Mod giới tính bằng hình

iLoVeU

Moderator
2. Mod Giới tính

+Chức năng: Hiển thị giới tính của thành viên trong mỗi bài viết.
+Cách làm:
- B1: Vào Admin Control Panel -> User Profile Fields -> Add New User Profile Field -> Profile Field Type/Single-Selection Menu -> Continue
- B2: Nhập các thông tin cần thiết:


Title: Giới tính
Description: Giới tính của bạn (Mặc định là Bê đê)
Options:

Bê đê
Nam
Nữ
Set Default: Yes, but No First Blank Option
Field Required: Yes, at registration and profile updating
Field Editable by User: Yes
Which page displays this option?: Edit Profile

Sau đó nhấn Save. Khi đó, trang web sẽ hiển thị mục User Profile Fields in Area, bạn nhìn vào cột Name, dòng Giới tính sẽ thấy tên Field như field5, field6,... Giả sử tên field này là fieldx.
- B3: Bạn vào Styles & Templates -> Style Manager -> chọn Style mà diễn đàn bạn đang sử dụng
-- Trong postbit hoặc postbit_legacy template để edit:
--- Tìm:


Mã:
<if condition="$post['joindate']"><div>$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div></if>
--- Thêm vào bên trên:
---- Nếu bạn muốn hiển thị bằng text:

Mã:
<if condition="$post['fieldx']"><div class="smallfont">Giới tính: $post[fieldx]</div></if>
---- Nếu bạn muốn hiển thị bằng hình với điều kiện bạn đã có các file Male.gif, Female.gif, Unknow.gif trong thư mục forumroot/images/gender/:


Mã:
<div class="smallfont">Giới tính: <img src="./images/gender/<if condition="$post['fieldx']=='Nam'">Male<else /><if condition="$post['fieldx']=='Nữ'">Female<else />Unknow</if></if>.gif" border="0" alt="$post[fieldx]"></img></div>


Cuối cùng là bạn nhấn Save -> Hoàn thành việc tạo mod Giới tính
 
Bên trên