Sub-Forum Manager 4.0

iLoVeU

Moderator
Description:
This plugin is useful when you have big number of sub-forums. It arranges them into columns. You can easily choose number of columns (1 to 3) to arange sub-forums into. There are options to enable/disable hack, hide commas, hide "Sub-Forums" phrase..

Installation:
-Import XML file (as product): AdminCP > Plugin System > Manage Products > [Add/Import Product]

Tested on:
•vBulletin 4.0.x
DEMO: TTDA tuoitredonganh.biz

Download file đính kèm + demo img
 

hanzoo_forever

Thanh Niên Xóm
Mô tả:

Plugin này rất hữu ích khi bạn có số lượng lớn của tiểu diễn đàn. Nó sắp xếp chúng vào cột. Bạn có thể dễ dàng chọn số cột (1-3) để phụ arange-Diễn đàn vào. Có những lựa chọn để cho phép / vô hiệu hóa hack, ẩn dấu phẩy, ẩn "Sub-Forums" cụm từ ..

Cài đặt:

Nhập khẩu tệp tin XML (như sản phẩm): AdminCP> Plugin System> Manage Sản phẩm> [Thêm / sản phẩm nhập khẩu]

Thử nghiệm trên:

• vBulletin 4.0.x

DEMO: TTDA tuoitredonganh.biz

Tải file đính kèm + img demo

(Mình dịch lại cho mọi người hiểu) :))
 
Bên trên