Social Group in Postbit

administrator

Administrator
Staff member
Để cái đặt rất đơn giản, bạn chỉ cần import plugin, sau đó vào template postbit (~_legacy) để thêm biến với cấu trúc:

Mã:
<if condition="$socialgroup[name]">các biến cần dùng</if>

Mã:
* $socialgroup[groupid]: ID của nhóm
    * $socialgroup[name]: Tên của nhóm
    * $socialgroup[description]: Lời giới thiệu về nhóm
    * $socialgroup[creator]: Leader của nhóm
    * $socialgroup[members]: Số lượng thành viên
    * $socialgroup[date]: Thời gian nhóm thành lập

Tác giả:
pdtan

Bạn có thể chèn vào cột profile của mem
Dành cho postbit


Mã:
<if condition="$socialgroup[name]">
<td valign="top" nowrap="nowrap">
<fieldset class="fieldset"><legend>$socialgroup[name] Group</legend>
<div class="smallfont">ID: $socialgroup[groupid]</div>
<div class="smallfont">Name: $socialgroup[name]</div>
<div class="smallfont">Leader: $socialgroup[creator]</div>
<div class="smallfont">Members: $socialgroup[members]</div>
<div class="smallfont">Founded Time: $socialgroup[date]</div>
</fieldset>
</td>
</if>


Dành cho post_leacy
Mã:
<if condition="$socialgroup[name]">
<fieldset class="fieldset"><legend>$socialgroup[name] Group</legend>
<div class="smallfont">ID: $socialgroup[groupid]</div>
<div class="smallfont">Name: $socialgroup[name]</div>
<div class="smallfont">Leader: $socialgroup[creator]</div>
<div class="smallfont">Members: $socialgroup[members]</div>
<div class="smallfont">Founded Time: $socialgroup[date]</div>
</fieldset>
</if>Vừa nâng cấp cho tuoitredonganh.net

demo

61fwagx4fxgmztnd1nqa.jpg
 
Bên trên