Giới hạn chiều cao chữ ký

iLoVeU

Moderator
Vào temp postbit tìm $post[signature] và thay bằng
Mã:
<if condition="$post['signature']">
<br>

		<!-- sig -->

<fieldset><legend>Chữ Ký Of $post[musername]</legend> 

<div>
<div style="overflow: auto; height: 200px; width: 100%;">
	
<center>

$post[signature]

</center>
</div>

	

</fieldset></div> 

		<!-- / sig -->
		</if>

Đã test thử, thành công,
 
Bên trên