Một bài tập hoán vị gen khá hay!!!

P

phamxuanhung

Guest
Khi lai hai thứ hoa đều thuần chủng thân cao màu đỏ với thứ hoa thân thấp màu vàng. Ở F1 thu được toàn thân cao màu vàng.
Cho các cây F1 tự thụ được F2 gồm 36000 cây với 4 loại kiểu hình, trong đó có 8640 cây thân cao màu đỏ
Cho biết mỗi gen qui định 1 tính trạng và mọi diễn biến của nhiễm sắc thể trong giảm phân của tế bào sinh hạt phấn và tế bào sinh noãn đều giống nhau
Tìm số cá thể có kiểu gen đồng hợp và dị hợp về một hay hai tính trạng trội, số cá thể mang một và hai tính trạng lặn ở F2
 
Bên trên