help me help me !!! cần ảnh trường

hurt_lonely

Thanh Niên Xóm
hiệntaaij mình đang làm 1 bài tập lớn ! phải cần rất nhìu ảnh của trường ! về cơ sở vật chất.... tất cả mọi thứ liên quan ! tài liệu ....
ai có sent cho mình đc k ? địa chỉ của mình nè
Facebook : Nguyễn Kiều Thanh
yahooo : still_love_forever_9z
mail: thanhnkph01702@fpt.edu.vn

mình thank trước nhé !!!:)
 
Bên trên