Tiếp tục đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tại Đông ANh

admin

Thanh Niên Xóm
Ngày 20/1/2010 Ban chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Đông Anh đã tiến hành đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước Huyện Đông Anh năm 2009.


Sau khi đánh giá những mặt đã làm được và những hạn chế, yếu kém, Ban chỉ đạo CCHC đã kết luận và đề ra những công việc cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới:

1- Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, nhằm tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong chỉ đạo, thực hiện, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), rà soát bộ thủ tục hành chính theo quyết định 4493/QĐ-UBND ngày 31/8/2009 của UBND Thành Phố. Các phòng, ban, ngành phải hoàn thành việc rà soát TTHC trong tháng 1/2010. Xử lý nghiêm những cá nhân và tổ chức tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, trái thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân. Tiếp tục duy trì việc công bố công khai và cập nhật các thông tin sau rà soát về các thủ tục và quy trình giải quyết công việc, thời gian giải quyết, phí và lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính và trên Cổng giao tiếp điện tử của Huyện để nhân dân biết và thực hiện thuận lợi.

2- Phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu phòng, ban, đơn vị trong thực hiện CCHC, thông qua kết quả CCHC mà xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, đưa tất cả các TTHC ra tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa”.

3- Tăng cường giáo dục đội ngũ cán bộ về ý thức phục vụ nhân dân gắn với hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ có biểu hiện vòi vĩnh, gây khó khăn đối với tổ chức, công dân.

4- Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu công tác CCHC. Thực hiện đồng bộ giữa cải cách TTHC với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của cơ quan UBND Huyện.

5- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng. Yêu cầu các phòng, ban, ngành hàng tuần phải có báo cáo nhanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình.

6- Trong năm 2010 Ban chỉ đạo CCHC Huyện sẽ tổ chức giao ban theo quý.

Đồng chí Chủ tịch UBND Huyện, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC Huyện nói “thực hiện tốt các công việc trọng tâm nêu trên sẽ thúc đẩy công tác CCHC, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Huyện trong năm 2010”./.

Nguồn: Donganh.gov.vn
 
Bên trên