Khởi Binh Dẹp Loạn - Pháo Dàn R.C ( part 2 )

Của mày à Toan
thế bao h cho ra bai Rap đây ông ...........
 
Bên trên