Phù thủy bay ra khi có tin nhắn

iLoVeU

Moderator
Phù thủy bay ra khi có tin nhắn.
vào admincp -> Styles & Templates -> Style Manager -> EDIT Templates -> header.
add code này xuống dưới cùng.
Mã:
<if condition="$bbuserinfo['pmunread']">
<!-- Script New PM Vietvbb.vn -->
<OBJECT classid=CLSID:D45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F id=ricci width="32" height="32"></OBJECT>
<SCRIPT>
if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE") != -1) {
var MerlinID;
var MerlinACS;
ricci.Connected = true;
MerlinLoaded = LoadLocalAgent(MerlinID, MerlinACS);
Merlin = ricci.Characters.Character(MerlinID);
Merlin.Show();
Merlin.MoveTo(720,330);
Merlin.Play("Read");
Merlin.Speak("$bbuserinfo[username]! Có tin nhan kìa, vo doc di!");
Merlin.MoveTo(370,200);
Merlin.Play('GestureLeft');
Merlin.Play("domagic1");
Merlin.Play("domagic2");
Merlin.Play("Wave");
Merlin.Hide();
function LoadLocalAgent(CharID, CharACS) {
LoadReq = ricci.Characters.Load(CharID, CharACS); return(true); 
}
}
</SCRIPT>
<!-- / Script New PM --></if> 
<!-- Vietvbb.vn -->

save, ok
xin lưu ý, cái này test thành công tới 100,1 % trên IE, firefox thỳ hem được.
ĐỀMÔ tại file đính kèm. nhớ thanks nha.

Tác giả: Version: 1.0, by cilyl0v3
 
Bên trên