Làm trang profile (phong cách Yahoo!360)

iLoVeU

Moderator
Công dụng : Tạo trang Profile cho thành viên cực kì độc đáo mang phong cách Yahoo!360 quen thuộc !

Khuyến cáo :
- Không nên dùng cái này nếu Width của forum bạn quá bé , dưới 900 px thì không nên dùng,
Nào , bắt tay vào thực hiện ngay thôi !
B1: Thay toàn bộ Memberinfo bằng đoạn code sau :
PHP:
$stylevar[htmldoctype]
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="$stylevar[textdirection]" lang="$stylevar[languagecode]">
<head>
$headinclude

$usercss
$memberinfo_css
<style type="text/css" id="vbulletin_tabctrl_css">
@import url("clientscript/vbulletin_tabctrl.css?v=$vboptions[simpleversion]");
<if condition="$show['rtl']">@import url("clientscript/vbulletin_tabctrl_rtl.css?v=$vboptions[simpleversion]");</if>
</style>

<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_tabctrl.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_quick_edit_generic.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_quick_edit_visitormessage.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script>

<title>$vboptions[bbtitle] - $vbphrase[view_profile]: $userinfo[username]</title>

<if condition="$userinfo['userid'] == $bbuserinfo['userid']">
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_profilefield_edit.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script>
</if>
<script type="text/javascript">
<!--
vbphrase['server_failed_respond_try_again'] = "$vbphrase[server_failed_respond_try_again]";
vbphrase['edit_value'] = "$vbphrase[edit_value_js]";

<if condition="$show['post_visitor_message']">
function goto_post_pm()
{
  vB_TabCtrls['profile_tabs'].switch_tab('visitor_messaging');
  fetch_object('visitor_messaging').scrollIntoView();

  var textarea = fetch_object('visitor_message_form_textarea');
  if (textarea)
  {
    textarea.focus();
    textarea.select();
  }
  return false;
}
</if>
-->
</script>

</head>
<body>

$header
$navbar


<!-- begin user css -->
<div id="usercss" class="floatcontainer">

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>

<tr>
<td colspan="2">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody><tr>
  <td style="width: auto;">
  <h1>
    $prepared[onlinestatus] $prepared[musername]
    <if condition="$prepared['usertitle']">
    <font size="2">[ $prepared[usertitle] ]</font>
    </if>
  </h1>
  <if condition="$prepared['rank'] OR $prepared['reputationdisplay']">
    <div id="reputation_rank">
    <if condition="$prepared['reputationdisplay']">
    <div id="reputation">$prepared[reputationdisplay]</div>
    </if>
    <if condition="$prepared['rank']">
    <div id="rank">$prepared[rank]</div>
    </if>
    </div>
  </if>
  </td>
  <td>
  <span style="float: right; margin-right: 15px;">
        <!-- current activity -->
        <if condition="$prepared['lastactivitydate'] OR $prepared['action']">
          <div class="alt2 smallfont block_row" id="activity_info">
            <if condition="$prepared['lastactivitydate']">
              <div id="last_online">
                <span class="shade">$vbphrase[last_activity]:</span> $prepared[lastactivitydate]<if condition="!$show['detailedtime']"> <span class="time">$prepared[lastactivitytime]</span></if>
              </div>
            </if>
            <if condition="$prepared['action']">
              <span class="shade">$vbphrase[current_activity]:</span> $prepared[action] $prepared[where]
            </if>
          </div>
        </if>
        <!-- / current activity -->
  </span>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
</td>
</tr>

<tr>
<td valign="top" width="205">
<div style="width: 200px;">
<!-- sidebar -->
<div id="main_userinfo" class="floatcontainer">
  $blocks[stats_mini]
  <!-- Page View -->
  <div class="alt1 tborder content_block block_row" align="center">
  <phrase 1="$prepared[profilevisits]">$vbphrase[this_page_has_x_visits]</phrase>
  </div>
  <!-- / Page View -->
      <!-- link bar -->
      <div class="alt1 tborder content_block block_row" id="link_bar">
        <ul class="thead block_row block_title list_no_decoration floatcontainer">
          <if condition="$prepared['myprofile']">
            <if condition="$show['can_customize_profile']">
              <li class="thead" id="usercss_switch_link"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=customize">$vbphrase[customize_profile]</a></li><br />
            </if>
          <else />
            <if condition="$show['usercss_switch']">
              <li class="thead" id="usercss_switch_link"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=switchusercss&amp;hash=$bbuserinfo[logouthash]&amp;u=$prepared[userid]">$usercss_switch_phrase</a></li><br />
            </if>
          </if>

          <if condition="$show['contactlinks']">
            <li class="thead" id="minicontact"><a href="#contactinfo">$vbphrase[send_message]</a> <script type="text/javascript">vBmenu.register("minicontact");</script></li><br />
          </if>

          <if condition="$show['userlists']">
            <li class="thead" id="userlists"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=buddylist&amp;nojs=1">$vbphrase[user_lists]</a> <script type="text/javascript">vBmenu.register("userlists");</script></li><br />
          </if>

          <if condition="$show['usernotes']">
            <li class="thead"><a href="usernote.php?$session[sessionurl]u=$prepared[userid]">$vbphrase[user_notes] ($prepared[usernotecount])</a></li><br />
          </if>

          <if condition="can_moderate()">
            <li class="thead"><a href="moderator.php?$session[sessionurl]do=useroptions&amp;u=$userinfo[userid]">$vbphrase[edit_user_profile]</a></li><br />
          </if>
        </ul>
      </div>
      <!-- / link bar -->

      <!-- user list menu -->
      <ul id="userlists_menu" class="vbmenu_popup list_no_decoration" style="display: none">
        <li class="thead first"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[user_lists]</phrase></li>
        <if condition="$prepared['canbefriend']">
          <li class="vbmenu_option">
            <a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=friend&amp;u=$prepared[userid]"><if condition="$prepared['requestedfriend']">$vbphrase[confirm_friendship_request]<else />$vbphrase[add_to_friends_list]</if></a>
          </li>
        </if>
        <if condition="$prepared['isfriend']">
          <li class="vbmenu_option">
            <a href="profile.php?$session[sessionurl]do=removelist&amp;userlist=friend&amp;u=$prepared[userid]">$vbphrase[remove_from_friends_list]</a>
          </li>
        </if>
        <if condition="$show['addbuddylist']">
          <li class="vbmenu_option">
            <a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$prepared[userid]">$vbphrase[add_to_contacts]</a>
          </li>
        </if>
        <if condition="$show['removebuddylist']">
          <li class="vbmenu_option">
            <a href="profile.php?$session[sessionurl]do=removelist&amp;userlist=buddy&amp;u=$prepared[userid]">$vbphrase[remove_from_contacts]</a>
          </li>
        </if>
        <if condition="$show['addignorelist']">
          <li class="vbmenu_option">
            <a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=ignore&amp;u=$prepared[userid]">$vbphrase[add_to_ignore_list]</a>
          </li>
        </if>
        <if condition="$show['removeignorelist']">
          <li class="vbmenu_option">
            <a href="profile.php?$session[sessionurl]do=removelist&amp;userlist=ignore&amp;u=$prepared[userid]">$vbphrase[remove_from_ignore_list]</a>
          </li>
        </if>
      </ul>

      <if condition="$show['contactlinks']">
      <!-- contact popup menu -->
      <ul id="minicontact_menu" class="vbmenu_popup list_no_decoration" style="display:none">
        <if condition="$show['post_visitor_message'] OR $show['pm'] OR $show['email']">
          <li class="thead first"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[send_message_to_x]</phrase></li>
        </if>
        <if condition="$show['post_visitor_message']"><li class="vbmenu_option"><img src="$stylevar[imgdir_button]/sendtofriend.gif" alt="" class="alt2 inlineimg" /> <a href="visitormessage.php?$session[sessionurl]do=message&amp;u=$prepared[userid]" onclick="return goto_post_pm();"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[post_a_visitor_message_for_x]</phrase></a></li></if>
        <if condition="$show['pm']">
          <li class="vbmenu_option"><img src="$stylevar[imgdir_button]/sendtofriend.gif" alt="" class="alt2 inlineimg" /> <a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$prepared[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></li>
        </if>
        <if condition="$blocks['contactinfo']">
        <if condition="$show['email']"><li class="vbmenu_option"><img src="$stylevar[imgdir_button]/sendtofriend.gif" alt="" class="alt2 inlineimg" /> <a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$prepared[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[send_message_via_email_to_x]</phrase></a></li></if>
        <if condition="$prepared['hasimdetails']">
          <li class="thead<if condition="!$show['post_visitor_message'] AND !$show['pm'] AND !$show['email']"> first</if>">$vbphrase[instant_messaging]</li>
          <if condition="$prepared['icq']">
            <li class="vbmenu_option"><img class="alt2 inlineimg" alt="" src="$stylevar[imgdir_misc]/im_icq.gif" /> <a href="#" dir="ltr" onclick="imwindow('icq', '$prepared[userid]', 500, 450); return false;"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[send_icq_message_to_x]</phrase></a></li>
          </if>
          <if condition="$prepared['aim']">
            <li class="vbmenu_option"><img class="alt2 inlineimg" alt="" src="$stylevar[imgdir_misc]/im_aim.gif" /> <a href="#" dir="ltr" onclick="imwindow('aim', '$prepared[userid]', 400, 200); return false;"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[send_aim_message_to_x]</phrase></a></li>
          </if>
          <if condition="$prepared['msn']">
            <li class="vbmenu_option"><img class="alt2 inlineimg" alt="" src="$stylevar[imgdir_misc]/im_msn.gif" /> <a href="#" dir="ltr" onclick="imwindow('msn', '$prepared[userid]', 400, 200); return false;"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[send_msn_message_to_x]</phrase></a></li>
          </if>
          <if condition="$prepared['yahoo']">
            <li class="vbmenu_option"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/im_yahoo.gif" alt="" class="alt2 inlineimg" /> <a href="#" dir="ltr" onclick="imwindow('yahoo', '$prepared[userid]', 400, 200); return false;"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[send_yahoo_message_to_x]</phrase></a></li>
          </if>
          <if condition="$prepared['skype']">
            <li class="vbmenu_option"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/im_skype.gif" alt="" class="alt2 inlineimg" /> <a href="#" dir="ltr" onclick="imwindow('skype', '$prepared[userid]', 400, 285); return false;"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[send_skype_message_to_x]</phrase></a></li>
          </if>
        </if>
        </if>
      </ul>
      <!-- / contact popup menu -->
      </if>

  $blocks[visitors]
    $blocks[stats]
</div>    
<!-- / sidebar -->
</div>
</td>

<td valign="top">
<div id="content_container">
  <div id="content">
    $template_hook[profile_left_first]
    $blocks[aboutme]
    $blocks[contactinfo]
    $blocks[infractions]
        $blocks[visitor_messaging]
    $template_hook[profile_left_last]

  <script type="text/javascript">
  <!--
  vBulletin.register_control("vB_TabCtrl", "profile_tabs", "$selected_tab", "&raquo;", "profile.php?u=2&do=loadtab&tabid={1:tabid}");
  //-->
  </script>

  </div>
</div>

<div id="sidebar_container">
  <!-- sidebar -->
  $template_hook[profile_right_first]
  $template_hook[profile_right_mini]
  <if condition="$blocks['profile_picture']"><div align="center">
  <img src="$prepared[profilepicurl]" $prepared[profilepicsize] border="1" alt="<phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[xs_picture]</phrase>" /></div>
  </if>
  $blocks[friends_mini]
  $blocks[albums]
  $template_hook[profile_right_album]
  $blocks[groups]
  $template_hook[profile_right_last]
  <!-- / sidebar -->
</div>

</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</div>
<!-- end usercss -->

$footer

</body>
</html>

B2: Thay toàn bộ memberinfo_css bằng đoạn code sau :
PHP:
<style type="text/css" id="memberinfo_css">
<!--
#content_container {
  width:100%;
  float:$stylevar[left];
  margin-$stylevar[right]:-206px;
}
#content {
  margin-$stylevar[right]:206px;
}
#sidebar_container {
  width:200px;
  float:$stylevar[right];
}

.list_no_decoration {
  list-style-type:none;
  margin:0px;
  padding:0px;
}

div.fixed_width_avatar {
  text-align:center;
  width:150px;
}

/**
* Memberinfo Small
*/
li.memberinfo_small {
  margin-top:6px;
}
li.memberinfo_small div.fixed_width_avatar {
  margin-$stylevar[right]:6px;
}
li.memberinfo_small div.info_bar, #friends li.memberinfo_small div.info_bar {
  border-width:1px 0px 0px 0px;
  margin-bottom:6px;
}
li.memberinfo_small div.info_bar ul {
  padding:6px;
}
li.memberinfo_small ul.friend_im_list li {
  display:inline;
  margin-$stylevar[right]:3px;
}
li.memberinfo_small ul.friend_im_list img {
  vertical-align:middle;
}

/**
* Memberinfo Tiny
*/
li.memberinfo_tiny {
  height:105px;
  width:75px;
  overflow:hidden;
  float:$stylevar[left];
  text-align:center;
  margin:1px;
}

/**
* Tabs and Blocks
*/
.content_block {
  margin-bottom:6px;
  padding:$stylevar[cellspacing]px;
}
.content_block .block_row {
  padding:$stylevar[cellpadding]px;
  margin:$stylevar[cellspacing]px 0px 0px 0px;
}
.content_block .block_title {
  padding:$stylevar[cellpadding]px;
  margin:0px 0px 0px 0px;
}
/*.content_block h4.thead, .content_block .block_title {
  padding:4px;
  margin:$stylevar[cellspacing]px 0px 0px 0px;
}*/
.content_block .block_footer {
  text-align:$stylevar[right];
  padding:4px;
  margin:$stylevar[cellspacing]px 0px 0px 0px;
}
a.collapse_gadget {
  float:$stylevar[right];
}

/**
* Popup Menus Built With List Markup
*/
ul.vbmenu_popup li {
  padding:4px;
  margin:0px 1px 1px 1px;
  white-space:nowrap;
}
ul.vbmenu_popup li.first {
  margin:1px;
}
ul.vbmenu_popup li.notext {
  font-size:1px;
}

/**
* Override Menu CSS for 'Send Message' Menu
*/
#minicontact_menu li.vbmenu_option, #minicontact_menu li.vbmenu_hilite {
  padding:0px;
  padding-$stylevar[right]:4px;
}
#minicontact_menu li.vbmenu_option img, #minicontact_menu li.vbmenu_hilite img {
  padding:4px;
}

/**
* Profile Field List Title / Value Pairs
*/
dl.profilefield_list dd {
  margin-bottom:3px;
  margin-$stylevar[left]:16px;
}

/**
* Sidebar profile field blocks
*/
#sidebar_container dl.profilefield_list {
  font-size:11px;
}

/**
* Top Panel
*/
#main_userinfo {
  margin-bottom:20px;
}
#main_userinfo #profilepic_cell {
   border-bottom-width:0px;
   padding:4px;
}
#main_userinfo .profilepic_adjacent {
  padding-$stylevar[left]:6px;
}
#main_userinfo h1 {
  font-size:18pt;
  font-weight:normal;
  margin:0px;
}
#main_userinfo h2 {
  font-size:10pt;
  font-weight:normal;
  margin:0px;
}
#reputation_rank {
  float:$stylevar[left];
}
#reputation {
  margin-bottom:6px;
  text-align:$stylevar[left];
}
#rank {
  margin-bottom:6px;
  text-align:$stylevar[right];
}
#send_message_cell {
  padding-bottom:6px;
  text-align:$stylevar[right];
}
#link_bar ul {
  padding:4px;
}
#link_bar li.thead {
  float:$stylevar[left];
  margin-$stylevar[right]:10px;
  white-space:nowrap;
  font-weight:normal;
  background:transparent;
}
#link_bar a {
  text-decoration:none;
}
#link_bar a:hover {
  text-decoration:underline;
}
#activity_info {
  border-top-width:0px;
}
#activity_info div.alt2 {
  padding:4px;
}
#link_bar #usercss_switch_link {
  float:$stylevar[left];
}

/**
* Visitor Messaging Tab
*/

#qc_error_div {
  text-align:$stylevar[left];
  margin-bottom:6px;
}
#qc_error_header {
  font-weight:bold;
}
#qc_error_okay {
  text-align:$stylevar[right];
}

#message_form {
  display:block;
  margin:0px;
}
#message_form textarea {
  width:98%;
  height:50px;
}
#message_form div.messagetext {
  text-align:$stylevar[left];
}
#message_form div.allowed_bbcode {
  float:$stylevar[left];
}
#message_form div.submit_button {
  text-align:$stylevar[right];
}

#visitor_messaging #inlinemodsel {
  float:$stylevar[right];
}

#visitor_messaging #view_my_conversation_link {
  float:$stylevar[right];
  text-decoration:none;
}

#visitor_message_inlinemod_form {
  margin:0px;
  display:block;
}

#message_list {
  border:none;
}
#message_list li {
  margin-bottom:6px;
}
#message_list div.fixed_width_avatar {
  margin-$stylevar[right]:6px;
  float:$stylevar[left];
}
#message_list div.visitor_message_avatar_margin {
  margin-$stylevar[left]:156px;
}
#message_list div.info_bar {
  border-width:1px 0px 0px 0px;
  margin-bottom:6px;
}
#message_list div.info_bar div.alt2 {
  padding:6px;
}
#message_list div.info_bar a.username {
  /*font-weight:bold;*/
}
#message_list .visitor_message_date {
  float:$stylevar[right];
}
#message_list .group_message_date {
  float:$stylevar[right];
}
#message_list .inlinemod_checkbox {
  float:$stylevar[right];
}
#message_list div.visitor_message_body {
  overflow:auto;
}
#message_list ul.controls {
  margin-top:6px;
  text-align:$stylevar[right];
}
#message_list ul.controls li {
  display:inline;
  margin-$stylevar[left]:6px;
}
#message_list ul.controls a:link, #message_list ul.controls a:visited {
  text-decoration:none;
}
#message_list .deletedmessage{
  float: $stylevar[left]
}

/**
* About Me Tab
*/
#aboutme li.profilefield_category {
  font-weight:bold;
  margin-top:6px;
}
#aboutme dl.profilefield_list {
  font-weight:normal;
  margin:6px 16px 0px 16px;
}
#aboutme dl.profilefield_list dd {
  margin-bottom:6px;
  margin-$stylevar[left]:0px;
}
#aboutme #signature {
  width:100%;
  overflow:auto;
}
#aboutme #simple_aboutme_link {
  text-align: $stylevar[right];
  display: block;
}

/**
* About Me Tab (Alternative)
*/
#aboutme2 dl.profilefield_list dd {
  margin-bottom:6px;
  margin-$stylevar[left]:0px;
}

/**
* Statistics Tab
*/
#stats fieldset.statistics_group {
  margin-top:6px;
}
#stats fieldset.statistics_group ul {
  padding:6px;
}
#stats fieldset.statistics_group ul li {
  margin-bottom:3px;
}

/**
* Statistics Tab (Alternative)
*/
#statistics2 ul.statistics_group li {
  margin-bottom:3px;
}

/**
* Friends Tab
*/
#friends a.edit_friends_link {
  float:$stylevar[right];
}
#friends_mini a.edit_friends_link {
  float:$stylevar[right];
  margin-$stylevar[left]:10px;
}

/**
* Infractions Tab
*/
div#infractions.content_block {
  padding:0px;
}

/**
* Contact Info Tab
*/
#contactinfo fieldset {
  margin-bottom:6px;
}
#contactinfo div.fieldset_padding {
  padding:6px;
}
#contactinfo #messaging_list li {
  margin-bottom:3px;
  margin-$stylevar[right]:16px;
  float:$stylevar[left];
  white-space:nowrap;
}
#contactinfo #instant_messaging_list li {
  margin-top:6px;
  margin-$stylevar[right]:6px;
  position:relative;
}
#contactinfo #instant_messaging_list .im_img_link {
  vertical-align: middle;
}
#contactinfo #instant_messaging_list .im_txt_link {
  position:absolute;
  $stylevar[left]:75px;
}
#contactinfo #additional_contact_details dd {
  margin-$stylevar[left]:0px;
  margin-bottom:6px;
}

/**
* Albums Block
*/
#albums_mini_list li {
  text-align:center;
  margin-bottom:6px;
}

/**
* Mini Friends Block
*/

#friends_mini_list a.username {
  display:block;
  margin-top:3px;
}
#friends_mini div.friends_counter {
  padding-bottom:6px;
}

/**
* Groups Block
*/
span.group_count {
  float:$stylevar[right];
}
ul.group_list {
  margin:6px 0px 0px 6px;
}
ul.group_list li {
  display:inline;
  margin-$stylevar[right]:3px;
}
#public_usergroup_list a:link, #public_usergroup_list a:visited {
  text-decoration:none;
}

/**
* Traffic Block
*/
ol.last_visitors_list {
  margin:0px;
  margin-top:6px;
}
ol.last_visitors_list li {
  display:inline;
  margin-$stylevar[right]:3px;
}

$template_hook[memberinfo_css]
-->
</style>

B3: Thay toàn bộ memberinfo_block_friends_mini bằng đoạn code sau :

PHP:
<div class="alt1 smallfont block_row">
  <if condition="$block_data['friendbits']">
    <div class="friends_counter"><phrase 1="$block_data[showtotal]" 2="$prepared[friendcount]">$vbphrase[showing_x_of_y_friends]</phrase></div>
    <ul class="list_no_decoration" id="friends_list">$block_data[friendbits]</ul>
  <else /><if condition="$prepared['myprofile']">
    $vbphrase[your_friends_list_is_empty]
  <else />
    <phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[x_has_not_made_any_friends_yet]</phrase>
  </if></if>
</div>
<div class="alt2 smallfont block_row block_footer">
  <if condition="$prepared['myprofile']">
    <a class="edit_friends_link" href="profile.php?$session[sessionurl]do=buddylist">$vbphrase[edit_your_friends_list]</a>
  <else /><if condition="$prepared['canbefriend']">
    <a class="edit_friends_link" href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=friend&amp;u=$prepared[userid]"><phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[befriend_x]</phrase></a>
  </if></if>
</div>

B4: Thay toàn bộ memberinfo_block_ministats bằng đoạn code sau :

PHP:
<div class="alt1 block_row">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr valign="top">
    <if condition="$prepared['avatarurl']">
    <td width="100%"><div class="smallfont" align="center"><img src="$prepared[avatarurl]" alt="<phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" $prepared[avatarsize] class="alt2" id="user_avatar" /><br /><br /></div></td>
    </if>
  </tr>
  <tr valign="top">
    <td width="100%">
      <dl class="smallfont list_no_decoration profilefield_list">
        <if condition="$prepared['birthday']">
    <span class="shade">$vbphrase[birth_date]:</span> $prepared[birthday] <if condition="$prepared['age']">($prepared[age])</if><br />
        <else /><if condition="$prepared['age']">
    <span class="shade">$vbphrase[age]:</span> $prepared[age]<br />
        </if></if>
    <span class="shade">$vbphrase[join_date]:</span> $prepared[joindate]<br />
    <span class="shade">$vbphrase[total_posts]:</span> $prepared[posts]<br />
        $template_hook[profile_ministats_list]
      </dl>
    </td>
  </tr>
  </table>
</div>
<div class="alt2 smallfont block_row block_footer"><a href="#stats" onclick="return vB_TabCtrls['profile_tabs'].switch_tab('stats')">$vbphrase[show_all_statistics]</a></div>

B5: Thay toàn bộ memberinfo_block_recentvisitors bằng đoạn code sau :

PHP:
<if condition="$block_data['visitorcount']">
<div class="alt1 smallfont block_row">
  <phrase 1="$block_data[visitorcount]">$vbphrase[last_x_visitors]</phrase>
  <ol class="list_no_decoration last_visitors_list">
    $block_data[visitorbits]
  </ol>
</div>
</if>


B6: Thay toàn bộ memberinfo_visitorbit bằng đoạn code sau :

PHP:
<li class="smallfont"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$user[userid]">$user[musername]</a>$user[invisiblemark]$user[buddymark]<br /></li>Demo: http://tuoitredonganh.net/diendan/member.php?u=194


Tac gia: hero4670
 
Bên trên