Lí 9

...ngỌt...

§ä☼_(ĐA)
Ngaøy soaïn: 4/9/2007 Tuaàn: 01
Ngaøy daïy: 8/9/2007 Tieát: 01

Baøi 1: SÖÏ PHUÏ THUOÄC CUÛA CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN
VAØO HIEÄU ÑIEÄN THEÁ GIÖÕA HAI ÑAÀU DAÂY DAÃN

I- MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc:
- Neâu ñöôïc caùch boá trí vaø tieán haønh thí nghieäm khaûo saùt söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá giöõa hai ñaøu daây daãn.
- Veõ vaø söû duïng ñöôïc ñoà thò bieåu dieãn moái quan heä I, U töø soá lieäu thöïc nghieäm.
- Neâu ñöôïc keát luaän veà söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn
2- Kyõ naêng:
- Maéc maïch ñieän theo sô ñoà.
- Söû duïng caùc duïng cuï ño: Voân keá, Ampe keá.
- Söû duïng moät soá thuaät ngöõ khi noùi veà hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän.
- Kyõ naêng veõ vaø xöû lyù ñoà thò.
3- Thaùi ñoä:
- Yeâu thích moân hoïc.
- Trung thöïc, caån thaän, nghieâm tuùc, laøm vieäc khoa hoïc, tuaân thuû kyû luaät trong quaù trình laøm thí nghieäm
II- CHUAÅN BÒ:
1- Ñoái vôùi Giaùo vieân:
- Baûng phuï ghi noäi dung baûng 1 (trang 4 – sgk), baûng 2 (trang 5 – sgk)
- Noäi dung baøi giaûng.
- Caùc taøi lieäu coù lieân quan.
2- Ñoái vôùi Hoïc sinh:
- Moät ñieän trôû maãu.
- Moät ampe keá coù GHÑ 3A, ÑCNN 0,1A
- Moät voân keá coù GHÑ 15V, ÑCNN 0,5V
- Moät coâng taéc.
- Moät nguoàn ñieän AC\DC
- 7 ñoaïn daây noái.
III- TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:

TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh toå chöùc lôùp – yeâu caàu moân hoïc

Gv:
- Kieåm tra syõ soá lôùp.
- Neâu yeâu caàu ñoái vôùi moân hoïc veà saùch, vôû, ñoà duøng hoïc taäp.
- Giôùi thieäu chöông trình Vaät lyù 9.
- Thoáng nhaát caùch chia nhoùm vaø laøm vieäc theo nhoùm trong lôùp.

- Ñaïi dieän taåp theå lôùp baùo caùo syõ soá lôùp.
- Laéng nghe, chuù yù nhöng nhaéc nhôû cuûa Gv

- Naép baét thoâng tin veà chöông trình Vaät lyù 9.
- Baøn thaûo caùch chia nhoùm hoïc taäp, hoaït ñoäng nhoùm.
Hoaït ñoäng 2: Kieåm tra kieán thöùc cuõ, toå chöùc tình huoáng hoïc taäp

- Gv yeâu caàu:
+ Veõ sô ñoà maïch ñieän goàm: 1 nguoàn ñieän, 1 boùng ñeøn, moät voân keá, 1 ampe keá, moät coâng taéc k. trong ñoù voân keá ño hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn, ampe keá ño cöôøng ñoä doøng ñieän qua ñeøn.
+ Giaûi thích caùch maéc voân keá, ampe keá trong maïch ñieän ñoù.
- Goïi moät em coù tinh thaàn xung phong ñeå leân baûng veõ.
- Yeâu caàu hoïc sinh khaùc nhaän xeùt, giaùo vieân söûa chöõa neáu caàn.
- Neáu Hs traû lôøi toát, Gv cho ñieåm hoaëc coù lôøi khen ngôïi ñeå ñoäng vieân.
- Gv ñaët vaán ñeà:
+ ÔÛ lôùp 7, ta ñaõ bieát khi hieäu ñieän theá daët vaøo hai ñaàu boùng ñeøn caøng lôùn thì cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua boùng ñeøn caøng lôùn vaø ñeøn caøng saùng.
+ Vaäy cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn coù tyû leä vôùi hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu daây hay khoâng? neáu coù thì tyû leä nhö theá naøo?
+ Ñeå ñi tìm caâu traû lôøi cho caâu hoûi naøy, chuùng ta cuøng nghieân cöùu baøi hoïc hoâm nay.
- Gv ghi muïc ñeà baøi leân baûng. - Hs hoaït ñoäng theo yeâu caàu cuûa Giaùo vieân.
+ Veõ sô ñoà maïch ñieän.+ Giaûi thích caùch maéc voân keá, mpe keá.

- Ñaïi dieän moät soá hoïc sinh leân baûng veõ sô ñoà maïch ñieän, caùc Hs khaùc quan saùt, nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. Chuù yù ñeán nhaéc nhôû cuûa Gv neâu coù.- Hs nhôù laïi kieán thöùc cuõ, suy nghæ caâu traû lôøi cho vaán maø giaùo vieân ñöa ra.- Hoaøn thaønh ghi muïc baøi vaøo vôû ghi.
Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãân- Gv: Giôi thieäu sô doà maïch ñieän hình 1.1 sgk, yeâu caàu hoïc sinh quan saùt,veõ vaøo vôû vaø traû lôøi caâu hoûi maø sgk ñöa ra.
- Môøi moät soá Hs traû lôøi cho caâu hoûi cuûa sgk, yeây caàu hoïc sinh khaùc nhaän xeùt caâu traû lôøi
- Gv choát laïi caâu traû lôøi cho hoïc sinh hoaøn thaønh vôû ghi.
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc muïc 2 – tieán haønh thí nghieäm, neâu caùc böôùc tieân haønh thí nghieäm.
- Gv: Yeâu caàu hoïc sinh neâu laïi caùch ñoïc chæ soá cuûa duïng cuï ño.
- Gv: Nhaéc nhôû laïi neáu hoïc sinh coù sai soùt trong caâu traû lôøi. Löu yù cho hoïc sinh caùc thao taùc khi thay ñoåi hieäu ñieän theá.
- Gv: Cuøng vôùi hoïc sinh tieán haønh thí nghieäm cho caû lôùp quan saùt, yeâu caàu hoïc sinh doïc vaø ghi keát quaû vaøo baûng. Löu yù cho hoïc sinh veà söï sai khaùc giöõa soá chæ cuûa nguoàn vaø cuûa voân keá ño ñöôïc.
- Yeâu caàu Hs thaûo luaän ñeå neâu caùch tìm söï phuï thuoäc cuûa I vaøo U
+ Yeâu caàu Hs traû lôøi.
+ Yeâu caàu Hs
+ Gv choát laïi vaán ñeà.
- Yeâu caàu Hs tính, so saùnh:
U3/U2 vôùi I3/ I2
U4/U2 vôùi I4/I2
. . .
- Yeâu caàu Hs traû lôøi caâu Ci vaøo vôû ghi sau khi Hs ñaõ thaûo luaän caâu traû lôøi.

I- Thí nghieäm:
1- Sô ñoà maïch ñieän:
- Quan saùt sô ñoà maïch ñieän hình 1.1 sgk, ve vaøo vôû vaø traû lôøi caâu hoûi cuûa sgk ñöa ra

- Moät soá hoïc sinh traû löoøi caâu hoûi, hoïc sinh khaùc nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn
- Hoïc sinh hoaøn thaønh voû ghi:
+ Ampe keá, ño cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch ñieän, maéc noái tieáp vôùi maïch ñieän.
+ Voân keâ, ño hieäu ñieän theâ ñaët vaøo hai ñaâu daây daãn ñang xeùt, maéc song song vôi maïch ñieän,...
2- Tieán haønh thí nghieäm:
- Hs ñoïc muïc 2, neâu caùc böôùc tieán haønh.

- Hs neâu caùch ñoïc keát quaû ño treân duïng cuï ño.

- Hs löu yù ñeán nhöõng nhaéc nhôû cuûa giaùo vieân neáu caàn.

- Hoïc sinh cuøng vôi Gv laøm thí nghieäm, ñoïc keát quaû ño, hoaøn thaønh baûng 1 vaøo vôû ghi.


- Hs tham gia thaûo luaän veà tìm hieåu söï phuï thuoäc cuûa I vaøo U.- Hs tinh toaùn, so saùnh cac tyû soá treân theo yeâu caàu cuûa Gv.


- Hoïc sinh tham gia thaûo luaän, hoaøn thaønh vôû ghi sau khi ñaõ chuaån kieán thöùc: Khi taêng hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu daây daân bao nhieâu laàn thì cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn do cuõng taêng bay nhieâu laàn vaø ngöôïc laïi.
Hoaït ñoäng 4: Veõ vaø söû duïng ñoà thò ñeå ruùt ra keát luaän
- Yeâu caàu Hs ñoïc thoâng baùo muïc 1- Daïng ñoà thò, traû lôøi caâu hoûi:
+ Neâu ñaëc ñieåm ñöôøng bieåu dieãn söï phuï thuoäc cuûa I vaèo U
+ Döïa vaøo ñoà thò cho bieát:
U = 0 (V)  I = ?
U = 1,5 (V)  I = ?
U = 3 (V)  I = ?
. . .
- Gv höôùng daãn laïi caùch veõ ñoà thò vaø yeâu caàu töøng hoïc sinh traû lôøi caâu C2 vaøo vôû.
- Goïi Hs neâu nhaän xeùt veà ñoà thò cuûa mình.
- Gv giaûi thích: keát quaû ño coøn maéc sai soá, do ño ñöôøng bieåu dieãn ñi qua gaàn taát caû caùc ñieåm bieåu dieãn.

- Neâu keát luaän veà moái quan heä giöõa I vaø U.
II- Ñoà thò bieåu dieãn söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá:
1- Daïng ñoà thò:
- Hs ñoïc muïc thoâng baùo muïc 1- Daïng ñoà thò, traû lôøi caâu hoûi cuûa Giaùo vieân.
+ Coõ theå laø: laø ñöôøng thaúng ñi qua goác toaï ñoä.

+ Hs traû lôøi:
U = 0 (V)  I = 0 (A)
U = 1,5 (V)  I = 0,3 (A)
U = 3 (V)  I = 0,6 (A)
. . .
- Hs chuù yù ñeân höôùng daãn caùch veõ ñoà thò cuûa Gv, hoaøn thaønh vieäc veõ ñoà thò vaøo vôû.
- Hs neâu nhaän xeùt veà ñoà thò cuûa mình.
- Hs chuù yù ñeán löu yù cuûa Giaùo vieân.2- Keát luaän:
- Hs hoaøn thaønh keát luaän vaøo vôû ghi: Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn taêng (hoaëc giaûm) bao nhieâu laàn thì cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn ñoù cuõng taêng (hoaëc giaûm) bay nhieâu laàn.

Hoaït ñoäng 5: Vaän duïng – Cuûng coá – Höôùng daãn veà nhaø


1- Vaän duïng:
- Yeâu caàu caù nhaân hoaøn thaønh C3.
- Goïi Hs hoaøn thaønh C3, hoïc sinh khaùc nhaän xeùt, hoaøn thaønh C3.
- Caù nhaân hoaøn thaønh C4 theo nhoùm, goïi 1 Hs leân baûng hoaøn thaønh treân baûng phuï.
2- Cuûng coá:
- Yeâu caàu Hs phaùt bieåu keát luaän veà:
+ Söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá giöuõa hai ñaàu daây daãn.
+ Daïng ñoà thò bieåu dieãn söï phuï thuoäc cuûa I vaøo U giöõa hai ñaàu daây daãn.
- Yeâu caàu Hs ñoïc phaàn ghi nhôù cuoái baøi.
3- Höôùng daãn veà nhaø:
- Yeâu caàu Hs
+ Hoïc thuoäc phaøn ghi nhôù.
+ ñoïc phaàn “coù theå em chöa bieát”
+ Hoaøn thaønh nhöõng caâu traû lôøi chöa hoaøn thieän.
+ Hoïc kyõ vaø laøm baøi taäp veà nhaø.
III- Vaän duïng:

- Caù nhaân Hs hoaøn thaønh C3.
- Moät Hs neâu caùch xaùc ñònh I.

- Xaùc ñònh U,I öùng vôùi moät ñieåm baát kyø


- Traû lôøi caâu hoûi cuûa Gv.
- Moät soá Hs ñoïc ghi nhôù tröôùc lôùp

- Löu yù ñeán nhöõng nhaéc nhôû cuûa Gv.Ruùt kinh nghieäm sau baøi daïy Xaùc nhaän cuûa
toå tröôûng toå chuyeân moân Xaùc nhaän cuûa BGH--------------------------  --------------------------

Ngaøy soaïn: 7/9/2007 Tuaàn: 02
Ngaøy daïy: 10/9/2007 Tieát: 02

Baøi 2: ÑIEÄN TRÔÛ CUÛA DAÂY DAÃN – ÑÒNH LUAÄT OÂM

I- MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc:
- Nhaän bieát ñöôïc ñôn vò cuûa ñieän trôû vaø vaän duïng ñöôïc coâng thöùc tính ñieän trôû ñeå giaûi baøi taäp.
- Phaùt bieåu vaø vieát ñöôïc heä thöùc ñònh luaät OÂm.
- Vaän duïng ñöôïc ñònh luaät OÂm ñeå giaûi moät soá baøi taäp ñôn giaûn
2- Kyõ naêng:
- Söû duïng moät soá thuaät ngöõ khi noùi veà hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän.
- Veõ sô ñoà maïch ñieän söû duïng caùc duïng cuï ño ñeå xaùc ñònh ñieän trôû cuûa moät daây daãn.
- Söû duïng moät soá thuaät ngöõ khi noùi veà hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän.
- Kyõ naêng tính toaùn, bieán ñoåi coâng thöùc.
3- Thaùi ñoä:
- Yeâu thích moân hoïc.
- Trung thöïc, caån thaän, nghieâm tuùc, kieân trì trong hoïc taäp.
II- CHUAÅN BÒ:
1- Ñoái vôùi Giaùo vieân:
- Keû saün baûng phuï ghi giaù trò thöông soá U/I cho baûng 1(trang 4 – sgk), baûng 2 (trang 5 – sgk)
- Noäi dung baøi giaûng.
- Caùc taøi lieäu coù lieân quan.
2- Ñoái vôùi Hoïc sinh:
- Hoïc kyõ baøi tröôùc vaø laøm ñaày ñuû baøi taäp.
III- TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:

TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra kieán thöùc cuõ, toå chöùc tình huoáng hoïc taäp

1- Kieåm tra baøi cuõ:
- Neâu caâu hoûi:

+ Neâu keát luaän veà moái quan heä giöõa hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn vaø cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn ñoù.
+ Töø baûng keát quaû soá lieäu baûng 1 ôû baøi tröôùc haõy xaùc ñònh thöông soá U/I. Töø keát quaû ñoù haõy neâu nhaän xeùt. (coù treo baûng phuï ñaõ chuaån bò saün).
- Goïi hoïc sinh nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn
- Giaùo vieân nhaän xeùt, ñaùnh giaù cho ñieåm Hs.
2- Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:
- Ñaët vaán ñeà:
+ Vôùi daây daãn trong thí nghieäm ôû bngr 1 cho ta thaáy: neáu boû qua sai soá thì thöông soá U/I coù giaù trò nhö nhau.
+ Vaäy vôùi caùc daây daõn khaùc keát quaû treân coù nhö vaäy khoâng ?
- Yeâu caàu hoïc sinh döï ñoaùn keát qua xaây ra.

- Ñeå tìm ñöôïc caâu traû lôøi cho caâu hoûi ñoù, chuùng ta cuøng tìm hieåu sang baøi hoïc hoâm nay.
- Gv: Ghi ñeà baøi hoïc leân baûng.
- Hocï sinh laéng nghe, suy nghó traû lôøi caâu hoûi cuûa Gv.
+ Hoïc sinh neâu keát luaän veà moái quaân heä giöõa hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn ñoù.
+ Tìm thöông soá U/I, ñua ra nhaän xeùt.- Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn.
- Löu yù ñeán nhöõng nhaän xeùt cuûa Gv.

- Hoïc sinh chuù yù, laéng nghe, suy nghó veà tình huoáng hoïc taäp maø Gv ñöa ra.- Hoïc sinh döï ñoaùn keát quaû cuûa thöông soá U/I ñoái vôùi caùc daây daãn khaùc.


- Ghi muïc baøi vaøo vôû ghi.
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu khaùi nieäm ñieän trôû.- Treo baûng phuï coù veõ saün baûng 2 leân baûng, yeâu caàu Hs quan saùt.
- Yeâu caàu töøng Hs döïa vaøo baûng 2, xaùc ñònh thöông soá U/I cuûa daây daãn ñoù
- Yeâu caàu moät soá Hs thoâng baùo keát quaû tröôùc lôùp. Moät soá Hs khaùc nhaän xeùt.
- Yeâu caàu caù nhaân hoaøn thaønh caâu C1 vaøo vôû ghi.
- Chæ ñaïo Hs thaûo luaän, hoaøn thaønh caâu C2.
- Gv: choát laïi vaán ñeà caàn naém ôû caâu C2, yeâu caàu Hs hoaøn thaønh vôû ghi.
- Yeâu caàu Hs ñoïc phaàn thoâng baùo cuûa muïc 2- ñieän trôû.
- Gv: giôùi thieäu kyù hieäu, coâng thöùc tính, ñôn vò tính cuûa ñieän trôû.
- Yeâu caàu Hs veõ sô ñoà maïch ñieän ñeå xaùc ñònh ñieän trôû cuûa moät daây daãn vaø neâu caùch tính.
- Goïi moät soá Hs leân baûng veõ sô ñoà maïch ñieâïn, Hs khaùc nhaän xeùt. Gv söûa chöõa neáu caàn.


- Höôùng daãn Hs caùch quy ñoåi ñôn vò thöôøng gaëp cuûa ñieän trôû.
- Yeâu caàu so saùnh ñieän trôû cuûa daây daãn ôû baûng 1 vaø baûng 2 , qua ñoù khaéc saâu cho Hs veà yù nghóa cuûa ñieän trôû I- Ñieän trôû cuûa daây daãn:
1- Xaùc ñònh thöông soá U/I ñoái vôùi moãi daây daãn:
- Quan saùt baûng phuï ghi keát quaû ôû baûng 2.

- Hs tieán haønh tính thöông soá U/I döïa vaøo baûng 2.

- Moät soá Hs thoâng baùo keát quaû tính toaùn ñöôïc. Moät soá Hs khaùc nhaän xeùt.
- Hs hoaøn thaønh vôû ghi.
- Hs tham gia thaûo luaän ñeå hoaøn thaønh caâu C2.
- Hs hoaøn thaønh caâu C2 vaøo vôû ghi:
+ Vôùi moãi daây daãn thì thöông soâ U/I coù giaù trò xaùc ñònh, khoâng ñoåi.
+ Vôùi hai daây daãn khaùc nhau thì thöông soá U/I coù giaù trò khaùc nhau.
2- Ñieän trôû:
- Hs ñoïc thoâng baùo muïc 2- ñieän trôû.

- thu thaäp thoâng tin veà kyù hieäu, coâng thöùc tính, ñôn vò tính cuûa ñieän trôû.
- Hs veõ sô ñoà maïch ñieän duøng caùc duïng cuï ño xaùc ñònh ñieän trôû cuûa daây daãn.
- 1 Hs leân baûng veõ sô ñoà maïch ñieän duøng caùc duïng cuï ño xaùc ñònh ñieän trôû cuûa daây daãn.
- Hs khaùc nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn mình ôû treân baûng.
- Naém baét caùch quy ñoåi ñôn vò thöôøng gaëp cuûa ñieän trôû.
- Hs so saùnh ñieän trôû cuûa 2 daây. Qua ñoù neâu yù nghóa cuûa ñieän trôû. (laø bieåu thò möùc ñoä caûn trôû doøng ñieän nhieàu hay ít cuûa daây daãn)
Hoaït ñoäng 3: Phaùt bieåu vaø vieát bieåu thöùc ñònh luaät OÂm- Gv: höôùng daãn Hs töø coâng thöùc: R = U/I  I = U/R vaø thoâng baùo ñaây chính laø bieåu thöùc cuûa ñònh luaät OÂm.
- Yeâu caàu neâu teân goïi, ñôn vò cuûa caùc ñaïi löôïng trong bieåu thöùc ñoù.
- Gv: chænh söûa cho nhöõng hoïc sinh phaùt bieåu coøn chöa chuaån veà thuaät ngöõ Vaät lyù.
- Yeâu caàu Hs ghi bieåu thöùc dònh luaät OÂm vaøo vôû


- Yeâu caàu Hs döïa vaøo bieåu thöùc ñònh luaät OÂm haõy phaùt bieåu ñònh luaät OÂm.
- Gv: chænh söûa cho nhöõng hoïc sinh phaùt bieåu coøn chöa chuaån veà thuaät ngöõ Vaät lyù.
- Yeâu caàu Hs cheùp chính xaùc noäi dung ñònh luaät OÂm vaøo vôû ghi vaø hoïc thuoäc ngay taïi lôùp.

- Gv: coù theå ghi ñieåm cho nhöõng Hs ñaõ phaùt bieåu saùt vôùi ñaùp aùn.
II- Ñònh luaät OÂm:
1- Heä thöùc ñònh luaät OÂm:
- Hs thu thaäp thoâng tin môùi veà bieåu thöùc ñònh luaät OÂm.

- Hs neâu teân goïi, ñôn vò cuûa caùc ñaïi löôïng trong bieåu thöùc ònh luaät OÂm
- Löu yù tôùi nhöõng nhaéc nhôû cuûa Gv.

- Hs ghi bieåu thöùc vaøo vôû ghi:

I = U/R
Trong ñoù: U: ño baèng voân (V).
I: ño baèng ampe (A)
R: ño baèng OÂm (Ω)
2- Phaùt bieåu ñònh luaät:
- Döïa vaøo bieåu thöùc ñònh luaät OÂm, phaùt bieåu noäi dung ñònh luaät OÂm
- Löu yù ñeán nhöõng chónh söûa cuûa Gv.

- Hoaøn thaønh noâi dung ñònh luaät OÂm vaøo vôû, hoïc thuoäc noäi dung ñònh luaät ôû treân lôùp ñeå laáy ñieåm (neáu coù theå ñöôïc).

-
Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng – Cuûng coá – Höôùng daãn veà nhaø


1- Vaän duïng:
- Yeâu caàu Hs traû lôøi caâu C3 (trang 8 – sgk).
+ Ñoïc vaø toám taét.
+ Neâu caùch giaûi.
- Giaùo vieân cho caùc Hs khaùc nhaän xeùt boå sung caâu traû lôøi cuûa baïn mình (neáu caàn).
- Gv: choát laïi vaán ñeà, nhaän xeùt vaø ghi ñieåm cho Hs (neáu ñöôïc).
2- Cuûng coá:
- Gv coù theå neâu caâu hoûi: töø coâng thöùc R = U/I, moät Hs phaù bieåu nhö sau: “Ñieän trôû cuûa moät daây daãn tyû leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu daây daãn vaø tyû leä nghòch vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn ñoù” phaùt bieåu ñoù ñuùng hay sai?Taïi sao?.
- Gv goïi moät soá Hs trong lôùp traû lôøi, ñaùnh giaù, ghi ñieåm.
- Goïi Hs döôùi lôùp nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn
- Gv: söûa chöõa (neáu caàn) vaø ghi ñieåm cho Hs.3- Höôùng daãn veà nhaø:
- Yeâu caàu Hs
+ Tieáp tuïc hoaøn thaønh C4 (trang 8–sgk).
+ OÂn laïi baài 1, hoïc kyõ baøi 2.
+ Chuaån bò maãu baùo caùo thöïc haønh. (trang 10-sgk).
+ Laøm baøi taäp trong SBT.
III- Vaän duïng:

- Hs tieán haønh laøm caâu C3:
+ Moät Hs ñoïc vaø toùm taét.
+ Moät Hs neâu caùch giaûi.
- coù theå laø nhö sau:
Toùm taét: Baøi giaûi
R = 12(Ω) AÙp duïng bieåu thöùc dònh luaät OÂm:
I = 0,5(A) I = U/R  U = I.R = 12.0,5 = 6(V)
U = ? (V)  U = 6(V)
Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây toùc
boùng ñeøn laø 6(V).

- Hs khaùc nhaän xeùt, boå sung baøi laøm cuûa baïn mình (neáu caàn).
- Löu yù ñeãn nhöõng nhaä xeùt, ñaùnh giaù cuûa Gv.


- Hs suy nghæ traû lôøi caâu hoûi cuûa Gv.

- Hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi.

- Hoïc sinh nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn mình
- Löu yù ñeán nhaéc nhôû cuûa Gv (neáu coù). Hoaøn thaønh vôû ghi: “phaùt bieåu treân laø sai. Vì tyû soá U/I khoâng ñoåi vôùi moät daây daân. Khoâng theå noi R tyû leä thuaän vôùi U, tyû leä nghòch vôùi I”

- Hoïc sinh löu yù ñeán nhöõng nhaéc nhôû cuûa Gv.
Ruùt kinh nghieäm sau baøi daïy Xaùc nhaän cuûa
toå tröôûng toå chuyeân moân Xaùc nhaän cuûa BGH--------------------------  --------------------------
Ngaøy soaïn:12/9/2007 Tuaàn: 02
Ngaøy daïy: 15/9/2007 Tieát: 03

Baøi 3: THÖÏC HAØNH: XAÙC ÑÒNH ÑIEÄN TRÔÛ
CUÛA MOÄT DAÂY DAÃN BAÈNG AMPE KEÂ VAØ VOÂN KEÁ

I- MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc:
- Neâu caùch xaùc ñònh ñieän trôû töø coâng thöùc tính ñieän trôû.
- Moâ taû ñöôïc caùch boù trí vaø tieán haønh thí nghieäm xaùc ñònh ñieän trôû cuûa moät daây daãn baèng voân keá vaø ampe keá.
2- Kyõ naêng:
- Maéc maïch ñieän theo sô ñoà.
- Söû duïng ñuùng caùc duïng cuï ño: Voân keá, Ampe keá.
- Kyõ naêng laøm baøi thöïc haønh vaø baùo caùo thöïc haønh.
3- Thaùi ñoä:
- Caån thaän, kieân trì, trung thöïc, chuù yù an toaøn trong söû duïng ñieän.
- Hôïp taùc trong caùc hoaït ñoäng nhoùm.
- Yeâu thích moân hoïc.
II- CHUAÅN BÒ:
1- Ñoái vôùi Giaùo vieân:
- Moät ñoàng hoà ña naêng.
2- Ñoái vôùi Hoïc sinh:
- Moät daây daãn ñieän trôû chöa bieát giaù trò.
- Moät boä nguoàn AC\DC.
- Moät ampe keá coù GHÑ: 3A; ÑCNN: 0,1A.
- Moät voân keá coù GHÑ: 15V; ÑCNN: 0,5.
- Moät coâng taéc ñieän.
- 7 ñoaïn daây daãn.
III- TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:

TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra kieán thöùc cuõ < 5 phuùt >

- Yeâu caàu lôùp phoù hoïc taäp baùo caùo tình hình chuaån bò baøi cuûa caùc baïn trong lôùp.
- Goïi 1 Hs leân baûng traû lôøi caâu hoûi:
+ Caâu hoûi cuûa muïc 1 trong maãu baùo caùo thöïc haønh.
+ Veõ sô ñoà thí nghieäm xaùc ñònh ñieän trôû cuûa moät daây daãn baèng voân keá vaø ampe keá.
- Gv: kieåm tra phaàn chuaån bò cuûa Hs trong vôû.

- Goïi Hs nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn.
- Gv ñaùnh giaù phaàn chuaån bò baøi cuûa Hs caû lôùp noùi chung vaø ñaùnh giaù cho ñieåm Hs ñöôïc kieåm tra.
- Lôùp phoù hoïc taäp baùo caùo vieäc chuaån bò baøi caûu caùc baïn trong lôùp.
- 1 Hs leâ baûng traû lôøi caâu hoûi theo yeâu caàu cuûa Gv.- Hs trình phaàn chuaån bò cuûa mình ôû nhaø ñeå Gv kieåm tra.
- Hs nhaän xeùt phaàn traû lôøi caâu hoûi cuûa baïn.
- Hs löu yù ñeán nhöõng nhaän xeùt, ñaùnh giaù cuûa Gv.
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh theo nhoùm < 30 phuùt >.

- Gv chia nhoùm, phaân coâng nhoùm tröôûng. Yeâu caàu nhoùm tröôûng cuûa caùc nhoùm phaân coâng nhieäm vuï cuûa caùc baïn trong nhoùm cuûa mình.

- Gv neâu yeâu caàu chung cuûa tieát thöïc haønh veà thaùi ñoä hoïc taäp, yù thöùc kyû luaät.
- Giao duïng cuï cho caùc nhoùm.
- Yeâu caàu caùc nhoùm tieán haønh thí nghieäm theo noäi dung muïc II (trang 9- sgk).
- Gv theo doõi, giuùp ñôõ Hs maéc maïch ñieän, kieåm tra caùc ñieåm tieáp xuùc, ñaëc bieät laø caùch maéc voân keá, ampe keá vaøo maïch tröôùc khi ñoùng coâng taéc. Löu yù caùch ñoïc keát quaû ño, ñoïc trung thöïc ôû caùc laàn ño khaùc nhau
- Yeâu caàu Hs caùc nhoùm ñeàu phaûi tham gia thöïc haønh.
- Hoaøn thaønh baùo caùo thöïc haønh. Trao ñoåi nhoùm ñeå nhaän xeùt veà nguyeân nhaân gaây ra söï khaùc nhau cuûa caùc trò soá ñieän trôû vöøa tính ñöôïc trong moãi laàn ño.
- Hs löu yù ñeán söï phaân nhoùm cuûa Gv. Nhoùm tröôûng cuûa ñaïi dieän hoaëc chính mình leân nhaän duïng cuï thí nghieäm, phaân coâng baïn thö kyù ghi cheùp keát quaû vaø yù kieán thaûo luaän cuûa cac baïn trong nhoùm.
- Löu yù ñeán nhöõng daën doø cuûa Gv.

- Ñaïi dieän cuûa nhoùm leân nhaän duïng cuï thí nghieäm.
- Caùc nhoùm tieán haønh thí nghieäm.

- Taât caû Hs trong nhoùm ñeàu thamgia maéc hoaëc theo doõi, kieåm tra caùch maéc cuûa caùc baïn trong nhoùm. Ñoïc keát quaû ño ñuùng quy taéc.
- Caù nhaân hoaøn thaønh baûn baùo caùo thöïc haønh. Trao ñoåi nhoùm hoaøn thaønh nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng 3: Toång keát, ñaùnh giaù thaùi ñoä hoïc taäp cuûa hoïc sinh < 5 phuùt >

- Gv thu baùo caùo thöïc haønh.
- Nhaän xeùt, ruùt kinh nghieäm veà:
+ Thao taùc thí nghieäm.
+ Thaùi ñoä hoïc taäp cuûa nhoùm.
+ YÙ thöùc kyû luaät. - Hs noäp baøi baùo caùo thöïc haønh.
- Löu yù ñeán nhöõng nhaän xeùt, ñaùnh giaù cuûa Gv.
Hoaït ñoäng 4: Höôùng daãn veà nhaø < 2 phuùt >

- OÂn laïi kieán thöùc veà maïch maéc noái tieáp, song song ñaõ hoïc ôû lôùp 7. - Löu yù ñeán nhöõng daën doø cuûa Gv.
Ruùt kinh nghieäm sau baøi daïy Xaùc nhaän cuûa
toå tröôûng toå chuyeân moân Xaùc nhaän cuûa BGH--------------------------  --------------------------
Ngaøy soaïn:14/9/2007 Tuaàn: 03
Ngaøy daïy: 17/9/2007 Tieát: 04

Baøi 4: ÑOAÏN MAÏH NOÁI TIEÁP

I- MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc:
- Suy luaän ñeå xay döïng ñöôïc coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoïn maïch goàm hi ñieän trôû maéc noái tieáp: Rtñ = R1 + R2 vaø heä thöùc U1/U2 = R1/R2 töø caùc kieán thöùc ñaõ hoïc.
- Moâ taû ñöôïc caùch boá trí thí nghieäm kieåm tra laïi caùc heä thöùuc suy ra töø lyù thuyeát.
- Vaän duïng ñöôïc nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi thích moät soá hieän töôïng vaø giaûi baøi taïp veà ñoïn maïch noái tieáp.
2- Kyõ naêng:
- Kyõ naêng thöïc haønh söû duïng caùc duïng cuï ño ñieän: Voân keá, ampe keá.
- Kyõ naêng boá trí, tieán haønh laép raùp thí nghieäm.
- Kyõ naêng suy luaän, laäp luaän loâgíc
3- Thaùi ñoä:
- Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi thích moät soá hieän töôïng ñôn giaûn coù lieân quan trong thöïc teá.
- Yeâu thích moân hoïc.
II- CHUAÅN BÒ:
1- Ñoái vôùi Giaùo vieân:
- Maéc maïch ñieän theo sô ñoà hình 4.2 (trang 12-sgk)
2- Ñoái vôùi Hoïc sinh:
- 3 ñieän trôû maãu laàn löôït coù giaù trò laø: 6Ω, 10Ω, 16Ω.
- 1 ampe keá coù GHÑ laø 3A vaø ÑCNN laø 0,1A.
- 1 voân keá coù GHÑ laø 15V vaø coù ÑCNN laø 0,5V.
- 1 boä nguoàn ñieän AC\DC.
- 1 coâng taéc.
- 7 ñoaïn daây daãn.

III- TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:

TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ – toå chöùc tình huoáng hoïc taäp < 5 phuùt >

- Gv ñaët moät soá caâu hoûi sau:
+ Phaùt bieåu vaø vieát bieåu thöùc cuûa ñònh luaät OÂm?
+ Chöõa baøi taäp 2.1 (SBT).
- Yeâu caàu Hs khaùc nhaän xeùt, boå sung (neáu caàn). Gv choát laïi vaán ñeà, ghi ñieåm cho Hs.
- ÑVÑ: Nhö caùc em ñaõ hoïc ôû baøi tröôùc: Vôùi moät dieän trôû cho tröôùc xaùc ñònh, moät hieäu ñieän theá xaùc ñònh thì ta coù moät giaù trò cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua noù laø xaùc ñònh. Lieäu coù theå thay theá hai ñieän trôû maéc noái tieáp baèng moät ñieän trôû ñeå doøng ñieän chaïy qua maïch laø khoâng thay ñoåi khoâng?
Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em coù theå tìm ñöôïc caâu traû lôøi cho caâu hoûi ñoù.
- Hs chuaån bò kieán thöùc ñeå traû lôøi caâu hoûi cuûa Gv.
+ Hs phaùt bieåu ñònh luaät OÂm.
+ Hs chöõa baøi taäp 2.1 (SBT).
- Hs chuù yù laéng nghe, neâu nhaän xeùt cau traû lôøi cuûa baïn.
- Hs suy nghó veà tình huoáng ñöa ra cuûa Gv.
Hoaït ñoäng 2: OÂn laïi kieán thöùc coù lieân quan ñeáùn baøi môùi < 8 phuùt >
- Yeâu caàu moät soá Hs traû lôøi caâu hoûi: Trong moät maïch goàm hai boùng ñeøn maéc noái tieáp, cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua moãi ñeøn coù moái quan heä nhö theá naøo vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän maïch chính?
- Yeâu caàu caùc Hs khaùc nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn.
- Gv: choát laïi vaán ñeà caàn naém laïi.
- Yeâu caàu moät soá Hs traû lôøi caâu hoûi: Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch lieân heä nhö theá naøo vôùi hieäu ñieän theágiöõa hai ñaàu moãi boùng ñeøn?
- Yeâu caàu caùc Hs khaùc nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn.
- Gv: choát laïi vaán ñeà caàn naém laïi.
- Gv ghi toùm löôïc vaøi thoâng tin quan troïng leân baûng:
I1 = I2 = I (1)
U1 + U2 = U (2)

- Yeââu caàu caù nhaân Hs giaûi quyeát traû lôøi C1.
- Yeâu caàu moät soá Hs traû lôøi C1.
- Gv thoâng baùo: heä thöùc (1), (2) vaãn ñuùng ñoái vôùi ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc noái tieáp.
- Goïi Hs neâu moái quan heä giöõa U,I trong ñoaïn maïch goàm ñieän trôû R1 nt R2.
- Yeâu caàu caù nhaân hoaøn thaønh C2. Gv quan saùt Hs laøm baøi, gôïi yù (neáu caàn).
- Yeâu caàu 1 Hs leân baûng trình baøy caâu C2 vaø coù theå keát hôïp vôùi phaàn vaâïn duïng cuoái baøi ñeå ñaùnh giaù, ghi ñieåm cho Hs.
- Gv: kieåm tra phaàn trình baøy cuûa Hs döôùi lôùp. I- Cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá trong ñoaïn maïch maéc noái tieáp:
1- Nhôù laïi keán thöùuc lôùp 7:
- Hs laéng nghe, suy nghó caâu hoûi cuûa Gv. Moät soá Hs traû lôøi caâu hoûi cuûa Gv.


- Caùc Hs khaùc tham gia nhaän xeùt caâu traû lôøi cuû baïn.
- Hs löu yù ñeán nhöõng vaán ñeà ñöôïc choát laïi töø Gv.
- Hs laéng nghe, suy nghi caâu hoûi cuûa Gv


- Caùc Hs khaùc tham gia nhaän xeùt caâu traû lôøi cuû baïn.
- Hs löu yù ñeán nhöõng vaán ñeà ñöôïc choát laïi töø Gv.
- Ghi moät soá thoâng tin quan troïng vaøo vôû


2-Ñoaïn maïch gaàm hai ñieän trôû maéc noái tieáp:
- Caù nhaân giaûi quyeát C1.
- Moät soá Hs traû lôøi C1.
- Hs thu thaäp thoâng tin môùi töø Gv.

- Hs traû lôøi caâu hoûi cuûa Gv.

- Hs hoaït ñoäng caù nhaân hoaøn thaønh C2.

- Moät Hs leân baûng trình baøy baøi laøm cuûa mình.


- Hs hoaøn thaønh caâu C2 vaøo vôû sau khi ñaõ chuaån kieán thöùc. Coù theå laøm nhö sau:
I1 = U1¬/R1  U1 = I1.R1 (*)
I2 = U2¬/R2  U2 = I2.R2 (**)
I1 = I2
Laáy (*) chia cho (**) veá theo veá, ta ñöôïc:
U1/U2 = R1/R2 (3)

Hoaït ñoäng 3: Xaây döïng coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch noái tieáp < 25 phuùt >- Gv thoâng baùo khaùi nieäm ñieän trôû töông ñöông.- Yeâu caàu caù nhaân Hs trieån khai C3. Gv coù theå höôùng daãn (neáu caàn).
- Coù theå laây tinh thaàn xung phong giaûi quyeát caâu hoûi naøy, yeâu caàu Hs khaùc nhaän xeùt.


- Neáu Hs laøm ñuùng Gv ghi ñieåm cho Hs.• Chuyeån yù: Coâng thöùc (4) ñaõ chöùng minh baèng lyù thuyeát. Ñeå khaúng ñònh coâng thöùc naøy chuùng ta tieán haønh thí nghieäm kieåm tra.

- Yeâu caàu Hs ñoïc thoâng tin sgk (trang 12), yeâu caàu hs tieán haønh thí nghieäm.
- Höôùng daãn Hs tieán haønh thí nghieäm kieåm tra heä thöùc (4). (neáu caàn)


- Yeâu caàu Hs ñöa ra keát luaän töø keát quaû thí ngieäm coù ñöôïc.
- Gv thoâng baùo: caùc thieát bò ñieän coù theå maéc noái tieáp vôùi nhau khi chuùng chòu ñöôïc cuøng moät cöôøng ñoä doøng ñieän.
- Gv thoâng baùo: khaùi nieäm giaù trò cöôøng ñoä ñònh möùc. II- Ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch maéc noái tieáp:
1- Ñieän trôû töông ñöông:
- Hs tieáp nhaän thoâng tin môùi töø Gv, Hs hoaøng thaønh vôû ghi: Dieän trôû töông ñöông ( Rtñ) cuûa moät ñoaïn maïch laø ñieän trôû coù theå thay theá cho ñoaïn maïch naøy, sao cho vôùi cuøng hieäu ñieän theá thì cöôøng ñoä doøng ñieän qua ñoaïn maïch vaãn coù giaù trò nhö tröôùc.
2- Coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc noái tieáp:
- Hs hoaøn thaønh caâu C3.

- Hs leân baûng hoaëc ñöùng taïi choå hoaøn thaønh C3, Hs khaùc nhaän xeùt, boå sung caâu traû lôøi cho baïn cuûa mình(neáu caàn).
- Hs löu yù ñeán nhaän xeùt, nhaéc nhôû, ñaùnh giaù cuûa Gv. Ñeå hoaøn thaønh vôû ghi hoaøn thieän hôn. Coù theå laøm nhö sau:
UAB = U1 + U2
 IAB.Rtñ = I1.R1 + I2.R2
maø IAB = I1 = I2
 Rtñ = R1 + R2 (4)3- Thí nghieäm kieåm tra:
- Hs ñoïc thoâng tin sgk, tieân haønh thí nghieäm theo yeâu caàu.

- Hs laøm thí nghieäm theo höôùng daãn cuûa Gv (neáu caàn).
4.Keát luaän:
- Hs ruùt ra keát luaän töø keát quaû thí nghieäm. Hoaøn thaønh vôû ghi sau khi ñaõ chuaån kieán thöùc.
Ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc noái tieáp coù ñieän trôû töông ñöông baèng toång caùc ñieän trôû thaønh phaàn:
Rtñ = R1 + R2
- Hs tieáp nhaän thoâng tin môùi. Hs löu yù ñeán nhöõng thoâng baùo cuûa Gv vaø ghi vôû.
Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá – Vaän duïng - Höôùng daãn veà nhaø < 7 phuùt >


1- Vaän duïng – cuûng coá:
- Yeâu caàu caù nhaân Hs hoaøn thaønh C4.
- Goïi Hs traû lôøi C4. Gv laøm Thí nghieäm kieåm tra caâu traû lôøi cuûa Hs.
- Gv môû roäng kieán thöùc: chæ caàn moät coâng taéc ñieàu khieån maïch noái tieáp.
- Yeâu caàu Hs hoaøn thaønh C5.
- Töø keát quaû C5, Gv môû roäng: Ñieän trôû töông ñöông cuûa Ñoaïn maïch goøm 3 ñieän trôû maéc noái tieáp baèng caùc toång 3 ñieän trôû thaønh phaàn.
 Trong ñoaïn maïch goàm n ñieän trôû R gioáng nhau maéc noái tieáp thì ñieän trôû töông ñöông baèng n.R.
- Yeâu caàu Hs yeáu ñoïc laïi phaàn ghi nhôù cuoái baøi.
2-Höôùng daãn veà nhaø:
- Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp baøi 4 (SBT).
- OÂn laïi kieán thöùc veà maïch maéc song song ñaõ hoïc ôû lôùp 7.
III- Vaän duïng:

- Caù nhaân Hs quan saùt, suy nghó hoaøn thaønh C4.
- Hs traû lôøi C4.

- Hs tieáp nhaän thoâng tin môû roäng töø Gv.

- Hs tính toaùn, hoaøn thaønh C5.
- Hs tieáp nhaän thoâng tin môû roäng töø Gv.


- Löu yù ñeán nhöõng nhaéc nhôû, daën doø cuûa Gv.
Ruùt kinh nghieäm sau baøi daïy Xaùc nhaän cuûa
toå tröôûng toå chuyeân moân Xaùc nhaän cuûa BGH--------------------------  --------------------------

Ngaøy soaïn:20/9/2007 Tuaàn: 04
Ngaøy daïy: 24/9/2007 Tieát: 05

Baøi 5: ÑOAÏN MAÏCH SONG SONG

I- MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc:
- Suy luaän ñeå xay döïng ñöôïc coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoïn maïch goàm hai ñieän trôû maéaùiong song: 1/Rtñ =1/R1 + 1/R2 vaø heä thöùc I1/I2 = R2/R1 töø caùc kieán thöùc ñaõ hoïc.
- Moâ taû ñöôïc caùch boá trí thí nghieäm kieåm tra laïi caùc heä thöùuc suy ra töø lyù thuyeát.
- Vaän duïng ñöôïc nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi thích moät soá hieän töôïng vaø giaûi baøi taâïp veà ñoaïn maïch song song.
2- Kyõ naêng:
- Kyõ naêng thöïc haønh söû duïng caùc duïng cuï ño ñieän: Voân keá, ampe keá.
- Kyõ naêng boá trí, tieán haønh laép raùp thí nghieäm.
- Kyõ naêng suy luaän, laäp luaän loâgíc
3- Thaùi ñoä:
- Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi thích moät soá hieän töôïng ñôn giaûn coù lieân quan trong thöïc teá.
- Yeâu thích moân hoïc.
II- CHUAÅN BÒ:
1- Ñoái vôùi Giaùo vieân:
- Maéc maïch ñieän theo sô ñoà hình 5.1 (trang 14-sgk)
2- Ñoái vôùi Hoïc sinh:
- 3 ñieän trôû maãu laàn löôït coù giaù trò laø: 6Ω, 10Ω, 16Ω.
- 1 ampe keá coù GHÑ laø 3A vaø ÑCNN laø 0,1A.
- 1 voân keá coù GHÑ laø 15V vaø coù ÑCNN laø 0,5V.
- 1 boä nguoàn ñieän AC\DC.
- 1 coâng taéc.
- 7 ñoaïn daây daãn.

III- TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:

TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ – toå chöùc tình huoáng hoïc taäp < 5 phuùt >

- Gv goïi HS1 leân baûng giaûi quyeát vaán ñeà sau:

+ Chöùng minh coâng thöùc: Rtñ = R1 + R2
+ Chöõa baøi taäp 4.7 (SBT).
- Gv goïi HS2 leân baûng giaûi quyeát vaán ñeà sau:

+ Chöùng minh coâng thöùc: U1/U2 = R1/R2
+ Chöõa baøi taäp 4.4 (SBT).
- Yeâu caàu Hs khaùc nhaän xeùt, boå sung (neáu caàn). Gv choát laïi vaán ñeà, ghi ñieåm cho Hs.
- ÑVÑ: Nhö caùc em ñaõ hoïc ôû baøi tröôùc: Ñoái vôùi ñoaïn maïch maéc noái tieáp, chuùng ta ñaõ bieát Rtd baèng toång caùc ñieän trôû thaønh phaàn. Vôùi ñoaïn maïch song song ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch coù baèng toáng caùc ñieän trôû thaønh phaàn khoâng?Môøi taát caû chuùng ta cuøng tìm hieåu ñieàu ñoù qua baøi hoïc hoâm nay.
Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em coù theå tìm ñöôïc caâu traû lôøi cho caâu hoûi ñoù.
- Hs 1 chuaån bò kieán thöùc ñeå giaûi quyeát vaán ñeà cuûa Gv ñöa ra.
+ Hs chuùng minh coâng thöùc.
+ Hs chöõa baøi taäp 4.7 (SBT).
- Hs 2 chuaån bò kieán thöùc ñeå giaûi quyeát vaán ñeà cuûa Gv ñöa ra.
+ Hs chuùng minh coâng thöùc.
+ Hs chöõa baøi taäp 4.4 (SBT).
- Hs chuù yù laéng nghe, neâu nhaän xeùt cau traû lôøi cuûa baïn.
- Hs suy nghó veà tình huoáng ñöa ra cuûa Gv.
Hoaït ñoäng 2: OÂn laïi kieán thöùc coù lieân quan ñeáùn baøi môùi < 8 phuùt >
- Yeâu caàu moät soá Hs traû lôøi caâu hoûi: Trong moät maïch goàm hai boùng ñeøn maéc song song, cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua moãi ñeøn coù moái quan heä nhö theá naøo vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän maïch chính?
- Yeâu caàu caùc Hs khaùc nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn.
- Gv: choát laïi vaán ñeà caàn naém laïi.
- Yeâu caàu moät soá Hs traû lôøi caâu hoûi: Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch lieân heä nhö theá naøo vôùi hieäu ñieän theágiöõa hai ñaàu moãi boùng ñeøn?
- Yeâu caàu caùc Hs khaùc nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn.
- Gv: choát laïi vaán ñeà caàn naém laïi.
- Gv ghi toùm löôïc vaøi thoâng tin quan troïng leân baûng:
I = I1 + I2 (1)
U = U1 = U2 (2)

- Yeââu caàu caù nhaân Hs giaûi quyeát traû lôøi C1.
- Yeâu caàu moät soá Hs traû lôøi C1.
- Gv thoâng baùo: heä thöùc (1), (2) vaãn ñuùng ñoái vôùi ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc song song.
- Goïi Hs neâu moái quan heä giöõa U,I trong ñoaïn maïch goàm ñieän trôû R1 // R2.
- Yeâu caàu caù nhaân hoaøn thaønh C2. Gv quan saùt Hs laøm baøi, gôïi yù (neáu caàn).
- Yeâu caàu 1 Hs leân baûng trình baøy caâu C2 vaø coù theå keát hôïp vôùi phaàn vaâïn duïng cuoái baøi ñeå ñaùnh giaù, ghi ñieåm cho Hs.
- Gv: kieåm tra phaàn trình baøy cuûa Hs döôùi lôùp. I- Cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá trong ñoaïn maïch maéc song song:
1- Nhôù laïi keán thöùc lôùp 7:
- Hs laéng nghe, suy nghó caâu hoûi cuûa Gv. Moät soá Hs traû lôøi caâu hoûi cuûa Gv.


- Caùc Hs khaùc tham gia nhaän xeùt caâu traû lôøi cuû baïn.
- Hs löu yù ñeán nhöõng vaán ñeà ñöôïc choát laïi töø Gv.
- Hs laéng nghe, suy nghi caâu hoûi cuûa Gv


- Caùc Hs khaùc tham gia nhaän xeùt caâu traû lôøi cuû baïn.
- Hs löu yù ñeán nhöõng vaán ñeà ñöôïc choát laïi töø Gv.
- Ghi moät soá thoâng tin quan troïng vaøo vôû


2-Ñoaïn maïch gaàm hai ñieän trôû maéc noái tieáp:
- Caù nhaân giaûi quyeát C1.
- Moät soá Hs traû lôøi C1.
- Hs thu thaäp thoâng tin môùi töø Gv.

- Hs traû lôøi caâu hoûi cuûa Gv.

- Hs hoaït ñoäng caù nhaân hoaøn thaønh C2.

- Moät Hs leân baûng trình baøy baøi laøm cuûa mình.


- Hs hoaøn thaønh caâu C2 vaøo vôû sau khi ñaõ chuaån kieán thöùc. Coù theå laøm nhö sau:
I1 = U1¬/R1 (*)
I2 = U2¬/R2 (**)
U1 = U2
Laáy (*) chia cho (**) veá theo veá, ta ñöôïc:
I1/I2 = R2 / R1

Hoaït ñoäng 3: Xaây döïng coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch song song < 25 phuùt >
- Yeâu caàu caù nhaân Hs trieån khai C3. Gv coù theå höôùng daãn (neáu caàn).
- Coù theå laáy tinh thaàn xung phong giaûi quyeát caâu hoûi naøy, yeâu caàu Hs khaùc nhaän xeùt.


- Neáu Hs laøm ñuùng Gv ghi ñieåm cho Hs.
• Chuyeån yù: Coâng thöùc (4) ñaõ chöùng minh baèng lyù thuyeát. Ñeå khaúng ñònh coâng thöùc naøy chuùng ta tieán haønh thí nghieäm kieåm tra.

- Yeâu caàu Hs ñoïc thoâng tin sgk (trang 15), yeâu caàu hs tieán haønh thí nghieäm.
- Höôùng daãn Hs tieán haønh thí nghieäm kieåm tra heä thöùc (4). (neáu caàn)


- Yeâu caàu Hs ñöa ra keát luaän töø keát quaû thí ngieäm coù ñöôïc.
- Gv thoâng baùo: caùc thieát bò ñieän coù theå maéc song song vôùi nhau khi chuùng chòu ñöôïc cuøng moät hieäu ñieän theá.
- Gv thoâng baùo: khaùi nieäm giaù trò hieäu ñieän theá ñònh möùc
II- Ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch song song:
1- Coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc song song:
- Hs hoaøn thaønh caâu C3.

- Hs leân baûng hoaëc ñöùng taïi choå hoaøn thaønh C3, Hs khaùc nhaän xeùt, boå sung caâu traû lôøi cho baïn cuûa mình(neáu caàn).
- Hs löu yù ñeán nhaän xeùt, nhaéc nhôû, ñaùnh giaù cuûa Gv. Ñeå hoaøn thaønh vôû ghi hoaøn thieän hôn. Coù theå laøm nhö sau:
IB = I1 + I2
 UAB / Rtñ = U1/R1 + U2/R2
Maø: UAB = U1 = U2
 1/Rtñ = 1/R1 + 1/R2 (4)
Rtñ = R1.R2/(R1 + R2) (4’)2- Thí nghieäm kieåm tra:
Hs ñoïc thoâng tin sgk, tieân haønh thí nghieäm theo yeâu caàu.

- Hs laøm thí nghieäm theo höôùng daãn cuûa Gv (neáu caàn).
3.Keát luaän:
- Hs ruùt ra keát luaän töø keát quaû thí nghieäm. Hoaøn thaønh vôû ghi sau khi ñaõ chuaån kieán thöùc.
Ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc song song coù ñieän trôû töông ñöông baèng toång caùc ñieän trôû thaønh phaàn:
1/Rtñ = 1/R1 + 1/R2
- Hs tieáp nhaän thoâng tin môùi.


- Hs löu yù ñeán nhöõng thoâng baùo cuûa Gv vaø ghi vôû.
Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá – Vaän duïng - Höôùng daãn veà nhaø < 7 phuùt >


1- Vaän duïng – cuûng coá:
- Yeâu caàu Hs thaûo luaän hoaøn thaønh C4.
- Höôùng daõn Hs traû lôøi C4  ghi vôû ñaùp aùn ñuùng.- Yeâu caàu Hs hoaøn thaønh C5.
- Töø keát quaû C5, Gv môû roäng:
+ Ñieän trôû töông ñöông cuûa Ñoaïn maïch goøm 3 ñieän trôû maéc song song.
1/Rtñ = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
+ Naáu coù n ñieän trôû R gioáng nhau maéc song song
Rtñ = R/n
 Löu yù: Bieåu thöùc (4’) chæ ñuùng cho ñoaïn maïch goàm 2 ñieän trôû maéc song song. Yeâu caàu Hs giaûi thích taïi sao vôùi 3 ñieän trôû maéc song song thì:
Rtñ  R1. R2. R3/(R1 + R2 + R3)
ñeå Hs traùnh nhaàm laãn khi laøm baøi taäp.

2-Höôùng daãn veà nhaø:
- Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp baøi 5(SBT).
- OÂn laïi kieán thöùc baøi 2,3,4 III- Vaän duïng:

- Caù nhaân Hs thaûo luaän C4.
- Hs traû lôøi C4:
+ Vì quaït traàn vaø ñeøn daây toùc coù cuøng HÑT ñònh möùc laø 220V  Ñeøn vaø quaït ñöôïc maéc song song vaøo nguoàn 220V ñeå chuùng hoaït ñoäng bình thöôøng.
+ Sô ñoà maïch ñieän:
+ Neáu ñeøn khoâng hoaït ñoäng thì quaït vaãn haïot doäng vì quaït vaãn ñöôïc maéc vaøo HÑT ñaõ cho.(chuùng hoaït doäng ñoäc laäp nhau).
- Hs tính toaùn, hoaøn thaønh C5.
- Hs tieáp nhaän thoâng tin môû roäng töø Gv.

- Löu yù ñeán nhöõng nhaéc nhôû, daën doø cuûa Gv.
Ruùt kinh nghieäm sau baøi daïy Xaùc nhaän cuûa
toå tröôûng toå chuyeân moân Xaùc nhaän cuûa BGH--------------------------  --------------------------

Ngaøy soaïn:26/9/2007 Tuaàn: 04
Ngaøy daïy: 29/9/2007 Tieát: 06

Baøi 6: BAØI TAÄP VAÄN DUÏNG ÑÒNH LUAÄT OÂM

I- MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc:
- Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi ñöôïc caùc baøi taäp ñôn giaûn veà ñoaïn maïch goàm nhieàu nhaát laø 03 ñieän trôû.
2- Kyõ naêng:
- Giaûi BT vaät lyù theo ñuùng caùc böôùc giaûi.
- Reøn kyõ naêng phaân tích, so saùnh, toång hôïp thoâng tin.
- Söû duïng ñuùng caùc thuaät ngöõ.
3- Thaùi ñoä:
- Caån thaän, trung thöïc, tuaân thuû quy caùch laøm vieäc.
II- CHUAÅN BÒ:
- Phieáu hoïc taäp hoaëc trình baøy leân baûng phuï.
III- TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:

TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ – toå chöùc tình huoáng hoïc taäp < 5 phuùt >

- Kieåm tra baøi cuõ:
+ Goïi HS1: Phaùt bieåu vaø vieát bieåu thöùc ñònh luaät OÂm.
+ Goïi Hs 2: Vieát coâng thöùc bieåu dieãn moái quan heä giöõa U, I, R trong ñoaïn maïch coù 2 ñieän trôû maéc noái tieáp, song song.
+ Yeâu caàu caùc Hs ôû döôùi lôùp nhaän xeùt töøng caâu traû lôøi cuûa baïn mình.
+ Gv choát laïi caâu traû lôøi, ghi ñieåm cho Hs.
- Gv: Caùc tieát tröôùc, chuùng ta ñaõ ñöôïc nghieân cöùu, tìm hieåu caùc kieán thöùc veà ñònh luaät OÂm, moái quan heä giöõa U, I, R trong ñoaïn maïch coù 2 ñieän trôû maéc noái tieáp, song song. Tieát hoâm nay chuùng ta seõ vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi quyeát moät soá baøi taäp ñôn giaûn vaän duïng ñònh luaät OÂm.
- Hs leân baûng, Hs döôùi lôùp nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn mình.

Hoaït ñoäng 2: Giaûi baøi taäp 1 < 12 phuùt >

- Goïi 1 Hs ñoïc ñeà baøi baøi 1.
- Goïi 1 Hs toùm taét ñeà baøi.
- Yaâu caàu caù nhaân Hs giaûi baøi taäp 1 ra giaáy nhaùp.
- Gv huôùng daãn chung caû lôùp giaûi baøi taäp 1 baèng caùch traû lôøi caùc caâu hoûi:
+ Theo sô ñoà maïch ñieän thì R1, R2 ñöôïc maéc vôùi nhau nhö theá naøo?, Ampe keá, voân keá ño ñaïi löôïng naøo trong maïch ñieän?
+ Vôùi nhöõng döõ kieän ñaõ cho ta tìm Rtñ baèng caùch naøo ?
+ Tính R2 baèng caùch naøo khi ñaõ coù Rtñ ?

- Yeâu caàu Hs chöõa baøi taäp vaøo vôû (neáu chöa laøm ñöôïc).
- Yeâu caàu Hs neâu caùch giaûi khaùc, coù theå ñöa ra caùch nhö sau: tính U1, töø R1, I ñaõ bieát. Sau ñoù tìm U2 döïa vaøo U, U1 ñaõ bieát. Cuoái cuøng laø tìm R2, Rtñ.
- Hs ñoïc ñeà baøi baøi 1.
- Hs laøm baøi taäp vaøo giaáy nhaùp theo söï höôùng daãn cuûa Gv.
Caù nhaân Hs toùm taét vaøo vôû vaø giaûi baøi taäp 1.Coù theå laø:
Toùm taét:
• Cho: R1 = 5Ω
U = 6V
I = 0,5A
* Tìm: a) Rtñ = ? (Ω)
b) R2 = ?(Ω)
Giaûi:
a) Ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch laø:
I = U/Rtñ  Rtñ = U/I = 6/0,5 = 12(Ω)
b) Giaù trò ñieän trôû cuûa R2 laø:
Vì ñaây laø ñaïon maïch maéc noái tieáp neân:
Rtñ = R1 + R2  R2 = Rtd – R¬1 = 12 – 5 = 7(Ω)
- Hs chöõa baøi taäp vaøo vôû (neáu chöa laøm ñöôïc).

- Hs neâu ra caùch giaûi khaùc.Hoaït ñoäng 3: Giaûi baøi taäp 2 < 12 phuùt >

- Goïi moät Hs ñoïc ñeà baøi taäp 2.
- Yeâu caàu caù nhaân Hs toùm taét, giaûi baøi 2 (coù theå tham khaûo gôïi yù caùch giaûi trong SGK) theo ñuùng caùc böôùc giaûi.

- Sau khi Hs giaûi xong, Gv thu baøi cuûa moät soá em ñeå kieåm tra.
- Goïi moät Hs leân söûa baøi taäp phaàn a; moät Hs leân söûa phaàn b.
- Goïi Hs khaùc neâu nhaän xeùt.
- Yeâu caàu Hs hoaøn thaønh vôû ghi neáu giaûi bò sai.
- Yeâu caàu Hs neâu caùch giaûi khaùc. - Hs ñoïc ñeà baøi baøi taäp 2.
- Hs toùm taét, giaûi baøi taäïp 2.
Coù theå giaûi nhö sau:
Baøi 2:
Toùm taét:
* Cho: R1 = 10 Ω
I1 = 1,2A
I = 1,8A
* Tìm: a) UAB = ?(V)
b) R2 = ?( Ω)
Giaûi:
a) Hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu R1 laø:
I1 = U1/R1  U1 = I1. R1 = 1,2 . 10 = 12( V)
maø ñaây laø ñoaïn maïch song song, neân:
U = U2 = U1 = 12V
 U = 12(V)
b) Giaù trò ñieän trôû cuûa R2 laø:
Ta coù: I = I1 + I2  I2 = I – I¬1 = 1,8 – 1,2 = 0,6A
maø: I2 = U2/R2  R2 = U¬2/I2 = 12/0,6 = 20(Ω)
- Moät soá Hs noäp baøi laøm cuûa mình theo yeâu caàu cuûa Gv.
- Hs leân baûng söûa caùc phaàn cuûa baøi taäp 2 theo yeâu caàu cuûa Gv.
- Hs neâu nhaän xeùt veà baøi laøm cuûa baïn.
- Hs hoaøn thaønh baøi giaûi vaøo vôû (neáu giaûi sai).
- Hs neâu caùch giaûi khaùc.
Hoaït ñoäng 4: Giaûi baøi taäp 3 < 12 phuùt >
- Goïi moät Hs ñoïc ñeà baøi taäp 3.
- Yeâu caàu caù nhaân Hs toùm taét, giaûi baøi 3 (coù theå tham khaûo gôïi yù caùch giaûi trong SGK) theo ñuùng caùc böôùc giaûi.

- Sau khi Hs giaûi xong, Gv thu baøi cuûa moät soá em ñeå kieåm tra.
- Goïi moät Hs leân söûa baøi taäp phaàn a; moät Hs leân söûa phaàn b.
- Goïi Hs khaùc neâu nhaän xeùt.
- Yeâu caàu Hs hoaøn thaønh vôû ghi neáu giaûi bò sai.
- Yeâu caàu Hs neâu caùch giaûi khaùc. - Hs ñoïc ñeà baøi baøi taäp 3.
- Hs toùm taét, giaûi baøi taäïp 3.
Coù theå giaûi nhö sau:
Baøi 3:
Toùm taét:
* Cho: R1 = 15 Ω
R2 = R3 = 30Ω
UAB = 12V
* Tìm: a) Rtñ = ?(Ω)
b) I1 = ?(A); I2 = ?(A); I3 = ?(A)
Giaûi:
a) Ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch MB laø:
vì ñoaïn maïch MB laø ñoaïn maïch goàm R2 vaø R3 maéc noái tieáp, neân:
1/RMB = 1/R2 + 1/R3
 RMB = R2 . R3/(R2 + R3) = 30.30/(30 + 30) = 15(Ω).
Ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch AB laø:
Rtñ = RMB + R1 = 15 + 15 = 30(Ω)
b) Cöôøng ñoä doøng ñieän qua R1 laø:
I1 = I = UAB/ Rtñ = 12/30 = 0,4(A)
Hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu R1 laø:
I1 = UAM/R1  UAM = I1 . R1 = 0,4. 15 = 6(V).
Hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu R2, R3 laø:
U2 = U3 = UMB = UAB – UAM = 12 – 6 = 6(V).
Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua R2 , R3 laø:
I2 = U2/R2 = 6/30 = 0,2(A)
I3 = U3 /R3 = 6/30 = 0,2(A)
- Moät soá Hs noäp baøi laøm cuûa mình theo yeâu caàu cuûa Gv.
- Hs leân baûng söûa caùc phaàn cuûa baøi taäp 2 theo yeâu caàu cuûa Gv.
- Hs neâu nhaän xeùt veà baøi laøm cuûa baïn.
- Hs hoaøn thaønh baøi giaûi vaøo vôû (neáu giaûi sai).
- Hs neâu caùch giaûi khaùc.
Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá – Vaän duïng - Höôùng daãn veà nhaø < 7 phuùt >

- Gv cuûng coá laïi: Baøi 1 vaän duïng vôùi ñoaïn maïch goàm 2 ñieän trôû maéc noái tieáp; Baøi 2 vaän duïng vôùi ñoaïn maïch goàm 2 ñieän trôû maéc song song; Baøi 3 vaän duïng cho ñoaïn maïch hoån hôïp. Löu yù caùch tính ñieän trôû töông ñöông vôùi maïch hoån hôïp.
- Veà nhaø laøm baøi taäp cuûa baøi 6 (SBT) - Hs laéng nghe nhöõng thoâng tin choát laïi cuûa Gv cung caáp.- Hs löu y, trieån nhöõng daën doø cuûa Gv.
Ruùt kinh nghieäm sau baøi daïy Xaùc nhaän cuûa
toå tröôûng toå chuyeân moân Xaùc nhaän cuûa BGH
--------------------------  --------------------------
Ngaøy soaïn:29/9/2007 Tuaàn: 05
Ngaøy daïy: 01/10/2007 Tieát: 07

Baøi 7: SÖÏ PHUÏ THUOÄC CUÛA ÑIEÄN TRÔÛ
VAØO CHIEÀU DAØI DAÂY DAÃN

I- MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc:
- Neâu ñöôïc ñieän trôû cuûa daây daãn phuï thuoäc vaøo chieàu daøi, tieát dieän vaø vaät lieäu laøm daây daãn.
- Bieát caùch xaùc ñònh söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo moät trong caùc yeáu toá (chieàu daøi, tieát dieän, vaät lieäu laøm daây daãn)
- Suy luaän vaø tieán haønh thí nghieäm kieåm tra söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû daây daãn vaøo chieàu daøi.
- Neâu ñöôïc ñieän trôû cuûa daây daãn coa cuøng tieát dieän vaø ñöôïc laøm töø cuøng moät vaät lieäu thì tyû leä thuaän vôùi chieàu daøi cuûa daây.
2- Kyõ naêng:
- Maéc maïch ñieän vaø söû duïng duïng cuï ño ñeå ño ñieän trôû cuûa daây daãn.
3- Thaùi ñoä:
- Nghieâm tuùc, trung thöïc, coù tinh thaàn hôïp taùc trong hoaït ñoäng nhoùm.
II- CHUAÅN BÒ:
1- Ñoái vôùi hoïc sinh:
+ Moät ampe keá coa GHÑ laø 3,0A vaø coù ÑCNN 0,1A.
+ Moät voân keá coù GHÑ 15V vaø coù ÑCNN 0,5V.
+ Moät nguoàn ñieän AC\DC.
+ Moät coâng taéc, 08 ñoaïn daây daãn baèng ñoàng coù voû boïc caùch ñieän.
+ 03 daây ñieän trôû coù cuøng tieát dieän, ñöôïc laøm cuøng moät loaïi vaät lieäu: 01 daây coù chieàu daøi l, 01 daây coù chieàu daøi 2l, 01 daây coù chieàu daøi 3l. Moät daây ñöôïc quaán quanh moät loõi laøm baènd vaät lieäu caùch ñieän.
2- Ñoái vôùi Giaùo vieân:
Chuaån bò baûng phuï, keõ saün baûng 1 (trang 20 – SGK).
III- TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:

TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ – toå chöùc tình huoáng hoïc taäp < 7 phuùt >

- Kieåm tra baøi cuõ:
+ Goïi HS1: Chöõa baøi taäp 6.2 phaàn a (SBT).
+ Goïi 02 Hs: : Chöõa baøi taäp 6.5 (SBT).
- Yeâu caàu Hs khaùc nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.
- Gv ñaùnh giaù, ghi ñieåm cho Hoïc sinh.
- ÑVÑ: chuùng ta ñaõ bieát vôùi moãi daây daãn thì R laø khoâng ñoåi, neáu bieát U, bieát I coù theå tìm ñöôïc R. lieäu coù caùch naøo ñeå tìm R nöõa khoâng maø khoâng coù U, I cho tröôùc. Ñeå giaûi quyeát chuùng ta cuøng nghieân cöùu sang baøi hoïc hoâm nay.
- Hs leân baûng, Hs döôùi lôùp nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn mình.

- Hs khaùc nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.
- Hs löu yù ñaùnh giaù cuûa Gv.

Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu ñieän trôû cuûa daây daãn phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá naøo ? < 10 phuùt >- Yeâu caàu Hs quan saùt caùc ñoaïn daây daãn ôû hình 7.1, cho bieát chuùng khaùc nhau ôû yeáu toá naøo? Ñieän trôû cuûa caùc daây daãn naøy lieäu coù nhö nhau khoâng?
 Yeâuù toá naøo coù theå gaây aûnh höôûng ñeán ñieän trôû cuûa daây daãn.
- Yeâu caàu thaûo luaän nhoùm ñeà ra phöông aùn kieåm tra söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû daây daãn vaøo chieàu daøi cuûa daây.
- Gv coù theå gôïi yù caùch kieåm tra söï phuï thuoäc cuûa moät ñaïi löôïng vaøo 1 trong caùc yeáu toá khaùc nhau ñeå hoïc ôû lôùp döôùi.
- Yeâu caàu ñöa ra phöông aùn thí nghieäm toång quaùt ñeå coù theå kieåm tra söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo 1 trong 3 yeáu toá cuûa baûn thaân daây daãn. I- Xaùc ñònh söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû daây daãn vaøo moït trong nhöùng yeáu khaùc nhau:
- Hs quan saùt hình 7.1, cho bieát caùc daây daãn keå treân khaùc nhau ôû yeáu toá naøo? Ñöa ra yù kieán veà giaù trò cuûa caùc ñieän trôû naøy.


- Hs thaûo luaän, ñöa ra phöông aùn thí nghieäm kieåm tra khaûo saùt söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû daây daãn vaøo chieàu daøi cuûa daây.
- Hs laéng nghe söï gôïi yù cuûa Gv (neáu caàn).


- Hs ñöa ra phöông aùn thí nghieäm toång quaùt ñeå coù theå kieåm tra söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo 1 trong 3 yeáu toá cuûa baûn thaân daây daãn.

Hoaït ñoäng 3: Xaùc ñònh söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo chieàu daøi < 25 phuùt >- Döï kieán caùch tieán haønh thí nghieäm.
- Yeâu caàu Hs neâu döï ñoaùn veà söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo chieàu daøi daây baèng caùch traû lôøi C1.

- Gv thoáng nhaát phöông aùn thí nghieäm, maéc maïch ñieän theo sô ñoà 7.2a  Yeâu caàu Hs choïn duïng cuï thí nghieäm theo nhoùm, ghi keát quaû vaøo baûng 1. laøm thí nghieäm töông töï theo sô ñoà hình 7.2b, 7.2c.
- Yeâu caàu neâu keát luaän qua thí nghieäm kieåm tra döï ñoaùn.

- Gv hoûi: ñieän trôû vaø chieàu daøi cuûa daây coù quan heä tyû leä nhö theá naøo?
- Gv: Vôùi 02 daây daãn coù ñieän trôû töông öùng R1, R2 coù cuøng tieát dieän vaø ñöôïc laøm töø cuøng moät loaïi vaät lieäu, chieàu daøi cuûa daây daãn töông öùng l1 vaø l2 thì:
R1/R2 = l1/l2
II- Söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo chieàu daøi cuûa daây:
1- Döï kieán caùch laøm:
- Hs neâu döï kieán caùch tieán haønh thí nghieäm.
- Hs hoaøn thöønh C1. coù theå laø: Daây daãn daøi 2l coù ñieän trôû 2R, day daãn daøi 3l coù ñieän trôû 3R.
2- Thí nghieäm kieåm tra:
- Hs tieán haønh thí nghieäm theo sô ñoà hình 7.2a, 7.2b, 7.2c. hoaøn thaønh keát quaû vaøo baûng.


- Hs neâu keát luaän qua keát quaû thí nghieäm.

3-Keát luaän:
- Hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi cuûa Gv.
- Hs hoaøn thaønh vôû ghi sau khi ñaõ thoáng nhaát vaán ñeà: Ñieän trôû cuûa caùc daây daãn coù cuøng tieát dieän vaø ñöôïc laøm töøu cuøng moät loaïi vaät lieäu thì tyû leä thuaän vôùi chieàu daøi cuûa moãi daây.

Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá – Vaän duïng - Höôùng daãn veà nhaø < 7 phuùt >


- Yeâu caàu caù nhn Hs hoaøn thaønh C2.
- Höôùng daãn Hs thaûo luaän C2.
- Höôùng daãn Hs thaûo luaän C4.
- Neáu coøn thôøi gian Gv cho Hs traå lôøi C3 vaø ñoïc phaàn “ Coù theå em chöa bieát “ III- Vaän duïng:
- Caù nhaân hoaøn thaønh C2.
- Hs tham gia thaûo luaän, hoaøn thaønh C2
- Hs tham gia thaûo luaän, hoaøn thaønh C4, coù theå laø: Vì hieäu ñieän theá ñaët vaøo 2 ñaàu daây khoâng ñoåi neân I tyû leä nghòch vôùi R do. I1 = 0,25I2  R2¬ = 0,25R1 hay R1 = 4R2.
Maø: R1/R2 = l1/l2  l1 = 4l2
- Hs trieån khai caâu C3 vaø ñoïc phaàn “Coù theå em chöa bieát “.

Ruùt kinh nghieäm sau baøi daïy Xaùc nhaän cuûa
toå tröôûng toå chuyeân moân Xaùc nhaän cuûa BGH


--------------------------  --------------------------
Ngaøy soaïn:03/9/2007 Tuaàn: 05
Ngaøy daïy: 06/10/2007 Tieát: 08

Baøi 8: SÖÏ PHUÏ THUOÄC CUÛA ÑIEÄN TRÔÛ
VAØO TIEÁT DIEÄN DAÂY DAÃN
I- MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc:
- Suy luaän ñöôïc raèng caùc day daãn coù cuøng chieàu daøi vaø laøm töø cuøng moät loaïi vaät lieäu thì ñieän trôû cuûa chuùng tyû leä nghòch vôùi tieát dieän cuûa daây.
- Boá trí vaø tieán haønh thí nghieäm kieåm tra moái quan heä giöõa ñieän trôû vaø tieát dieän daây daãn
- Neâu ñöôïc ñieän trôû cuûa caùc daây daãn coa cuøng chieàu daøi vaø laøm töø cuøng moät loaïi vaät lieäu thì tyû leä nghòch vôùi tieát dieän daây daãn.
- Neâu ñöôïc ñieän trôû cuûa caùc daây daãn coù cuøng chieàu daøi vaø laøm töø cuøng moät vaät lieäu thì tyû leä nghòch vôùi tieát dieän cuûa daây.
2- Kyõ naêng:
- Maéc maïch ñieän vaø söû duïng duïng cuï ño ñeå ño ñieän trôû cuûa daây daãn.
3- Thaùi ñoä:
- Nghieâm tuùc, trung thöïc, coù tinh thaàn hôïp taùc trong hoaït ñoäng nhoùm.
II- CHUAÅN BÒ:
1- Ñoái vôùi hoïc sinh:
+ Moät ampe keá coa GHÑ laø 3,0A vaø coù ÑCNN 0,1A.
+ Moät voân keá coù GHÑ 15V vaø coù ÑCNN 0,5V.
+ Moät nguoàn ñieän AC\DC.
+ Moät coâng taéc, 08 ñoaïn daây daãn baèng ñoàng coù voû boïc caùch ñieän.
+ 02 daây ñieän trôû coù cuøng chieàu daøi, ñöôïc laøm cuøng moät loaïi vaät lieäu: 01 daây coù tieát dieän S1, 01 daây coù tieát dieän S2 (töông öùng coù ñöôøng kính tieát dieän laø d1 vaø d2).
2- Ñoái vôùi Giaùo vieân:
Chuaån bò baûng phuï, keõ saün baûng 1 (trang 23 – SGK).
III- TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:

TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ – toå chöùc tình huoáng hoïc taäp < 7 phuùt >

- Kieåm tra baøi cuõ:
+ Goïi HS1: Neâu coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñaïon maïch maéc song song. Chöõa baøi taäp 7.1(SBT).
+ Goïi Hs2: Chöõa baøi taäp 7.2 (SBT).
- Yeâu caàu Hs khaùc nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.
- Gv ñaùnh giaù, ghi ñieåm cho Hoïc sinh.
- ÑVÑ:Baøi hoïc hoâm tröôùc ta ñaõ bieát moái quan heä giöõa ñieän trôû vaø chieàu daøi. Vaäy ñieän trôû cuûa daây daãn phu thuoäc nhö theá naøo vaøo tieát dieän cuûa daây. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy môøi caùc em tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay.
- Hs leân baûng, Hs döôùi lôùp nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn mình.


- Hs khaùc nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.
- Hs löu yù ñaùnh giaù cuûa Gv.

Hoaït ñoäng 2: Neâu döï ñoaùn veà söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo tieát dieän daây < 10 phuùt >


- Yeâu caàu Hs vaän duïng kieán thöùc veà ñieän trôû töông ñöông trong ñoaïn maïch maéc song song ñeå traû lôøi caâu hoûi C1.
- Yeâu caàu Hs traû lôøi, caùc hoïc sinh khaùc nhaän xeùt.
- Yeâu caàu Hs hoaøn thaønh vôû ghi dau khi ñaõ chuaån kieán thöùc.
- Töø caâu traû lôøi C1  Döï ñoaùn söï phuï thuoäc cuûa R vaøo S qua caâu C2.

I- Döï ñoaùn söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo tieát dieän daây:
- Hs vaän duïng kieán thöùc veà ñieän trôû töông ñöông trong ñoaïn maïch maéc song song ñeå traû lôøi caâu hoûi C1.
- Hs traû lôøi, caùc Hs khaùc nhaän xeùt.
- Hs hoaøn thaønh C¬1: R2 = R/2
R3 = R/3
- Hs neâu döï ñoaùn söï phuï thuoäc cuûa R vaøo S, hoaøn thaønh C2. coù theå laø: Tröôøng hôïp hai daây daãn coù cuøng chieàu daøi vaø cuøng ñöôïc laøm töø cuøng moät loaïi vaät lieäu, thì ñieän trôû cuûa chuùng tyû leä nghòch vôùi tieát dieän daây.

Hoaït ñoäng 3: Thí nghieäm kieåm tra döï ñoaùn < 25 phuùt >


- Gv höôùng daãn Hs caùch choïn daây daãn, caùch maéc maïch ñieän.
- Yeâu caàu Hs ñoïc keát quaû ño ñöôïc, hoaøn thaønh baûng keát quaû thí nghieäm.
- Töø baûng keát quaû thí nghieäm, duïng cuï thí nghieäm coù ñöôïc, yeâu caàu Hs hoaøn thaønh nhaän xeùt ôû SGK.
- Môøi moät soá Hs ñoïc keát quaû, chæ ñaïo Hs giaûi thích söï “ gaàn baèng “ cuûa hai phaân thöùc ñoù.
- Yeâu caàu Hs neâu keát luaän qua thí nghieäm kieåm tra döï ñoaùn.

II- Thí nghieäm kieåm tra:
- Hs tìm hieåu caùch choïn duïng cuï vaø caùch tieán haønh thí nghieäm.
- Hs ñoïc keát quaû ño ñöôc, hoaøn thaønh baûng keát quaû.

- Hs hoaøn thaønh nhaän xeùt ôû SGK döôùi söï chæ ñaïo, höôùng daãn cuûa v.
- Hs tham gia thaûo luaän veà söï “ gaàn baèng” cuûa hai phaân thöùc döôùi söï chæ ñaïo cuûa Gv.
- Hs keát luaän veà söï phuï thuoäc cuûa R vaøo S: Ñieän trôû cuûa daây daãn tyû leä nghòch vôùi tieát dieän cuûa daây.
R1/R2 = S2/S1 = d22/d12
Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá – Vaän duïng - Höôùng daãn veà nhaø < 7 phuùt >


- Yeâu caàu caù nhaân Hs hoaøn thaønh C3, C4.
- Goïi 2 Hs leân baûng chöõa baøi, goïi Hs khaùc nhaän xeùt  Yeâu caàu Hs chöõa baøi vaøo vôû.
- Höôùng daãn Hs thaûo luaän baøi 8.2 (SBT).
- Döïa vaøo keát quaû baøi 8.2 (SBT), Gv yeâu caàu Hs hoaøn thaønh caâu C5.
- Gv yeâu caàu Hs ñöa ra caùch khaùc ñeå giaûi quyeát C5.
- Yeâu caàu Hs laøm C6 (neáu coøn thôøi gian.
- Yeâu caàu Hs veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi taäp trong SBT. III- Vaän duïng:
- Caù nhaân hoaøn thaønh C3, C4.
- Hs leân baûng giaûi baøi, Hs khaùc nhaän xeùt, hoaøn thaønh vôû ghi sau khi ñaõ chuaån kieán thöùc.
- Hs tham gia thaûo luaän, hoaøn thaønh baøi 8.2(SBT).
- Hs trieån khai caâu C5 theo caùc caùch khaùc nhau.


- Hs giaûi quyeát C6 (neáu coøn thôøi gian).
- Hs löu yù ñeán nhöõng daën doø cuûa Gv.
Ruùt kinh nghieäm sau baøi daïy Xaùc nhaän cuûa
toå tröôûng toå chuyeân moân Xaùc nhaän cuûa BGH--------------------------  --------------------------
Ngaøy soaïn:05/9/2007 Tuaàn: 06
Ngaøy daïy: 08/10/2007 Tieát: 09

Baøi 9: SÖÏ PHUÏ THUOÄC CUÛA ÑIEÄN TRÔÛ
VAØO VAÄT LIEÄU LAØM DAY DAÃN
I- MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc:
- Boá trí vaø tieán haønh thí nghieäm kieåm tra chöùng toû raèng ñieän trôû cuûa caùc daây aãn coù cuuøng chieàu daøi, tieát dieän vaø ñöôïc laøm töø caùc vaät lieäu khaùc nhau thì khaùc nhau.
- So saùnh ñöôïc möùc ñoä daãn ñieän cuûa caùc chaát hay caùc vaät lieäu caên cöù vaøo baûng gia trò ñieän trôû suaát cuûa chuùng.
- Vaän duïng coâng thöùc R = ρ.ℓ/S ñeå tính ñöôïc moät ñaïi löôïng khi bieát caùc ñaïi löôïng coøn laïi.
2- Kyõ naêng:
- Maéc maïch ñieän vaø söû duïng duïng cuï ño ñeå ño ñieän trôû cuûa daây daãn.
- Söû duïng baûng ñieän trôû suaát cuûa moät soù chaát.
3- Thaùi ñoä:
- Nghieâm tuùc, trung thöïc, coù tinh thaàn hôïp taùc trong hoaït ñoäng nhoùm.
II- CHUAÅN BÒ:
1- Ñoái vôùi hoïc sinh:
+ Moät ampe keá coù GHÑ laø 3,0A vaø coù ÑCNN 0,1A.
+ Moät voân keá coù GHÑ 15V vaø coù ÑCNN 0,5V.
+ Moät nguoàn ñieän AC\DC.
+ Moät coâng taéc, 08 ñoaïn daây daãn baèng ñoàng coù voû boïc caùch ñieän.
+ 02 daây ñieän trôû coù cuøng chieàu daøi, ñöôïc laøm cuøng tieát dieän: 01 daây ñöôïc laøm töø Constantan, 01 daây ñöôïc laøm töø Nicroâm.
2- Ñoái vôùi Giaùo vieân:
- Chuaån bò baûng phuï, keõ saün baûng 2 (trang 26 – SGK).
- tranh phoùng to baûng ñieän trôû suaát cuûa moät soá chaát.
III- TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:

TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ – toå chöùc tình huoáng hoïc taäp < 7 phuùt >

- Kieåm tra baøi cuõ:
+ Goïi HS1: Qua baøi hoïc soâ 7, 8 ta ñaõ bieát ñöôïc ñieän trôû cuûa daây daãn phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo? Phuï thuoäc nhö theá naøo?. Chöõa baøi taäp 8.3 (SBT).
+ Goïi Hs2: Muoán kieåm tra söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo vaät lieäu laøm daây daãn ta phaûi tieán haønh thí nghieäm nhö theá naøo? Chöõa baøi taäp 8.4 (SBT).
- Yeâu caàu Hs khaùc nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.
- Gv ñaùnh giaù, ghi ñieåm cho Hoïc sinh.
- ÑVÑ:Baøi hoïc hoâm tröôùc ta ñaõ bieát moái quan heä giöõa ñieän trôû vaø chieàu daøi, ñieân trôû vaøo tieát dieän cuûa daây. Vaäy ñieän trôû cuûa daây daãn phu thuoäc nhö theá naøo vaøo vaät lieäu cuûa daây. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy môøi caùc em tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay.- Hs leân baûng, Hs döôùi lôùp nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn mình.

- Hs khaùc nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.
- Hs löu yù ñaùnh giaù cuûa Gv.

Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu xem ñieän trôû suaát coù phuï thuoäc vaøo
vaät lieäu laøm daây daãn hay khoâng < 10 phuùt >

- Yeâu caàu Hs neâu caùch tieán haønh thí nghieäm kieåm tra söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo vaät lieäu laøm daây daãn.
- Yeâu caàu Hs traû lôøi, caùc hoïc sinh khaùc nhaän xeùt.
- Yeâu caàu Hs hoaøn thaønh vôû ghi C1 khi ñaõ chuaån kieán thöùc.

- GV: giôùi thieäu duïng cuï, caùch tieán haønh thí nghieäm, höôùng daãn hoïc sinh laøm thí nghieäm.
- Yeâu caàu Hs ñöa ra nhaän xeùt, ruùt ra keát luaän töø keát quaû thí nghieäm coù ñöôïc.

- Yeâu caàu Hs khaùc nhaän xeùt. Yeâu caàu Hs hoaøn thaønh vôû ghi. a. I- Söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo vaät lieäu laøm daây daãn:
- Hs vaän duïng kieán thöùc ôû nhöõng baøi ñaõ hoïc ñeå traû lôøi caâu hoûi C1.

- Hs traû lôøi, caùc Hs khaùc nhaän xeùt.
Hs hoaøn thaønh C¬1: caùc daây daãn coù cuøng chieàu daøi, cuøng tieát dieän nhöng khaùc nhau veà vaät lieäu.
1- Thí nghieäm:
- Hs tieán haønh thí nghieäm döôùi söï chæ ñaïo cuûa Gv.

- Hs ñöa ra nhaän xeùt ruùt ra keát luaän töø keát quaû thí nghieäm.
2- Keát luaän:
- Caùc Hs khaùc nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn, hoaøn thaønh vôû ghi sau khi ñaõ chuaån kieán thöùc.
Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu veà ñieän trôû suaát < 14 phuùt >- Gv: Yeâu caàu Hs ñoïc thoâng tin muïc 1- Ñieän trôû suaát, traû lôøi caâu hoûi:
+ Ñieän trôû suaát cuûa moät vaät lieäu (hay moät chaát) laø gì?.
+ Kyù hieäu cuûa ñieïn trôû suaât?
+ Ñôn vò cuûa ñieän trôû suaát?
- Gv:treo leân baûng baûng ñieän trôû suaát cuûa moät soá chaát ô 20oC. Goïi Hs tra baûng ñeå xaùc ñònh ñieän trôû suaát cuûa moät soá chaát vaø giaûi thích yù nghóa con soá.
- Yeâu caàu caù nhaân hoaøn thaønh C2.
- Goïi Hs trình baøy C2. Neáu Hs thaáy khoù khaên, Gv coù theå gôïi yù ñeå Hs traû lôøi, hoaøn thaønh C2.
II- Ñieän trôû suaát – Coâng thöùc ñieân trôû:
1- Ñieän trôû suaát:
- Hs ñoïc thoâng tin muïc 1, tieáp nhaän thoâng tin môùi. Hs traû lôøi caâu hoûi cuûa Gv  hoaøn thaønh ghi vôû.- Hs quan saùt baûng, tìm hieåu thoâng tin qua SGK vaø söï höôùng daãn cuûa Gv.

- Hs hoaøn thaønh C2 theo söï höôùng daãn cuûa Gv.
Hoaït ñoäng 4: Xaây döïng coâng thöùc tính ñieän trôû < 7 phuùt >


- Höôùng daãn Hs hoaøn thaønh C3.
- Yeâu caàu Hs ghi coâng thöùc tính R vaø giaûi thích yù nghóa caùc kyù hieäu, ñôn vò cuûa töøng ñaïi löôïng trong coâng thöùc vaøo vôû. 2- Coâng thöùc ñieän trôû:
- Caù nhaân hoaøn thaønh C3.
- Hs ghi coâng thöùc tính R vaø giaûi thích yù ngiaõ cuûa caùc kyù hieä, ñôn vò cuûa töøng daïi löôïng trong cong thöùc vaøo vôû.

Hoaït ñoäng 5: Vaän duïng – cuûng coá – Höôùng daãn ceà nhaø < 7 phuùt >


- Yeâu caàu caù nhaân Hs laøm baøi taäp 9.1 (SBT) giaûi thích lyù do choïn phöông aùn ñuùng.
- Gv: höôùng daãn Hs hoaøn thaønh C4.
- Töø keát quaû thu ñöôïc ôû caâu C4  Ñieän trôû cuûa daây ñoàng trong maïch ñieän laø raát nhoû, vì vaäy ngöôøi ta thöôøng boû qua ñieän trôû cuûa daây noái trong maïch ñieän. III- Vaän duïng:
- Caù nhaân hoaøn thaønh baøi 9.1 (SBT).

- Hoaøn thaønh C4.
- Hs tieáp nhaän thoâng tin môùi.

Ruùt kinh nghieäm sau baøi daïy Xaùc nhaän cuûa
toå tröôûng toå chuyeân moân Xaùc nhaän cuûa BGH--------------------------  --------------------------
Ngaøy soaïn:10/10/2007 Tuaàn: 06
Ngaøy daïy: 13/10/2007 Tieát: 10

Baøi 10: BIEÁN TRÔÛ
ÑIEÄN TRÔÛ DUØNG TRONG KYÕ THUAÄT
I- MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc:
- Neâu ñöôïc bieán trôû laø gì vaø neâu ñöôïc nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa bieán trôû.
- Maéc ñöôïc bieán trôû vaøo maïch ñieän ñeå ñieàu chænh cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua maïch.
- Nhaän ra ñöôïc caùc ñieän trôû duøng trong kyõ thuaät.
2- Kyõ naêng:
- Maéc vaø veõ sô ñoà maïch ñieän coù söû duïng bieán trôû.
3- Thaùi ñoä:
- Ham hieåu bieát, söû duïng an toaøn ñieän.
II- CHUAÅN BÒ:
1- Ñoái vôùi hoïc sinh:
- Moät bieán trôû con chaïy (20Ω - 2A).
- Moät boä nguoàn AC\DC.
- Moät boùng ñeøn 2,5V – 1W.
- Moät coâng taéc.
- 7 ñoaïn daây noái.
- 3 ñieän trôû kyõ thuaät coù ghi trò soá.
- 3 ñieän trôû kyõ thuaät loaïi coù caùc voøng maøu.
2- Ñoái vôùi Giaùo vieân:
- Moät soá loaïi bieán trôû: Tay quay, con chaïy, chieát aùp.
- Tranh phoùng to caùc loaïi bieán trôû.
III_ TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:

TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ – toå chöùc tình huoáng hoïc taäp < 7 phuùt >

- Kieåm tra baøi cuõ:
+ Goïi HS1: Vieát coâng thöùc tính ñieän trôû. Chöõa baøi taäp 9.4(SBT).
+ Goïi Hs2:Chöõa baøi taäp 9.5(SBT).
- Yeâu caàu Hs khaùc nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.
- Gv ñaùnh giaù, ghi ñieåm cho Hoïc sinh.
- ÑVÑ:
+ Töø coâng thöùc ñieän trôû, theo em coù nhöùng caùch naøo ñeå laøm thay ñoåi ñieän trôû cuûa daây daãn.
+ Töø caâu traû lôøi cuûa hoïc sinh giaùo vieân ñaët vaán ñeà vaøo baøi môùi: trong 2 caùch thay ñoåi trò soá cuûa ñieän trôû, theo em caùch naøo deã thöïc hieän ñöôïc?
+ Ñieän trôû coù theå thay ñoåi trò soá ñöôïc goïi laø bieán trôû.
- Hs leân baûng, Hs döôùi lôùp nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn mình.


- Hs khaùc nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.
- Hs löu yù ñaùnh giaù cuûa Gv.

Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa bieán trôû < 10 phuùt >


- Gv treo tranh veõ caùc loaïi bieán trôû. Yeâu caàu Hs quan saùt aûnh chuïp caùc loaïi bieán trôû, keát hôïp vôùi hình 10.1 (trang 28 – sgk), traû lôøi caâu C1.
- Gv cho Hs quan saùt caùc loaïi bieån trôû thaät, goïi Hs nhaän daïng caùc loaïi bieán trôû, goïi teân chuùng.
- Yeâu caàu Hs ñoïc vaø traû lôøi caâu C2, C3. höôùng daãn hoïc sinh traû lôøi theo töøng yù:
+ Caáu taïo chính cuûa bieán trôû.
+ Chæ ra 2 choát noái vôùi 2 ñaàu cuoän daây cuûa caùc bieán trôû, chæ ra con chaïy cuûa bieán trôû
+ Neáu maéc hai ñaàu A, B cuûa cuoän daây naøy noái tieáp vaøo maïch ñieän thì khi dòch chuyeån con chaïy C, bieán trôû coù taùc duïng thay ñoåi ñieän trôû khoâng?
+ Neáu muoán bieán trôû con chaïy naøy coù taùc duïng laøm thay ñoåi ñieän trôû phaûi maéc noù vaøo maïch ñieän qua caùc choát naøo?
- Gv: goïi Hs nhaän xeùt, boå sung. Neáu Hs khoâng neâu ñöôïc ñuû caùch maéc, Gv boå sung.
- Gv giôùi thieäu caùc kyù hieäu cuûa bieán trôû treân sô ñoà maïch ñieän, Hs ghi vôû.
- Goïi Hs traû lôøi C4.
- Yeâu caàu Hs traû lôøi, caùc hoïc sinh khaùc nhaän xeùt. b. I- Bieán trôû:
c. 1- Tìm hieåu caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa bieán trôû:
- Hs quan saùt tranh veõ, hình chuïp veà bieán trôû, traû lôøi caâu hoûi C1.

- Hs quan saùt vaät thaät veà bieán trôû nhaän daïng chuùng.

- Hs ñoïc vaø trieån khai caâu C2, C3 theon höôùng daãn cuûa Gv.

- Hs nhaän xeùt, boå sung caâu traû lôøi cuûa baïn. Hoaøn thaønh vôû ghi.
- Hs tieáp nhaän thoâng tin môùi, hoaøn thaønh vôû ghi.

- Caù nhaân Hs traû lôøi C4. Hoaøn thaønh vôû ghi sau khi ñaõ chuaån kieán thöùc.

Hoaït ñoäng 3: Söû duïng bieán trôû ñeå ñieàu chænh cöôøng ñoä doøng ñieän < 14 phuùt >


- Gv:.Yeâu caàu Hs quan saùt bieán trôû cuûa nhoùm mình, cho bieát soá ghi treân bieán trôû vaø giaûi thích yù nghóa con soá ñoù.
- Yeâu caàu Hs traû lôøi C5. Höôùng daãn Hs thaûo luaän  Sô ñoà chính xaùc.
- Yeâu caàu caùc nhoùm maéc maïch ñieän theo sô ñoà, laøm thí nghieäm theo höôùng daãn ôû caâu C6. Thaûo luaän vaø traû lôøi caâu C6.
- Gv coù theå laøm thí nghieäm ñoù vôùi bieán trôû tay quay vaø chieát aùp cho Hs quan saùt vaø neâu nhaän xeùt veà cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch khi thay ñoåi trò soá bieán trôû.

- Qua thí nghieäm, yeâu caàu Hs cho bieát: Bieán trôû laø gì? Bieán trôû coù theå ñöôïc duøng laøm gì? Yeâu caàu ghi keát luaän ñuùng vaøo vôû.
- Gv lieân heä thöïc teá: Moät soá thieát bò ñieän söû duïng trong gia ñình söû duïng bieán trôû than ( chieát aùp) nhö trong Rañio, Tivi, ñeøn ñeå baøn, ….
22- Söû duïng bieán trôû ñeå ñieàu chænh doøng ñieän:
- Hs quan saùt bieán trôû, traû lôøi caâu hoûi cuûa Gv.


- Hs traû lôøi C5.


- Hs maéc maïch ñieän theo sô ñoà, hoaøn thaønh C6.- Hs quan saùt keát quaû thí nghieäm, neâu nhaän xeùt veà cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch khi thay ñoåi trò soá bieán trôû.

3-Keát luaän:
- Hs neâu caùch hieåu cuûa mình veà bieán trôû.- Hs tìm hieåu moät soá bieán trôû trong thöïc teá.
Hoaït ñoäng 4: Nhaän daïng hai loaïi ñieän trôû duøng trong kyõ thuaät < 7 phuùt >


- Höôùng daãn chung caû lôùp traû lôøi C7.
- Gv coù theå gôïi yù: lôùp than hay lôùp kim loaïi moûng coù tieát dieän lôùn hay nhoû  R lôùn hay nhoû.
- Yeâu caàu Hs quan saùt caùc loaïi ñieän trôû duøng trong kyõ thuaät cuûa nhoùm mình, keát hôïp vôùi caâu C8, nhaän daïng 2 loaïi ñieän trôû duøng trong kyõ thuaät II- Caùc ñieän trôû duøng trong kyõ thuaät:
- Hs caû lôùp hoaøn thaønh C7 theo höôùng daãn cuûa Gv.
- Hs coù theå traû lôøi theo gôïi yù cuûa Gv.

- Hs quan saù, nhaän daïng, tìm hieåu caùc loaïi ñieän trôû duøng trong kyõ thuaät.


Hoaït ñoäng 5: Vaän duïng – cuûng coá – Höôùng daãn ceà nhaø < 7 phuùt >


- Yeâu caàu caù nhaân Hs hoaøn thaønh C9.
- Yeâu caàu Hs laøm baøi taäp 10.2 (trang 15 – SBT).
- Goïi 1 Hs leân baûng chöõa baøi taäp, Gv thu vôû cuûa moät soá Hs chaám ñieåm.
- Yeâu caàu Hs ñoïc phaàn “coù theå em chöa bieát”.
- Yeâu caàu Hs oân laïi nhöõng baøi ñaõ hoïc.
- Laøm caùc baøi taäp coøn laïi cuûa baøi 10, xem tröôùc baøi môùi – baøi 11. a. Vaän duïng:
- Caù nhaân hoaøn thaønh C9.
- Hoaøn thaønh baøi taäp 10.2 (traïng 15 – SBT).
- Hs chöõa baøi taäp theo yeâu caàu cuûa Gv.

- Hs löö yù ñeán nhöõng daën doø cuûa Gv.Ruùt kinh nghieäm sau baøi daïy Xaùc nhaän cuûa
toå tröôûng toå chuyeân moân Xaùc nhaän cuûa BGH--------------------------  --------------------------
Ngaøy soaïn:12/10/2007 Tuaàn: 07
Ngaøy daïy: 15/10/2007 Tieát: 11

Baøi 11: BAØI TAÄP VAÄN DUÏNG ÑÒNH LUAÄT OÂM
VAØ COÂNG THÖÙC TÍNH ÑIEÄN TRÔÛ CUÛA DAÂY DAÃN

I- MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc:
- Vaän duïng ñònh luaät OÂm vaø coâng thöùc tính ñieän trôû cuûa daây daãn ñeå tính caùc ñaïi löôïng coù lieân quan ñoái vôùi ñoaïn maïch goàm nhieàu nhaát laø ba ñieän trôû maéc noái tieáp, song song, hoån hôïp.
2- Kyõ naêng:
- Giaûi BT vaät lyù theo ñuùng caùc böôùc giaûi.
- Reøn kyõ naêng phaân tích, so saùnh, toång hôïp thoâng tin.
- Söû duïng ñuùng caùc thuaät ngöõ.
3- Thaùi ñoä:
- Caån thaän, trung thöïc, tuaân thuû quy caùch laøm vieäc.
II- CHUAÅN BÒ:
- Phieáu hoïc taäp hoaëc trình baøy leân baûng phuï.
III- TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:

TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ – toå chöùc tình huoáng hoïc taäp < 5 phuùt >

- Kieåm tra baøi cuõ:
+ Goïi HS1: Phaùt bieåu vaø vieát bieåu thöùc ñònh luaät OÂm.
giaûi thích kyù hieäu vaø ghi roõ ñôn vò cuûa töøng ñaïi löôïng trong coâng thöùc.
+ Goïi Hs 2:Daây daãn coù chieàu daøi l, coùa tieát dieän S vaø laøm baèng chaát coù ñieän trôû suaát laø ρ thì coù ñieän trôû R ñöôïc tính baèng coâng thöùc naøo? Töø coâng thöùc haõy phaùt bieåu moái quan heä giöõa ñieän trôû R vôùi caùc ñaïi löôïng ñoù.
+ Yeâu caàu caùc Hs ôû döôùi lôùp nhaän xeùt töøng caâu traû lôøi cuûa baïn mình.
+ Gv choát laïi caâu traû lôøi, ghi ñieåm cho Hs.
- Gv: Vaän duïng ñònh luaät OÂm vaø coâng thöùc tính ñieän trôû vaøo vieäc giaûi caùc baøi taäp trong tieát hoïc hoâm nay.

- Hs leân baûng, Hs döôùi lôùp nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn mình.

Hoaït ñoäng 2: Giaûi baøi taäp 1 < 12 phuùt >

- Goïi 1 Hs ñoïc ñeà baøi baøi 1.
- Goïi 1 Hs toùm taét ñeà baøi.
- Gv höôùng daãn Hs caùch quy ñoåi ñôn vò.
- Höôùng daãn Hs thaûo luaän baøi 1. Yeâu caàu chöõa baøi taäp vaøo vôû neáu sai.
- Hs kieåm tra caùch trình baøy baøi trong vôû cuûa moät soá Hs nhaéc nhôû caùch trình baøy.
-

- Yeâu caàu Hs chöõa baøi taäp vaøo vôû (neáu chöa laøm ñöôïc). - Hs ñoïc ñeà baøi baøi 1.
- Hs laøm baøi taäp vaøo giaáy nhaùp theo söï höôùng daãn cuûa Gv.
Caù nhaân Hs toùm taét vaøo vôû vaø giaûi baøi taäp 1.Coù theå laø:
Toùm taét:
• Cho: l = 30m
U = 220V
S = 0,3mm2 = 0,3.10-6 m2
ρ = 1,1.10-6 Ωm
* Tìm: I = ? (A)
Giaûi:
b) Giaù trò ñieän trôû cuûa daây daãn laø:
R = ρ.l/S = 1,1.10-6 . 30/0,3.10-6 = 110(Ω)
Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn laø:
I = U/R = 220/110 = 2(A).
- Hs thaûo luaän baøi 1 treân lôùp, chöõa baøi taäp vaøo vôû neáu sai.
Hoaït ñoäng 3: Giaûi baøi taäp 2 < 12 phuùt >

- Goïi moät Hs ñoïc ñeà baøi taäp 2.
- Yeâu caàu caù nhaân Hs toùm taét, giaûi baøi 2 (coù theå tham khaûo gôïi yù caùch giaûi trong SGK) theo ñuùng caùc böôùc giaûi.
- Goïi moät Hs leân söûa baøi taäp phaàn a.
- Moät Hs leân söûa phaàn b.
- Goïi Hs khaùc neâu nhaän xeùt.
- Yeâu caàu Hs hoaøn thaønh vôû ghi neáu giaûi bò sai.
- Yeâu caàu Hs neâu caùch giaûi khaùc. - Hs ñoïc ñeà baøi baøi taäp 2.
- Hs toùm taét, giaûi baøi taäïp 2.
Coù theå giaûi nhö sau:
Baøi 2:
Toùm taét:
* Cho: R1 = 7,5 Ω
I1 = 0,6A
U = 12V
Rb = 30 Ω
S = 1mm2 = 1.10-6m2
* Tìm: a) R2 = ?( Ω)
b) l = ? (m)
Giaûi:
a) Ñeå ñeøn saùng bình thöôøng thì cöôøng ñoä doøng ñieän cuûa maïch khi maéc bieán trôû vaøo phaûi laø: I = 0,6A.
Ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch: I = U/R
 R = U/I = 12/0,6 = 20( Ω)
Maø R1 nt R2, neân: R = R1 + R2
 R2 = R – R1 = 20 – 7,5 = 12,5(Ω)
b) Chieàu daøi cuûa daây daãn laø:
R = ρ.l/S  l = R.S/ ρ = 30.10- 6/0,4.10- 6 = 75(m).
- Hs leân baûng söûa caùc phaàn cuûa baøi taäp 2 theo yeâu caàu cuûa Gv.
- Hs neâu nhaän xeùt veà baøi laøm cuûa baïn.
- Hs hoaøn thaønh baøi giaûi vaøo vôû (neáu giaûi sai).
- Hs neâu caùch giaûi khaùc.
Hoaït ñoäng 4: Giaûi baøi taäp 3 < 12 phuùt >
- Goïi moät Hs ñoïc ñeà baøi taäp 3.
- Yeâu caàu caù nhaân Hs toùm taét, giaûi baøi 3 (coù theå tham khaûo gôïi yù caùch giaûi trong SGK) theo ñuùng caùc böôùc giaûi.
- Gv coù theå gôïi yù nhö sau: Daây noái töø M tôùi A vaø töø M tôùi N tôùi B ñöôïc coi nhö moät ñieän trôû Rd maéc noái tieáp vôùi ñoaïn maïch goàm 2 boùng ñeøn.
- Yeâu caàu caù nhaân hoaøn thaønh phaàn a. neáu vaãn coøn thaáy khoù khaên coù theå cho Hs tham khaûo gôïi yù SGK.
- Goïi moät Hs leân söûa baøi taäp phaàn a.
- Neáu coøn ñuû thôøi gian thì choù Hs laøm phaàn b
- Yeâu caàu Hs chöõa baøi taäp vaøo vôû.
- Goïi Hs khaùc neâu nhaän xeùt.
- Yeâu caàu Hs hoaøn thaønh vôû ghi neáu giaûi bò sai.
- Yeâu caàu Hs neâu caùch giaûi khaùc. - Hs ñoïc ñeà baøi baøi taäp 3.
- Hs toùm taét, giaûi baøi taäïp 3.
Coù theå giaûi nhö sau:
Baøi 3:
Toùm taét:
* Cho: R1 = 15 Ω
R2 = R3 = 30Ω
UAB = 12V
* Tìm: a) Rtñ = ?(Ω)
b) I1 = ?(A); I2 = ?(A); I3 = ?(A)
Giaûi:
Ñieän trôû cuûa daây daãn laø:
Rd = ρ.l/S = 1,7.10- 8 . 200/0,2.10-6 = 17(Ω)
Ñieän trôû cuûa doaïn maïch AB laø:
R1,2 = R1.R2/(R1 + R2) = 600.900/(600 + 900) = 360(Ω)
Coi Rd nt (R1//R¬2)
RMN = R1,2 + Rd = 360 + 17 = 377(Ω)
AÙp duïng coâng thöùc: IMN = UMN/RMN = 220/337 (A)
UAB = IMN. R1,2 = 220/377 .(360) = 210(V)
Vì R1 //R2 neân U1 = U2 = 210(V)
- Hs leân baûng söûa caùc phaàn cuûa baøi taäp 3 theo yeâu caàu cuûa Gv.

- Hs neâu nhaän xeùt veà baøi laøm cuûa baïn.
- Hs hoaøn thaønh baøi giaûi vaøo vôû (neáu giaûi sai).
- Hs neâu caùch giaûi khaùc.
Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá – Vaän duïng - Höôùng daãn veà nhaø < 7 phuùt >

- Veà nhaø laøm baøi taäp cuûa baøi 11 (SBT)
- Gv gôïi yù baøi 11.4(SBT). - Hs löu yù, trieån nhöõng daën doø cuûa Gv.
Ruùt kinh nghieäm sau baøi daïy Xaùc nhaän cuûa
toå tröôûng toå chuyeân moân Xaùc nhaän cuûa BGH
--------------------------  --------------------------
Ngaøy soaïn:16/10/2007 Tuaàn: 07
Ngaøy daïy: 20/10/2007 Tieát: 12

Baøi 12: COÂNG SUAÁT ÑIEÄN
I- MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc:
- Neâu ñöôïc yù nghóa cua soá oaùt ghi treân duïng cuï ñieän.
- Vaän duïng coâng thöùc P = U.I ñeå tính ñöïoc moät ñaïi löôïng khi bieát caùc aïi löôïng coøn laïi.
2- Kyõ naêng:
- Thu thaäp thoâng tin.
3- Thaùi ñoä:
- Trung thöïc, caån thaän, yeâu thích moân hoïc.
II- CHUAÅN BÒ:
- Moät boùng ñeøn 220V – 100W, moät boùng ñeøn 220V – 25W ñöôïc laép treân baûng ñieän.
- Baûng 2 vieát treân baûng phuï.
- Moät soá duïng cuï ñieän nhö maùy saáy toùc.
- Baûng moät soá coâng suaát ñieän cuûa moät soá duïng cuï thöôøng duøng.
III_ TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:

TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1: Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp < 5 phuùt >

- Gv: Yeâu caàu Hs ñoïc phaàn môû baøi trong SGK.
- Caù nhaân Hs ñoïc SGK.
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu coâng suaát ñònh möùc cuûa caùc duïng cuï ñieän < 23 phuùt >


- Gv: Cho Hs quan saùt moät soá duïng cuï ñieän (boùng deøn, maùy saáy toùc,…). Goïi Hs doïc soá ghi treân caùc duïng cuï ñoù.
- Yeâu caàu Hs ñoïc soá ghi treân 2 boùng ñeøn thí nghieäm, laøm thí nghieäm hình 12.1, traû lôøi caâu hoûi C1.
- Gv: yeâu caàu Hs traû lôøi C2.

- Yeâu caàu Hs doïc thoâng baùo muïc 2 vaø yù nghóa soá oaùt vaøo vôû.

- Yeâu caàu Hs giaûi thích yù nghóa con soá treân caùc duïng cuï ñieän ôû phaàn 1.
- Höôùng daãn Hs traû lôøi C3. dình thaønh moái quan heä giöõa möùc doä hoaït ñoäng maïnh yeáu cuûa moãi uïng cuï ñieän vôùi coâng suaát. d. I- Coâng suaát ñònh möùc cuûa caùc duïng cuï ñieän:
e. 1- Soá voân vaø soá oaùt treân caùc duïng cuï ñieän:
- Hs quan saùt vaø ñoïc soâ ghi treân moät soá duïng cuï ñieän.

- Hs ñoïc soá oaùt ghi treân 2 baùng ñeøn, thöïc hieän thí nghieäm hình 12.1, traû lôøi C1.
- Hs nhôù laïi kieán thöùc cuõ, traû lôøi C2.
2- YÙ nghóa cuûa soá oaùt ghi treân moãi duïng cuï ñieän:
- Hs doïc thoâng baùo muïc 2 vaø ghi yù nghóa soá oaùt vaøo vôû:
+ Soá oaùt ghi treân moãi uïng cuï ñieän chæ coâng suaát ñònh möùc cuûa uïng cuï ñoù.
+ Khi duïng cuï ñieän ñöôïc söû duïng vôùi HÑT baèng HÑT ñònh möùc thì tieâu thuï coâng suaát baèng coâng suaát ñònh möùc.
- Hs giaûi thích yù nghóa con soá ghi treân caùc duïng cuï ñieän.
- Caù nhaân Hs traû lôøi C3.

Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu coâng thöùc tính coâng suaát ñieän < 12 phuùt >- Gv: Goïi Hs neâu muïc tieâu, caâc böôùc tieán haønh thí nghieäm.
- Thoâng baùo keát quaû thí nghieäm nhö ôû baûng 2 SGK.
- Yeâu caàu Hs hoaøn thaønh C4
 Coâng thöùc tính coâng suaát dieän.


- Yeâu caàu Hs vaän duïng ñònh luaät OÂm ñeå traû lôøi caâu C5. II- Coâng thöùctính coâng suaát ñieän:
1- Thí nghieäm:
- Hs neâu muïc tieâu, caùc böôùc tieán haønh thí nghieäm.


- Hs tieáp nhaän thoâng tin môùi.
- Hs traû lôøi C4.
2-Coâng thöùc tính coâng suaát ñieän:
- Hs ghi coâng thöùc: P = U.I

vaø giaûi thích kyù hieäu, ñôn vò cuûa caùc ñaïi löôïng trong coâng thöùc vaøo vôû.
- Traû lôøi C¬5  Ghi caâc coâng thöùc tính coâng suaát suy dieãn vaøo vôû.
P = I2R = U2/R

Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng – Cuûng coá – Höôùng daãn veà nhaø < 7 phuùt >


- Yeâu caàu Hs hoaøn thaønh caâu C6 theo höôùng daãn cuûa Gv.
- Yeâu caàu caù nhaân Hs hoaøn thaønh C7, C8 (neáu coøn ñuû thôøi gian).
- Gv höôùng daãn laøm baøi taäp 12.7.
- Yeâu caàu Hs laøm baøi 12(SBT). III- Vaän duïng:
- Hs caû lôùp hoaøn thaønh C6 theo höôùng daãn cuûa Gv.

- Hs caû lôùp hoaøn thaønh C7,C8 theo höôùng daãn cuûa Gv.
- Hs laøm baøi 12.7.
- Hs löö yù ñeán nhöõng daën doø cuûa Gv.
Ruùt kinh nghieäm sau baøi daïy Xaùc nhaän cuûa
toå tröôûng toå chuyeân moân Xaùc nhaän cuûa BGH--------------------------  --------------------------
Ngaøy soaïn:19/10/2007 Tuaàn: 08
Ngaøy daïy: 22/10/2007 Tieát: 13

Baøi 13: ÑIEÄN NAÊNG – COÂNG CUÛA DOØNG ÑIEÄN
I- MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc:
- Neâu ñöôïc ví duï chöùng toû doøng ñieän coù naêng löôïng.
- Neâu ñöôïc duïng cuï ño ñieän naêng tieâu thuï laø coâng tô dieän vaø moãi soâ cuûa coâng tô laø moät kilooat giô (kWh).
- Chæ ra ñöôïc söï chuyeån hoaù caùc daïng naêng löôïng trong hoaït ñoäng cuûa caùc duïng cuï dieän nhö caùc loaïi deøn ñieän, baøn laø, noài côm ñieän, quaït ñieän, maùy bôm nöôùc,….
- Vaän duïng coâng thöùc A = P .t = U.I.t deå tính moät ñaïi löôïng khi bieát caùc ñaïi löôïng coøn laïi.
2- Kyõ naêng:
- Phaân tích, toûng hôïp kieán thöùc.
3- Thaùi ñoä:
- Trung thöïc, ham hoïc hoûi, yeâu thích moân hoïc.
II- CHUAÅN BÒ:
- Tranh phoùng caùc duïng cuï uøng ieän hình 13.1.
- 1 coâng tô ñieän.
- Baûng 1 chuaån bò ra baûng phuï.
III_ TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:

TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ – Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp < 5 phuùt >

- Gv: Goïi 1 Hs leân baûng chöõa baøi taäp 12.1 vaø 12.2 (SBT).
- ÑVÑ : nhö SGK. - Hs leân baûng giaûi baøi taäp theo yeâu caàu caàu cuûa Gv.

Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà naêng löôïng cuûa doøng ñieän < 7 phuùt >


- Gv: Yeâu caàu caù nhaân Hs traû lôøi C1.
- Yeâu caàu Hs laáy theâm caùc ví duï khaùc trong thöïc teá.
- Gv thoâng baùo: Naêng löôïng cuûa doøng ñieän döôïc goïi laø ñieän naêng. a. I- Dieän naêng:
b. 1- Doøng ñieän coù mang naêng luôïng:
- Hs quan saùt vaø traû lôøi C1.
- Hs laáy theâm ví duï trong thöïc teá.
- Hs tieáp nhaän thoâng tin môùi veà ñieän naêng.

Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu söï chuyeån hoaù ieän naêng thaønh caùc daïng naêng löôïng khaùc < 10 phuùt >- Gv: Yeâu caàu traû lôøi caâu C2 theo nhoùm hoïc taäp.
- Goïi ñaïi dieän caûu 1 nhoùm haøo thaønh baûng 1 treân baûng.
- Höoùng daãn Hs thaûo luaän caâu C2.
- Höôùng daãn Hs thaûo luaän caâu C3.

- Höôùng daãn Hs tìm hieåu hieäu suaát söû duïng dieän naêng. 2- Söï chuyeån hoaù ieän naêng thaønh caùc daïng naêng löôïng khaùc:
- Hs toå chöùc thaûo luaän nhoùm ñieàn keát quaû vaøo baûng 1 cho caâu C2.
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû.
- Ghi vôû keát quaû baûng 1.
- Caù nhaân tham gia thaûo luaän treân lôùp hoaøn thaønh caâu C3.
3- Keát luaän:
- Ghi phaàn keát luaän vaøo vôû.
Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu coâng cuûa doøng ñieän, coâng thöùc tính
vaø söû duïng cuï ño coâng cuûa doøng ñieän < 15 phuùt >- Gv: Thoâng baùo veà coâng cuûa doøng ñieän.


- Goïi Hs traû lôøi caâu C4.
- Höôùng daãn Hs tham gia thaûo luaän, traû lôøi C5.
- Gv: Coâng thöùc A = P.t = U.I.t
 Goïi Hs neâu ñôn vò cuûa töøng ñaïi löôïng trong coâng thöùc.

- Gv: giôùi thieäu ñôn vò do coâng cuûa oøng ñieän kW.h, höôùng daãn Hs caùch ñoåi töø kW.h ra J.
- Trong thöï teá ñeå ño coâng cuûa doøng ñieän ta duøng duïng cuï ño naøo?
- Höôùng daãn Hs hoaøn thaønh C6. II- Coâng cuûa doøng ñieän:
1- Coâng cuûa doøng ñieän:
Coâng cuûa doøng ñieän saûn ra trong moät ñoaïn maïch laø soá ño löôïng ñieän naêng maø ñoaïn maïch ñoù tieâu thuï ñeå chuyeån hoaù thaønh caùc daïng naêng löôïng khaùc.
2- Coâng thöùc tính coâng cuûa doøng ñieän:
- Hs hoaøn thaønh C4.
- Hs hoaøn thaønh C5:
A = P.t = U.I.t
Trong ñoù: U ño baèng voân (V)
I ño baèng ampe (A)
t ño baèng giaây (s)
1kW.h = 1000W.3600s = 3.600.000J = 3,6.106J.
3- Ño coâng cuûa doøng ñieän:
Trong thöïc teá, coâng cuûa doøng ñieän hay ñieän naêng söû duïng ñöôïc ño baèng coâng tô ñieän
Hoaït ñoäng 5: Vaän duïng – Cuûng coá – Höôùng daãn veà nhaø < 7 phuùt>


- Gv yeâu caàu caù nhaân hoaøn thaønh caâu C7, C8 vaøo vôû.
- Goïi 1 Hs leân baûng chöõa caâu C7, 1 Hs laøm C8.
- Gv: nhaéc nhôû nhöõng sai soùt cho nhöõng hoïc sinh coøn laïi.
- Goïi Hs ñöa ra caùch laøm khaùc. So saùnh caùc caùch.
- Yeâu caàu Hs ñoïc phaàn “Coù theå em chöa bieát”
- Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp baøi 13(SBT). III- Vaän duïng:
- Caù nhaân hoaøn thaønh caâu C7, C8.
- Hs leân baûng giaûi caâu C7, C8.


- Hs ñöa ra caùch laøm khaùc.
- Hs ñoïc phaàn “Coù theå em chöa bieát”
- Hs löö yù ñeán nhöõng daën doø cuûa Gv.
Ruùt kinh nghieäm sau baøi daïy Xaùc nhaän cuûa
toå tröôûng toå chuyeân moân Xaùc nhaän cuûa BGH--------------------------  --------------------------
Ngaøy soaïn:23/10/2007 Tuaàn: 08
Ngaøy daïy: 27/10/2007 Tieát: 14

Baøi 14: BAØI TAÄP VEÀ COÂNG SUAÁT ÑIEÄN
VAØ ÑIEÂÏN NAÊNG SÖÛ DUÏNG

I- MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc:
- Giaûi ñöôïc ccs baøi taäp tính coâng suaát ñieän vaø ñieän naêng tieâu thuï ñoái vôùi caùc duïng cuï ñieän maéc noái tieáp vaø maéc song song.
2- Kyõ naêng:
- Giaûi BT vaät lyù theo ñuùng caùc böôùc giaûi.
- Reøn kyõ naêng phaân tích, so saùnh, toång hôïp thoâng tin.
- Kyõ naêng giaûi baøi taäp ñònh löôïng.
3- Thaùi ñoä:
- Caån thaän, trung thöïc, tuaân thuû quy caùch laøm vieäc.
II- CHUAÅN BÒ:
- Phieáu hoïc taäp hoaëc trình baøy leân baûng phuï.
III- TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:

TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ < 5 phuùt >

- Kieåm tra baøi cuõ:
+ Goïi HS1: Goïi 2 Hs leân baûng vieát coâng thöùc tính coâng suaát ñieän vaø dieïn naêng tieâu thuï.
+ Yeâu caàu caùc Hs ôû döôùi lôùp nhaän xeùt töøng caâu traû lôøi cuûa baïn mình.
+ Gv choát laïi caâu traû lôøi, ghi ñieåm cho Hs.
- Hs leân baûng, Hs döôùi lôùp nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn mình.

Hoaït ñoäng 2: Giaûi baøi taäp 1 < 12 phuùt >

- Goïi 1 Hs ñoïc ñeà baøi baøi 1.
- Goïi 1 Hs toùm taét ñeà baøi.
- Gv höôùng daãn Hs caùch quy ñoåi ñôn vò.
- Yeâu caàu Hs töï löïc giaûi caùc phaàn cuûa baøi taäp.
- Gv löu yù caùch söû duïng dôn vò trong caùc coâng thöùc.


- Yeâu caàu Hs chöõa baøi taäp vaøo vôû (neáu chöa laøm ñöôïc). - Hs ñoïc ñeà baøi baøi 1.
- Hs toùm taét ñeà baøi.
- Hs laøm baøi taäp vaøo giaáy nhaùp theo söï höôùng daãn cuûa Gv.
Caù nhaân Hs toùm taét vaøo vôû vaø giaûi baøi taäp 1.Coù theå laø:
Toùm taét:
• Cho: U = 220V
I = 341mA = 0,341A
t = 4x30(h)
* Tìm: a) R = ? (Ω) ; P = ? (W)
b) A = ? (J) = ? (soá)
Giaûi:
a) Giaù trò ñieän trôû cuûa ñeøn laø:
R = U/I = 220/0,341≈ 645(Ω)
AÙp duïng coâng thöùc: P = U.I = 220.0,431 ≈ 75(W)
Vaäy coâng suaát cuûa boùng ñeøn laø 75W.
b) Ñieän naêng tieâu thuï cuûa boùng ñeøn laø:
A = P.t = 75.4.30.3600 = 32408640(J)
hay A ≈ 9kW.h = 9 (soá).
Vaäy dieän naêng tueâu thuï cuûa boùng deøn trong 1 thaùng laø 9 soá.
Hoaït ñoäng 3: Giaûi baøi taäp 2 < 12 phuùt >

- Goïi moät Hs ñoïc ñeà baøi taäp 2.
- Yeâu caàu caù nhaân Hs toùm taét, töï löïc giaûi baøi 2 (coù theå tham khaûo gôïi yù caùch giaûi trong SGK) theo ñuùng caùc böôùc giaûi.
- Goïi Hs khaùc neâu nhaän xeùt.
- Yeâu caàu Hs hoaøn thaønh vôû ghi neáu giaûi bò sai.
- Yeâu caàu Hs neâu caùch giaûi khaùc. - Hs ñoïc ñeà baøi baøi taäp 2.
- Hs toùm taét, giaûi baøi taäïp 2.
Coù theå giaûi nhö sau:
Baøi 2:
Toùm taét:
* Cho: UÑ = 6V
P Ñ = 4,5W
U = 9V
t = 10 ph
* Tìm: a) IA = ?(A)
b)Rb = ? (Ω) ; P b = ? (W)
c) Ab = ? (J) ; A = ? (J)
Giaûi:
a) Ñeøn saùng bình thöôøng do ñoù:
IÑ = P Ñ/ UÑ = 4,5/6 = 0,75A.
Vì (A) nt Rb¬ nt Ñ:  IÑ = IA = Ib = 0,75A
b)Ub = U – UÑ = 9 – 6 = 3(V).
Rb = Ub/Ib = 3/0,75 = 4(Ω)
P b = Ub.Ib = 3.0,75 = 2,25(W).
c) Coâng cuûa doøng ñieän saûn ra trong 10 phuùt:
Ab = P b.t = 2,25.10.60 = 1350(J)
A = U.I.t = 0,75.9.10.60 = 4050(J)
- Hs neâu nhaän xeùt veà baøi laøm cuûa baïn.
- Hs hoaøn thaønh baøi giaûi vaøo vôû (neáu giaûi sai).
- Hs neâu caùch giaûi khaùc.
Hoaït ñoäng 4: Giaûi baøi taäp 3 < 12 phuùt >
- Goïi moät Hs ñoïc ñeà baøi taäp 3.
- Yeâu caàu caù nhaân Hs toùm taét, giaûi baøi 3 (coù theå tham khaûo gôïi yù caùch giaûi trong SGK) theo ñuùng caùc böôùc giaûi.- Goïi moät Hs leân söûa baøi taäp phaàn a.
- Neáu coøn ñuû thôøi gian thì choù Hs laøm phaàn b
- Yeâu caàu Hs chöõa baøi taäp vaøo vôû.
- Goïi Hs khaùc neâu nhaän xeùt.
- Yeâu caàu Hs hoaøn thaønh vôû ghi neáu giaûi bò sai.
- Yeâu caàu Hs neâu caùch giaûi khaùc. - Hs ñoïc ñeà baøi baøi taäp 3.
- Hs toùm taét, giaûi baøi taäïp 3.
Coù theå giaûi nhö sau:
Baøi 3:
Toùm taét:
* Cho: UÑ = 220V
P Ñ = 100W
UBL = 220V
P BL = 1000W
U = 220V
* Tìm: a) Veõ sô ñoà maïch ñieän; Rtñ = ?(Ω)
b) A = ?(J) = ?(kW.h)
Giaûi:
a) Vì ñeøn vaø baøn laø coù cuøng HÑT ñònh möùc baèng HÑT ôû oå laáy ñieän, do ñoù ñeå caû hai hoaït doäng bình thöôøng thuø trong maïch ñieän ñeøn vaø baøn laø phaûi maéc song song.
Ta coù:
RÑ = U2Ñ/ P Ñ = 2202/100 = 484(Ω)
RBL= U2BL/ P BL = 2202/1000 = 48,4(Ω)
Dieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch laø:
Rtñ = (RÑ. RBL)/( RÑ + RBL)
= 484.48,4/(484 + 48,4) = 44(Ω)
b)Vì ñeøn vaø baøn laø maéc song song vaøo HÑT 220V baèng HDT ñònh möùc, do ñoù coâng suaát tieâu thuï cuûa deøn vaø baøn laø baèng coâng suaát ñònh möùc ghi treân chuùng.
 Coâng suaát tieâu thuï ieän cuûa ñoaïn maïch laø:
P = P Ñ + P BL = 100 + 1000 = 1100(W) = 1,1(kW)
A = P.t = 1,1.1 = 1,1kW.h
hay A = 3.600.000(J).
- Hs leân baûng söûa caùc phaàn cuûa baøi taäp 3 theo yeâu caàu cuûa Gv.

- Hs neâu nhaän xeùt veà baøi laøm cuûa baïn.
- Hs hoaøn thaønh baøi giaûi vaøo vôû (neáu giaûi sai).
- Hs neâu caùch giaûi khaùc.
Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá – Höôùng daãn veà nhaø < 4 phuùt >

- Nhaán maïnh caùc ñieåm löu yù khi laøm baøi taäp veà coâng vaø coâng suaát ñieän.
- Gv: Veà nhaø laøm baài taäp baøi 14(SBT).
- Chuaån bò maãu baùo caùo thí nghieäm (trang 43 – SGK) ra vôû, traû lôøi caâu hoûi phaàn 1. - Hs löu yù ñeán nhöõng daën doø cuûa Gv.
Ruùt kinh nghieäm sau baøi daïy Xaùc nhaän cuûa
toå tröôûng toå chuyeân moân Xaùc nhaän cuûa BGH
--------------------------  --------------------------
 
Bên trên