Toán lớp 9

...ngỌt...

§ä☼_(ĐA)
1> Tìm Min và Max của:
A = x*[(x^2) - 6] biết 3 >= x >=0
dấu ">=" có nghĩa là lớn hơn bằng

2> Cho 0 < a, b, c <1. CMR có ít nhất 1 trong 3 bất đẳng thức sau không tồn tại:
a*(1-b)>1/4
b*(1-c)>1/4
c*(1-a)>1/4

3> cho {x+ [x^2+3]^(1/3)}*{y+ [y^2+3]^(1/3)} = 3. Tính A = x+y
[a]^(1/3) nghĩa là căn bậc 3 của a.
 
Bên trên