Giới thiệu 1 số Free Host chia sẻ ảnh,video,âm nhạc,tập tin...

administrator

Administrator
Staff member
FileAve - FileAve.com là một tập tin miễn phí máy chủ và lưu trữ trang web mang đến cho người sử dụng 50 MB không gian lưu trữ trên tập tin lưu trữ các tài khoản miễn phí, và 150 MB băng thông / ngày (khoảng 4,5 GB / tháng). That is the daily data transfer for external linking (file downloads by others), but all users have unlimited access to their own files through the control panel. Đó là chuyển dữ liệu hàng ngày cho các bên ngoài liên kết (tập tin tải về của những người khác), nhưng không giới hạn tất cả người dùng có quyền truy cập vào các tập tin riêng của họ thông qua bảng điều khiển. You can host 50 MB of your videos, music clips, Flash animations, WAV files, and images for use anywhere, such as LiveJournal, eBay auction listings, MySpace, Xanga, photographers, sharing your files, homework, and more. Bạn có thể lưu trữ 50 MB của video của bạn, âm nhạc clip, Flash animations, WAV tác phẩm, và hình ảnh để sử dụng ở bất kỳ nơi nào, chẳng hạn như LiveJournal, danh sách đấu giá eBay, MySpace, Xanga, nhiếp ảnh, chia sẻ các tệp tin của bạn, ở nhà, và nhiều hơn nữa. All file types are permitted, but no scripting is allowed. Tất cả các loại tập tin được phép, nhưng không được phép scripting. The HTML codes are automatically generated for embedding music/videos/images on webpages -- hotlinking (direct linking/ external linking) files is allowed. HTML mã số sẽ được tự động tạo ra cho embedding nhạc / video / hình ảnh trên các trang web - hotlinking (liên kết trực tiếp / kết nối bên ngoài) là các tập tin được cho phép. Once you have uploaded a song, music, or video file, you can use the "Get Codes" link to generate EMBED tags that can be used on other websites to play the music/video file. Một khi bạn đã tải lên một bài hát, âm nhạc, hoặc video tập tin, bạn có thể sử dụng "Lấy mã số" liên kết để tạo ra các thẻ Embed có thể được sử dụng trên các website khác, để chơi âm nhạc / tệp video. The filehosting account includes a free subdomain, such as yourname.fileave.com, in which you can make a free home page. Các filehosting tài khoản miễn phí bao gồm một tên miền phụ, chẳng hạn như yourname.fileave.com, trong đó bạn có thể thực hiện miễn phí một trang chủ. You can create your own folders/directories to organize your files, or just upload files into the root folder. Bạn có thể tạo các thư mục riêng của bạn / thư mục để tổ chức các tác phẩm của bạn, hoặc chỉ tải lên các tệp tin vào thư mục gốc. FileAve.com is a sister site to Ripway.com (owned and operated by Ripside Interactive, a free web hosting company since 1999), and their dedicated webhosting servers are located in a highly secure datacenter, with redundant storage, multiple connections to the internet, and a large cluster of web servers to maintain hosting reliability. FileAve.com chị em là một trang web để Ripway.com (chủ sở hữu và điều hành bởi Ripside tương tác, một máy chủ web miễn phí của công ty từ 1999), và họ dành webhosting máy chủ được đặt trong một cao độ an toàn Datacenter, với dung lượng dư thừa, nhiều kết nối với internet , và một nhóm lớn các máy chủ của trang web lưu trữ để duy trì độ tin cậy. Account creation is instant (registration required). Tức là tạo tài khoản (đăng ký yêu cầu). Freehosting accounts that are inactive for more than 60 days (2 months) will be removed from the webservers, but their TOS reccommends to log in to your account at least once a month to keep it active. Freehosting tài khoản không sử dụng nhiều hơn 60 ngày (2 tháng) sẽ được gỡ bỏ từ webservers, nhưng họ reccommends TOS để đăng nhập vào tài khoản của bạn ít nhất mỗi tháng một lần để giữ nó hoạt động. Accounts can have paid upgrades to increase the file storagespace and daily data transfer limits. Tài khoản thanh toán có thể có được nâng cấp để tăng cường tập tin storagespace và truyền dữ liệu hàng ngày có giới hạn.


( http://www.datafilehost.com/ )
DataFileHost - Data File Host features free file sharing services with no registration needed (anonymous uploading free), and all file types supported. DataFileHost dữ liệu - Lưu trữ file miễn phí các tính năng chia sẻ tập tin mà không có đăng ký dịch vụ cần thiết (tải lên miễn phí vô danh), và tất cả các loại tập tin hỗ trợ. The maximum file size allowed is 25MB (25 MB per file). Tối đa kích thước tập tin được cho phép là 25MB (25 MB cho mỗi tập tin). There is no limit on bandwidth or number of downloads allowed (unlimited bandwidth). Không có giới hạn về băng thông hoặc số lượng được cho phép tải về (không giới hạn băng thông). Inactive files (no downloads) are deleted from the DataFileHost free servers after 30 days. Không hoạt động các tập tin (không tải về) sẽ bị xóa khỏi máy chủ sau khi DataFileHost miễn phí 30 ngày. There is a stats counter on the file download page to show how many times the hosted file was downloaded. Có một số liệu thống kê cập trên trang tải xuống tập tin để hiển thị như thế nào nhiều lần các tập tin lưu trữ trên máy chủ đã được tải về. There are no hosting restrictions such as a limited number of simultaneous downloads or limited file download speed. Không có giới hạn lưu trữ chẳng hạn như một số giới hạn đồng thời tải xuống hoặc hạn chế tốc độ tải xuống tập tin.

( Rating: 9.50 | Votes: 14 | Hits: 13,372 | Added: Aug 2, 2006 ) (Đánh giá: 9,50 | phiếu bầu: 14 | Số lượt truy cập: 13.372 | Đăng từ: 2 tháng tám, 2006)

Hotlink-Files - HotlinkFiles.com is a free file hosting provider dedicated to providing reliable free filehosting with direct linking files allowed. Hotlink-Tệp tin - HotlinkFiles.com là một tập tin lưu trữ miễn phí dành cho nhà cung cấp đáng tin cậy cung cấp miễn phí filehosting liên kết trực tiếp với các tập tin được cho phép. You can upload, store, and hot-link videos, photos and pictures, music clips, audio files, and more (all filetypes allowed), and stream audio and video files for MySpace, Friendster, Xanga, blogs, and other websites. Bạn có thể tải lên, lưu trữ, liên kết và nóng-video, hình ảnh và hình ảnh, clip âm nhạc, tập tin âm thanh, và nhiều hơn nữa (tất cả các Kiểu tệp tin được cho phép), và dòng âm thanh và video tập tin cho MySpace, Friendster, Xanga, blog, và các website khác. Registering is now required for uploading and hot-linking files. Đăng ký ngay bây giờ là cần thiết để tải lên và nóng kết nối các tập tin. The free filehost registered accounts have a 50 MB maximum upload file size for all file extensions, and the anonymous uploader form allows a max file size of 5 MB, but only allows uploading and hotlinking images. Việc đăng ký tài khoản miễn phí filehost có 50 MB kích thước tập tin tải lên tối đa cho tất cả các tập tin mở rộng, và ẩn danh dưới hình thức cho phép tải lên một tập tin kích thước tối đa là 5 MB, nhưng chỉ cho phép tải lên và hotlinking hình ảnh. You can upload a zip file of images to be unzipped on the web server so they can be hotlinked separately. Bạn có thể tải lên một tập tin zip của hình ảnh sẽ được unzipped trên máy chủ trang web để họ có thể được hotlinked riêng rẽ. Registration allows you to upload all other file types and easily manage and track all of your files stored on the host server. Đăng ký cho phép bạn tải lên tất cả các loại tập tin khác và dễ dàng quản lý và theo dõi tất cả các tác phẩm của bạn được lưu trữ trên máy chủ lưu trữ. Registered members can also create hidden/private/public folders, and get 1000 MB file storage space and 8000 MB monthly bandwidth limit. Đăng ký thành viên cũng có thể tạo ẩn / riêng tư / thư mục công cộng, và lấy 1000 MB không gian lưu trữ tập tin và 8000 MB băng thông giới hạn hàng tháng. Registered account users can delete files through the management system, but publicly uploaded images cannot be deleted by users. Đăng ký tài khoản người dùng có thể xóa các tập tin thông qua hệ thống quản lý, công khai, nhưng có thể được tải lên các hình ảnh không bị xóa bởi người sử dụng. They will store the hosted files indefinitely (forever). Họ sẽ lưu trữ các tập tin lưu trữ trên máy chủ indefinitely (vĩnh viễn).

( Rating: 9.49 | Votes: 39 | Hits: 58,131 | Added: Apr 17, 2007 ) (Đánh giá: 9,49 | phiếu bầu: 39 | Số lượt truy cập: 58.131 | Đăng từ: 17 tháng tư, 2007)


( http://www.filemonster.net/ )

FileMonster - "File Monster" is a free filehosting service allowing anonymous guest uploads of up to 250 MB ("monster-sized" files) to their servers. FileMonster - "Tập tin Monster" là một dịch vụ miễn phí cho phép filehosting vô danh khách tải lên lên đến 250 MB ( "monster cỡ" tập tin) vào các máy chủ của họ. There are no upload limits, no download limits, unlimited bandwidth, and virtually all filetypes permitted. Không có giới hạn tải lên, không có giới hạn tải xuống, và không giới hạn băng thông, và hầu như tất cả các Kiểu tệp tin được cho phép. You can upload files in four different ways: web-based form, Flash uploader, URL copier (also requires browser Flash plugin), and FTP upload (premium users only). Bạn có thể tải lên các tác phẩm trong bốn cách khác nhau: hình thức dựa trên web, tải lên Flash, copier URL (còn được yêu cầu trình duyệt Flash plugin), FTP và tải lên (chỉ tính phí bảo hiểm người sử dụng). The anonymous uploads not downloaded or accessed in 30 days will be deleted from the web server. Việc ẩn danh không được tải lên hoặc tải xuống được truy cập trong 30 ngày sẽ được xóa khỏi máy chủ trang web. Free registration is available for users wanting extra features and privledges. Miễn phí đăng ký hiện có sẵn cho người dùng muốn thêm các tính năng và privledges. The premium hosting accounts support file download accelerators such as Speedget, Download Accelerator Plus, GetRight, GoZilla, and FlashGet. Giá bảo hiểm lưu trữ các tài khoản hỗ trợ tập tin tải về accelerators như Speedget, Download Accelerator Plus, GetRight, GoZilla, và FlashGet. For free hosting accounts, the download link goes to a web page with a short 3-digit captcha, and then another webpage with a 15-second delay counter. Đối với các tài khoản lưu trữ miễn phí, liên kết tải xuống đi đến một trang web với một đoạn ngắn 3-captcha chữ số, và sau đó một trang web với một sự trì hoãn lần thứ hai 15-cập.

( Rating: 9.10 | Votes: 10 | Hits: 10,378 | Added: Nov 17, 2006 ) (Đánh giá: 9,10 | phiếu bầu: 10 | Số lượt truy cập: 10.378 | Đăng từ: 17 tháng mười một, 2006)

Fast-Files - Fast-Files.com is a free files hosting server allowing easy, anonymous uploading of any files up to a maximum file size of 500 MB (no login required). Fast-Tệp tin - Fast-Files.com là một tập tin lưu trữ phục vụ miễn phí cho phép dễ dàng, danh tính của bất kỳ tập tin tải lên lên đến tối đa kích thước tập tin của 500 MB (không có yêu cầu đăng nhập). There is a box beneath the file uploader that has an upload progress bar which will show the upload time elapsed and estimated time remaining to finish uploading (useful for large files). Có một hộp bên dưới tập tin đã tải lên một tiến trình tải lên quầy bar sẽ hiển thị thời gian tải lên elapsed và ước tính khoảng thời gian còn lại để kết thúc việc tải lên (hữu ích cho các tệp lớn). All file extensions are allowed, and the free file host allows unlimited bandwidth and unlimited downloads. Tất cả các tập tin được cho phép mở rộng, và các tập tin lưu trữ miễn phí và không giới hạn cho phép và không giới hạn băng thông tải xuống. It features an AJAX upload form which updates dynamically, so the web site will not ever timeout if you are on a slow connection uploading. AJAX phạm các tính năng tải lên một hình thức mà các cập nhật tự động, do đó, trang web sẽ không bao giờ timeout nếu bạn đang chạy chậm trên một kết nối tải lên. Hosted files will not be deleted until the web hosting server becomes full (the server disk drives currently have about 1.5 terabytes of file storage space), and then files will be deleted by priority as new files come in (the oldest files with the fewest downloads get deleted first). Các tập tin lưu trữ trên máy chủ sẽ không bị xóa cho đến khi máy chủ web sẽ trở thành máy phục vụ đầy đủ (máy đĩa ổ đĩa hiện có khoảng 1,5 Terabytes không gian lưu trữ của tập tin), và sau đó tập tin sẽ bị xóa như là ưu tiên hàng đầu của tác phẩm mới đi vào (những tác phẩm lâu đời nhất với ít tải xuống có bị xóa đầu tiên). Files which are downloaded regularly never get deleted from the webserver. Các tập tin được tải về, thường xuyên không bao giờ nhận được lấy ra khỏi danh sách web. On the file download page, you have to enter a captcha code and then wait for a 20-seconds delay counter before you can download the file. Trên trang download tập tin, bạn cần phải nhập captcha mã và sau đó chờ một giây chậm trễ 20-cập trước khi bạn có thể tải tập tin này.

( Rating: 9.00 | Votes: 13 | Hits: 13,655 | Added: Apr 16, 2007 ) (Đánh giá: 9,00 | phiếu bầu: 13 | Số lượt truy cập: 13.655 | Đăng từ: 16 tháng tư, 2007)

( http://host-a.net/ )
Host-A - Host-A is a free file hosting service for anybody who wants to upload their files or content for public exhibition or private downloading. Máy chủ-Đáp - Máy chủ-A là một tập tin miễn phí dịch vụ lưu trữ để bất kỳ người nào những ai muốn tải lên những tập tin hoặc nội dung cho các cuộc triển lãm công cộng hoặc tư nhân tải về. The free file uploader accepts all file types (games, songs, audios, photos, videos, compressed archive files, etc.), and hosted files are kept until the user removes them. Miễn phí các tập tin tải lên chấp nhận tất cả các loại tập tin (trò chơi, các bài hát, Audio, hình ảnh, video, lưu trữ các tập tin nén, vv), và các tập tin lưu trữ trên máy chủ được lưu giữ cho đến khi người sử dụng loại bỏ chúng. In order to use the free file host, registration is required (instant activation), and uses are given 20 mb of free file storage space to upload files to, and a subfolder URL which lists their public files that can be downloaded. Để sử dụng các tập tin lưu trữ miễn phí, đăng ký là bắt buộc (tức kích hoạt), và sử dụng được cho 20 mb miễn phí không gian lưu trữ tập tin để tải lên tệp tin vào, và một địa chỉ mà con của họ công khai danh sách các tập tin có thể được tải về. You are given 550 MB of bandwidth/month, but can earn more by using their referral system -- for each user you refer to Host-A, you will earn 100 MB of additional bandwidth; also if a user views your profile page or downloads a file from your free hosting account, and signs up afterwards, you are credited for that. Bạn có 550 MB băng thông / tháng, nhưng có thể kiếm được nhiều hơn bằng cách sử dụng của họ giới thiệu hệ thống - cho mỗi người dùng bạn tham khảo Máy chủ-A, bạn sẽ kiếm được 100 MB của các băng thông, còn nếu một người sử dụng xem trang hồ sơ của bạn hoặc tải xuống một tập tin lưu trữ miễn phí của bạn từ tài khoản, và sau đó đăng ký, bạn sẽ được ghi có cho điều đó. You can upload up to 10 files at once, and mark them as private or public. Bạn có thể tải lên tối đa 10 tác phẩm cùng một lúc, và đánh dấu chúng là cá nhân hoặc công chúng. Hosted files have download counters to record the number of file downloads (you cannot direct link the hosted file though). Lưu trữ các tập tin đã tải về quầy để ghi lại số lượng các tập tin tải về (bạn có thể không liên kết trực tiếp các tập tin lưu trữ trên máy chủ, mặc dầu). Account add-ons (upgrade) are available via donation. Tài khoản của add-ons (nâng cấp) có sẵn thông qua hiến.

( Rating: 8.60 | Votes: 5 | Hits: 13,944 | Added: Oct 6, 2006 ) (Đánh giá: 8,60 | phiếu bầu: 5 | Số lượt truy cập: 13.944 | Đăng từ: 6 tháng mười, 2006)

Nguồn được tìm trên Free Image Hosting- DỊch với google :no1:
 
Bên trên