Hidrocacbon no

Dark_Love94

Cuồng Nhiệt Cùng Thể Thao
Hidrocacbon no

Tính chất vật lý

Từ C1 đến C4: thể khí; C5-C18: thể lỏng; > C20: thể rắn.

Tính chất hóa học

phản ứng cháy:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
Tổng quát: CnH2n+2 + (3n+1)/2 O2 → n CO2 + (n+1)H2O
  • phản ứng thế halogen:
CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl
... và tiếp tục thế cho tới hết.

  • phản ứng nhiệt phân: tùy theo điều kiện mà cho sản phẩm khác nhau
  • ngoài các tính chất trên, các hợp chất thuộc dãy đồng đẳng ankan còn có phản ứng cracking
Phương pháp điều chế

Hiđrô hóa ancol hoặc ankin:

CnH2n +H2 (Pt, Ni hoặc Pd),nhiệt độ---> CnH2n+2
Ví dụ: C2H4 + H2 ---> C2H6


 
Bên trên