hiphop thực sự là đây :D

Dancer9x

Thanh Niên Xóm
có thể mọi người kô thíck.... nhưng đây mới là hiphop ăn theo chất.........

krumping dance....
[YOUTUBE]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xUZKH50fzAY&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xUZKH50fzAY&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE]

house dance
[YOUTUBE]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zYJmxswxTpY&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zYJmxswxTpY&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE]
 
Bên trên