Nỗi nhớ đóng băng F.t Solar Coaster

I-m.lEx

<COLOR= #ff3300> bỐ mÀy cHÉm </COLOR>
[AUDIO]http://www.wwupload.com/images/qew6qnzyi6z8y7hj64sm.mp3[/AUDIO]
gửi tặng đến các bạn 1 track của
nỗi nhớ đóng băng nè
chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ

:17::17::17::17::17:
:17::17::17::17::17:
 

I-m.lEx

<COLOR= #ff3300> bỐ mÀy cHÉm </COLOR>

I-m.lEx

<COLOR= #ff3300> bỐ mÀy cHÉm </COLOR>
Bên trên