Hosting xài ổn định và tốt (host php, dùng để cài TBB rất tốt)

iLoVeU

Moderator
http://awardspace.com

200MB Disk Space
5GB Monthly Traffic
2 Domains Hosting
5 Subdomains
PHP4/5, Perl/CGI-BIN
1 MySQL Database
2 Addon/Parked/Subdomains
5 Email Accounts
Email Forwarding ( không hỗ trợ gửi Email )
File max: 500 kb ( Upload và file lớn nhất được phép lưu trữ là 500 kb )
Ad Free - No annoying banners ! ( miễn phí không có bất kỳ 1 hình ảnh nào quảng cáo cả )

http://nxserve.net

Plan 1

1000 MB Web Space
10 gb monthly Data Transfer
Cpanel + Fatasico
FTP - PHP/MySQL - Perl/CGI
10 Email Accounts
2 Addon/Parked/Subdomains
Plan requires no posts, but we ask that you register on our forum for support and other important communications. ( Kế hoạch không yêu cầu phải viết, nhưng chúng tôi yêu cầu bạn đăng ký trên diễn đàn của chúng tôi cho hỗ trợ và các thông tin liên lạc quan trọng )
Ad Free - No annoying banners ! ( miễn phí không có bất kỳ 1 hình ảnh nào quảng cáo cả )

Plan 2

5000 MB Web Space
100 gb monthly Data Transfer
Cpanel + Fatasico
FTP - PHP/MySQL - Perl/CGI
Unlimited Email Accounts
Unlimited Addon/Parked/Subdomains
Post2Host
50 forum post(s) per month ( qui định 50 bài viết 1 tháng trong forum )
Ad Free - No annoying banners ! ( miễn phí không có bất kỳ 1 hình ảnh nào quảng cáo cả )
 
Bên trên