Sổ tay hóa học THPT

administrator

Administrator
Staff member
Cuốn Ebook này được biên soạn gồm các phần sau:

I. Cấu tạo nguyên tử

1. Thành phần cấu tạo của nguyên tử. Kích thước, khối lượng nguyên tử

2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hoá học - Đồng vị

3. Vỏ nguyên tử

4. Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học

II. Nitơ - Photpho


1. Liên kết cộng hoá trị

2. Liên kết ion

3. Hoá trị của các nguyên tố

4. Các tinh thể

5. Mol

6. Tỉ khối của chất khí

7. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hoá học

8. Vị trí của các nguyên tố trong hệ thống tuần hoàn và tính chất hoá học của chúng

9. Định luật tuần hoàn Menđêlêep

III. Phản ứng oxi hoá - khử


IV. Phân nhóm chính nhóm VII - Nhóm halogen

1. Các halogen

2. Clo

3. Hiđro clorua

4. Axit clohiđric và muối clorua

5. Một số hợp chất chứa oxi của clo

6. Brom và iot

7. Flo

V. Oxi - Lưu huỳnh lí thuyết về phản ứng hoá học

1. Phân nhóm chính nhóm VI

2. Oxi

3. Lưu huỳnh

4. Hiđro sunfua

5. Các oxit của lưu huỳnh

6. Axit sunfuric

7. Hiệu ứng nhiệt của phản ứng

8. Tốc độ phản ứng hoá học

9. Cân bằng hoá học

10. Sản xuất axit sunfuric

Download:

Dạng gile .Cmd
Dung lượng 796kb
 
Bên trên