Hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2009-2010

iLoVeU

Moderator
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2009-2010

Cập nhật lúc 15h36, ngày 14/09/2009

Công văn số 8812/SGD&ĐT -KHCN ngày 9/9/2009 Hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2009-2010


Số: 8812/ SGD&ĐT-KHCN


V/v Hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2009-2010


‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2009Kính gửi:- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã

- Các trường THPT, TCCN và các đơn vị trực thuộc

Căn cứ chỉ thị số 4899/CT-BG&ĐT ngày 04/8/2009 về nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2009-2010 của Bộ GD&ĐT; căn cứ Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009-2010 của Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở hướng dẫn các đơn vị thực hiện nội dung công tác thư viện trường học (TVTH) năm học 2009-2010 như sau:

I- Nhiệm vụ chung

- Xây dựng hệ thống TVTH của các trường phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Hà Nội có đủ điều kiện cơ bản: đội ngũ cán bộ thư viện, vốn tài liệu, cơ sở vật chất, nghiệp vụ, tổ chức hoạt động theo các văn bản chỉ đạo của Ngành.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh về vị trí, vai trò của thư viện trường học trong giảng dạy, học tập, giáo dục toàn diện và năng lực chỉ đạo, tổ chức, quản lýthư viện cho cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ thư viện.

- Quản lý và tổ chức hoạt động thư viện theo mô hình mở, đáp ứng kịp thời, hiệu quả nhu cầu sử dụng tài liệu của thư viện của giáo viên và học sinh; chủ động đón đầu, tiếp thu sự phát triển của CNTT, đưa trang thiết bị hiện đại, phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý thư viện và phục vụ bạn đọc. Thu hút giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động thư viện bằng các hình thức sinh động, phong phú, phù hợp.

Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2009-2010:

- Tỷ lệ thư viện trường phổ thông của Thành phố Đạt chuẩn là 35%, trong đó có 7% thư viện Tiên tiến và Xuất sắc; tỷ lệ theo các cấp học như sau:

+ Tiểu học đạt 40% trong đó có 10% TV tiên tiến và Xuất sắc;

+ Khối THCS và THPT đạt 32% trong đó có 7% TV tiên tiến và Xuất sắc;

+ Khối TCCN đạt 20%.

- Mỗi quận/huyện phấn đấu tăng tỷ lệ TVTH Đạt chuẩn từ 5% đến 10%.

- Trang bị các thiết bị nghe, nhìn và từ 2 đến 5 máy tính có nối mạng internet phục vụ giáo viên truy cập tìm tài liệu hỗ trợ cho công tác giảng dạy; triển khai hình thức TV điện tử.

- 20% cán bộ TV giỏi cấp Quận-Huyện và 5% cán bộ TV giỏi cấp Thành phố.

- 100% trường phổ thông có thư viện độc lập ở vị trí thuận lợi, phục vụ giáo viên và học sinh.

II- Nhiệm vụ cụ thể

1- Khai thác các nguồn kinh phí cho công tác TV: chi đúng định mức phân bổ ngân sách (giành từ 2% đến 3% định mức ngân sách/01hs chi cho công tác TVTH). Nâng cấp cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa và đồng bộ. Thực hiện định mức biên chế cán bộ TV theo TT 35/2006/TTLT BGD&ĐT-BNV, ngày 23/8/2006 của Liên bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ.

2- Tiếp tục thực hiện việc đưa hiệu quả công tác TVTH vào tiêu chuẩn thi đua của tập thể và cá nhân. Các trường đạt danh hiệu trường Chuẩn quốc gia, tập thể lao động Xuất sắc phải có TV đạt Chuẩn trở lên.

3- Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, tư vấn công tác TVTH ngay từ đầu năm học. Chú trọng xây dựng và tổ chức hoạt động của TV các trường ngoài công lập.

4- Tích cực ứng dụng CNTT trong công tác TVTH: Kết nối Internet cho các máy tính trong TV, sử dụng phần mềm Quản lý TV.

5- Tổ chức thi cán bộ TV giỏi cấp THCS theo quận-huyện, cấp THPT theo cụm; tham dự hội thi cấp Thành phố và tham gia dự thi Toàn quốc (Có lịch cụ thể tại mục III).

6- Thường xuyên làm tốt nhiệm vụ cung ứng SGK, SNV, bổ sung tài liệu mới cho TV; đảm bảo 100% học sinh có đủ SGK, quan tâm hỗ trợ học sinh diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn. Tích cực xây dựng ngăn sách tham khảo, tủ sách Giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, tủ sách tra cứu...

7- Tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực cùng tham gia xây dựng TV trường học đạt Chuẩn. Tổ chức phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay” để xây dựng ngăn sách tham khảo; quyên góp và xây dựng tủ SGK dùng chung phục vụ học sinh...

8- Tổ chức có hiệu quả hoạt động của tổ công tác và mạng lưới cộng tác viên TV, triển khai phương thức phục vụ bạn đọc theo mô hình mở, bán mở, có nhiều hình thức hoạt động TV phong phú, phù hợp với cấp học và điều kiện của nhà trường.

- Thư viện các trường có tổ chức học 2 buổi ngày bố trí thời khóa biểu đảm bảo để mỗi lớp được tới TV ít nhất 1lần/tuần. Xây dựng văn hóa đọc, tạo niềm vui cho học sinh khi đến thư viên.

9- Giáo dục chuyên nghiệp: Triển khai xây dựng TV đạt Chuẩn theo Quyết định 2487/QĐ-SGDĐT Qui định tổ chức hoạt động thư viện trường TCCN và Quyết định 4005/QĐ SGD&ĐT Qui định tạm thời về Tiêu chuẩn thư viện trường TCCN Hà Nội.

III- Lịch các hoạt động chung.

- Cuối tháng 9/2009 các đơn vị trường học đăng ký danh hiệu thư viện với cơ quan quản lý trực tiếp (khối quận/huyện đăng ký với Phòng GD&ĐT, khối THPT và các trường trực thuộc đăng ký với Sở qua phòng KH-CNTT).

- Tháng 10/2009:

+ Các đơn vị trường học đã đăng ký danh hiệu TVTH, tự kiểm tra TV theo Tiêu chuẩn TV trường phổ thông được ban hành tại quyết định số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02/01/2003 (Theo mẫu biên bản đính kèm).

+ Phòng KH-CNTT kiểm tra hoạt động các thư viên đạt chuẩn năm học 2008-2009, trong tháng 10 và 11 năm 2009.

- Tháng 11/2009: Các trường THPT gửi Biên bản kiểm tra và công văn (Theo mẫu BM751-11/KHCN đính kèm) đề nghị Sở kiểm tra thẩm định danh hiệu thư viện về Phòng Khoa học-CNTT Sở. Phòng GD&ĐT kiểm tra TVTH các trường thuộc địa bàn.

- Tháng 12/2009 Thi cán bộ thư viện giỏi khối THCS cấp quận Huyện.

- Tháng 1/2009 Thi cán bộ thư viện giỏi khối THPT theo cụm.

- Từ 10/1 đến 15/1/2009: Các phòng GD& ĐT gửi kết quả kiểm tra và hồ sơ, công văn (Theo mẫu BM751-13/KHCN đính kèm) đề nghị Sở kiểm tra thẩm định danh hiệu thư viện về Phòng Khoa học- CNTT Sở.

- Sở sẽ tổ chức kiểm tra thẩm định danh hiệu TVTH từ tháng 11/2009 cho đến cuối học kỳ 2 của năm học theo đề nghị của cơ sở.

- Tháng 3/2010 thi cán bộ thư viện giỏi khối THCS và THPT cấp Thành phố.

- Tháng 4/2010 thi cán bộ thư viện giỏi Quốc Gia (cả 3 cấp).

- 10/6/2010 nộp báo cáo tổng kết công tác thư viện năm học (Theo mẫu BM751-16/KHCN sẽ gửi tới các đơn vị vào 15/5/2010).

(Các loại biểu mẫu được cập nhật trên Website của Sở và gửi qua hệ thống Email )

IV- Tổ chức thực hiện

- Các Phòng Giáo dục: Phân công lãnh đạo và chuyên viên trực tiếp phụ trách công tác TVTH. Có kế hoạch chỉ đạo công tác thư viện từ đầu năm học. Tổ chức kiểm tra, khảo sát để nắm vững các số liệu và thực trạng TVTH trên địa bàn theo Tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông được ban hành tại quyết định 01/2003/BGD&ĐT; phân loại TVTH các trường thuộc địa bàn (theo mẫu BM751-12/KHCN đính kèm); giao chỉ tiêu phấn đấu đạt và vượt Chuẩn cho mỗi thư viện. Trong năm học này Phấn đấu xây dựng ít nhất 1 TV Xuất sắc và có thêm từ 3 TVTH ở mỗi cấp họcđược công nhận đạt Chuẩn; Thực hiện đúng qui trình kiểm tra, thẩm định danh hiệu thư viện.

- Các đơn vị trường học: Phân công một lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác thư viện, bố trí cán bộ làm công tác TVTH ổn định, được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ thư viện. Có quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tổ công tác thư viện. Xây dựng thư viện đạt Chuẩn trở lên, nếu quá khó khăn về cơ sở vật chất phải phấn đấu để thư viện hoạt động hiệu quả, phục vụ GV và HS, đạt 4/5 tiêu chuẩn. Xây dựng kế hoạch công tác thư viện phù hợp với điều kiện và khả năng thực tế, thể hiện rõ nội dung hoạt động, thời gian và người thực hiện, dự kiến kinh phí đầu tư trên cơ sở thực hiện công văn số 6662/BGDĐT-VP ngày 6/8/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành “Chương trình công tác thư viện trường học năm học 2009-2010”.Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác TV; quản lý chặt chẽ, khai thác sử dụng thư viện hiệu quả đồng thời với việc đảm bảo an toàn vốn tài liệu và các tài sản của thư viện; đảm bảo khai thác và sử dụng tốt nguồn ngân sách và các nguồn ngoài ngân sách cho thư viện; quan tâm và tạo điều kiện nâng cao đời sống để cán bộ thư viện yên tâm công tác.

- Thư viện các nhà trường: Hoạt động thường xuyên, nền nếp với phương thức tổ chức quản lý, phục vụ phù hợp nhằm nâng cao chất lượng việc đọc sách của giáo viên và học sinh. Triển khai rộng mô hình TV mở, tổ chức, bố trí nhiều hình thức đưa sách báo đến tay bạn đọc theo hướng thân thiện như: thành lập tủ sách theo lớp, tủ sách lưu động, giỏ sách mini. Khuyến khích học sinh thực hiện tiết kiệm, sử dụng SGK cũ và tham gia đóng góp sách xây dựng thư viện.

Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách cho giáo viên và học sinh 1lần/1 tháng, vận động, hướng dẫn GV và HS đọc và làm theo sách bằng nhiều hình thức, tổ chức thi tìm hiểu kiến thức các môn học, triển lãm, trưng bày sách, thi kể chuyện, giới thiệu sách, viết và trình bày bài thu hoạch sau khi đọc sách...Thực hiện nghiêm túc kế hoạch và qui trình hoạt động thư viện, các qui định về nghiệp vụ thư viện, cho mượn, cho thuê sách. Quản lý và bảo quản tốt các tài liệu và tài sản của thư viện. Có đủ các loại sổ sách quản lý thư viện; Bố trí, sắp xếp kho sách khoa học, hợp lý, đơn giản hóa các thủ tục làm thẻ, cho mượn ... tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc mượn, đọc sách trong thư viện. Cán bộ thư viện cần tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao kiến thức, chủ động lập kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nhà trường thực hiện kế hoạch.

Xây dựng và tổ chức tốt hoạt động thư viện trường học là điều kiện, là phương tiện giúp cho việc nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo trong giai đoạn hiện nay; Sở yêu cầu lãnh đạo các phòng Giáo dục & Đào tạo, Ban giám hiệu các đơn vị trường học triển khai văn bản này tới cán bộ, giáo viên, công nhân viên các nhà trường, nghiêm túc thực hiện hướng dẫn trên nhằm đưa công tác thư viện trường học vào nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2009-2010.

Theo: SỞ giáo dục Hà Nội
 
Bên trên