Giới thiệu về Xã Võng La

iLoVeU

Moderator
Xã Võng La
KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ

* Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên:
Xã Võng La nằm ở phía Tây huyện Đông Anh, nằm dọc dải Sông Hồng cách trung tâm huyện Đông Anh 12 km, phía Bắc giáp xã Kim Chung, phía Đông giáp xã Hải Bối, phía Tây giáp xã Đại Mạch, phía Nam giáp huyện Từ Liêm. Xã Võng La có đường QL23 chạy qua và khu công nghiệp Bắc Thăng Long…đã tạo cho Võng La phát triển tổng hợp các ngành kinh tế xã hội như: sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, dịch vụ. Là một xã ven đô nên tốc tộ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ và du lịch sinh thái, cơ cấu cây trồng đã được chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa cung cấp cho thị trường TP. Hà Nội với số lượng và chất lượng tốt. Đất đai màu mỡ thuận lợi cho phát triển một nền kinh tế toàn diện: đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi và xen canh gối vụ.

* Lĩnh vực văn hóa xã hội:
Xã Võng La là xã "Anh hùng thời kỳ kháng chiến chống pháp" có truyền thống lịch sử cách mạng "An toàn khu" ATK nơi hoạt động trong thời kỳ kháng chiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước như: Trường Chinh; Hoàng Quốc Việt; Hoàng Văn Thụ; Trần Độ… Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Đông Anh, ngày 03 tháng 11 năm 1942. Nơi đã từng bắt sống phi công Mỹ và nuôi giấu nhiều cán bộ cách mạng hoạt động kháng chiến. Hòa bình lập lại năm 1995 (Chùa Chài) tức chùa Bạch Sam Bảo Tự, nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng. Được Bộ văn hóa thông tin xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, có di tích lịch sử nghệ thuật đình Đại Độ (năm 2007), Làng văn hóa cấp thành phố (Thôn Sáp Mai) năm 2005. Có sản phẩm truyền thống làng nghề Đậu phụ làng Chài (Đậu Chài).

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ – TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ĐẢNG ỦY

1 – Chức năng: Đảng bộ cơ sở là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của xã vững mạnh, nông thôn giàu đẹp, văn minh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.
2 – Nhiệm vụ: Có 5 nhiệm vụ cơ bản
+ Lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng.
+ Lãnh đạo công tác tư tưởng.
+ Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.
+ Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
+ Xây dựng tổ chức Đảng.

Quan hệ của Đảng ủy với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở:

+ Đối với hội đồng nhân dân: Cấp ủy lãnh đạo hội đồng nhân dân bằng chủ trương, Nghị quyết, công tác cán bộ, công tác kiểm tra và thông qua các đảng viên là đại biểu hội đồng nhân dân.
+ Đối với Ủy ban nhân dân: Cấp ủy lãnh đạo ủy ban nhân dân bằng chủ trương, Nghị quyết, bẵng công tác cán bộ và công tác kiểm tra.
+ Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Cấp ủy lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bằng nghị quyết, chương trình hành động, bằng công tác cán bộ, công tác kiểm tra và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các tổ chức đó.

3 – Tổ chức bộ máy: Tại Đại hội Đảng bộ lần thứ 28 ( Tháng 7/2005 ), Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 11 đồng chí.
Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chấp hành đã bầu Ban thường vụ gồm 03, bầu Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy; bầu Chủ nhiệm, phó Chủ nhiệm UBKT của Đảng ủy; cử ủy viên Ban chấp hành làm công tác Thường trực Đảng. Ban chấp hành đã phân công nhiệm vụ cho các chức danh như sau:

+ Đồng chí: Nguyễn Quang Phàn - Bí thư


Số điện thoại cơ quan: 04.39532941
Số điện thoại nhà riêng: 04.66709823
Số điện thoại di động: 091 5144556
Bí thư Đảng ủy phụ trách chung; lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, xây dựng tổ chức Đảng – Phụ trách chi bộ thôn Võng La.

+ Đồng chí Nguyễn Trọng Hào - Phó bí thư


Số điện thoại cơ quan: 04.22172335
Số điện thoại nhà riêng: 04.39530327
Số điện thoại di động: 091 4822256
Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách công tác chính quyền; chi bộ thôn Sáp Mai, các chi bộ khối nhà trường và chi bộ trạm ytế.

+ Đồng chí Nguyễn Công Lương – Thường vụ Đảng ủy


Số điện thoại cơ quan: 04.22172332
Số điện thoại nhà riêng: 04.39530852
Số điện thoại di động: 0916359998
Thường vụ Đảng ủy phụ trách UBKT của Đảng ủy và chi bộ thôn Đại Độ.


+ Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng – Phó chủ nhiệm UBKT

Số điện thoại cơ quan: 04.22170863
Số điện thoại nhà riêng: 04.39530065
Số điện thoại di động: 091 2730826
Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phụ trách HĐND và Công đoàn cơ quan xã.

+ Đồng chí Vũ Tiến Thìn – Thường trực Đảng ủy

Số điện thoại cơ quan: 04.39530674
Số điện thoại nhà riêng: 04.38811748
Số điện thoại di động: 091 5029964
Thường trực Đảng ủy là cán bộ tham mưu cho Ban Thường vụ và BCH – Phụ trách theo dõi hoạt động của các đoàn thể – Trưởng khối vận cơ sở.
I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của HĐND xã:
HĐND cấp xã là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý trí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và các cơ quan nhà nước cấp trên.
HĐND quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về KT- XH, củng cố quốc phòng - an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.
HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được luật tổ chức HĐND- UBND năm 2003 quy định từ điều 29,30,31và 34.

II. Tổ chức bộ máy của HĐND xã:
1. HĐND xã có thường trực HĐND
Thường trực HĐND xã có Chủ tịch HĐND và phó Chủ tịch HĐND
Cơ cấu có 03 tổ hội đồng tại 3 thôn.
2. Nhiệm vụ được phân công:
+ Đ/c Nguyễn Quang Phàn - Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại liên hệ: Di động : 091 5144556
Cơ quan : 04.3.9530674
Nhà riêng : 04.66709823
*Nhiệm vụ được phân công cụ thể là : Phụ trách chung đảm bảo mọi hoạt động của HĐND và các tổ hội đồng thực hiện nhiệm vụ ,quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật.
Phụ trách công tác tổ chức bộ máy của HĐND xã theo phân cấp quản lý cán bộ và quy định của pháp luật.
Ký nghị quyết , kết luận kỳ họp HĐND, ký các văn bản quan trọng mang tính pháp qui của HĐND xã, ký chứng thực giấy chứng nhận đại biểu HĐND xã.
Bổ nhiệm và phê chuẩn chức danh tổ trưởng tổ HĐND xã.
Phụ trách công tác đối ngoại của thường trực HĐND xã
Phê chuẩn dự toán phân bổ, quyết toán ngân sách hàng năm
Duyệt phương án, dự toán, phan bổ ngân sách hàng năm theo nghị quyết của HĐND xã trước khi thực hiện.
Chủ trì các cuộc họp của HĐND- TTHĐND xã
+ Đ/c Nguyễn Xuân Hùng - Phó chủ tịch HĐND xã


Số điện thoại liên hệ: Di động : 091 730826
Cơ quan : 04.2.2170863
Nhà riêng : 04.3.9530065
* Nhiệm vụ được phân công cụ thể là:Thay mặt chủ tịch HĐND xã chỉ đạo, điều hành các hoạt động của HĐND xã khi Đ/c chủ tịch HĐND xã đi vắng.
Tham gia chủ toạ các kỳ họp của HĐND xã chuẩn bị nội dung các phiên họp của HĐND xã.
Phụ trách tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc cử tri.
Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của HĐND xã
Điều hoà phối hợp hoạt động của tổ hội đồng và đại biểu HĐND
Chủ trì giao ban với các tổ hội đồng.
Ký các văn bản do chủ tịch HĐND xã uỷ quyền
Lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của HĐND
Thay mặt HĐND xã ký các văn bản, báo cáo định kỳ, đột xuất báo cáo cơ quan cấp trên sau khi thông qua chủ tịch HĐND xã.
Chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của HĐND xã
Thay mặt HĐND xã tham dự các hội nghị cấp trên và UBND xã các tổ chức có liên quan khi được uỷ quyền.
Chủ động xây dưng chương trình giám sát của HĐND xã
Đôn đốc các ngành có liên quanbáo cáo các nội dung công việc thuộc thẩm quyền kịp thời.
Chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND, các báo cáo văn bản của HĐND xã
Chỉ đạo văn phòng UBND và các ngành của UBND giúp việc cho HĐND khi được điều động.

3. Tổ trưởng tổ hội đồng:
+ Đ/c Phan Hữu Thiết tổ trưởng tổ hội đồng thôn Võng La
Số điện thoại cần liên hệ : DĐ : 04.2.2090330
NR: 04.3.8810705
+ Đ/c Phùng Văn Nghĩa tổ trưởng tổ hội đồng thôn Đại Độ
Số điện thoại cần liên hệ : DĐ : 0912781822 NR: 04.3.9530936
+ Tổ Sáp Mai Đ/c Hùng kiêm nhiệm.
* Vị trí, chức năng của UBND xã:
Uỷ ban nhân dân do HĐND bầu là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp và cơ quan Nhà nước cấp trên.
Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.
Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương tới cơ sở.
* Nhiệm vụ của UBND xã:
Uỷ ban nhân dân xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các Điều 111, 112, 113, 114, 115, 116 và 117 của luật này và thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã về việc bảo đảm thực hiện thống nhất phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự vệ sinh, sạch đẹp khu phố, lòng đường, lề đường, trật tự công cộng và cảnh quan đô thị; quản lý dân cư đô thị trên địa bàn.
2.Thanh tra việc sử dụng đất đai của tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.
3. Quản lý và bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã theo phân cấp; ngăn chặn, sử lý các hành vi vi phạm đối với các cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật.
4. Kiểm tra giấy phép xây dựng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã; lập biên bản, đình chỉ những công trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo không có giấy phép, trái với quy định của giấy phép và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.


Tổ chức bộ máy của UBND xã:
* Các chức danh của UBND:
- Ông: Nguyễn Trọng Hào - Chủ tịch


Số điện thoại cơ quan: 04.22172335
Số điện thoại nhà riêng: 04.39530327
Số điện thoại di động: 0914822256

- Ông: Nguyễn Công Lương - Phó chủ tịch

Số điện thoại CQ: 04.22172332
Số điện thoại NR: 04.39530852
Số điện thoại DĐ: 091 6359998

* Trưởng, phó các ban ngành UBND xã:
+ Ông: Nguyễn Văn Ngang - Xã đội trưởng
Số điện thoại DĐ: 0915 151238
+ Ông: Lê Quang Tình - Xã đội phó
Số điện thoại NR: 043 9517254
Số điện thoại DĐ: 0913 390161
+ Ông: Phùng Văn Nghĩa – Trưởng Công an
Số điện thoại CQ: 043 9530495
Số điện thoại DĐ: 0912 781822
+ Ông: Bùi Đức Minh – Phó Công an
Số điện thoại CQ: 043 9530495
Số điện thoại DĐ: 0918 069424
+ Ông: Lưu Ngọc Cảnh – Phó Công an
Số điện thoại CQ: 043 9530495
Số điện thoại NR: 043 9530119
Số điện thoại DĐ: 098 9995820
+ Ông: Nguyễn Văn Tỉnh – Kế toán NS xã
Số điện thoại CQ:
Số điện thoại NR:
Số điện thoại DĐ: 0912 881162
+ Ông: Trần Minh Đức – Cán bộ Văn hóa TT
Số điện thoại NR: 043 9530264
Số điện thoại DĐ: 016 88330046
+ Ông: Bùi Hữu Hoan – Cán bộ Địa chính
Số điện thoại CQ: 043 9532490
Số điện thoại NR: 043 9530091
Số điện thoại DĐ: 0169 2263437
+ Bà: Nguyễn Thị Lý – Cán bộ Văn phòng- Thống kê
Số điện thoại CQ: 043 9530905
Số điện thoại NR: 043 9530217
Số điện thoại DĐ: 094 6555255
+ Ông: Nguyễn Văn Tư – Cán bộ Tư pháp
Số điện thoại CQ: 043 9532491
Số điện thoại NR: 043 9532450
Số điện thoại DĐ: 0912 159146
+ Ông: Nguyễn Bá Sự – Cán bộ thanh tra xây dựng
Số điện thoại CQ: 043 9532490
Số điện thoại NR: 043 9910329
Số điện thoại DĐ: 0973 986453
+ Ông: Nguyễn Văn Toản – Trưởng đài truyền thanh
Số điện thoại NR: 043 9530841
Số điện thoại DĐ: 0947 304978
Tải về tài liệu tham khảo: QUY CHE CUA UBND XA.doc
QUY CHE TIEP NHAN HSHC.doc
 
Bên trên