Thêm phần nội quy cho Reply & Quick Reply

iLoVeU

Moderator
Nếu bạn dùng fullquickreply thì vào temp fullquickreply và fullquick edittìm:
Mã:
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
                <tr valign="top">
<td class="controlbar"><textarea name="message" id="{$editorid}_textarea" rows="10" cols="60" style="width:$stylevar[messagewidth]; height:{$editor_height}px" tabindex="1" dir="$stylevar[textdirection]">$newpost[message]</textarea></td>
</tr>
<if condition="$smiliebox">
<tr>
<td class="controlbar">$smiliebox</td></td>
</tr>
</if>  
</table>
cho vào bên trên :
Mã:
 <fieldset class="fieldset">
<legend>Nội quy gửi bài viết</legend>
1. Bài viết phải bằng tiếng việt có dấu hoặc bằng tiếng anh.<br>
2. Bài viết không có dấu sẽ bị xóa ngay lập tức mà không cần báo.<br>
3. Nghiêm cấm hành vi spam bài viết trên diễn đàn này.</fieldset>

2 Vào temp SHOWTHREAD tìm

Mã:
<div id="$editorid" class="vBulletin_editor">$messagearea</div>

Mã:
<fieldset class="fieldset">
<legend>Nội quy gửi bài viết</legend>
1. Bài viết phải bằng tiếng việt có dấu hoặc bằng tiếng anh.<br>
2. Bài viết không có dấu sẽ bị xóa ngay lập tức mà không cần báo.<br>
3. Nghiêm cấm hành vi spam bài viết trên diễn đàn này.</fieldset>
 
Bên trên