[vBB Template Modifications]Quảng cáo dưới bài viết đầu tiên

administrator

Administrator
Staff member
Tác giả :cyberhack
Edit:tomedison
Test:Chạy ngon
Code này mình đã sửa bỏ quảng cáo từ Vimaru.Org*giờ bạn chỉ phải thêm quảng cáo vào phần ADSENSE CODE HERE
thêm vào cuối postbit template

Mã:
<if condition="$post[postcount] == 1">
$spacer_open
<div style="padding:0px 0px $stylevar[cellpadding]px 0px">

<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" <td align="center">
<tr>
<td class="thead" align="left">Quảng cáo</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1" align="center">
*******************<br>
*ADSENSE CODE HERE*<br>
*******************<br>
</td>

</tr>
</table>

</div>
$spacer_close

</if>

Sưu tầm
 

iLoVeU

Moderator
Nếu bị lỗi vỡ khung thì chèn đoạn mã này vào:

<if condition="$post[postcount] == 1">
$spacer_open
<div style="padding:0px 0px $stylevar[cellpadding]px 0px">

<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" <td align="center">
<tr>
<td class="thead" align="left">Quảng cáo</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1" align="center">
*******************<br>
*ADSENSE CODE HERE*<br>
*******************<br>
</td>

</tr>
</table>

</div>
$spacer_close

</if>
 
Bên trên