Sử dụng Maple trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy toán (Tg: Thầy Nguyễn Chánh Tú)

iLoVeU

Moderator
Sử dụng Maple trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy toán (Tg: Thầy Nguyễn Chánh Tú- Khoa Toán, ĐHSP Huế)

[PDF]http://maplevn2008.files.wordpress.com/2008/11/giaotrinhmaplenguyenchanhtu1.pdf[/PDF]
 
Bên trên