vBCredits - Ultimate Points System

administrator

Administrator
MOD này là hệ thống tiền tệ vBCredist rất hay và có nhiều tính năng như nhà băng,chuyển khoản,check tiền,donate,và hầu hết là integrated với mọi loại Shop khác.Tôi đã test và cảm thấy iShop + vBCredits là tuyệt nhất sau đây là cách cài đặt.

Cách cài :

Bước 1 : Upload các file lên host theo đúng thư mục.

Bước 2 : Add product

Bước 3 : Edit temp như sau :


================================
Template: navbar
================================
FIND:
<if condition="$show['pmwarning']"><div><strong><phrase 1="$vbphrase[pmpercent_nav_compiled]">$vbphrase[your_pm_box_is_x_full]</phrase></strong></div></if>

--------------------------------

ADD BELOW:
--------------------------------
<if condition="$show['navbar_credits']">
<div>$vbphrase[credits]</a>: <strong><span id="navbar_credits">$GLOBALS[navbar_credits]</span></strong> [<a href="credits.php?$session[sessionurl]do=banking">$vbphrase[check]</a>]<if condition="$show['credits_purchase']"> [<a href="credits.php?$session[sessionurl]do=manage#purchase">$vbphrase[purchase]</a>]</if></div>
</if>
================================
Template: memberlist
================================
FIND:
--------------------------------
Mã:
<if condition="$show['postscol']"><td class="thead" nowrap="nowrap"><a href="$sorturl&amp;order=DESC&amp;sort=posts&amp;pp=$perpage$usergrouplink">$vbphrase[posts]</a> $sortarrow[posts]</td></if>

--------------------------------
ADD BELOW:
--------------------------------

Mã:
<if condition="$show['creditscol']"><td class="thead" nowrap="nowrap"><a href="$sorturl&amp;order=DESC&amp;sort=credits&amp;pp=$perpage$usergrouplink">$vbphrase[credits]</a> $sortarrow[credits]</td></if>

================================
Template: memberlist_resultsbit
================================
FIND:
--------------------------------
Mã:
<if condition="$show['postscol'] AND exec_switch_bg()"><td class="$bgclass">$userinfo[posts]</td></if>


--------------------------------
ADD BELOW:
--------------------------------


Mã: (Click here to copy code to clipboard)
<if condition="$show['creditscol'] AND exec_switch_bg()"><td class="$bgclass">$userinfo[credits]</td></if>
================================
Template: SHOWTHREAD
================================
FIND:
--------------------------------


Mã: (Click here to copy code to clipboard)
<if condition="$show['reputation']">
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_reputation.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script>
</if>
--------------------------------
ADD BELOW:
--------------------------------


Mã: (Click here to copy code to clipboard)
<if condition="$show['credits_postadd']">
<script type="text/javascript" src="clientscript/credits_ajax_postadd.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script>
</if>
================================
Template: SHOWTHREAD_SHOWPOST
================================
FIND:
--------------------------------


Mã: (Click here to copy code to clipboard)
<if condition="$show['reputation']">
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_reputation.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script>
</if>
--------------------------------
ADD BELOW:
--------------------------------Mã:
<if condition="$show['credits_postadd']">
<script type="text/javascript" src="clientscript/credits_ajax_postadd.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script>
</if>
================================
Template: postbit
================================
FIND:
--------------------------------


Mã:
<if condition="$show['reputationlink']">
        <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
        <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>&nbsp;
      </if>
--------------------------------
ADD BELOW:
--------------------------------


Mã:
Mã:
<if condition="$show['credits_postadd']">
        <span id="creditsmenu_$post[postid]"><a href="credits.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="credits_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/credits.gif" alt="<phrase 1="$post[username]" 2="$vbphrase[credits]">$vbphrase[credits_threadaward]</phrase>" border="0" /></a></span>
        <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbcdt_register("$post[postid]")</script></if>&nbsp;
      </if>
--------------------------------
FIND:
--------------------------------


Mã: (Click here to copy code to clipboard)
Mã:
<div>
            $vbphrase[posts]: $post[posts]
          </div>
--------------------------------
ADD BELOW:
--------------------------------


Mã: (Click here to copy code to clipboard)
Mã:
<if condition="$show['credits_post']">
            <div>
              $vbphrase[credits]: <span id="cdt_$post[postid]_$post[userid]">$post[credits]</span> <if condition="$show['credits_donate']">[<a href="credits.php?$session[sessionurl]do=manage&amp;u=$post[userid]#donate">$vbphrase[donate]</a>]</if> <if condition="$show['credits_check']">[<a href="credits.php?$session[sessionurl]do=banking&amp;u=$post[userid]">$vbphrase[check]</a>]</if>
            </div>
          </if>
--------------------------------
FIND:
--------------------------------


Mã: (Click here to copy code to clipboard)
Mã:
<!-- / post $post[postid] popup menu -->
--------------------------------
ADD BELOW:
--------------------------------


Mã: (Click here to copy code to clipboard)
Mã:
<div id="award$post[postid]" style="padding:$stylevar[cellpadding]px 0px 0px 0px;">
$awardbox
</div>
================================
Template: postbit_legacy
================================
FIND:
--------------------------------


Mã: (Click here to copy code to clipboard)
Mã:
<if condition="$show['reputationlink']">
      <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
      <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>
    </if>
--------------------------------
ADD BELOW:
--------------------------------

Mã: (Click here to copy code to clipboard)
Mã:
<if condition="$show['credits_postadd']">
      <span id="creditsmenu_$post[postid]"><a href="credits.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="credits_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/credits.gif" alt="<phrase 1="$post[username]" 2="$vbphrase[credits]">$vbphrase[credits_threadaward]</phrase>" border="0" /></a></span>
      <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbcdt_register("$post[postid]")</script></if>
    </if>
--------------------------------
FIND:
--------------------------------

Mã: (Click here to copy code to clipboard)
Mã:
 <div>
          $vbphrase[posts]: $post[posts]
        </div>
--------------------------------
ADD BELOW:
--------------------------------


Mã: (Click here to copy code to clipboard)
Mã:
<if condition="$show['credits_post']">
          <div>
            $vbphrase[credits]: <span id="cdt_$post[postid]_$post[userid]">$post[credits]</span> <if condition="$show['credits_donate']">[<a href="credits.php?$session[sessionurl]do=manage&amp;u=$post[userid]#donate">$vbphrase[donate]</a>]</if> <if condition="$show['credits_check']">[<a href="credits.php?$session[sessionurl]do=banking&amp;u=$post[userid]">$vbphrase[check]</a>]</if>
          </div>
        </if>
--------------------------------
FIND:
--------------------------------


Mã: (Click here to copy code to clipboard)
Mã:
<!-- / post $post[postid] popup menu -->
--------------------------------
ADD BELOW:
--------------------------------


Mã: (Click here to copy code to clipboard)
Mã:
<div id="award$post[postid]" style="padding:$stylevar[cellpadding]px 0px 0px 0px;">
$awardbox
</div>
================================
Template: headinclude
================================
FIND:
--------------------------------

Mã: (Click here to copy code to clipboard)
Mã:
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_global.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script>
--------------------------------

ADD BELOW:
--------------------------------


Mã: (Click here to copy code to clipboard)
Mã:
<if condition="$show['navbar_refresh']">
<script type="text/javascript">
<!--
setInterval('reload_credits();', 1000 * $vboptions[credits_refresh]);

function reload_credits()
{
  credits = new vB_AJAX_Handler(true);

  credits.onreadystatechange(function()
  {
    if (credits.handler.readyState == 4 && credits.handler.status == 200)
    {
      var nav = fetch_object('navbar_credits');

      if (nav)
      {
        nav.innerHTML = credits.handler.responseText;
      }
    }
  });

  credits.send('$vboptions[bburl]/ajax.php', 'do=update_credits');
}
// -->
</script>
</if>
================================
Template: memberinfo_block_statistics
================================
FIND:
--------------------------------


Mã: (Click here to copy code to clipboard)
Mã:
<if condition="$vboptions['usereferrer']"><li><span class="shade">$vbphrase[referrals]:</span> $prepared[referrals]</li></if>
--------------------------------
ADD BELOW:
--------------------------------


Mã: (Click here to copy code to clipboard)
Mã:
<if condition="$show['credits_profile']"><li><span class="shade">$vbphrase[credits]:</span> $userinfo[credits] <if condition="$show['credits_donate']">[<a href="credits.php?$session[sessionurl]do=manage&amp;u=$userinfo[userid]#donate">$vbphrase[donate]</a>]</if> <if condition="$show['credits_award']">[<a href="credits.php?$session[sessionurl]do=award&amp;u=$userinfo[userid]">$vbphrase[award]</a>]</if> <if condition="$show['credits_check']">[<a href="credits.php?$session[sessionurl]do=banking&amp;u=$userinfo[userid]">$vbphrase[check]</a>]</if></li></if>
================================
Template: USERCP_SHELL
================================
FIND:
--------------------------------


Mã: (Click here to copy code to clipboard)
Mã:
<tr>
  <td class="thead">$vbphrase[miscellaneous]</td>
</tr>
--------------------------------
ADD ABOVE:
--------------------------------


Mã: (Click here to copy code to clipboard)
Mã:
<if condition="$show['credits_anything']">
<tr>
  <td class="thead">$vbphrase[credits]</td>
</tr>
<tr>
  <td class="$navclass[credits]" nowrap="nowrap"><a class="smallfont" href="credits.php?$session[sessionurl]do=manage">$vbphrase[credits_donatelottery]</a></td>
</tr>
<tr>
  <td class="$navclass[credits_bank]" nowrap="nowrap"><a class="smallfont" href="credits.php?$session[sessionurl]do=banking">$vbphrase[credits_bankingloans]</a></td>
</tr>
</if>

Chúc các bạn thành công. Mình đã làm thử và đã thành công, nó đang dùng trên diễn đàn này (LienHa.Net)Bài này tớ copy lại bên VietVbb.vn

Trong bản bạn tải về trên 4rum này, đã bao gồm bản việt hóa, việc bạn cần làm là vào phần ngôn ngữ và chạy file
vbCredist-languageVN-UTF8.xml

Chúc bạn vui vẻ
 
Bên trên