Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

N_H_Thanh91

Điều hành viên
Staff member
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngay từ năm 1941, dưới sự lãnh đạo của Người, chương trình Việt Minh ghi: "Cần khuyến khích nền thể dục quốc dân, làm cho giống nòi ngày càng thêm mạnh".


Chương trình hành động này còn chỉ rõ: "Lập thêm nhà thương, nhà đỡ đẻ, nhà dưỡng lão". Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 27-3-1946, Người ký Sắc lệnh số 38/SL thiết lập Nha Thanh niên và Thể thao Trung ương, đồng thời Người viết bài: "Sức khỏe và thể dục". Từ năm 1947-1967, Người có 25 bài và thư gửi ngành y tế và thương binh, xã hội, chỉ ra những quan điểm cơ bản về điều trị thương, bệnh binh, kết hợp quân dân y, kết hợp đông y và tây y và công tác khác của ngành y tế.

1- Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức khỏe và mối quan hệ giữa y lý, y thuật và y đạo trong tư tưởng của Người.

Người quan niệm sức khỏe là gồm có sự thoải mái cả về thể xác lẫn tâm hồn. Ðiều đáng chú ý, Người phát biểu quan niệm này từ năm 1946 và tới năm 1978, Tổ chức Y tế thế giới mới đưa ra định nghĩa về sức khỏe. Người định nghĩa: "Khí huyết lưu thông, tinh thần thoải mái, thế là sức khỏe". Sinh ra tại một vùng "địa linh nhân kiệt" như Nghệ An, nơi cách không xa quê ngoại của Ðại danh y Hải Thượng Lãn Ông (Hương Sơn, Hà Tĩnh), lại lớn lên trong một gia đình nhà Nho có cha đã từng là thầy thuốc đông y làm nghề cắt thuốc trị bệnh cứu người, Chủ tịch Hồ Chí Minh am hiểu sâu sắc về y lý, y thuật và y đạo của Y học phương Ðông. Vì vậy, khi diễn giải về sức khỏe, Người dùng những khái niệm của y học phương Ðông. Theo Y học phương Ðông, huyết là cái xe vận chuyển khí, khí động thì sinh ra tinh, tinh động thì sinh ra thần. Nếu khí không động thì tinh thần tan rã, và như vậy là sinh ra bệnh tật, ốm đau, chết chóc.

Như vậy, chúng ta hiểu định nghĩa về sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh dựa trên y lý của Y học phương Ðông. Ngày nay Y học hiện đại cũng định nghĩa: "Sức khỏe là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không phải chỉ là một tình trạng không có bệnh tật hay tàn tật". Khởi đầu là sự tiếp thu y lý của Y học phương Ðông, nhưng khi đã tiếp cận với lý luận của triết học Mác về con người, con người vừa là thực thể tự nhiên vừa là thực thể xã hội, thì trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mặt thể chất và mặt tinh thần lại càng được hòa quyện với nhau trong khái niệm sức khỏe và công tác chăm sóc sức khỏe. Một điều quan trọng khi phân tích và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về sức khỏe và công tác chăm sóc sức khỏe mà chúng ta cần lĩnh hội, đó là tính khoa học và tính thống nhất giữa y lý, y thuật và y đạo trong tư tưởng của Người. Chính dựa trên khái niệm đúng đắn về sức khỏe, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy chúng ta về y thuật và đặc biệt Người dạy nhiều về y đạo. Những lời dạy về y thuật và y đạo không phải là những ý ngẫu nhiên hoặc lặp lại một cách đơn thuần những ý hoặc lời của các bậc danh nhân hoặc danh y tiền bối. Chính sự hiểu đúng đắn về sức khỏe, hay nói cách khác, xuất phát từ cơ sở y lý đúng đắn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ cho chúng ta những vấn đề y thuật và y đạo. Ðó là tính khoa học và tính thống nhất sâu sắc trong tư tưởng của Người về sức khỏe. Cũng chính từ cơ sở nhận thức đúng đắn về sức khỏe mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh đến y đạo, tức tính cao cả của nghề thầy thuốc và trọng trách của người thầy thuốc.

2- Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trên cơ sở hiểu một cách đúng đắn về sức khỏe, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò của sức khỏe và vị trí của công tác chăm sóc sức khỏe trong kháng chiến và kiến quốc: Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe". "Dân cường thì quốc thịnh". "Sức khỏe của cán bộ và nhân dân được bảo đảm thì tinh thần càng hăng hái. Tinh thần và sức khỏe đầy đủ thì kháng chiến càng nhiều thắng lợi, kiến quốc càng mau thành công". Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người là vị trí trung tâm của mọi hoạt động và quyền được sống là quyền cao nhất của con người. Khi được sống thì sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất, nếu không có sức khỏe thì chẳng làm được gì. Chính vì vậy mà Người dạy chúng ta: "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công". Ðó chính là tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của sức khỏe và vị trí của công tác chăm sóc sức khỏe. Có một điều mà chúng ta cần nhận thức sâu sắc, đó là ngay khi cách mạng còn nhiều khó khăn, gian khổ, đời sống của nhân dân còn gian nan, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất coi trọng vị trí của công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Người cho rằng: "Sạch sẽ thì ít ốm đau. Sức khỏe thì làm được việc, làm được việc thì có ăn". Như vậy, không phải chỉ khi nào "có ăn" mới lo giữ sức khỏe. Người còn dạy: "Mình dù nghèo, ai cấm mình ăn ở sạch sẽ". Ngày nay, khi liên hệ với nhận thức của một số cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt ở địa phương, chúng ta có thể thấy tình trạng coi nhẹ công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong địa bàn mình quản lý. Họ thường viện lý cần phải phát triển kinh tế trước, lo cái ăn trước và chăm lo văn hóa xã hội sau. Ðành rằng kinh tế có phát triển thì mới có tiền để mua trang thiết bị dùng để nâng cao chất lượng phòng bệnh và chữa bệnh. Nhưng không vì thế mà lãng quên hoặc coi nhẹ mọi hoạt động của công việc chăm sóc sức khỏe ngay khi bắt đầu xây dựng kinh tế. Hơn thế, câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn cho thấy: Chăm sóc sức khỏe cũng góp phần tạo ra của cải xã hội chứ không phải là một công việc chỉ tiêu tốn của cải xã hội.

3- Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng trong vấn đề chăm sóc sức khỏe.

Theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì sức khỏe của cá nhân và sức khỏe của cộng đồng có quan hệ mật thiết với nhau. Mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng là một nét đặc sắc trong tư tưởng của Người về chăm sóc sức khỏe. Cơ sở sâu xa của tư tưởng này của Người cũng lại chính là sự tiếp cận của Người với tư tưởng triết học của Mác về con người. Con người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe và biết cân bằng mối quan hệ cung cầu trong lĩnh vực này. Câu nói của Người: "Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe" đã thể hiện rất rõ mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức khỏe không chỉ là tài sản cá nhân mà còn là tài sản chung; tạo nguồn sức khỏe không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là trách nhiệm của cộng đồng. Bằng cách gắn nhiệm vụ tự chăm sóc sức khỏe với khái niệm yêu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cao vị trí của công tác chăm sóc sức khỏe. Theo Người, tự chăm sóc sức khỏe không chỉ vì mục đích cá nhân mà còn có mục đích vì đất nước. Cũng bằng cách đặt vấn đề như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa khái niệm yêu nước: Yêu nước không phải là một khái niệm chung chung, mà nó được thể hiện bằng các hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Cách đặt vấn đề của Chủ tịch Hồ Chí Minh như một lời hiệu triệu đi vào lòng người, làm cho toàn dân nô nức thực hiện. Ngày nay, chúng ta không chỉ học tập tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn phải học tập cả phương pháp Hồ Chí Minh. Ngoài việc tự chăm sóc sức khỏe, mỗi cá nhân có nghĩa vụ tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Người dạy: "Sạch sẽ tức là một phần đời sống mới. Sạch sẽ thì ít đau ốm, sức khỏe thì làm được việc, làm được việc thì có ăn. Xem đó thì biết rằng ai cũng nên làm đời sống mới".

Ngoài vai trò cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vai trò của cộng đồng. Người hết sức coi trọng việc phát động phong trào quần chúng thi đua trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Những ngày đầu sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Người gọi đó là phong trào xây dựng "Ðời sống mới". Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phong trào này phải đến với mỗi người và mỗi người phải tham gia. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức khỏe, vị trí của công tác chăm sóc sức khỏe và mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân mãi mãi là cơ sở lý luận cho mọi hành động đúng đắn của chúng ta trong sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
GS, TSKH Phạm Mạnh Hùng
Phó Trưởng Ban Khoa giáo T.Ư
 

Riou_Nanami

Thanh Niên Xóm
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị COSMIC là một công ty chuyên cung cấp về các thiết bị công nghiệp cho nhà hàng và khách sạn các quán ăn cùng với các dịch vụ tư vấn và bảo trì thiết bị với giá sỉ lẻ dành cho các công ty của hàng.


Chúng tôi hoạt động rộng khắp không chỉ tại khu vực Đông Nam Á mà còn hợp tác với các nhà cung cấp tại Châu Âu và Hoa Kì nhằm đảm bảo sự đa dạng về hàng hoá và sự cam kết về chất lượng theo những tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.những sản phẩm tốt nhất.


Tại Việt Nam, Cosmic đã và đang trở thành một trong những nhà cung cấp thiết bị uy tín của rất nhiều khách hàng trải dài trên khắp đất nước: Từ những nhà hàng, khách sạn tại các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nôi cho đến những Resorts đẳng cấp tại Đà Nẵng, Nha Trang, hay ngay tại những cửa hàng thức ăn nhanh quen thuộc như Loteria hay KFC.


Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách đối với công ty, và hy vọng được thật sự phục vụ quý khách, bất kể những trở ngại về không gian và thời gian.

Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn các sản phẩm do công ty chúng tôi cung cấp bao gồm :- THIẾT BỊ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM


+ MÁY TÁCH, BÓC VỎ THỰC PHẨM+ MÁY XAY THỊT


+ MÁY THÁI LÁT THỊT


+ MÁY CƯA XƯƠNG- THIẾT BỊ LƯU TRỮ VÀ BẢO QUẢN


+ BÀN ĐÔNG


+ BÀN MÁT


+ TỦ ĐÔNG


+ TỦ MÁT


+ TỦ TRƯNG BÀY SUSHI


+ TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KEM


+ TỦ TRƯNG BÀY THỰC PHẨM- ĐỒ UỐNG- THIẾT BỊ NẤU NƯỚNG


+ BẾP ÂU


+ BẾP Á


+ LÒ NƯỚNG


+ BẾP CHIÊN PHẲNG


+ BẾP CHIÊN NHÚNG- THIẾT BỊ LÀM BÁNH


+ MÁY TRỘN BỘT


+ LÒ NƯỚNG BÁNH MÌ


+ MÁY NƯỚNG BÁNH MÌ


+ MÁY LÀM BÁNH WAFFLE+ MÁY NƯỚNG BÁNH MÌ SANDWICH


+ MÁY LÀM BÁNH CREPE


+ MÁY LÀM HOTDOG


+ MÁY NỔ NGÔ- THIẾT BỊ QUẦY BAR


+ MÁY XAY SINH TỐ+ MÁY ÉP TRÁI CÂY


+ MÁY LÀM ĐÁ VIÊN


+ MÁY PHA CÀ PHÊ+ MÁY XAY HẠT CÀ PHÊ


+ MÁY LÀM KEM TƯƠI


+ TỦ GIỮ LẠNH RƯỢU- THIẾT BỊ RỬA VÀ GIẶT SẤY


+ MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP


+ MÁY SẤY CÔNG NGHIỆP


+ MÁY RỬA LY, CHÉN DĨA, DỤNG CỤ BẾP- CÔNG CỤ, DỤNG CỤ NHÀ BẾP


+ DAO MUỖNG NĨA


+ SẢN PHẨM CAMBRO


+ KHAY GREENSEOKGLOBAL


+ KHUÔN / HỘP GREENSEOKGLOBAL


+ SẢN PHẨM PRINCE CASTLE


+ MÁY CẮT RAU CỦ QUẢLiên hệ ngay với chúng tôi để đặt hàng và nhận báo giá tốt nhất
Địa chỉ : 91 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1 TP.HCM
Hotline : 19006429 -083 771 6388 - 0913 868 999​
Website : http://cosmic.vn
 

ibtfloor8

Thanh Niên Xóm
Sàn nâng kỹ thuật là gì? Sàn nâng kỹ thuật (còn biết với tên sàn thông minh, sàn giả, sàn giả kỹ thuật) nó là loại sàn giúp tạo ra một khoảng không gian chống giữa các tấm sàn nâng với sàn bê tông nhờ hệ thống chân đế nâng nó lên cao. Điểm đặc biệt của nó là những tấm sàn nâng có thể tùy chọn được vật liệu bề mặt và vật liệu lõi, tức là người dùng có thể tùy vào mục đích sử dụng mà chọn loại tấm sàn nâng kỹ thuật phù hợp nhất cho mình. Sau đây là cấu trúc cả một hệ thống và một tấm sàn nâng kỹ thuật để bạn có cái nhìn tổng quát hơn. Sàn nâng kỹ thuật đã không còn quá lạ lẫm tại Việt Nam cũng như trên thế giới và được sử dụng rất phổ biến trong ngành xây dựng. Đặc biệt là được các nhà thiết kế xây dựng ưu ái bởi sự hữu ích mà những loại vật liệu khác không có được. Trong bài viết sau chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về sàn nâng kỹ thuật và những tác dụng khiến nó được ưa chuộng tại Việt Nam.
13_thumb800.JPG


Cả hệ thống sàn nâng kỹ thuật: Gồm một mạng lưới những khung kim loại hoặc chân đế giúp nâng những tấm sàn lên một độ cao tùy ý ( Bao gồm trụ, thanh giằng, bulong...). Độ cao của sàn nâng tạo ra khoảng không gian giúp ta chạy dây cáp, ống thông gió hoặc lắp đặt thiết bị ở bên dưới được thuận tiện hơn.
Tấm sàn nâng kỹ thuật: Kích thước thường thấy là 600 x 600 x 35 mm. Có hai dạng tấm sàn chính là tấm sàn nâng nguyên khối và tấm sàn nâng có lỗ thông hơi. Những tấm này thường được làm với vật liệu lõi là nhôm, xi-măng, gỗ, sợi khoáng. Có thể để dạng trần hoặc phủ vật liệu hoàn thiện lên bề mặt, một số loại vật liệu chính là mặt phủ vinyl ESD, mặt phủ HPL, mặt phủ sắt sơn epoxy tĩnh điện (OA).
tamtheploiximangnhephuHPLjpgthicong.jpg


Sàn nâng kỹ thuật có tác dụng là gì? Mọi loại sàn nâng kỹ thuật đều có một tác dụng chính là giảm thiểu việc phải âm sàn đi dây điện có thể gây khó khăn trong quá trình sửa chữa. Ngoài ra với mỗi loại sàn nâng kỹ thuật khác nhau lại có những tác dụng riêng. Với loại sàn nâng nguyên khối: Mỗi vật liệu bề mặt lại có một tác dụng khác nhau, với mặt phủ sắt sơn epoxy tĩnh điện thường đi đôi với lõi làm bằng xi-măng nhẹ đem đến khả năng chịu lực tuyệt vời. Sàn nâng phủ vinyl ESD lại giúp chống tĩnh điện, được sử dụng trong phòng sạch và phòng sản xuất điện tử. Mặt sàn nâng phủ HPL (high pressure laminates ) lại cho thêm khả năng chống ồn và chống tĩnh điện, có thể ứng dụng trong những phòng hội họp cao cấp. Với loại sàn nâng có lỗ thông hơi việc có thêm những lỗ nhỏ trải đều, loại sàn nâng này cho phép lắp đặt thêm hệ thống điều hòa bên dưới sàn nhà. Đây được coi là lựa chọn thay thế hoàn hảo cho máy điều hòa gắn tường và trần truyền thống khi cho hiệu suất cao hơn mà chi phí vận thành lại thấp hơn. Với những công năng cực kỳ hữu ích trên đã đủ giúp bạn lựa chọn sử dụng công nghệ mới này chưa? Nếu có thắc mắc hay muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm sàn nâng kỹ thuật thì có thể truy cập địa chỉ www.hoanghagroup.vn để được tư vấn rõ hơn.
 
Bên trên