vBTrends v1.1.3 - bảng thống kê diễn đàn

admin

Thanh Niên Xóm
Cài đặt:
1. Upload các file trong folder upload lên host theo đúng đường dẫn của nó.
2. Import Product

ACP >> Plugins & Products >> Manage Products >> [Add/Import Product]: chọn file *.xml từ máy rồi nhấn Import.

3. Nếu ra ngoài mà ko thấy nó hiện lên thì Edit Template.

Mở template FORUMHOME

tìm:
Mã:
		<div class="smallfont">
			<div>
				$vbphrase[threads]: $totalthreads,
				$vbphrase[posts]: $totalposts,
				$vbphrase[members]: $numbermembers<if condition="$show['activemembers']">,
					<span title="<phrase 1="$vboptions[activememberdays]">$vbphrase[within_the_last_x_days]</phrase>">$vbphrase[active_members]: $activemembers</span>
				</if>
			</div>
			<div><phrase 1="member.php?$session[sessionurl]u=$newuserid" 2="$newusername">$vbphrase[welcome_to_our_newest_member_x]</phrase></div>
		</div>

Thay bằng:

Mã:
		<!-- vbTrends Start -->
		$vbtrends_output


		<!-- vbTrends End -->
 
Bên trên