Thread Description V2 - Tạo Mô tả chủ đề!

iLoVeU

Moderator
Cái Mod này có công dụng như tên của nó, tạo thêm mô tả cho chủ đề

Những dòng chữ bên dưới chủ đề đó, chính là nó.

Cài đặt:

1. Import product
ACP >> Plugins & Products >> Manage Products >> [Add/Import Product] >> chọn đường dẫn đến file product-ewt_tdesc.xml >> Import

2. Edit Temp:

Mở Template threadbit và tìm:
PHP:
<if condition="$show['threadratings'] AND $show['threadrating']"><span style="float:$stylevar[right]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_rating]/rating_$thread[rating].gif" border="0" alt="<phrase 1="$thread[votenum]" 2="$thread[voteavg]">$vbphrase[thread_rating_x_votes_y_average]</phrase>" /></span></if>

Thêm vào bên dưới:

Mã:
<if condition=" $thread[threaddesc] != ''"> <img class="inlineimg" src="images/strela_w.gif" border="0" alt=""><span class="time"><em>$thread[threaddesc]</em></span> <br /> </if>


DEMO:
0.4243857_1_1.jpg



DEMO Online: DIễn đàn này đang dùng Tuoitredonganh.net :taon:
 
Bên trên