HĐND huyện Đông Anh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 18.

admin

Thanh Niên Xóm
Ngày 7 tháng 1 năm 2010, HĐND huyện Đông Anh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 18 HĐND Huyện khóa XVII. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ huyện và các đồng chí đại biểu cử tri cấp cơ sở.

DSC00350.JPG

Đ/c Phạm Thị Mứt - PCT HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họ
Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Đông Anh khóa XVII đã diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2009. HĐND Huyện đã thông qua các báo cáo, tờ trình, kế hoạch của UBND Huyện với thành tựu đạt được năm 2009 như: GTSX các ngành kinh tế ước đạt 20.881 tỷ 135 triệu đồng, tăng 7,3% so với năm 2008; tỷ trọng ngành CN – TMDV tăng, và ngành nông nghiệp giảm; nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông được triển khai đầu tư; các lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm phát triển và thu được những kết quả quan trọng; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; công tác xét xử của TAND và kiểm sát của VKSND hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; đời sống nhân dân được cải thiện và từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn nhiều tồn tại cần tập trung xem xét, khắc phục.
HĐND Huyện đã thông qua 4 nghị quyết là: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT – XH và dự toán thu, chi ngân sách năm 2010; Nghị quyết về kế haochj đầu tư XDCB và chi sự nghiệp kinh tế thuộc nguồn vốn ngân sách Thành phố phân cấp cho Huyện quyết định đầu tư năm 2010; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2010; Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2010.
Các chỉ tiêu chủ yếu về KT – XH năm 2010:
1- Giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn tăng: 9,6%.
2- Tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt: 69.000tấn.
3- Cấp đất giãn dân theo quyết định của Thành phố từ năm 2007 đến 2008 đạt: 70%
4- Học sinh THCS được học hai buổi/ngày: 91%.
5- Số trường đạt chuẩn quốc gia: 5 trường
6- Tỷ lệ sinh dân số giảm so với năm 2009: 0.12‰.
7- Số hộ thoát ngèo (theo chẩn mới): 800 hộ.
8- Số lao động được giải quyết việc làm: 9.800 lao động.
9- Tỷ lệ rác thải được thu gom và vận chuyển trong ngày: Khu vực thị trấn 100% và khu vực xã 80%. Và một số chỉ tiêu khác về văn hóa – xã hội.
HĐND huyện đã đưa ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 và các nhóm giải pháp chủ yếu về: Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế; Đẩy mạnh sự nghiệp phát triển văn hóa – xã hội; Quản lý đất đai, trật tự xây dựng.
 
Bên trên