Đố kiến thức về các loại axit...

H

H2PR

Guest

1-Axit nào có 2 nhóm cacboxyl trong phân tử, có vị chua me?
2-Axit nào tuy yếu nhưng ăn mòn được thuỷ tinh?
3-Axit nào có vị chua chanh?
4-Axit nào có nhiều trong quả táo, đóng vai trò là kho dự trữ CO2 trong QH cuả thực vật C4?
5-Axit nào là thành phần chính của thuốc giải rượu?
6-Axit nào được sản xuất nhiều nhất trong công nghiệp?
7-Axit duy nhất nào không tan trong nước?
8-Axit nào có dạng tồn tại ở thể rắn và rất háo nước,tạo ra dung dịch có nồng độ tối đa 95% ?
9-Axit nào thu được khi cho NO2 hợp nước?
10-Axit nào là thành phần chính của nọc ong?
11-Axit nào được tạo thành khi cho axetandehit đi qua Mn2+ đun nóng trong không khí?
12-Axit nào có 5C, được sử dụng rộng rãi trong chế biến các món ăn?
13-Axit 2-oxo-propanoic là axit nào hay được nhắc đến trong hô hấp tế bào?
14-Axit nào có trong phomát Thuỵ Sĩ(không phải axit lactic)
15-Axit nào tham gia phản ứng este hoá tạo ra dầu chuối?
16-Axit nào có khả năng bị nhiệt phân cho ra 1 chất có nhiệt độ nóng chảy trên 2000 độ C?
17-Axit nào tác dụng với amoniac cho ra đạm 1 lá?
18-Axit nào còn có tên gọi là glicôcol?
19-Axit nào là sản phẩm đầu tiên của quá trình cố định CO2 ở TV C3?
20-Axit nào là sản phẩm đầu tiên của quá trình cố định CO2 ở TV C4?


:13: :eek:nion-head15: :13: :13: :16: :16: :16: :16: :16:
 

thu hà

sunflower
1-Axit oxalic : HOOC-COOH.
2-Axit flohidric : HF
3-Axit xitric : C6H8O7
4-Axit malic : HOOC-CH(OH)-CH2-COOH
5-Axit succinic : HOOC-CH2-CH2-COOH
6-Axit sunfuric : H2SO4
7-Axit silixic : H2SiO3
8-Axit photphoric : H3PO4
9-Axit nitric : HNO3
10-Axit fomic : HCOOH
11-Axit axetic : CH3COOH
12-Axit glutamic
13-Axit piruvic : CH3-CO-COOH
14-Axit propionic: C2H5COOH
15-Axit axetic (dầu chuối là isoamyl axetat)
16-Axit meta-aluminic : HAlO2.H2O
17-Axit nitric : (đạm 1 lá là NH4NO3)
18-Axit aminoaxetic : H2N-CH2-COOH
19-Axit photphoglixeric
20-Axit oxaloaxetic
__________________
 
Bên trên