DJ Star wars :D.... hay phết

Dancer9x

Thanh Niên Xóm
nhạc ở phim chiến trank giữa kác vì sao :D hay phết \\:D/

[YOUTUBE]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6KAORhWnLWk&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6KAORhWnLWk&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE]

[YOUTUBE]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wlewwMwBCao&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wlewwMwBCao&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE]
 
Bên trên