Không cho IP/ISP truy cập website bằng .htaccess

MrLee

Quy Ẩn Giang Hồ
muốn ngăn chặn một số IP không mong muốn truy cập vào website mình. Ví dụ các IP 127.0.0.1,127.0.0.2,127.0.0.3

File .htaccess được viết như sau:
order allow,deny
deny from 127.0.0.1
deny from 127.0.0.2
deny from 127.0.0.3
allow from all
Muốn không cho các IP sử dụng các ISP (nhà cung cấp dịch vụ) truy cập. Ví dụ như không cho các IP từ các mạng viettel, FPT ... truy cập bạn chỉ việc điền tên ISP theo cấu trúc:
.htaccess:
deny from isp_name
 
Bên trên