Quy hoạch Kinh tế - Xã hội - Tại Đông Anh

iLoVeU

Moderator
I.TÍNH CẤP THIẾT CỦA DỰ ÁN

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nội thành Hà Nội, các huyện ngoại thành cũng đang bước vào một quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá hết sức nhanh chóng. Để giúp các địa phương có thể điều hành một cách hiệu quả công tác quản lý vĩ mô kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, phát huy mọi nguồn lực để đón trước những cơ hội đã và đang xuất hiện, tránh được những sai lầm không đáng có do quá trình phát triển tự phát gây ra, Huyện cần phải xây dựng cho mình một hệ thống kế hoạch định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện chính là một bộ phận không thể thiếu được trong hệ thống kế hoạch đó. Nó sẽ giúp cho các cấp, các ngành phối hợp hoạt động theo định hướng chung đã vạch ra.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội là một mắt xích quan trọng, thể hiện ý đồ nhất quán về phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong dài hạn, và đó là một trong những căn cứ để xây dựng kế hoạch hàng năm của địa phương.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cũng là căn cứ để phối hợp hoạt động giữa các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế trên từng địa bàn, mà sự phối hợp đó giúp loại trừ những chồng chéo, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các lĩnh vực trên từng địa phương. Nhờ đó, những nguồn lực sẵn có trên địa bàn Huyện sẽ được khai thác triệt để và hiệu quả nhất vào phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.
Như vậy, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Anh là khâu cơ sở quan trọng của toàn bộ quá trình kế hoạch hoá phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

II.MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN- Đánh giá chính xác và khách quan các cơ hội và yếu tố tiềm năng, nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, vướng mắc và những tồn tại trong phát triển kinh tế xã hội của huyện trong những năm qua.
- Phân tích, đánh giá thực trạng các ngành, các lĩnh vực của Đông Anh trong thời gian qua.
- Xây dựng các quan điểm, phương hướng phát triển các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn huyện.
- Xây dựng Quy hoạch Phát triển đến năm 2010 cho các ngành kinh tế, xã hội, các lĩnh vực chủ yếu của Đông Anh.
- Trong quá trình làm quy hoạch, các ngành, các cấp sẽ có cơ hội để nắm lại thực trạng của ngành và cấp mình, từ đó có được những phương hướng phù hợp trong thời gian tới.

III. YÊU CẦU CỦA DỰ ÁN
- Dự án đảm bảo tính khoa học, tức là phù hợp với chiến lược phát triển chung của cả nước, chiến lược và quy hoạch phát triển của thành phố Hà Nội đến năm 2010, đồng thời phù hợp với điều kiện cụ thể của Đông Anh.
- Dự án Quy hoạch Tổng thể Phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Đông Anh được xây dựng đến năm 2010, nhưng có đặt trong tầm nhìn đến năm 2020.
- Dự án được xây dựng trong mối quan hệ tổng thể giữa các ngành, các lĩnh vực, các cấp trong khoảng thời gian tương đối dài, đến năm 2010.

IV.NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ ÁN
Qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Anh đến năm 2010 được xây dựng dựa trên các căn cứ sau:
- Nghị quyết 15/NQ-TW về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2001-2010.
-Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII.
-Pháp lệnh về thủ đô Hà Nội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 29/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000.
-Chiến lược dân số và kế hoạch hoá gia đình của Hà nội giai đoạn 2001-2010 (Ban hành theo Quyết định số: 5085/QĐ-UB, ngày 28 tháng 9 năm 2000 của UBND Thành phố Hà nội.
-Chương trình hành động và trẻ em Thành phố Hà nội giai đoạn 2001-2010.
-Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/98 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh qui hoạch thủ đô Hà Nội đến năm 2020.
-Qui hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2010 và 2020 của thủ đô Hà Nội.
-Dự án bổ sung và hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của Thủ đô đến năm 2010.
-Nội dung chủ yếu của Chiến lược Phát triển KT-XH của thủ đô Hà Nội thời kỳ 2001 – 2010.
-Quyết định số 818/TTg ngày 4/10/96 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng qui hoạch khu đô thị mới Bắc Thăng Long, Hà Nội.
-Qui hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực của Hà Nội giai đoạn 2001–10
-Các dự án xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh đã được chính phủ và thành phố phê duyệt.
-Kế hoạch 5 năm (2001-2005) về phát triển KT-XH của thủ đô Hà Nội.
-Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Anh lần thứ 25.
-Các dự báo phát triển KT-XH: dự báo xu thế đô thị hoá và công nghiệp hoá, dự báo tiến bộ khoa học và công nghệ, dự báo dân số và nguồn nhân lực, dự báo khả năng đầu tư và khai thác các nguồn vốn, dự báo thị trường trong nước và nước ngoài.
-Các quan điểm cần quán triệt đã phân tích ở trên và phân tích và đánh giá thực trạng phát triển KT-XH của huyện Đông Anh thời gian qua.
-Quyết định 106/2000/QĐUB của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt Qui hoạch Chi tiết huyện Đông Anh, Hà Nội, phần Qui hoạch sử dụng đất giao thông ngày 12/12/2000.
-Dự thảo Phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2010
-Quy hoạch Phát triển công nghiệp Hà Nội giai đoạn 2001-2010
-Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất đai thành phố Hà Nội, thời kỳ 2000-2010
-Số liệu điều tra thực tế hộ gia đình và các xã do Dự án Quy hoạch thực hiện.

V.PHẠM VI THỰC HIỆN DỰ ÁN-Phạm vi không gian: Trong phạm vi ranh giới hành chính của huyện Đông Anh.
-Phạm vi thời gian: Quy hoạch được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2010, đặt trong tầm nhìn đến năm 2020.
-Phạm vi các ngành, các lĩnh vực: tất cả các ngành, lĩnh vực chủ yếu của kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đông Anh, không phân biệt do cấp nào quản lý.

VI. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN-Điều tra thống kê toàn diện trên tất cả các xã của huyện Đông Anh.
-Nghe báo cáo, trao đổi và tổ chức hội thảo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các xã và thị trấn.
-Thu thập thông tin kinh tế - xã hội từ Cục Thống kê Hà Nội.
-Thu thập thông tin kinh tế - xã hội từ Phòng Thống kê và các phòng ban khác có liên quan của huyện Đông Anh.
-Chức các hội thảo chuyên đề tại huyện.
-Thu thập thông tin kinh tế - xã hội từ các nguồn khác để đối chiếu, so sánh xử lý và tìm ra những tài liệu đáng tin cậy nhất phục vụ cho công tác quy hoạch.
-Xử lý số liệu điều tra thống kê bằng các phần mềm máy tính để đảm bảo độ chính xác và tin cậy cao.
-Cơ quan tư vấn sẽ tổ chức các buổi hội thảo chuyên ngành và liên ngành giữa các cấp để tranh thủ ý kiến các chuyên gia về phát triển các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn huyện.
-Cơ quan tư vấn sẽ nghiên cứu, khai thác các dự án, các báo cáo chuyên đề đã được thực hiện trên địa bàn huyện để xây dựng quy hoạch tổng thể.
-Ngoài ra, huyện và cơ quan tư vấn sẽ áp dụng một số phương pháp cần thiết khác để thực hiện tốt nhất Dự án Quy hoạch Tổng thể huyện Đông Anh.

VII.KẾT CẤU CỦA DỰ ÁN
Phần thứ nhất: Tiềm năng và nguồn lực phát triển của huyện Đông Anh
Phần thứ hai: Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua
Phần thứ ba: Nội dung Quy hoạch Tổng thể Phát triển Kinh tế - xã hội huyện Đông Anh giai đoạn 2001-2010
Phần thứ tư: Các giải pháp thực hiện quy hoạch tổng thể huyện Đông Anh và các kiến nghị

nguồn: Theo donganh.hanoi.gov.vn
 
Bên trên