EVERYDNS về với Dyn Inc ( Tương lại của EVERYDNS)

iLoVeU

Moderator
To the EveryDNS community,

Since starting EveryDNS in June of 2001 while a freshman in college, my goal has always been to provide simple, reliable and secure DNS services to the Internet community. I'm proud to say that we've lived up to that mission and delivered robust DNS services to over 400,000 domains. Nearly 9 years later, it's now time to put the service in more capable hands and I'm happy to announce that I've found a great home for EveryDNS. I have sold the EveryDNS service to Dyn Inc., the operators of the immensely popular DynDNS.com service.

Over the many years of running EveryDNS I have been fortunate to build up relationships and friendships within the industry, particularly Jeremy Hitchcock and Tom Daly, the CEO and CTO respectively of Dyn Inc. In getting to know them I have learned that we share similar values in our desire to deliver world-class services to our customers and the Internet community at large.

In looking to transition the ownership of EveryDNS, I had a number of really exciting options, but none made as much sense as a sale to Dyn Inc. They have a growing staff that is ready to work with me and all of you to ensure that the transition is a smooth one.

Here are links to the press release, and a blog post by Dyn Inc. CEO Jeremy Hitchcock:

Announcement: http://www.dyn.com/everydns-aquisition
Blog post: http://www.dyn.com/dd-welcome-everydns

I've also prepared a short Q&A to answer some immediate questions that might come up:

1) Will my DNS service be interrupted?
Absolutely not. While we're working to transition services over to the Dyn infrastructure, we will do everything possible to ensure it's a seamless and painless transition for you.

2) Do I have to do anything or make any changes?
Nope. You will be given plenty of notice if you have to do anything. But in the short term, nothing is changing.

3) Will the service remain free?
While we don't 100% have the answer to that yet, we will not be making any changes to the service you are currently receiving for the foreseeable future. We will be discontinuing signups in the near future but existing accounts will remain active and fully functional.

The Dyn Inc. team and I will be communicating more information in the coming weeks and months, but if you have an immediate question or comment, please send it to questions (at) everydns (dot) com


Thank you,


David Ulevitch
Founder, EveryDNS


Translate by Google:

Kể từ EveryDNS bắt đầu vào tháng Sáu năm 2001, trong khi một freshman trong trường cao đẳng, mục tiêu của tôi luôn luôn là để cung cấp DNS đơn giản, tin cậy và an toàn của dịch vụ cho cộng đồng Internet. Tôi tự hào nói rằng chúng tôi đã sống đến sứ mệnh đó và chuyển giao DNS mạnh mẽ các dịch vụ cho hơn 400.000 tên miền. Gần 9 năm sau đó, nó đã đến lúc đặt các dịch vụ tại hơn bàn tay có khả năng và tôi vui mừng thông báo rằng tôi đã tìm thấy một ngôi nhà lớn cho EveryDNS. Tôi có bán các dịch vụ EveryDNS để Dyn Inc, các nhà điều hành của các dịch vụ DynDNS.com vô cùng phổ biến.

Trong nhiều năm chạy EveryDNS tôi đã được may mắn để xây dựng mối quan hệ và tình bạn trong ngành công nghiệp, đặc biệt là Jeremy Hitchcock và Tom Daly, Tổng Giám đốc và CTO tương ứng của Dyn Inc Trong nhận biết chúng tôi đã học được rằng chúng ta chia sẻ những giá trị tương tự trong mong muốn của chúng tôi để cung cấp các dịch vụ thế giới hạng cho các khách hàng của chúng tôi và cộng đồng Internet tại lớn.

Trong tìm cách để chuyển quyền sở hữu của EveryDNS, tôi đã có một số lựa chọn thực sự thú vị, nhưng không ai làm như nhiều ý nghĩa như là một bán cho Dyn Inc Họ có một đội ngũ nhân viên đang phát triển, sẵn sàng để làm việc với tôi và tất cả các bạn để đảm bảo rằng chuyển tiếp là một trong mịn.

Dưới đây là các liên kết đến các thông cáo báo chí, và một bài đăng blog của Dyn Inc Giám đốc điều hành Jeremy Hitchcock:

Thông báo: http://www.dyn.com/everydns-aquisition
Blog post: http://www.dyn.com/dd-welcome-everydns

Tôi cũng chuẩn bị một Q & A ngắn để trả lời một số câu hỏi ngay lập tức mà có thể đi lên:

1) dịch vụ DNS của tôi có bị gián đoạn?
Tuyệt đối không. Trong khi chúng tôi làm việc với các dịch vụ chuyển tiếp sang cơ sở hạ tầng Dyn, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo nó là một quá trình chuyển đổi liền mạch và không đau cho bạn.

2) Tôi phải làm gì hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi?
Nope. Bạn sẽ có rất nhiều thông báo nếu bạn phải làm bất cứ điều gì. Nhưng trong ngắn hạn, không có gì đang thay đổi.

3) Sẽ vẫn là dịch vụ miễn phí?
Trong khi chúng tôi không phải 100% có câu trả lời cho rằng chưa, chúng tôi sẽ không làm cho bất kỳ thay đổi để phục vụ các bạn hiện đang nhận được cho tương lai. Chúng tôi sẽ ngừng đăng ký trong tương lai gần, nhưng tài khoản hiện tại sẽ vẫn hoạt động và đầy đủ chức năng.

Các Dyn Inc đội và tôi sẽ được giao tiếp thêm thông tin trong tuần tới và tháng, nhưng nếu bạn có một câu hỏi ngay lập tức hoặc nhận xét, xin vui lòng gửi cho câu hỏi (lúc) everydns (dot) com


Cảm ơn bạn,


David Ulevitch
Người sáng lập, EveryDNS


Không biết tương lai ra sao, diễn đàn mình cũng sử dụng dịch vụ ở đây :Dethuongqua:
 
Bên trên