video bài giảng : giao thoa sóng và sóng dừng.....

khánh lộc

---> xã hội trắng
[DOWN]http://www.mediafire.com/?ywioubindnm[/DOWN]
phần 2 về đại cương sóng cơ hoc.....gồm bài giảng và các bài tập liên quan....:tienday:
 
Bên trên