Separate Sticky Threads/Non Sticky Threads Version 2

iLoVeU

Moderator
Features :

Automatic Template Changes
Use 1 plugin (That's Make your Forum Very Fast Than any Other Mods Make A Separation)
Admin Options To Control the product

Install :
Import product-Separate Threads.xml from your vBulletin Admincp

Versions History :-
1.0 Manual Template edit
1.5 Auto Template Edit
2.0 Fix one Bug - Add Admincp Options

Phiên bản này dùng khá ổn định, Tú đã test trên diễn đàn này, và đang dùng cho nó, không có lỗi gì phát sinh.

Demo ở trong file đính kèm,
 
Bên trên