MèoU's ZON. (hãy hòa mình với âm nhạc nào...^^!cheer!...)

meoU_91

Thanh Niên Xóm
Đây là nơi để các bạn thưởng thức nhưng bản nhạc hay nhất.
Hãy cùng chia sẻ nhé....!

with music, we are 1!
lời con hứa__ Thùy Chi
[flash]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ni84Mi82ODI0OTM0YTY0MzY5YjkzMjA3MTVkOGFkN2YzNGZkZS5cUIbaBmUsICDN8TOG7nWkgQ29dUngIEjhdUng6lhfFRodeG7syBDaGl8dHJ1ZQ[/flash]

chờ anh trong con mưa__ THùy Chi
[flash]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yi85Mi9iOTIzNmFlMGI3NGFhOWY3YTJmODA2ZDBhNGU4YzUwYy5cUIbaBmUsICDN8Q2jhdUng50gQW5oIFRyWeB25nIEPGoW4gTmUsICawYXxUaMO5eSBDaGl8ZmFsmUsIC2U[/flash]

Biết yêu__Thùy Chi
[flash]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS8zMC81MzAyOGZiNTE4ZTmUsICyNTY3NjVjZTNiOGYyY2YzZTlkOS5cUIbaBmUsICDN8QmnhdUngr90IHnDqnUgfFRow7l5IENoaXxmYWxzZQ[/flash]
 

meoU_91

Thanh Niên Xóm
[flash]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin5.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NC9kNy80ZDmUsICzMWVkYzljOTFlNmE3NWU2MGM2OThkN2NlZDmUsICwNy5cUIbaBmUsICDN8WeBWVsWeB2R5fGpheSBjaG91fGZhWeBHNl[/flash]

---------- Post added at 09:45 PM ---------- Previous post was at 09:43 PM ----------

[flash]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Mi81Yi8yNWI2NDYxNWNkYmNhOGVhOWY5N2Q3Njg1MTRiYjdiMS5cUIbaBmUsICDN8WW91IEJlWeBG9dUngZyBXaXRoIE1lfFRheWxvInagaMEmUsICiBTd2lmdHxmYWxzZQ[/flash]

---------- Post added at 09:47 PM ---------- Previous post was at 09:45 PM ----------

[flash]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ny8yNS83MjVkNTJlZmI3MWQzMjU4MjhhYjlkMWRhZTFiNzE2ZC5cUIbaBmUsICDN8VGVsWeBCBNZSBHWeB29kIEJ5ZXxCaWmUsICgQmFdUngZ3xmYWxzZQ[/flash]

---------- Post added at 09:51 PM ---------- Previous post was at 09:47 PM ----------

[flash]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NC84ZC80OGQ4NTNjOGRlMTkzYzRjNmM2NjE3Y2NmMWFlODBiNy5cUIbaBmUsICDN8Y2FdUngJ3QgWeBGV0IGdvInagaMEfFRvInagaMEa3lvInagaMEIFNxdWFyZXxmYWxzZQ[/flash]

---------- Post added at 09:55 PM ---------- Previous post was at 09:51 PM ----------

[flash]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?YS82My9hNjMwYWY2ODmUsICwYWUwY2YwYjlkMDA3OGY1MzBlMjIxYi5cUIbaBmUsICDN8VGFsayBUWeByBZWeB3V8U0hJTm**fGZhWeBHNl[/flash]

---------- Post added at 09:56 PM ---------- Previous post was at 09:55 PM ----------

[flash]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin10.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ny9iZC83YmQwZTlkZWZjMjBkZTY1ZWRhOGFjMTYyM2ZiNTZjYS5cUIbaBmUsICDN8UmVwWeBGF5fFNoaW5lZXxmYWxzZQ[/flash]
 
Bên trên