Một số câu hỏi Về Hóa(có đáp án)

administrator

Administrator
Staff member
Câu 1: Trước đây muốn chụp ảnh v ào ban đêm người thợ ảnh cần đốt kim loại n ào sau đây:
A. Fe B. Na C. Sn D. Mg
Câu 2: Nước giaven trong không khí có tính tẩy m àu là do sự có mặt của khí n ào sau đây?
A. Khí trơ B. O2 C. N2 D. CO2
Câu 3: Kim loại nào sau đây cháy không d ập tắt được bằng bình chữa cháy?
A. Mg B. Fe C. Cu D. Ag
Câu 4: Khí nào nhẹ thường được nạp vào khinh khí c ầu ( càng nhẹ càng tốt) Người ta thường nạp vào khí cầu khí nào sau đây?
A. He B. CO C. H2 D. N2
Câu 5: Cho các chất sau:NH3;CFC;CO2;SO3.Số chất có thể ứng dụng l àm chất sinh hàn là:
A. 4 B. 3 C. 1 D. 2
Câu 6: Sau khi thua trận, người tàu thường xây đền ch ùa để cất của cải để chờ mang về n ước.Nếu đến những nơi đền chùa đó về thường hay bị ốm rồi tử vong .Nếu bạn l à nhà hóa học, muốn lấy được của cải thì làm cách nào sau đây?

A. Cho giấm ăn vào B. Cho S vào C. Cho NaOH vào D. Gia nhiệt
Câu 7: Khí N2 tương đối trơ về mặt hoá học ở điều kiện th ường (nhiệt độ th ường) là do nguyên nhân nào sau đây?
A. Phân tử N2 có liên kết cộng hoá trị không phân cực.
B. Phân tử N2 có liên kết ion.
C. Phân tử N2 có liên kết ba bền vững.
D. Nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA
Câu 8: Vào một phòng thí nghiệm thấy có 4 lọ hóa chất, đều không nh ãn, có một lọ đựng trong chai màu nâu.Thông thư ờng lọ đó đựng hóa chất n ào sau đây?
A. HCl B. NH3 C. HNO3 D. H2SO4
Câu 9: Khi cho khí Clo sục qua dung dịch NaOH đun nóng th ì thu được muối nào sau đây?
A. NaClO3 và NaClO4 B. NaClO và NaClO3 C. NaCl và NaClO3 D. NaCl và NaClO
Câu 10: Một học sinh làm thí nghiệm chẳng may bị dính một ít HNO 3 lên tay.Hỏi màu sắc ở phần da
đó như thế nào
A. Xanh B. Vàng C. Tím D. Đỏ
Câu 11: Trong công nghi ệp, để sản xuất gang thép ng ười ta phải dùng quặng sắt có hàm lượng sắt như thế nào?
A. 80% trở lên B. 20% trở lên
C. Bao nhiêu cũng được, miễn là có sắt D. 30% trở lên
Câu 12: Để thu được CO2 tinh khiết từ phản ứng CaCO3 với dung dịch HCl người ta cho sản phẩm khí đi
qua lần lượt các bình nào sau đây?
A. NaHCO3 và H2SO4 đặc B. H2SO4 đặc và NaHCO3
C. H2SO4 đặc và NaOH D. NaOH và H2SO4 đặc
Câu 13: Cho H2SO4 đặc vào đường kính một thời gian th ì thấy đường bị đen, đó l à do điều gì sau
đây?
A. Do H2SO4 đặc có tính oxi hóa mạnh
B. Do H2SO4 đặc có tính axit và tính oxi hóa mạnh
C. Do H2SO4 đặc lấy nước của đường
D. Do H2SO4 đặc có tính axit mạnh
Câu 14: Hexaclo xiclohecxan đư ợc dùng để:
A. Làm thuốc nổ B. Làm thuốc trừ sâu
C. Làm chất xúc tác D. Tất cả các trường hợp trên
Câu 15: Anilin để lâu trong không khí th ì bị chuyển thành màu nào sau đây?
A. Tím B. Đen C. Vàng D. Xanh
Câu 16: Hiện tượng nhôm mọc lông t ơ là hiện tượng.
A. Al bị khử
B. Al tác dụng với muối của Hg trong không khí
C. Al bị lớp màng mỏng bao quanh
D. Al tác dụng với I2 có nước làm xúc tác
Câu 17: Để hoà tan vàng (Au) ngư ời ta dùng.
A. dung dịch natri hiđroxit đặc, nóng. B. nước cường toan.
C. dung dịch axit sunfuric đặc, nóng. D. dung dịch axit nitric đặc, nóng.
Câu 18: Để sản xuất Fe trong công nghiệp ng ười ta sử dụng ph ương pháp nào đây?
A. Cho Mg tác dụng với FeCl2 B. Cho CO tác dụng với Fe2O3.
C. Điện phân dung dịch muối FeCl 2 D. Dùng Al khử Fe2O3
Câu 19: Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử nhưng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 lại
có thể cho phản ứng tráng gương. Đó là do:
A. Đáp án khác
B. Saccarozơ tráng gương được trong môi trường axit
C. Saccarozơ bị thủy phân tạo thành glucozơ
D. Saccarozơ bị thủy phân tạo thành glucozơ và fluctozơ
Câu 20: Người ta có thể sát trùng bằng dung dịch muối ăn NaCl, chẳng hạn như hoa quả tươi, rau sống được ngâm trong dung dịch NaCl từ 10 – 15 phút. Khả năng diệt khuẩn của dung dịch NaCl là do:
A. Dung dịch NaCl có thể tạo ra ion Cl- có tính khử
B. Dung dịch NaCl độc
C. Một lí do khác
D. Vi khuẩn bị mất nước do thẩm thấu
Câu 21: Khí nào sau đây đư ợc gọi là đạm tự do?
A. NO B. N2 C. N2O D. O3
Câu 22: Trong tàu ngầm để cung cấp O 2 cho thủy thủ đoàn người ta dùng chất nào sau đây là t ốt
nhất?
A. H2O2 B. Na2O2 C. KMnO4 D. KClO3
Câu 23: Người ta khuyến cáo, n ên dùng dây dẫn điện từ mạng điện sinh hoạt v ào nhà làm bằng kim
loại nào sau đây tốt nhất.
A. Au B. Ag C. Al D. Cu
Câu 24: Để phân biệt nước mắm có dùng chất bảo quản không ng ười ta dùng cách nào sau đây?
A. Giấy chỉ thị pH B. Giấm chua C. CaO khan D. H2SO4 loãng
Câu 25: Để phá huỷ dấu vết của clo hoặc tẩy m àu clo còn sót lại trong vải sau khi đ ã tẩy trắng các
nhà máy dệt thường dùng hoá chất nào sau đây?
A. NaHCO3 B. Nước Javel
C. Một trong các chất tr ên đều được D. NaHSO3
Câu 26: Trong quá trình x ử lý nước ngầm người ta phải bơm nó lên giàn mưa v ì lý do nào sau đây?
A. Làm giảm độ cứng của n ước B. Làm giảm hàm lượng CO2 .
C. Oxi hoá Fe2+thành Fe3+ D. Làm tăng độ pH do CO2 từ không khí vào.
Câu 27: Hoá chất nào sau đây được gọi là thuốc nổ đen(người Trung Quốc t ìm ra):
A. Hỗn hợp KNO3 + S+ C B. Tất cả các trường hợp trên
C. Trinitroxenlulozơ D. Trinitrotoluen(TNT)
Câu 28: Khi làm thí nghi ệm với phenol xong, tr ước khi tráng lại bằng n ước nên rửa ống nghiệm với
dung dịch loãng nào sau đây?
A. Dung dịch HCl B. Dung dịch NaCl C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch Na2CO3
Câu 29: Loại phân nào sau đây bón cho đ ất không làm thay đổi độ axit bazơ của đất?
A. Đạm hai lá B. Amôphốt C. Urê D. Supephotphat
Câu 30: Trong công nghiệp tráng gương như: Tráng phích, tráng gương soi, gương trang trí ngư ời ta làm như sau: Đ ầu tiên là
làm sạch bề mặt thuỷ tinh, sau đó người ta cho muối thiếc tráng qua bề mặt thuỷ tinh, rồi cho hổn hợp AgNO3/NH3 dư vào bề
mặt kính, sau đó cho tiếp một hoá chất X v ào rồi bắt đâu gia nhiệt.Hỏi X l à chất nào sau đây?
A. Andehyt axetic B. Glucozơ
C. Andehyt fomic D. Các chất trên đều được
Câu 31: Trên các cuộn phim của hãng KODAK được tráng bằng loại hóa chất n ào sau đây?
A. Na2S2O3 B. KNO3 C. CaSO4 D. AgBr
Câu 32: Nicotine là một chất hữu cơ có trong thuốc lá. Hợp chất n ày được tạo bởi ba nguy ên tố là Cacbon, Hiđro và Nit ơ. Đem đốt cháy hết 2,349 gam nicotine, thu đ ược Nitơ đơn chất, 1,827 gam H2O và 6,380 gam CO 2. Công thức đơn giản của nicotine là:
A. C3H5N B. C5H7N C. C3H7N2 D. C4H9N
Câu 33: Cho các phản ứng sau:
CO2+ H2O(1); thủy phân tinh bột(2);lục hợp ađehitfomic(3) ; lên men axit lactic(4).S ố phản ứng có
thể điều chế được glucozơ là:
A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
Câu 34: Hoá chất nào sau đây được gọi là thuốc súng không khói:
A. Tất cả các trường hợp trên B. Trinitroxenlulozơ
C. Hỗn hợp KNO3 + S+ C D. Trinitrotoluen(TNT)
Câu 35: Những người đi bắt lươn ở các thửa ruộng có kinh nghiệm nh ư sau: Nếu thấy vùng nào mà nước có màu gạch giam thì vùng đó không có lươn sinh s ống.Vậy môi trường ở vùng lươn không sống được là:
A. pH>7 B. pH=14 C. pH<7 D. pH=7
Câu 36: Khi làm thí nghi ệm với phenol xong, tr ước khi tráng lại bằng n ước nên rửa ống nghiệm với
dung dịch loãng nào sau đây?
A. Dung dịch Na2CO3 B. Dung dịch NaCl C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch HCl
Câu 37: Người ta có thể dùng thùng nhôm đ ể đựng axit nào sau đây:
A. HNO3 loãng, nóng.
B. HNO3 đặc nóng
C. HNO3 loãng, nguội.
D. HNO3 đặc, nguội.
Câu 38: Tính chất vật lý nào sau đây của Sắt khác với các đ ơn chất kim loại khác.
A. Dẫn điện và nhiệt tốt. B. Tính dẻo, dễ rèn.
C. Là kim loại nặng. D. Có tính nhiễm từ.
Câu 39: Một học sinh pha dung dịch ZnCl2 bằng cách cho ZnCl 2 vào nước, nhưng ZnCl2 bị thuỷ phân
nên tạo ra Zn(OH)2.Cho chất nào sau đây không làm thay đ ổi sự thủy phân
A. Cho vài giọt HCl hoặc vài giọt NaOH đều được
B. Cho vài giọt NaOH
C. Cho vài giọt Na2CO3
D. Cho vài giọt Na2SO4
Câu 40: Có thể đựng axít nào sau đây trong b ình sắt.
A. H2SO4 loãng B. HNO3 đặc,nóng C. HCl loãng D. HNO3 đặc,nguội
Câu 41: Trước đây, người ta thường dùng những tấm gương soi bằng đồng vì đồng là kim loại
A. có khả năng phản xạ ánh sáng B. có tính dẻo
C. có khả năng dẫn nhiệt tốt D. có tỉ khối lớn
Câu 42: Khi trời mới mưa xong nếu bón đạm cho lúa sẽ bị cháy lá đó l à do nguyên nhân nào sau
đây?
A. Do đạm dễ bay hơi B. Do đạm bị phân hủy
C. Do đạm được lúa hấp thụ qua lá D. Do một nguyên nhân khác
Câu 43: trong các mặt nạ bảo hiểm chống hít phải khí độc ng ười ta thường dùng chất nào sau đây?
A. Bột gạo B. Bột lưu huỳnh C. Bột than D. Bột Fe
Câu 44: Clorua vôi trong không khí có tính t ẩy màu và diệt khuẩn là do sự có mặt của khí n ào sau
đây?
A. N2 B. CO2
C. Một lượng nhỏ khí O3 D. O2
Câu 45: Hàm lượng của nguyên tố nào sau đây ven đư ờng quốc lộ có ***g độ cao?
A. Al B. Cu C. As D. Pb
Câu 46: Khi bón phân hoá h ọc cho đất, loại n ào sau đây không ảnh hưởng đến pH của đất?
A. (NH2)2CO B. NH4Cl C. NH4NO3 D. Tất cả A, B, C
Câu 47: Khí nào là nguyên nhân chính gây ra hi ện tượng nổ trong quá tr ình khai thác ở các mỏ than?
A. Tất cả các trường hợp trên B. H2
C. TNT D. CH4
Câu 48: Chất nào sau đây được gọi là đạm hai lá:
A. Urê B. NH4NO3 C. Tất cả các chất trên D. (NH4)2SO4
Câu 49: Nồi cơm điện , chảo chống dính đ ược phủ một lớp hóa chất l à:
A. PVA B. Teflon
C. Hexametylendiamin D. Plexiglas
Câu 50: Đưa tan đóm c òn than hồng vào bình đựng KNO3 ở nhiệt độ cao th ì có hiện tượng gì ?
A. Tàn đóm cháy sáng.
B. Không có hiện tượng gì
C. Có tiếng nổ.
D. Tàn đóm tắt ngay. .
Câu 51: Bạn của em chẳng may bị phỏng bởi H 2SO4 đặc. Hỏi phải sơ cứu bằng hóa chất n ào trước khi đi bệnh viện
A. NaHSO3 B. NaH?CO3 C. dấm chua D. NaOH
Câu 52: Trong các loại nước giải khát thì pH của chúng có giá trị nh ư thế nào?
A. pH>7 B. pH=7 C. pH=17 D. pH<7
Câu 53: Nếu đem đốt cháy 2,64 gam vitamin C tr ên thì chỉ thu được CO2 và nước. Cho hấp thụ sản
phẩm cháy lần lượt vào bình (1) đựng P2O5 dư, và bình (2) đựng dung dịch xút d ư.Khối lượng bình
(1) tăng 1,08 gam, kh ối lượng bình (2) tăng 3,96 gam. Công th ức phân tử của axit ascorbic vitamin C
là:
A. C8H10O2 B. C6H8O6 C. C8H8O4 D. C10H8O4
Câu 54: Để định hình phim ảnh người ta cho hóa chất n ào sau đây vào?
A. NaHSO3 B. H2O2 C. Na2S2O3 D. KCN
Câu 55: Đường nào sau đây không phải là đường khử?
A. Mantozơ B. Glucozơ C. Saccrozơ D. Fructozơ
Câu 56: Sự biến đổi nào dưới đây là một biến đổi hóa học?
A. Sự nấu ăn
B. Sản xuất muối ăn từ n ước biển
C. Sự đông đặc tạo n ước đá trong tủ lạnh
D. Cho giấm ăn (dung dịch CH 3COOH) vào nước mắm
Câu 57: Những người bị lau phổi có thể khỏi nếu sống gần rừng thông đó l à do.
A. Gần rừng thông có hổ phách
B. Gần rừng thông có trầm h ương
C. Gần rừng thông có nhựa thông v à bụi hoa thông
D. Gần rừng thông có một l ượng nhỏ Ozôn
Câu 58: Trong phòng thí nghi ệm, người ta tiến hành thí nghiệm của kim loại Cu với HNO 3 đặc. Biện
pháp xử lí tốt nhất để khí tạo th ành khi thoát ra ngoài gây ô nhi ễm môi trường ít nhất là
A. nút ông nghiệm bằng bông tẩ m dung dịch Ca(OH)2
B. nút ống nghiệm bằng bông tẩm n ước
C. nút ống nghiệm bằng bông khô
D. nút ống nghiệm bằng bông tẩm cồn
Câu 59: Cho quặng sắt có lẫn nhiều tạp chất l à đất sét.Trong quá tr ình luyện gang người ta cho chất
chảy nào sau đây vào?
A. Apatit B. Xivinit
C. Đôlômit D. Một trong các chất tr ên đều được
Câu 60: Sau khi làm thí nghi ệm với photpho trắng, các dụng cụ đ ã tiếp xúc với hoá chất n ày cần được ngâm trong dung dịch n ào để khử độc.
A. Dung dịch HCl
B. Dung dịch NaOH.
C. Dung dịch CuSO4.
D. Dung dịch Na2CO3.
Câu 61: Cho a mol NaAlO 2 tác dụng với dung dịch chứa B mol HCl.Với điều kiện n ào của a, b thì
kết tủa xuất hiện?
A. b<4a B. b =4a C. b>= 4a D. b>4a
Câu 62: Muốn chuyển lipit ở thể lỏng sang thể rắn ng ười ta dùng cách nào trong các cách sau :
A. Tất cả đều đúng B. Đun lipit với H2SO4
C. Đun lipit với NaOH D. Đun lipit với H2 có xúc tác
Câu 63: Những người bị bệnh tiểu đ ường thì trong nước tiểu có nhiều:
A. Mantozơ B. Sacarozơ C. Fructozơ D. Glucozơ
Câu 64: Sau khi thua trận, người tàu thường xây đền chùa để cất của cải để chờ mang về n ước.Nếu đến những nơi đền chùa
đó về thường hay bị ốm rồi tử vong .Đó l à do nguyên nhân nào sau đây?
A. Do có yểm bùa B. Do có hợp chất của As
C. Do có thần linh bảo vệ D. Do có nhiều thủy ngân (Hg)
Câu 65: Thuốc chuột đen, khi chuột ăn v ào sẽ có cảm giác khát n ước, sau khi uống n ước thuốc chuột
sẽ phát huy tác dụng .Đó l à loại hóa chất nào sau đây:
A. SO2Cl2 B. Zn3P2 C. BaCl2 D. CuSO4
Câu 66: Sự giống nhau giữa n ước mưa vùng thảo nguyên và khu công nghi ệp là:
A. Đều có H3PO4 B. Đều có H2SO4 C. Đều có H2SO3 D. Đều có HNO3
Câu 67: Hằng năm , ở các n ước phát triển người ta thường dùng hóa chất nào sau đây để làm giảm
độ cứng của nước?
A. Ca(OH)2 B. Na3PO4 C. Na2CO3 D. NaOH
Câu 68: Axit lactic được điều chế trực tiế p từ chất nào sau đây?
A. Sữa chua B. Sacarozơ C. Glucozơ D. Fructozơ
Câu 69: Một chất dẻo được dùng phổ biến là polyvinyl clorua, PVC. Khi đ ốt các túi đựng PVC phế
thải, nó tạo một chất có m ùi rất khó chịu làm ô nhiễm môi trường. Đó là:
A. Bồ hóng (Mồ hóng, C) B. Khí Cacbon oxit (CO)
C. Nitơ đioxit (NO2) D. Hiđro clorua (HCl)
Câu 70: Người ta cho hổn hợp không khí (coi rằng không khí N 2 chiếm 80% và oxi chiếm 20% về
thể tích và không có khí nào khác) và hơi nư ớc đi qua than nung đỏ một thời gian th ì thu được hổn
hợp khí và hơi, sau khi ngưng t ụ hơi nước thì thu được hỗn hợp khí X.Hỏi X gồm mấy khí?
A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
Câu 71: Một số giếng khơi lâu ngày cần nạo vét, nếu xuống nạo vét m à không am hiểu về mặt hóa
học sẽ bị tử vong.Đó l à do nguyên nhân ch ủ yếu nào sau đây?
A. Dưới giếng có nhiều t à thần B. Dưới giếng có nhiều b ùn
C. Dưới giếng có nhiều CO 2 và CH4 D. Dưới giếng có nhiều N 2
Câu 72: Rượu mà được làm từ ngô, khoai sắn th ường có một lượng andehit đáng kể , l àm cho người
uống rượu đau đầu? Hỏi d ùng hóa chất nào sau đây để loại bỏ được lượng adehit?
A. Na B. H2SO4 đặc C. NaHSO3 D. CaO khan
Câu 73: Công nghiệp silicat là ngành công nghi ệp chế biến các hợp chất của silic. Ng ành sản xuất nào dưới đây không thuộc
về công nghiệp silicat?
A. sản xuất thuỷ tinh hữu cơ B. sản xuất xi măng
C. sản xuất đồ gốm (gạch, ngói, s ành, sứ) D. sản xuất thuỷ tinh
Câu 74: Cho các chất sau:TNT; axit piric; trinitro xenluloz ơ; trinitro glixerin;KClO 3 ;axit fomic.Số
chất có thể làm được thuốc nổ là:
A. 6 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 75: Cho các chất sau:C2H2, C2H4 , CH4 chất nào cháy cho ngọn lửa sáng nhất?
A. C2H4 B. C2H2,
C. Không xác định được D. CH4
Câu 76: Để bảo quản các kim loại kiềm cần:
A. Ngâm chúng trong dầu hỏa B. Giữ chúng trong lọ có đậy nắp kín
C. Ngâm chúng trong rượu nguyên chất D. Ngâm chúng vào nước
Câu 77: Trường hợp nào dưới đây dẫn điện đ ược?
A. HCl (dung dịch) B. HCl (lỏng)
C. Cacbon (kim cương D. HCl (khí)
Câu 78: Photpho đỏ được lựa chọn để sản xuất di êm an toàn thay cho photpho tr ắng vì lí do nào sau
đây?
A. Cả A, B, C
B. Photpho trắng là hoá chất độc hại.
C. Photpho đỏ không độc hại đối với con ng ười.
D. Photpho đỏ không dễ gây hoả hoạn nh ư photpho trắng.
Câu 79: Để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn các tạp chất kẽm, thiếc, ch ì có thể dùng cách
A. đốt nóng loại thuỷ ngân này và hoà tan sản phẩm bằng axit HCl.
B. hoà tan loại thuỷ ngân này trong axit HNO 3 loãng, dư, rồi điện phân dung dịch.
C. khuấy loại thuỷ ngân n ày trong dung dịch HgSO4 loãng, dư rồi lọc dung dịch.
D. hoà tan loại thuỷ ngân này trong dung dịch HCl dư.
Câu 80: Để thu hồi Au từ hợp kim Cu – Fe – Au có thể ngâm hợp kim trong dung dịch.
A. HCl dư
B. Dung dịch AgNO3 dư.
C. H2SO4 đặc, nguội.
D. HNO3 loãng.
Câu 81: Thời kỳ phục h ưng các tác phẩm của các danh họa đ ược vẽ bằng sơn dầu.Qua một thời gian các bức họa không c òn
đẹp như ban đầu nữa.Hỏi để bức tranh cũ lại đẹp nh ư lúc mới vẽ cần cho hóa chất nào sau đây?
A. KMnO4 B. H2O2 C. O3 D. H2SO4
Câu 82: Trong cơ thể người , trước khi bị oxi hóa lipit:
A. Không thay đổi B. Bị phân hủy thành CO2 và nước
C. Bị thủy phân thành glixerin và các axit béo D. Bị hấp thụ
Câu 83: H2SO4 , P2O5 , CaO thường được dùng làm tác nhân hút nư ớc để làm khô các chất khí.Có
thể dùng chất nào trong số chất trên để làm khô khí H2S?
A. H2SO4(đ). B. CaO
C. P2O5. D. Các chất trên đều được
Câu 84: H2SO4 , P2O5 , CaO thường được dùng làm tác nhân hút nư ớc để làm khô các chất khí.Có
thể dùng chất nào trong số chất trên để làm khô khí H2S?
A. Các chất trên đều được B. P2O5.
C. CaO D. H2SO4(đ).
Câu 85: Dùng phích đựng nước lâu ngày sẽ thấy hiện tượng là, xung quanh thành ru ột phích có một
lớp cặn bám vào.Hỏi dùng chất nào sau đây để làm sạch được chất cặn đó.
A. NaOH B. NaCl C. NH3 D. CH3COOH
Câu 86: Để điều chế H2 trong phòng thí nghi ệm người ta CaCO3 tác dụng với axit nào sau đây là tốt
nhất?
A. HCl B. HNO3 C. HCl hoặc H2SO4 D. H2SO4(loãng)
Câu 87: Những người bị bệnh tiêu hóa khó tiêu thư ờng phải dùng hóa chất nào giúp dễ tiêu hóa.
A. NaHCO3 B. MgSO4 C. NaCl D. Xô đa
Câu 88: Hãy chỉ ra những giải thích sai trong các hiện tượng sau:
A. Khi nấu canh cua, xuất hiện gạch của nổi l ên (nổi trên mặt nước) đó là hiện tượng hoá học.
B. Ancol loãng để lâu thì bị chua
C. Sữa tươi để lâu sẽ bị vón cục, tạo th ành kết tủa đó là hiện tượng vật lí.
D. Khi làm sạch nước đường, người ta thường cho lòng trắng trứng vào và đun lên đó là hi ện tượng vật lí.
Câu 89: Để làm trong nước người ta cho hóa chất n ào sau đây là tốt nhất?
A. Fe2(SO4)3 +K2SO4 B. NaCl +K2SO4
C. B. Fe2(SO4)3 +(NH4)2SO4 D. Al2(SO4)3 +K2SO4
Câu 90: Để thu được CO2 tinh khiết từ phản ứng CaCO3 với dung dịch HCl người ta cho sản phẩm khí đi qua lần
lượt các bình nào sau đây?
A. NaHCO3 và H2SO4 đặc B. H2SO4 đặc và NaOH
C. H2SO4 đặc và NaHCO3 D. NaOH và H2SO4 đặc
Câu 91: Khi thêm vôi vào nư ớc mía sẽ làm kết tủa các axit hữu c ơ, các protit.Khi đó sacarozo bi ến thành canxisacarat tan đư ợc trong nước.Trước khi tẩy màu bằng dung dịch SO 2 người ta sục khí CO 2 vào dung dịch nhằm:
A. Tăng áp suất tạo ga.
B. Trung hòa lượng vôi dư và giải phóng sacarozo.
C. Trung hòa lượng vôi dư và tạo môi trường axit.
D. Chỉ tạo môi trường axit.
Câu 92: Có thể loại trừ độ cứng vĩnh cửu của nước bằng cách:
A. Chế hóa nước bằng nước vôi B. Đun sôi nước
C. Cho Na2CO3 hoặc Na3PO4 D. Thổi khí CO2 vào nước
Câu 93: Trước đây để tăng chỉ số octan của xăng ng ười ta pha hợp chất của nguy ên tố nào sau đây?
A. Fe B. Pb C. Na D. Al
Câu 94: Vonfam (W) thường được dùng để chế tạo dây tóc bóng đ èn. Nguyên nhân chính là do
A. W là kim loại nhẹ B. W có khả năng dẫn điện tốt
C. W có nhiệt độ nóng chảy cao D. W là kim loại rất dẻo
Câu 95: Để kiểm tra một tế b ào của một người xem có bị bệnh K không(Bệnh ung th ư).Người ta sinh
thiết một mẫu tế bào rồi cho nhanh vào hóa chất nào sau đây trước khi đi xét nghiệm
A. dung dịch NaCl B. HCOOH C. H2O2 D. HCHO
Câu 96: Trong công nhiệp Xô đa được sản xuất bằng ph ương pháp nào sau đây?
A. Thủy luyện B. Điện phân C. Nhiệt luyện D. Sonway
Câu 97: Cho các chất sau:CaCO3; P4; I2 Al2O3; AlCl3; AlF3, H2O, H2SO4. Số chất có thể bị thăng hoa khi đun nóng là:
A. 2 B. 4 C. 1 D. 3
Câu 98: Có bao nhiêu phân tử Oxi trong 2,5 gam Oxi đ ược một người hít vào phổi trung bình trong một phút?
A. 3,8.1022 B. 1,9.1022 C. 9,4.1022 D. 4,7.1022
Câu 99: Kim cương và than ch ì là các dạng thù hình của nguyên tố cacbon nhưng lại có nhiều tính
chất khác nhau nh ư độ cứng, khả năng dẫn điện, chúng có tính chất khác nhau l à do
A. chúng có kiến trúc cấu tạo khác nhau
B. chúng có thành phần nguyên tố cấu tạo khác nhau
C. kim cương cứng còn than chì thì mềm
D. kim cương là kim lo ại còn than chì là phi kim
Câu 100: Chất nào sau đây có th ể làm thuốc trừ sâu,thường dùng trước đây để phun trị bệnh nấm
mốc sương cho nho
A. SO2Cl2 B. CuSO4 C. Zn3P2 D. Tất cả các chất trên
Câu 101: Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì chất có thể dùng
để khử thủy ngân là:
A. Bột Fe B. Natri C. Nước D. Bột lưu huỳnh
Câu 102: Khí nào sau đây thư ờng được nạp vào bóng đèn sợi đốt?
A. N2 B. N2O C. O2 D. O3
Câu 103: Sau khi làm trong nư ớc bằng phèn thì môi trường nước thu được có pH như thế nào?
A. pH>7 B. pH=14 C. pH<7 D. pH=7
Câu 104: Hóa chất nào sau đây dùng để nặn tượng, bó bột trong y học?
A. apatit B. CaSO4 C. Đôlomit D. Sivinit
Câu 105: Về mùa đông, một số nguời quen d ùng bếp than tổ ong để s ưởi ấm ở trong ph òng kín.Kết
quả là bị tử vong.Hỏi khí n ào chủ yếu gây nên hiện tượng đó?
A. CO
B. SO2Cl2 và SO2 (SO2Cl2 khí độc dùng trong chiến tranh)
C. Cl2
D. CO2
Câu 106: Trong công nghi ệp thực phẩm, chất n ào sau đây được dùng làm “bột nở ” làm cho bánh trở
nên xốp.
A. NH4HCO3 B. NH4Cl C. NaHCO3 D. NH4NO2
Câu 107: Trong công nghiệp glucozơ được điều chế bằng cách:
A. Dùng phản ứng quang hợp B. Trùng hợp 6 phân tử HCHO
C. Thủy phân tinh bột với xúc tác axit D. Thủy phân xenlulozơ với xúc tác axit vô cơ
Câu 108: Kim cương đư ợc sử dụng làm đồ trang sức, mũi khoan, dao cắt, thuỷ tinh và bột mài vì kim cương là chất cứng nhất
trong tất cả các chất. Có tính chất tr ên là một phần là do tinh thể kim cương thuộc loại tinh thể
A. kim loại điển hình B. nguyên tử điển hình
C. phân tử điển hình D. ion điển hình
Câu 109: Cho quặng sắt có lẫn nhiều tạp chất l à đôlômit.Trong quá tr ình luyện gang người ta cho
chất chảy nào sau đây vào?
A. Một trong các chất tr ên đều được B. Xivinit
C. Đất sét D. Apatit
Câu 110: Để điều chế anilin trong ph òng thí nghiệm người ta cho C6H5NO2 tác dụng với hidro mới
sinh bằng hỗn hợp ( HCl + Zn).Sau khi phản ứng xong ng ười ta cho thêm vào một chất X rồi ch ưng
cất bằng phương pháp lôi cu ốn hơi nước.Hỏi X là chất nào sau đây?
A. NaCl B. Na2CO3 C. NaOH D. NaHCO3
Câu 111: Khí nào là nguyên nhân gây th ủng tầng Ozon?
A. Freon B. Xenon C. Neon D. Kripton
Câu 112: Khi làm việc mệt nhọc , uống loại đ ường nào sau đây sẽ giải phóng năng l ượng nhanh
nhất?
A. Mantozơ B. Sacarin C. Sacarozơ D. Glucozơ
Câu 113: Người ta thường dùng hóa chất nào sau đây để rửa vết thương là tốt nhất
A. CH3CHO B. AgNO3 C. H2O2 D. NaCl
Câu 114: Mệnh đề nào sau đây phát bi ểu sai khi nói về quần áo làm bằng chất liệu t ơ nilon,len,tơ
tằm?
A. Không nên là, ủi quần áo trên ở nhiệt độ quá cao
B. Tất cả các ý trên
C. Không nên giặt quần áo trên bằng xà phòng có độ kiềm cao
D. Không nên giặt quần áo trên trong nước máy
Câu 115: Chất 3-MCPD (3-monoclopropanđiol) thư ờng lẫn trong n ước tương và có thể gây ra bệnh ung thư. Chất này có công
thức cấu tạo là:
A. HOCH2CHOHCH2Cl B. CH3CHClCH(OH)2
C. CH3C(OH)2CH2Cl D. HOCH2CHClCH2OH
Câu 116: Để điều chế H2 trong phòng thí nghi ệm người ta CaCO3 tác dụng với axit nào sau đây là
tốt nhất?
A. H2SO4(loãng) B. HCl hoặc H2SO4 C. HNO3 D. HCl
Câu 117: Polietilen được điều chế từ etilen bằng phản ứng
A. trùng ngưng. B. trùng hợp. C. oxi hoá - khử. D. trao đổi.
Câu 118: Những người bị bệnh đau dạ d ày là do trong dịch vị của dạ dày tiết ra nhiều HCl.Hỏi ng ười
bị bệnh trên cần uống loại hoá chất n ào sau đây?
A. NaHCO3 B. MgSO4 C. Na2SO3 D. Na2CO3
Câu 119: Sự phá huỷ kim lo ại hoặc hợp kim do tác dụng của môi tr ường xung quanh, đ ược gọi
chung là
A. sự ăn mòn kim loại B. sự khử kim loại C. sự ăn mòn điện hoá D. sự ăn mòn hoá học
Câu 120: Hiện tượng “ma trơi” xảy ra ở các nghĩa địa khi m ưa và có gió nhẹ được giải thích nh ư thế
nào?
A. Xác chết bị thối rữa do vi sinh vật hoạt động l àm giải phóng một l ượng photpho trắng bị không khí oxi hoá từ từ

qua 2 giai đoạn: 4P + 3O 2 → 2P2O3 ; ;; P2O3 + O2 → P2O5

Giai đoạn (2) phản ứng giải phóng năng l ượng ở dạng ánh sáng n ên có hiện tượng phát lân quang gọi là “ma trơi”.
B. Khi xác chết bị thối rữa, ở n ão người chứa lượng photpho được giải phóng dưới dạng photphin PH 3 có lẫn

điphotphin P2H4.
C. Khi xác chết bị thối rữa, giải phóng ra một lượng axit photphoric H 3PO4. Axit này tự bốc cháy ngoài không khí gây

ra hi ện tượng “ma trơi”.
D. Khi xác chết bị thối rữa, giải phóng một l ượng NH3. Amoniac bốc cháy ngoài không khí gây ra hi ện tượng “ma

trơi”.
Câu 121: Khí nào là nguyên nhân gây n ên hiệu ứng nhà kính(làm cho trái đ ất ngày càng nóng lên)
A. SO2 B. CFC C. CO2 D. CH4
Câu 122: Trong xương động vật, nguyên tố canxi và photpho tồn tại chủ yếu d ưới dạng Ca3(PO4)2. Khi hầm xương, muốn nước xương thu được giàu canxi và photpho ta nên:
A. Chỉ ninh xương với nước.
B. Cho thêm vào nư ớc ninh xương một ít quả chua ( me, sấu, khế …)
C. Cho thêm vào nư ớc ninh xương một ít vôi tôi.
D. Cho thêm vào nư ớc ninh xương một ít đường.
Câu 123: Thời điểm nào sau đây là thích h ợp nhất để bón phân ur ê cho lúa?
A. Buổi sáng sớm, sương còn đọng trên lá lúa. B. Buổi trưa nắng.
C. Buổi chiều vẫn còn ánh nắng. D. Buổi chiều tối, mặt trời vừa lặn.
Câu 124: Khử đất chua bằng vôi v à bón phân đạm cho lúa đúng cách đ ược thực hiện theo cách n ào
sau đây?
A. Bón đạm cùng một lúc với vôi.
B. Bón đạm trước rồi vài ngày sau mới bón vôi khử chua.
C. Bón vôi khử chua trước rồi vài ngày sau mới bón đạm.
D. Cách nào cũng được.
Câu 125: “Nước đá khô” không nóng chảy m à thăng hoa nên đư ợc dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo
quản thực phẩm.Nó cũng đ ược dùng để làm mưa nhân tạo. Nước đá khô là :
A. CO rắn B. H2O rắn C. CO2 rắn D. SO2 rắn
Câu 126: Sấm sét trong khí quyển sinh ra chất n ào sau đây:
A. NO B. NO2 C. NH3 D. H2O
Câu 127: Một tấm kim loại bằng v àng có một lớp Fe dính lên bề mặt.Hỏi phải d ùng chất nào sau đây
để làm sạch Fe?
A. HNO3 +3 HCl B. Tất cả các chất trên đều được
C. FeCl3 D. AgNO3
Câu 128: Hãy chọn câu trả lời đúng:
Khi giặt quần áo nilon, len, t ơ tằm, ta giặt:
A. Bằng xà phòng có độ kiềm thấp, nước ẩm
B. Bằng nước nóng
C. Bằng xà phòng có độ kiềm cao
D. Ủi (là) nóng
Câu 129: Loại đường nào khi vào cơ th ể không bị hấp thụ(mệnh danh l à du lịch qua ruột)
A. sacarin B. Fructozơ C. Sacarozơ D. Mantozơ
Câu 130: Câu ca dao: “Lúa chiêm l ấp ló đầu bờ
H ễ nghe tiếng sấm phất cờ m à lên”
Nói về hiện tượng nào sau đây:
A. Phản ứng của các phân tử O 2 thành O3.
B. Mưa rào là nguồn cung cấp nước cho lúa.
C. Phản ứng của N2 và O2, sau đó biến thành đạm nitrat.
D. Có sự phân huỷ nước, cung cấp oxi.
Câu 131: NO2 có hiện tượng đime hoá tạo th ành N2O4 còn SO2 không có hiện tượng đó, vì:
A. Nitơ có độ âm điện lớn hơn lưu huỳnh.
B. Nitơ trong NO2 còn 1 electron độc thân còn lưu huỳnh trong SO2 không chứa electron độc thân.
C. Nitơ trong NO2 còn 1 cặp electron chưa liên kết.
D. Do một nguyên nhân khác.
Câu 132: Vào các quán photocopy b ạn ngửi thấy một m ùi khí đặc trưng, đó là khí nào?
A. CO2 B. O3 C. N2 D. Cl2
Câu 133: Trong công nghi ệp H2 thường được điều chế cho C tác dụng với h ơi nước nung nóng.Hổn hợp khi thu được gọi là
khí than ướt, có lẫn một khí có khả năng l àm ngộ độc chất xúc tác trong quá trình tổng hợp NH3. Hỏi dùng chất nào sau đây để lại bỏ khí độc tr ên là tốt nhất?
A. Ag2O B. I2O5 C. Tất cả các chất trên D. HNO3


Nguồn : onthi.com
 

thu hà

sunflower
1D, 2D, 3A, 4A, 5D, 6D, 7C, 8C, 9A, 10B, 11D, 12A, 13C, 14B, 15B, 16B, 17B, 18B, 19D, 20D, 21B, 22B, 23C, 24C, 25D, 26C, 27C, 28C, 29C(NH2)2CO là chất rắn màu trắng, tan tốt trong nước, có tỉ lệ % N2 rất cao (46%), 30B, 31D, 32C, 33B, 35C, 36C, 37D, 38D, 39A, 40D, 41A, 42D, 43C, 44B, 45D, 46D, 47D, 48C, 49B, 50A, 51B, 52D, 53B, 54C , 55D, 56A, 57D, 58A, 59C, 60D.61 A,62 D,63 D64 B65 B66 D67 C68 C69 D70A71 C72 C73 B74 B75 D76 A77 A78 A79 C80 D81 C82 C83 A84 D85 C86 A87 D8889 C90 C91 D92 C93 B94 C95 D96 A97 D98 D99 A100 C101 D102 A103 A104 B105 A106 A107 D108 D109 D110 B111 A112 D113 C114 B115 A116 D117 B118 D119A120 B
120B, 121C, 122B, 123D , 124C, 125C, 126B, 127A, 128A, 129A, 130C, 131C, 132A, 133B
 

Bi Kul

Tổng Điều Hành
đáp án: ( lưu ý có thể bẫy vài chỗ nên bà con xem kĩ lại nhé ;) )

60 D
61 A
62 D
63 D
64 B
65 B
66 D
67 C
68 C
69 D
70 A
71 C
72 C
73 B
74 B
75 D
76 A
77 A
78 A
79 C
80 D
81 C
82 C
83 A
84 D
85 C
86 A
87 D
88
89 C
90 C
91 D
92 C
93 B
94 C
95 D
96 A
97 D
98 D
99 A
100 C
101 D
102 A
103 A
104 B
105 A
106 A
107 D
108 D
109 D
110 B
111 A
112 D
113 C
114 B
115 A
116 D
117 B
118 D
119 A
120 B
 
Bên trên