My everyting==Lee Min Ho [Tình yêu của em]

[N]o0n_w2crew

…†…€m…¡µ…ä ñk…†…
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS8wYi81MGJlYjlhNjFjNWUxNjQyZDI0YTg4YjNhZTI2NDE3MS5cUIbaBmUsICDN8TXkgRXZlmUsICnl0aGldUngZ3xMZWUgTWldUngIEhvInagaMEfHRydWU[/FLASH]:22124305-2-255Z::22124305-2-255Z::22124305-2-255Z::22124305-2-255Z::22124305-2-255Z::22124305-2-Q12W::22124305-2-Q12W::22124305-2-IW61:
Min Ho Lee, my love, this life I just love his own. I love you very much, do not leave me. Without you I will not survive
The more you look the more I love you more. Angel of my life.:nguongmo::nguongmo:
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
đúg naz nun kuồg :22124305-2-5I2U:

nói thyệt nớ hơi mất lòg 1 tý nhưg theo quan đyểm kạu tớ thỳ LMh hát rất nhạt nớ :thatvong:
 

[N]o0n_w2crew

…†…€m…¡µ…ä ñk…†…
đúg naz nun kuồg :22124305-2-5I2U:

nói thyệt nớ hơi mất lòg 1 tý nhưg theo quan đyểm kạu tớ thỳ LMh hát rất nhạt nớ :thatvong:
tỚ cŨg tkẤy tkẾ nkƯg mÒk Ank Ý đÂu fẢi cA sĩ đÂu lÀ diỄn viÊn tkẦn tưỢg mÒk, nkƯg mÒk vẪn iÊu lẮm lẮm:22124305-2-631451::22124305-2-631451:
 

[N]o0n_w2crew

…†…€m…¡µ…ä ñk…†…
Đấm ckO trẬn jỜ,,,grrr, khÔg píT gÌ tkỲ cÓ....oAoAoA:22124305-2-325157:
 
Bên trên