[MTF] vào báo danh đi nào !!!!!!!!

MTF = Mother fucker :))
>>>>>>>>>>>>>>>>>>@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<<<<<<<<<<<<<
 
Bên trên