"mai lỡ hai mình xa nhau"~đừng hỏi vì quá nhạc vàng

B

bjn389

Guest
[AUDIO]<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD width=116 height=42><A href="http://mp3.zing.vn/" target=_blank><IMG height=42 src="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/images/logo_logo.gif" width=116 border=0></A></TD><TD vAlign=top background=http://static.mp3.zing.vn/skins/default/images/center.gif><A href="http://mp3.zing.vn/mp3/search/Mai-Lo-Hai-Minh-Xa-Nhau.html?t=1&amp;q=Mai+L%E1%BB%A1+Hai+M%C3%ACnh+Xa+Nhau" target=_blank><FONT color=#000000 size=4>Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau</FONT></A><BR><FONT color=#6e6e6e size=2>Ca sĩ: <A href="http://mp3.zing.vn/mp3/search/Phi-Nhung-Manh-Quynh.html?t=2&amp;q=Phi+Nhung+-+M%E1%BA%A1nh+Qu%E1%BB%B3nh" target=_blank><FONT color=#6e6e6e>Phi Nhung - Mạnh Quỳnh</FONT></A></FONT></TD><TD width=19><IMG src="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/images/right.gif"></TD></TR></TBODY></TABLE>[/AUDIO]
 
Bên trên