Và tôi cũng yêu em - Ưng Hoàng Phúc (tự dưng nghe thấy hay, CÒ Din vào nghe nè)

† Xì_Trüm †

NhI đỒnG nGoAn NgOãn.....
Bài này ai hát cũng hay....Giai điệu nhẹ nhàng hay hơn...:22124305-2-Q12W::22124305-2-Q12W::22124305-2-Q12W::22124305-2-Q12W:
 
Bên trên