nhỏ kế bên Quan Phủ đối thoại với Mãn Sủng, đồng ý đi chiêu hàng Từ Quảng.
2.Đến Phạm Thủy Quân Dinh đối thoại với Từ Quảng và vào chiến đấu với Dương Phụng, Tống Quả, Ngũ Tập, Đoạn Uy.
3.Thắng lợi trở về tìm Mãn Sủng thì hoàn thành nhiệm vụ.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Thi Mã Nhật.
Điều kiện nhiệm vụ: Lv 25 (cần test lại).
Địa điểm: Việt Châu, Quan Độ Tào Dinh.
Vật phẩm có được: giá trị kinh nghiệm nhiều
Quá trình nhiệm vụ:
1. Ta đến Việt Châu tại Quan Độ Tào Dinh đối thoại với Trương Liêu, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến Bình Châu Thủ Dương Sơn đối thoại với Xuân Huê và vào chiến đấu với Trương Xuân Huê, Thanh Lưu Ẩn Sĩ 5 người.
3. Thắng lợi, vào ngôi nhà nhỏ đối thoại với Tư Mã Nhật và vào chiến đấu với Tư Mã Nhật, Trương Xuân Huê, Thủ Tiết Ẩn Sĩ 4 người, Thanh Lưu Ẩn Sĩ 4 người.
4. Thắng lợi trở về đối thoại với Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Thập diện mai phục
Điều kiện nhiệm vụ: Lv 25
Địa điểm: Việt Châu, Diệp Thành.
Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều 15%
Nhiệm vụ tiếp theo: Vũ Nam tái phá Lưu Bị
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Dinh Tào Tháo tại Cung Độ Tào Dinh đối thoại với Tào Hồng đồng ý giúp đở.
Đến Rừng Mộc Dã (Diệp Thành) đối thoại với Huyền Võ Binh chiến đấu.
Trở về Dinh Tào Tháo tại Cung Độ Tào Dinh đối thoại với Tào Tháo, rồi nói chuyện Trình Lập đồng ý giúp đở.
Đến Rừng Mộc Dã (Diệp Thành) đối thoại với Huyền Võ Binh.
Đến rừng Hà Nội tằng 2 (Diệp Thành) đối thoại với Liệt Võ Quân chiến đấu
Tiếp tục nói chuyện và chiến đấu với Viên Đàm
Thắng lợi nói chuyện và chiến đấu với Viên Thượng
Cuối cùng nói chuyện và chiến đấu với Viên Thiệu.
Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Phụng nghinh Thiên Tử
Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ Trận chiến Kình Châu
Địa điểm: Việt Châu, Thôn Vinh Xuyên (thôn Dinh Châu)
Vật phẩm có được: Độn giáp thiên thư (trí +14), bào hằng huy (+18 INT, -3 ATK, lv 50).
Nhiệm vụ tiếp theo: Đại bại Nhục Thủy
Nội dung nhiệm vụ:
Đến nhà Tào Tháo tại đại độ Hứa Xương đối thoại với Tào Cửu, Tào Tháo xuất hiện, đối thoại với Tào Tháo đồng ý giúp đở.
Đến bần hộ thôn Vĩnh Xuyên(thôn Dinh Châu) đối thoại với Đổng Chiêu.
Đến Hoàng Lăng Lạc Dương đối thoại với Hàn Xiêm chiến đấu Hàn Xiêm, Hồ Tài, Lý Lạc, Phi Hùng Binh 5 người.
Vào Hoàng Lăng động tại con đường hình chữ thập đầu tiên ta theo hướng trên đi lên đối thoại với Dương Phụng và vào chiến đấu với Thi Hoan, Từ Hoảng, Dương Phụng, Tống Quả, Hàn Hạo Phi Hùng Võ Sĩ 3 người, tiếp viện Phi Hùng Võ Sĩ 2 người.
Thắng lợi ta vào nơi tận cùng bên trong động đối thoại với Phi Hồng Tướng Quân, Lý Thôi xuất hiện vào đối thoại với ông ta chọn khi vào trận đấu thì giúp đỡ lập tức chiến đấu với Thôi Dũng, Lý Biệt, Lý Thôi, Quách Kỷ, Lý Xiêm, Hạ Dục, PhiHùngTQuân 4 người, tiếp viện PhiHùngTQuân 3 người.
Thắng lợi trở về Hứa Xương Thành Điểm Binh Đài đối thoại với Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q:Mối thù của Lưu Thị.
ĐKNV:Điểm hình doanh trận bên Ngụy trên 3k
Địa điểm: Trần Lưu - Việt Châu
Vật phẩm:được thuốc cấp cứu và thuốc đồng tâm
Nhiệm vụ tiếp theo: Lý Vĩnh Sám hối.
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến thành trần lưu trong bần hộ đối thoại Điển Vi đồng ý giúp tìm kích dương thủ.
2.Đến Hứa Xương thành mua kích dương thủ tại tiệm lò rèn( mua luôn cả kích bạch diện), mang kích về giao cho Điển Vi,nó gia nhập đội ngũ
3.Đến Phạm Nam trong phú hộ đối thoại Lý Vĩnh vào chiến đấu.
4.Ra đến cổng thành bị chặn lại vào chiến đấu lưu tường,du thiệp , thân vệ trưởng 3 người .Thắng lợi Điển Vi rời đội ngũ là hoàn thành nv

Tên nv: Lý Vĩnh Sám hối
ĐKNV: Phải hoàn thành Q Mối thù của Lưu thị
Địa điểm: Việt Châu, Thành Trần Lưu.
Vật phẩm có được:thuốc kim sáng.
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến Thành Phạm Nam căn nhà nhỏ phía tay phải tìm Lý Vĩnh. ( đồng ý đi kiếm Kích Bạch Diện )
2. Về thành Trần Lưu đưa kích và chiến đấu với Điển Vi
3. Về thành Phạm Nam gặp Lý Vĩnh noii chuyện hoàn thành nhiệm vụ .
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Thôi Diễm thức tĩnh
Điều kiện nhiệm vụ : lv 25
Địa điểm: Hưa Xương - Việt Châu.
Vật phẩm có được: Thôi Diễm Mê
Nội dung nhiệm vụ:
1.Đến tiệm trà Hứa Xương đối thoại với Trần Lâm.
2.Đến Trại Lê Dương (Dự Châu) vào tầng cuối, trở ra đối thoại và chiến đấu với Lính Ngục.
3.Thắng lợi đến trại Tào Dinh đối thoại với Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ.
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Từ Hoảng thức tỉnh
Điều kiện nhiệm vụ: Lv25, Học được skill Bách xuyên
Địa điểm: Việt Châu, Cung độ Tào Dinh
Vật phẩm nhận được: Từ Hoảng Mê.
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến Cung độ Tào Dinh nói chuyện với Từ Hoảng.
2. Đến Dinh Tào Tháo đối thoại với Tào Tháo, đồng ý tìm Phi Vân Cung (lv40 hệ Phong).
3. Sau khi tìm xong đi đến rừng Triều Ca, nói chuyện Từ Hoảng.
4. Vào Trại Lê Dương, đối thoại với Trương Liêu, chiến đấu với Lí Phu, Lữ Uy Hoàng, Khiêu Chiên, Mạnh Đại, Tự Tông, Sấu Dân Binh x 5(tăng viện Nhược Dân Binh x 5).
5. Thắng lợi thì đến Rừng Tây Sơn, theo hướng bên trái phía dưới vào tầng hai đối thoại Nghiêm Kinh, tiến hành chiến đấu.
6. Thắng lợi đánh tiếp với Viên Thượng, hàn Mãnh, Tượng Nghĩa Cừ, Tinh Vệ Binh x5 ( tăng viện: Thiết Trượng Binh x5 )
7. Thắng lợi đối thoại Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Thiên Độc Sơn Động.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Uyển Thành.
Vật phẩm có được: điểm số kĩ năng + 1, điểm số năng lực + 1.
Quá trình nhiệm vụ:
1. Ta đến khách sạn Uyển Thành đối thoại với A Trí, anh ta sẽ nói cho bạn nghe về kho báu của Giặt Khăn Vàng trong lúc thua bỏ chạy để trong Thiên Độc Động, tiếc rằng võ nghệ của anh ta không cao, không là có thể khỏi lo cuộc sống sau này rồi, nếu người chơi có hứng thú biết nội tình bên trong có thể đến con đường lớn tra hỏi Lý Phụ.
2. Lý Phụ sẽ nói cho người chơi “Phụng Thái Bình Đạo, Tâm Thành Trắc Linh, Đầu Đỉnh Huyền Võ, Thủ Chấp Bạch Hổ, Tự Môn Vô Môn, Biệt Hữa Động Thiên”.
3. Ta đến Thiên Độc Động (đi vào phía sau thành), qua bậc thang, theo hướng bên trái đi gặp giao lộ đi lên phía trên, tại khúc quẹo ta gặp một hộp châu báu, sau đó ta theo hướng trái đi khoảng (X1470,Y350) trên bức tường có một cơ quan thạch môn, chọn lấy thì có thể đi vào.
4.Bên trong mật đạo thiên độc động tọa độ 409;774 xảy ra đối thoại vào chiến đấu với 5 dũng sỹ khăn vàng.
5.trong mật đạo tọa độ 1620; 998 xay ra đối thoại đồng ý đi tiếp.
6. Tại tầng cuối ta gặp Bàng Cổ Cự Thú – Hệ Địa, đánh thắng thì hoàn thành nhiệm vụ
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Nhử Mã Đằng ra để giết
ĐKNV: lv 25
Địa điểm : Thành Hứa Xương
Vật phẩm có được : danh mã 1 con, bùa vạn mã 10 cái, bùa diêm trảm 10 cái
NV tiếp theo: Vượt qua Bồ Bản Tân
Nội dung nhiệm vụ:
Tới Hữa Xương Điểm Binh Đài đối thoại với Dư Cấm đồng ý giúp đỡ
Tìm tới Ngọc Tượng (trong thành Hứa Xương), đối thoại được Chinh An Nam
Quay về đối thoại với Dư Cấm. Tới nhà Hoàng Khôi (căn nhà kế Ngọc Tượng) đối thoại và vào chiến đấu với Hoàng Khôi. Lưu ý con nà bot thế GU được
Tới sơn động Hứa Xương đối thoại với Khương binh và vào chiến đấu với: Mã Thăng, Mã Hưu, Mã Khiết, Khương binh 2 người, Khương quân vệ 3 người. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Tả kích chiến
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Đánh cứng Thái Sơn.
Địa điểm: Việt Châu, Từ Châu.
Vật phẩm có được: kim Dư Cơ (SP + 45, lv. 20), kim quang vũ (HP + 45, lv. 20)
Nhiệm vụ tiếp theo: Đại phá Lưu Bị
Nội dung nhiệm vụ:
Đến hoàng cung Hứa Xương (Việt Châu) đối thoại với Tào Tháo đồng ý giúp đở.
Đến bần hộ đối thoại với Đổng Thừa.
Đến Thành Đức sơn động (Thọ Xuân -Từ Châu) gặp sự cản trở và chiến đấu của Kỷ Linh, Xích Ký, Diêm Tượng, Tân Dực, Trương Huân, Tôn Hương .
Đến tầng 2 rừng Thạch Đình (Thọ Xuân - Từ Châu) gặp sự cản trở và chiến đấu của Viên Thuật, Viên Diệu, Dương Hoành, Lôi Bạo, Viên Nhân, Trần Lan, Hoàng Kỳ. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q: Qua 5 ải chém 6 tướng.
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Quan Vũ hàng Hán
Địa điểm: Việt Châu, Từ Châu, Thanh Châu, Dự Châu.
Vật phẩm có được: Lông vũ phát sáng (? + 6)
Nhiệm vụ tiếp theo: Cổ thành hội
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến bần hộ Hứa Xương (Việt Châu) đối thoại với Quan Vũ, đồng ý giúp đỡ. 2. Ra cổng thành đối thoại với Hồ Dũng sĩ, Cam Phu Nhân gia nhập đội ngủ.
Giai đoạn này trở về sau Cam Phu Nhân phải xuất chiến.
3. Đến Sơn Động Hứa Xương, trên đường đối thoại với Liêu Hóa, đối thoại xong ta tiếp tục đi vào. Trong động ta đối thoại với Khổng Tú và vào chiến đấu với Khổng Tú, Phẫn Võ Binh 5 người. Thắng lợi được Gia thư Hồ Hoa.
4. Đến Siêu Quan Thông Đạo đối thoại với Hàn Phúc và vào chiến đấu với Mãnh Thản, Hàn Phúc, Đồn Điền Binh 4 người. Thắng lợi ta đối thoại với Phổ Tịnh Đại Sư, đưa 5 tiền cho ông ta.
5. Đến Sơn Động Khoa Châu, trong động đối thoại với Hà Hỷ, Đao Phủ Thủ 6 người. Thắng lợi tiếp tục tìm và đối thoại với Hồ Ban, vào chiến đấu với Vương Trực, Kiến Võ Quân 9 người. Thắng lợi xong tiếp tục tìm và đối thoại với Lưu Nhiên.
6. Đến Sơn Động Thái Sơn đối thoại với Tầng Kỹ vào chiến đấu với Tầng Kỹ, Quân Sư 9 người.
7. Đến Thành Bình Nguyên, lúc ngang qua cửa thành đối thoại với Tôn Cang.
Chân núi Ngọa Ngưu Sơn (Việt Châu) đối thoại với Chu Sáng.
Đến Rừng Phạm Nam đối thoại với Lưu Diễm thì hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: Cổ thành hội.
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Quan Vũ hàng Hán
Địa điểm: Việt Châu, Quan Độ Đại Trại. .
Vật phẩm có được: văn chương phong hầu (HP lớn nhất + 35, lv. 15), bạo kích văn chương, bội mẫn văn chương
Quá trình nhiệm vụ:
1. Từ Việt Châu tiến vào Quan Độ Đại Trại (Tào Quân Đại Trại), đến Quan Độ Viên Trại trong Dinh Binh đối thoại với Lưu Bị, đồng ý giúp đỡ.
2. Ta đến Phạm Nam Thành Thành Môn, sẽ có Tốt Trưởng tự động đối thoại với bạn.
3. Đến Mỏ Khoáng Phạm Nam, đối thoại với Trương Phi, đồng ý lời thỉnh cầu của Quan Vũ.
4. Ta đến Ngọa Ngưu Sơn Trại tại Dinh Quân đầu tiên đối thoại với Chu Thương.
5. Ta đến Dinh Quân thứ 2 đối thoại với Triệu Vân và vào chiến đấu với Triệu Vân, Trần Đáo.
6. Thắng lợi, ta đến Cát Ba Ô đối thoại với Quan Bình, đồng ý lời thỉnh cầu của anh ta.
7. Đến Rừng Oa Dương đối thoại với Tào Thuần và vào chiến đấu với Tào Thuần, Thi Hoan, Hạ Hầu Lan, Lộ Chiêu.
8. Thắng lợi ta vào chiến đấu với Lý Thống, Tào Nhân, Lữ Hổ, Trần Kiều, Bác Can, Tiên Du Phụ.
9. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Thất quân Vu Cấm
ĐKNV: không.
Địa điểm: Trần Lưu thành - Việt Châu.
Vật phẩm :Thiên Xu Trâm sp 135 đẳng cấp hạn chế 75 hoặc đặc thủ +135hp lv75
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến phổ hộ Trần Lưu đối thoại Dư Cấm, đồng ý tìm súng ngọan thạch(mix từ gỗ LĐ hoặc làm Q bên trên), tìm được quay lại nói chuyện.
2. Sau đó đến rừng Trần Lưu nói chuyện Đổng Hành, đồng ý đến rừng Trực Dương bắt Tuyệt Bông mã ( nói chuyện Tuyệt bóng mã gia nhập đội ngũ), quay lại nc Đổng Hành, nhận dc điểm kinh nghiệm.
3. Tiếp tục nói chuyện Đổng Hạnh, đồng ý luyện 1 trong 2 NPC lên cấp 30, luyện xong quay lại nói chuyện Đổng Hạnh, rồi quay lại nói chuyện Dư Cấm, đồng ý đến Sơn động Thước Vĩ thám thính. Khi vào sơn động cho NPC xuất chiến đến tọa độ 1746 : 981 đánh 2 trận là hòan thành nhiệm vụ.
 

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Tên Q:Tấn Ví Nguy Công
ĐKNV : lv 25
Địa điểm : Thành Hứa Xương - Việt Châu.
Vật phẩm nhận đc : Vệ Kí: 1% exp, Vương Đồ 0,5% exp, Diêm Nhu 0,5% exp
NV tiếp theo: Sinh con như Tôn Trọng Mưu
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến đường hầm Hứa Xương (map ghi sai tên, là trong thành thôi) vào quán trà nói chuyện với Đổng Chiêu.
2. Sau đó đi về vào nhà Tào Cửu nói chuyện với Tào Tháo, rồi đi tiếp đến Hoàng Cung nói chuyện với Đổng Chiêu.
3. Đối thoại tiếp Vệ Kí đồng ý giúp luyện NPC Hổ bí quân lên lv30 (Lưu ý ko phải cấm vệ binh)
4. Đối thoại tiếp với Vương Đồ giúp tìm bà may đồ hứa xương, lấy vải ngự chảo long ở Bắc Sơn Ích Châu - Du kích quân, lấy gỗ lầu phụng - hoan giáp sĩ giao cho bà may đồ .
5. Đối thoại Diêm Nhu đồng ý tìm giúp cung tên đỏ (gần chỗ chu linh đi tuần) và đen( nhà bần hộ Quan Vũ ), rượu bạch ngọc(nhà phú hộ Quách Gia) tìm được giao cho Diêm Nhu.

Lưu ý : chỉ trả đc Q cho 1 trong 3 thằng kia là hết, không trả hết cho cả 3 đc.
 
T

TrợLý_Mèn

Guest
Tên Q: Bãi bình Nhũ Nam
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Vũ Nam tái phá Lưu Bị
Địa điểm: Việt Châu, Thành Trần Lưu.
Vật phẩm có được: Thái Bình thuật (trí + 11, phòng – 1, lv. 40)
Quá trình nhiệm vụ:
1.Trong Quan Phủ Trần Lưu ta đối thoại với Cửu Du, đồng ý giúp đỡ.
2.Đến rừng Lan Sơn, vào trong động ta gặp Hà Mạn và Bùi Nguyên Thiệu đang canh giữ một xe lương thực, ta chọn xe lương lập tức vào chiến đấu với Nguyên Thiệu, Hà Mạn, Hà Ngi, Đỗ Viễn, Huỳnh Thiệu.
3.Thắng lợi vào đánh tiếp với Hứa Chu, Hứa Định.
4.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên