Require X Days Or Posts Can Vote (Yêu cầu trước khi bình chọn)

administrator

Administrator
Chức năng:
-- Yêu cầu số ngày tham gia tối thiểu của thành viên khi Vote.
-- Yêu cầu số bài viết tối thiểu của thành viên khi post bài.
-- Có thể sử dụng riêng rẻ hoặc song song cả hai chức năng trên.

vBulletin Version

* Phiên bản thấp nhất (Min): 3.6.5
* Phiên bản cao nhất (Max): 4.0.x


Cài đặt:

ACP >> Plugins & Products >> Manage Products >> [Add/Import Product]

* Ai dùng Lang UTF-8 thì chọn product-x_day_or_post_can_vote_vn.xml
* Ai dùng Lang ISO thì chọn product-x_day_or_post_can_vote_en.xmlNâng cấp:

ACP >> Plugins & Products >> Manage Products >> [Add/Import Product]

* Ai dùng Lang UTF-8 thì chọn product-x_day_or_post_can_vote_vn.xml
* Ai dùng Lang ISO thì chọn product-x_day_or_post_can_vote_en.xml

LƯU Ý: khi nâng cấp nhớ chọn Allow Overwrite: <YES>

--------------------

Features:
-- Require users to have a minium amount of join-day to vote
-- Require users to have a minium amount of posts to vote
-- Two above features can be used seperately or parallely

vBulletin Version

* Minium version to use (Min): 3.6.5
* Maximum version to use (Max): 4.0.0


Install:

ACP >> Plugins & Products >> Manage Products >> [Add/Import Product]

* If your board uses a language with UTF-8 charset, select product-x_day_or_post_can_vote_vn.xml
* If your board uses a language with ISO charset, select product-x_day_or_post_can_vote_en.xmlUpgrade:

ACP >> Plugins & Products >> Manage Products >> [Add/Import Product]

* If your board uses a language with UTF-8 charset, select product-x_day_or_post_can_vote_vn.xml
* If your board uses a language with ISO charset, select product-x_day_or_post_can_vote_en.xml

NOTES: Remember to tick Allow Overwrite when upgrade: <YES>Download

 
Bên trên