Đóng khung avatar hiệu ứng layout

admin

Thanh Niên Xóm
Vào postbit tìm

Mã:
<if condition="$show['avatar']"><td class="alt2"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a></td></if>

Thay thế bằng:
Mã:
<if condition="$show['avatar']"><td> 
<table id="Table_01" width="100" height="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
<tr> 
<td> 
<img src="images/avatar/ava_01.png" width="34" height="34" alt=""></td> 
<td background="images/avatar/ava_02.png"> 
</td> 
<td> 
<img src="images/avatar/ava_03.png" width="34" height="34" alt=""></td> 
</tr> 
<tr> 
<td background="images/avatar/ava_04.png"> 
</td> 
<td background="images/avatar/ava_05.png"> 


<div class="avatars"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" widthmax="100px" heightmax="100px" alt="<phrase 1="$post[username]" >$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a></div> 
</td> 
<td background="images/avatar/ava_06.png"> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td> 
<img src="images/avatar/ava_07.png" width="34" height="34" alt=""></td> 
<td background="images/avatar/ava_08.png"> 
</td> 
<td> 
<img src="images/avatar/ava_09.png" width="34" height="34" alt=""></td> 
</tr> 
</table> 

</td> 
</if>


Vào Postbit_legecy: tìm
Mã:
<if condition="$show['avatar']">

Tahy bằng:
Mã:
            <table id="table1" width="100" height="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td>
<img src="images/avatar/ava_01.png"  alt=""></td>
<td background="images/avatar/ava_02.png">
</td>
<td>
<img src="images/avatar/ava_03.png"  alt=""></td>
</tr>
<tr>
<td background="images/avatar/ava_04.png">
</td>
<td background="images/avatar/ava_05.png">


<div class="avatars"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" widthmax="80px" heightmax="80px" alt="<phrase 1="$post[username]"
>$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a></div>
</td>
<td background="images/avatar/ava_06.png">
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<img src="images/avatar/ava_07.png"  alt=""></td>
<td background="images/avatar/ava_08.png">
</td>
<td>
<img src="images/avatar/ava_09.png"  alt=""></td>
</tr>
</table>

Demo: diễn đàn đang dùng

Download file đính kèm và Upi vào thư mục images
 
Bên trên